Hotărârea nr. 119/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de^-OG-     2019

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 53159/ 14.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 53161/14.03.2019;

Analizând HG nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanța, H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța modificată și completată prin HCL nr. 312/31.07.2018, precum și procesul verbal nr. 53153/14.03.2019 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța;

Ținând cont de dispozițiile art.3 și alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, cu pozițile 3350-3358, conform anexelor nr. 1- nr. 6.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea anexei la H.C.L. nr.451/2017 capitolul 1, în conformitate cu măsurătorile efectuate, potrivit anexei nr. 7, cu menținerea valorii de inventar.

Art. 3 - Se aprobă completarea și actualizarea anexei la H.C.L. nr.451/2017 capitolul 10 - "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase" Constanța, potrivit anexei nr. 8.

Art. 4 - Se aprobă completarea și actualizarea anexei la H.C.L. nr.451/2017 capitolul 18 - "Instituții de învățământ", în conformitate cu măsurătorile efectuate, potrivit anexei nr. 9, cu menținerea valorii de inventar.

Art. 5 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 451/2011 conform anexei nr. 10, cu valorile juste de inventar, inițial inventariate în domeniul public al municipiului Constanța fără valoare.

Art. 6 - Se aprobă rectificarea anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 421/2018, Spitalul clinic de boli infecțioase - Clădire incintă stație aer și stație vaccum - parter, în sensul că, în loc de valoarea de inventar de 65668,36 lei se va citi valoarea de inventar de 80483,99 lei.

Art. 7 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse la nr. crt. 687, str. Arnota în sensul că în loc de suprafața de 1172 mp se va citi suprafața de 1442 mp, cu menținerea valorii de inventar.

Art. 8 - Anexele nr. 1 - nr. 10, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.451/2017 rămân neschimbate.

Art. 10 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției Urbanism, Direcției tehnic administrativ. Direcției administrație publică locală, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene, S.C. Confort Urban S.R.L. și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           _ pentru,

împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE^

CONSTANȚA, NR.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR,


MARCELAj:|4£eHE


ANEXA NR.l LA H.C.L. NR.      M 3

Nr.crt H.C.L.

NR.

451 /2017

Cod clas

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3350

1.3.7

artera de circulație -zona industrială cu intrare din Bd. Aurel Vlaicu

345,00 mp

Legea nr, 213/1998 Identificare, nr. 203196/2018 Zona Industrială,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.                _______

Nr.crt

H.C.L. NR.

451/2017

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3351

Str. Unirii nr. -108

Lot 1 - 318,00 mp

Lot 2 - 894,00 mp

Legea nr, 213/1998 Faleză Nord,

SECRETAR, MARCELA EISACTE

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

345

CONSTANTA, B-dul Aurel Vlaicu

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA

Data:Noiembrie 2018


ANEXA LA

hclmnr.jU£1_/-3oIt


> >

Președinte ședință,


A]viz^p spnENHț^i»

_J'“     ---- —"

L


708 U;ac-C708


FZl7^Sc.Bje \fZ17sc.A72

____^REȘEDIStEȘEDIN'

t
roNSTANT-- ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L. NR.

451/2017

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3352

IC Brătianu nr. 61

teren = 1289 mp

Legea nr. 213 / 1998 Identificare imobil

nr,34736/2018 conex cu nr.40904/2016

Certificat urbanism 3215/2018

Cu menținerea valorii de inventar pentru suprafața de 1288,52 mp consemnată în anexa nr.l din H.C.L. nr.80/2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAPHEANEXA NR.4 LA H.C.L. NR.

Nr.crt

H.C.L. NR.

451/2017

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3353

Str. Tulcei, zona biserica de rit vechi

8347 mp

Legea nr. 213 / 1998

Suprafața de 7748,23 mp ce are valoare de inventar si a făcut obiectul H.C.L. nr.80/2019,anexa nr.2

Suprafața de 598,77 mp fără valoare de inventar

Identificare imobil nr.207677/2018


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

1289

CONSTANTA B-dul IC Bratianu nr. 61

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:2000


Scara 1:2000                   ANEXA LA

Str. Tulcei, zona Biserica de rit vechi HCLM NR-ST = 8347 mp din care:

ST (S1+S2)=5351,50 mp domeniul privat Mun. Constanta:

S>$$$|z ST (S3+S4)=2995,50 mp domeniul public Mun. Constanta:


| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA :      SERVICIUL CADASTRU—,

i VIZAT SPRE NEȘCH1MBARE

qONSTAA/7^ ROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR._      hdO______

Nr.crt

H.C.L. NR.

451/2017

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

3354

Teren aferent punct transformare Bd. Mamaia nr. 485-485A

43,00 mp

Legea nr. 213/1998 Identificare nr. 182101/2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NW-CQftO'V


CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

MARCELA 1

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI         scara 1:200

ANEXA LA

HCLMNR.llÎLâSlS


Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

43

Stațiunea Mamaia, B-dul Mamaia nr. 485-485A

UAT |             CONSTANTA

o

o o CD co b*.


Nota: Terenul aferent postului trafo este proprietatea-Rrin^riâLMuntopiuluj-CGAstanta---

I PTABl Post de transformare proiectat


’ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT


Reședințe ședință,inventar de coordonate


Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(î,i+1)

X[m]

Y[m]

A

312599.404

788988.726

7.801

B

312605.285

788993.851

2.400

C

312606.861

788992.041

7.799

D

312600.981

788986.917

2.400

S Mas.

=19 mp


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

312600.884

788985.506

4.400

2

312597.993

788988.823

9.800

3

312605.381

788995.262

4.401

4

312608.283

788991.953

9.814

Smas=43 mp


ANEXA LA

HCLM NR. /'20


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA; SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE NI’. ?> 7 Z


încadrare in zona


Data


Data: IANUARIE 2019


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCE5.C GEOC-llMnSSp\ 4 N CV


/ V'                    ''

CERTIFICATĂ?

DE      ț/'

ș autorizare __ Seria R0-CT-F Nr 0097 «; i

PODEANU ;

Kmihai-bogdanROM AN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR, IM       ______

Nr.crt H.C.L.

nr.

451/ 2017

ELEMENTE DE IDENTIFICARE MIJLOACE FIXE

VALOARE/ LEI

OBSERVAȚII

3355

Operă de artă de ceramică monumentală "ASPIRAȚIE"

16.668,00

HCL nr. 332/2018 Contract de Donație autentificat sub nr. 3495/2018 Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 201234/ 21.11.2018

3356

Operă de artă de ceramică monumentală "GENEZA"

16.668,00

HCL nr. 332/2018 Contract de Donație autentificat sub nr. 3495/2018 Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 201232/ 21.11.2018

3357

Operă de artă de ceramică monumentală "AȘTEPTAREA"

16.668,00

HCL nr. 332/2018 Contract de Donație autentificat sub nr. .3495/2018

Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 201229/ 21.11,2018

3358

Operă de artă de ceramică monumentală "ÎNSEMNE ARHEOLOGICE"

33,336,00

HCL nr. 332/2018 Contract de Donație autentificat sub nr. 3495/2018 Proces verbal de recepție a mijlocului fix nr. 201228/ 21.11.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
ANEXA NR.7 LA H.C.L. NR. .... i,             _______

Nr.crt

H.C.L.

NR.

451/ 2017

Cod clas.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

OBSERVAȚII

201

1.3.7

Strada Unirii

34221,00 mp

Legea nr. 213/1998


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

^7^


GOWSTA/vr^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Nr.crt H.C.L. nr. 451 /2017

DENUMIRE IMOBIL

Elemente de identificare

Valoare/ lei

OBSERVAȚII

1038

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

B-dul Ferdinand

nr. 100

1. Clinică infecțioase I, clinică infecțioase II și clinică infecțioase copii - se completează cu:

 • - Investiție - Consolidare clădire

 • - Investiție -cablare și execuție rețea de calculatoare -

262.964,31

67.235,00

Legea nr. 213/1998 HCL nr. 84/2017 Autorizație de construire nr.

448/2017

Proces verbal de recepție nr.

810/2018

8. Amenajare platformă de beton

7.897,56


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ENAJXE


+

PREȘEDINTE ședință,

Z7 \


-f-


CONTRASEMNEAZĂ SEtfRETAR, MARCELA ENACH&


+


id

+

.. 0*0
ANEXA NR.9 LA H.C.L. NR.

Nr.crt H.C.L, NR.

451/ 2017

DENUMIRE IMOBIL

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

OBSERVAȚII

1460

Grădinița cu program prelungit nr. 6

Str. Mălinului

nr. 5

Clădire P+1E

Suprafață construită = 513 mp

Suprafață construită desfășurată= 953 mp Vecini: Creșa , Aleea Mălinului, Spațiu verde Bl. 7,

Teren în suprafață de 3044 mp

Terenul este împrejmuit cu gard de metal între punctele 7-18-1-5, perete construcție între punctele 4-7

Legea nr. 213/1998

1475

Grădinița cu program normal nr. 26 Str. Banu Mihalcea nr. 181

CI - Clădire (P)

Suprafață construită = 107 mp

Suprafață construită desfășurată= 107 mp C2 - anexă - parter

Suprafață construită = 33 mp

Vecini: Str. Banu Mihalcea, bloc. MD 14 Teren în suprafață de 399 mp

Terenul este împrejmuit cu gard de metal între punctele 3-4 și 1-2, cu gard de beton între punctele 2-3 și perete construcție între punctele 5-8-11-1

Legea nr. 213/1998

1531

Școala gimnazială 37 Str. Arcul ui

nr.8

CI - Clădire (P+2E)

Suprafață construită = 746 mp

Suprafață construită desfășurată=2238 mp C2 - anexă - parter

Suprafață construită = 12 mp

Vecini:str.Liliacului, str. Arcului, bl.F4, ' Teren în suprafață de 10295 mp

Terenul este împrejmuit cu qard de metal.

Legea nr. 213/1998

1552

Grup Școlar Industrial "Vasile Pârvan" Str.Industrială nr.7

Clădire liceu (A), (P+2) Suprafață construită = 535 mp

Suprafață construită desfășurată=1490 mp Suprafață teren sediu școală

= 1481,OOmp

Terenul este împrejmuit cu gard de beton între punctele 11-1-5, cu gard de metal și beton între punctele 9-11 și perete construcție între punctele 6-8

Legea nr. 213/1998 Celelalte suprafețe rămân neschimbate

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENACHEANEXA LA

HCLM NR._itS,/^QLP


PRIMĂRIA MUMCiPIULUi CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPJ^|E,SCHIMBAREANEXA NR. 145 la rrjubmcnl

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

3044 mp

Strada MAI inului Nr. 5.

Cartea Funciara nr.       I                           I UAT I            Constanța, jud. Constanța |


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3044

Terenul este împrejmuit cu gard de metal între punctele 7-18-1-5 perete construcție între punctele 4-7, Imobilul se află în intrări lanul Minicipiului Constanța.

Total

3044

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

513

Cradinita cu program prelungit Nr. 6,P+JE, edificată în anul 1968. Suprafața construită desfășurată ~ 953 mp.

Tata)

513

Total suprafață construită desfășurată ■ 953 mp

Suprafața totali măsurată a imobilului "3044 mp

Suprafața din acte “ 1967 mp

^ngrCfejocrfcâ&rgianaJenefa    %X

AtJrora^R£

Wa^ratonlor la teren, ‘xl . cferect^dKtfflntolfeiWocumeinMacidMtreJSI V fi-Corespondenta acesteia cu ftăliteJMrflin tertip/

ClAȘbnfnatibglȘi stampila

Data: 15

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătura si parafa

Data...................

Ștampila BCPI


Președinte ședință,

Q-^r<QQ_CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHE 4^


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


ANE

hclm nr.Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

399 mp

Strada Banu Mihalcea, Nr. 181.

Cârtea Funciara nr.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCE


A, Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Cc

399

Terenul este împrejmuit cu gard de metal între punctele 3-4 și 1-2, cu gard ce beton între punctele 2-3 și perete construcție între punctele 5-8-11-1. Imobilul se află în intravilanul Minicipiuiui Constanța.

Total

399

-

B. Date referitoare Ia construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

107

Grădiniță cu program normal Nr. 26, Parter, edificată în anul 1920. Suprafața construită desfășurată = 107 mp.

C2

CA

33

Anexă, Parter, Suprafața construită desfășurată = 33 mp.

Total

140

Total suprafață construită desfășurată = 140 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 399 mp

Suprafața din acte = 403,93 mp

Executant, SCTHEOTOP SRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Semnătură si ștampila Data: 15 Ianuarie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPI
ANEXA LA

hclmnr.

---- «<UA (UI IM la rtiuku^ Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


IC95mp


Adnaa imotiJdux Strada ÂJirtrid Hf.S.


CwwOTța. I t>d- Cmataața I


X Date referitoare b tma

Nr. pirccta

CBtqpnc da bioantl

Supotafo (mp)

Menținu

1

Cc

IMS»

Temui mda imprqnaml cu gaid do tnctal. Accnd Io imobil ac loco prin cdo trei purfi mcudieoollaiolnlra ptmclclc IM1, 12-13 ri M. Imobila) Kclllln uslnnilaod Municipiului CwMutla.

Total

IWS5

J, D|tf rdtrtararr la comtruclll

Cod Ccaslf,

Datina (ia

Suprafețe conărdma nl(atp)

Mea Jitsu

CI

CAS

746

$co*I* AV. J7f P+2E. cdificoij tu cmttl 1977» Stțnds^ oxBtntUS Hpcfflțucrtlț «o TTK țttp.

C2

CA

19

Spafhi Ctacrafaț ffirter, Supcdița consDiâiâ          -19 ctp.

C3

CA

12

AdciI, Pirtcrfi ujnalqa cooatniSi dcaOțanill -12 mp.

Teta!

-

777

Total mn&tl constraitl dcs&nnil • 220bs             '

Strprrtț*totali muoTatl a fanbMltihi! ~I0393am                       1

Sgțaafota din acte »932S țapInrpcctor


Cantina iatruduccm imoblidtn In h™ dc doto intcgnla ri mribuirao rannnndui cod»™,)


Scmnalun ai panii Dntx..................


Ștampila SCH


i’PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,   : |


VIZAT ag^NgSCHlMBAKg


CONTRASEMNEAZĂ ■•'-SECRETAR, -E

ANEXA NR. 1JS la rt£ulnmrni

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara l: 500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1481 mp

Strada Industrială, Nr. 7.

Constanța, jud. Constanța I

Cartea Funciara nr.


Nr. parcelaSuprafața (mp)


ANEXA

HCLM Nk.lL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI .ăCC-iS'ANȚA SERVICIUL CADASTRU

VLZAT SPRE NESCHÎMBARE


A. Date referitoare la terenTotal


1481


Menp'uni


Cod Constr.coneoț si coi


Destinația


CAS


Total


PREȘEDINTE ședință,Terenul este împrejmuit cu gard de beton intre punctele 11-1-5, gard de metal ți beton Intre punctele 9-11 și perete construcție între punctele 6-8. Imobilul se află în intravilanul Minicipiului Constanța.


B. Date referitoare la construcțiiMențiuni


■CONTRASEMNEAZĂ ~SEC ÎETAR, MARCELA ENACHE


535


Grup Școlar Industrial" Vnsile Pârvan”, P+2E, edificată în anul 1974. Suprafața construită desfășurată = 1490 mp._______

Total suprafață construită desfășurată = 1490 mp


Suprafața totala măsurată a imobilului M1481 mp


Suprafața din acte-1275 mp


/ SC THEOTOl f InguCfijJfcla Ccoi*5-

fcnfiffiî ^gfltardam “■^Tfea întocmirii [d nderita acestora SLCLAȘg^Ț

Semnătura s Data: 17 Iam


!*»


r.jâ lonelii'^JX ttoril£Mg;teîen, neutatiei cadastralei :u țgalifitea'^^tepen.


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătura si parafă Data...................


Ștampila BCPIROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.

Nr. Crt

H.C.L.

451/2017 completat prin H.C.L.

Imobil

Supraf./ mp

Valoare

Justă/

Lei

Observații

NR/ DATA

Nr. crt.

1.

451/

28.12

.2017

1541

Construcție Cl-liceu amplasat în str.Traian nr,55

1069 mp

3.441.200

raport evaluare nr. 214623/2018

2.

3155

Teren - Baba Novac intersecție cu str. Rasuri

10,25 mp

11.600

raport evaluare nr. 2058/2019

3.

3257

Terenul vizavi de imobilul situat în Aleea Studenților nr. 5

476 mp

645.700

raport evaluare nr. 27609/2019

4.

3262

Teren Zona Faleză Nord

630 mp

855.000

raport evaluare nr. 27612/2019

5.

3281

Teren aferent punct transformare str. General Ioan Dragalina

208 mp

30.400

raport evaluare nr. 27621/2019

6/

Teren aferent punct transformare str. Locotenent Ion Jalea

313 mp

46.000

raport evaluare nr. 27623/2019

7.

3282

Teren aferent punct transformare str.

Argeș în vecinătatea blocului T5

43,96 mp

40.000

raport evaluare nr. 27625/2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACH

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea 11 copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

AC TINA CONSULTING SRL

Galați, str. Frunzei, nr. 20

J17/2174/2007, CIF: 22953490


ANEXA LA '

HCLMNfe.RAPORT DE EVALUARE ACTUALIZAT

1. Construcție CI - Liceul Traian, situată în Constanța, str. Traian, nr.55, - domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENA&HE
Rezumatul concluziilor importante


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE - ACTUALIZARE VALOAREA PENTRU CONSTRUCȚIE CI - CLĂDIRE LICEU TRAIAN a fost realizată ca urmare a modificării datelor de intrare utilizate pentru estimarea valorii juste a clădirii prezentate anterior și evaluate în raportul de evaluare nr. 3/RF/12.11.2018. Raportul este întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223).

DATA DE REFERINȚĂ A EVALUĂRII: 03.12.2018 DATA RAPORTULUI DE EVALUARE: 03.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietăților imobiliare prezentate anterior, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Construcție CI - Liceul Traian, situată în Constanța, str. Traian, nr.55, - domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție CI - Liceul Traian, situată în Constanța, str. Traian, nr.55 - domeniu public al municipiului Constanța

3.441.200

Data

03.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea

Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular ANEV


ANEXA LA hclmnrJĂ /xy°|

Metodologia de evaluare utilizată în raportul nr. 3/RF/12.12.2018 rămâne aceeași, modifîcându-se doar valoarea justă estimată ca urmare a noilor informații deținute de evaluator. In raportul inițial nu au fost luat în considerare modernizările la instalații, finisaje și anvelopă.

1. Descrierea’situației juridice - Identificarea drepturilor asupra proprietății imobiliare de evaluat.

Dreptul de proprietate: domeniu privat și public al municipiului Constanța.

Construcție CI - Liceul Traian, situată în Constanța, str. Traian, nr.55, - domeniu public al municipiului Constanța. Documente: Anexa 3 la H.C.L. nr. 359/2017; Plan de amplasament. Nr. cadastral 245737

2. Prezentarea și descrierea proprietății imobliare. Date despre aria de piața, oraș, vecinătăți și localizare.


Descriere bunurilor evaluate.

Construcție - Liceul Traian, str. Traian, nr. 55

Utilități: apa, canalizare, gaze, en. Electrică

Zona: Traian

Utilizare: mixtă: rezidențială, comercială,

Clădirea liceului a fost construită în anul 1977. Fundație din beton armat, cu subsol tehnic. Structura este din beton, cu închideri din plăci prefabricate de beton, Tamplărie aluminiu, cu geam termopan. Pardoseala de pe holuri este din mozaic și gresie. în sălile d ecurs pardoseala este din parchet. Acoperișul este tip terasă, hidroizolată ce necesită lucrări de reparații. Regim de înălțime P+2 etaje, Suprafața construită la sol: 1069 mp, Suprafața desfășurată 3207 mp.

Valoarea justă a fost estimată prin utilizarea abordării prin cost, metoda Costului de înlocuire brut. Metodologia de estimare a valorii jsute este prezentată în anexe.

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție CI - Liceul Traian, situată în Constanța, str. Traian, nr.55 - domeniu public al municipiului Constanța

3.441.200

Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI), membru

fg MENIMif \\4, tflgWmatfa

Vvk Valabili^] 8

ANEXA LA

HCLMNR.//3

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 14/RF/17.12.2018

Vv      OM

r >wL-a#a /

\ Anul.....

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str, Baba Novac intersecție cu str. Râsuri, în suprafața de 10,25 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

PREȘEDINTE ședință,


rr r~>

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă,^4orențin-Emil^^I^^^®&

illîL

Rezumatul concluziilor importante

ANEXA LA

HCLM NR.^/'Z_/»2Q/y


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-duI Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

(2) Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementata între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 4, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

(2j Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Baba Novac intersecție cu str. Rasuri, în suprafață de 10,25 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

17.12.2018Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Teren situat în Constanța, str. Baba Novac intersecție cu str. Răsuri, în suprafață de 10,25 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

11.600

V ak8%£”- l™~ auaDatele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sa'hjn tonalitate șupi vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. ll/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

o

Teren situat în Constanța, Vis-â~vis de imobilul situat în Aleea Studenților nr. 5, în suprafață de 476 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

președinte ședință,

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza de evaluare: valoarea justă                      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE*

4^


Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.


Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Teren situat în Constanța, Vis-ă-vis de imobilul situat în Aleea Studenților nr. 5, în suprafață de 476 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

645.700

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.


08.02.2019

Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile

-rDatele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parti vor fî transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dr._.

raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/199&X.

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Zona Faleza Nord, în suprafață de 630 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Zona Faleza Nord, în suprafață de 630 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

855.000

o fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.


08.02.2019

bru^toîăf7^VAR, specializarea EPI, Se- Tăn'asă Florentin-Emil


Anexe

® Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Consiliului local al Municipiului Constanța)                               I

• Comparabile

anexala HCLM


îiz.tțiizAI ’'<£v C Afli»' ^?.!Âun' Siîia .....h

\ ■ /

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în^totalijtSțV^jLiiâ^ vor fi transmise unei terțe părți Oră acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 15/RF/08.022019

RAPORT DE EVALUARE

o

Teren situat în Constanța, Str. General Ioan Dragalina - aferent punct de transformare, în suprafață de 208 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

președinte ședință,


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța          CONTRASEMNEAZĂ


Baza de evaluare: valoarea justă                                SECRETAR,

MARCELA ENACHE


ANEXA LA

HCLMNR.J2^_/0_g^ judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.


Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

L Teren situat în Constanța, Str. General Ioan Dragalina -aferent punct de transformare, în suprafață de 208 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

30.400

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;


 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  08.02.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR,


Dr. e^^anasă Floț^nți fi 1

Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Consilii Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Nr. 16/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Locotenent Ion Jalea - aferent punct de transformare, în suprafață de 313 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța /

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea iustă                          _


J                    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Data: 08.02.2019


Dr. ec,NEV AR, spșdialiizarea EPI: leg. 18223

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

  ANEXA LA

  hclmnr.1L2L/'2^


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Locotenent Ion Jalea - aferent punct de transformare, în suprafață de 313 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

46.000


 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

o in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei.

® valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

08.02.2019


Anexe

o Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotar Municipiului Constanța)

• Comparabile

ANE HCLM NR./ice


Anul‘r.X.’.rtURQ .x.„. Zfiucr....... V.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parțe sau în totalitate și nu J; vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptukd^ auj^^ gsuprțv^ raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 17/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Argeș în vecinătatea blocului T5 - aferent punct de transformare, în suprafață de 43,96 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

președinte ședință,


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanta                   . „, _ . _ x

Baza de evaluare: valoarea justă                    ^SECRETAR

marcela enagw

Data: 08.02.2019


 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

  ANEXA LA

  HCLMNR.>^/lq9)


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin aceasta abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

L Teren situat în Constanța, Str. Argeș în vecinătatea blocului T5 - aferent punct de transformare, în suprafață de 43,96 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

40.000® fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

» in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

08.02.2019


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Consțli Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile