Hotărârea nr. 118/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA\        HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local ^^nun^cip^lui^onstanța, întrunit în ședința ordinară din data de Având în vedere expunerea de motive nr. 52146/13.03,2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 52149/13.03.2019;

Văzând anexa la H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile art.8 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, art.2 alin.(3) și ale art.33 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea unor imobile, situate în municipiul Constanța, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului juridic, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției .autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

astfel:


Prezenta hotărâre a fost Cav pentru, i— împotrivă,

La data adoptării sunt în funcție__


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


votată de consilierii locali abțineri, consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂSECRETAR MARCELA ENACHECONSTANȚA,

NR. //£ / ^^-0^-2019

ANEXA LA H.C.L. NR.

Nr. Crt.

Elemente identificare bun

Suprafață teren

Observații

1

Str. Actor Ilarion Ciobanu

2116 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L. nr.109/2005, pagina 2

Procesul verbal de recepție Nr. 210.007/04.12.2018 Autorizația de Construire nr. Î962/25.02.2013 Autorizația de Construire 621/21.04.2010 Autorizația de Construire 628/22.04.2010 Autorizația de Construire 1072/26.07.2010

2

Str. Actor Toma Caragiu

3781 mp

3

Str. Publicist Constantin N. Sarry ■

2586 mp

4

Str. Actor Jean Constantin

15861 mp

5

Str. Compozitor Dumitru Lupu

2071 mp


nu


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


3H0VN3 VWHVN

‘avisaoas

■ VZV3NW3SVdl£IOO


PREȘEDINTE ȘEDINtĂ


MARCELĂ ENACHE