Hotărârea nr. 117/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 52504/14.03.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 248/19.03.2004, RECTIFICAT ȘI SUB NR. 249/19.03.2004, RECTIFICATHOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.52504/14.03.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.248/19.03.2004, rectificat și sub nr.249/19.03.2004f rectificat

^^onsNi^il loca^^ municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.52512/14.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public (           și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru

administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.52513/14.03.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

 • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.248/19.03.2004, rectificat și sub nr.249/19.03.2004, rectificat,

Văzând cererea înregistrată sub nr.36815/21.02.2019, completată cu memoriul de arhitectură nr.51527/13.03.2019, prin care SC AMBASADOR MAMAIA SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

. în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c), art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr,52504/14.03.2019 întocmit pentru terenul în suprafață de 4.169 mp (3.622,34 mp+547,28 mp ce provine din suprafața de 990,10 mp), ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.248/19.03.2004, rectificat și sub nr.249/19.03.2004, rectificat, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, hotel Ambasador, ce stabilește diferența de preț în sumă de 12.000,40 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice din "hotel, terasă, spațiu verde, alee de acces și carosabilă, piscină (90 mp)/ parcare auto și spațiu verde" prin "amenajare loc de joacă (piscină - 190 mp) - intrare în legalitate" conform certificatului de urbanism nr.4511/28.11.2018.

Raportul de evaluare nr.52504/14.03.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării de către consiliul local a prezentei hotărâri și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, SC Ambasador Mamaia SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

\ pentru,        împotrivă, G abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, lunuri, Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii defezafrilitate, (Planuri de afaceri, finanțarea afacerilor
România, 900190, Constanta, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE HAHAGEHEHT CERTIFICAT Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,

www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792A2003reud-fi_____ ““

1 ANEXA

HCLMNR.10 C121571

ISO 9001

Nr j.


■S;gjSfiUNICfP/^


coNtrrM>


RAPORT


DE


președinte ședință,


EVALUARETeren intravilan

Stațiunea Mamaia - Hotel Ambasador


PROPRIETAR:


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENACHE


S.C. AMBASADOR MAMAIA S.R.L.

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

MARTIE 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în Stațiunea Mamaia - Hotel Ambasador, ce aparține S.C. AMBASADOR MAMAIA.S.R.L..

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

 • -  Suprafață teren:4169 mp:3622,34 mp+547,28 mp (299,50 mp+247,78 mp din 990,02 mp); Suprafața de teren supusă procedurii de reevaluare: 190 mp din cei 280 mp, pe care este amenajata o piscină-intrare în legalitate;

 • -  Deschidere: 10.71 m;

 • -  Procent ocupare teren aprobat: 40-70%

 • -  Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

 • -  Regim de înălțime: maxim admis este D+P+6E, insa pe suprafața afectata de 280 mp este amenajată o piscină, conform planului anexă la certificatul de urbansim nr.4511/28.11.2018 vizat de Direcția urbanism ;

 • -  Destinație admisă: amenajare piscina-intrare în legalitate;

 • -  Acces: Bd. Mamaia;

 • -  Utilități: in zona apropiata ( apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze);

 • -  Topografia: plana;

 • -  Zona inundabila: nu;

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit diferența de preț, rezultata ca urmare a emiterii certificatului de urbanism nr.4511/28.11.2018 cu funcțiunea „amenajare loc de joacă (piscina) - intrare în legalitate” pentru suprafața de 190 mp din totalul de 280 mp (pentru restul de suprafață de 90 mp fiind modificată destinația ca urmare a emiterii certificatului de urbanism nr.2601/03.09.2014 pentru "amenajare piscină pe o suprafață de 90 mp” conform contractului autentificat sub nr.2151/25.07.2016 la BNPA Mariana Iosif) luându-se în considerare memoriul de arhitectură înregistrat la Primăria municipiului Constanța cu nr.51527/13.03.2019, depus de solicitantul cererii de aviz DASOE în completarea adresei nr.3 6815/21.02.2019, prin care sunt precizate caracteristicile construcției-piscină propusă a se intra în legalitate cu o suprafață de 280 mp (conform planului anexă la certificatul de urbanism nr.4511/28.11.2018).

Scopul evaluării: stabilirea diferenței de preț ca urmare a modificării funcțiunilor si reglementarilor urbanistice.

Data evaluării: 14 Martie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei tehnici:

Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai

adecvată metodă atunci când există informații disponibip'Tiey^^traffiaUții/O'fertC comparabile.                                               . j

Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr.crt.

Denumire

Destinație/ reglementare urbanistica

Suprafata/mp

Valoare teren comparație

Valoare prin extracție

teren

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

mp

1

Teren stațiunea Mamaia, aferent hotel Ambasador

"Spațiu verde, alee de acces si carosabila”

190

189,48

171.480,92

36.001,2

150,00

135.751,20

28.500,00

2

Teren stațiunea Mamaia, aferent hotel Ambasador

Amenajare loc joaca (piscina)-intrare legalitate

190

252,64

228.641,22

48.001,6

200,00

181.001,60

38.000,00

Diferența de preț (2-1)

190

63,16

57.160,30

12.000.40

50,00

45.250,40

9.500,00

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în stațiunea Mamaia, zona Hotel Ambasador, localitatea Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

-5-

Valoarea de piață a terenului situat in Stațiunea Mamaia - Hotelul Ambasador este:

Nr.crt.

Denumire

Destinație/ reglementare urbanistica

Suprafața /mp

Valoare de piața

Suprafața /mp

Valoare de piața

teren

EURO/ ‘

mp

RON

EURO

teren

EURO /mp

RON

EURO

mp

mp

1

Teren stațiunea Mamaia, aferent hotel Ambasador

"Spațiu verde, alee de acces si carosabila"

190

189,48

171.480,92

36.001,2

4169

8,64

171.480,92

36.001,2

2

Teren stațiunea Mamaia, aferent hotel Ambasador

Amplasare loc joaca(piscina)-intrare legalitate

190

252,64

228.641,22

48.001,6

4169

11,51

228.641,22

48.001,6

Diferența de preț

(2-1)

190

63,16

57.160,30

12.000,40

4169

2,87

57.160,30

12.000,40

12.000,40 EURO echivalentul a 57.160,30 RON

fără TVA

1 EURO 4,7632 RON 14.03.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit diferența de preț rezultata ca urinare a emiterii certificatului de urbanism nr. 4511/28.11.2018 cu funcțiunea „amenajare loc dejoacă (piscina) -intrare în legalitate”.

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONSS.R.L.

Administrator dr. Dragoș Mihai IPATE