Hotărârea nr. 116/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULARIZĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 29005/25.02.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SC 2X2 CAMEN COMERȚ SRLH OTARARE privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr.29005/25.02.2002, încheiat între municipiul Constanța și SC 2X2 CAMEN COMERȚ SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data dec<& <0(1 *

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Făgădău Decebal înregistrată sub nr. 51909/13.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l .de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr. 51913/13.03.2019;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 15 alin. 1, lit. e, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile contractului de concesiune nr.29005/ 25.02.2002, încheiat între municipiul Constanța și SC 2x2 Camen Comerț SRL.

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c, art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă regularizarea suprafeței de teren, ce face obiectul contractului de concesiune nr.29005/25.02.2002, încheiat de municipiul Constanța cu SC 2X2 Camen Comerț SRL, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Luna Park, lotul nr.2-spațlu alimentație publică -Fast Food de la 160,96 mp la 187 mp, ca urmare a întocmirii documentației cadastrale și de carte funciară nr.248712, emise de O.C.P.I. Constanța.

Art.2. - Redevența contractuală datorată anual, respectiv, trimestrial, pentru noua suprafață de 187 mp, se stabilește prin raportare la valoarea redevenței din contractul de concesiune aflat în derulare, conform anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește executivul prin primar, ca în numele Municipiului Constanța să încheie actul adițional la contractul de concesiune aflat în derulare, care va stabili noua suprafață de 187 mp, rezultată ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale și noua redevență contractuală datorată de concesionar,

Art.4. - Celelalte prevederi înscrise în contractul de concesiune, aflat în derulare, rămân neschimbate.

Art.5. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Direcției urbanism șl concesionarului în vederea aducerii la îndeplinire șl spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,--împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE


CONSTANTA

NR.......VSta..../


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

WC


CONCESIONAR.

CONTRACT DE CONCESIUNE

ADRESA TEREN, OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

REDEVENȚĂ CONTRACT RAPORTATĂ LA NOUA SUPRAF, AN/TRIM

SUPRAF CONTR, CONC.

MP

SUPRAF. DOCUM. CADASTR. MP

OBSERVAȚII

SC 2x2 Camen Comerț SRL

29005/28.02.2002

Constanța, stațiunea Mamaia,tot.2-spațlu alimentație publică-fast food

-767,00 USD/an

-191,75 USD/trlm

160,96

187

-Terenul în suprafață de 187 mp având număr cadastral 248712 este înscris în cartea funciară 248712 a UAT Constanța șl constituie domeniu privat a! municipiului Constanța, conform HCL nr,84/2002, poziția 374 centralizată prin HCL nr. 109/2005, poziția 3198 - durata concesiunii este de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii, conform legislației în vigoare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACfJE