Hotărârea nr. 114/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 37114/22.02.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, AFERENT RESTAURANT SIRENA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1657 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE SC SALVATOR SRL

H OTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.37114/22.02.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, aferent restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, în vederea vânzării directe către SC Salvator SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădau înregistrată sub nr.51742/13.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.51744/13.03.2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin. 1 "2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.521/19.12.2018 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp,

-HCL nr,261/31,07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

-HCL nr. 109/28.02.2005, pagina 54, privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța,

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.37774/07.03.2018 depusă de SC Salvator SRL,

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, llt.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art. 115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.37114/22.02.2019 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 782.219,99 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 1657 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aferent restaurant Sirena, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.533/13.02.2019, în vederea vânzării directe către SC Salvator SRL.

Raportul de evaluare nr.37114/22.02.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării de către consiliul local a prezentei hotărâri și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare șl sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, SC Salvator SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

c? pentru, ^împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanța


Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, ^organizare p restructurare, Studii defezaURtate, (Planuri de afaceri, Finanțarea afacerilor

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J-13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305


ANEXA

HCLM NR.


41ANAGEMENT CONSULTĂ SOLUTIONS S.RL CONSTA VA Uf


DE

EVALUARĂ

Teren intravilan

Stațiunea Mamaia, aferent Restaurant Sirena, oraș Constanta contrasemnează SECRETAR, MARCELA ElUeAE PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA

*

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

FEBRUARIE 2019

ANEXATA

HCLMNR. flfy


7

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren, intravilan situat îri localitatea Constanța, aferent Restaurant Sirena, stațiunea Mamaia, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan 'are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 1657 mp;

  • -  Regim de înălțime maxim aprobat: parter ;

  • -  POT aprobat maxim: se menține;

  • -  CUT maxim: se menține;

  • -  Acces: promenadă;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, aferent Restaurant Sirena, stațiunea Mamaia.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr. 533/13.02.2019 este de „funcțiuni de alimentație publică (restaurante, baruri, unități tip fast-food, cofetării, patiserii etc.)”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului reprezentând teren în suprafață de 1.657 mp, aferent Restaurant Sirena, stațiunea Mamaia.

Data evaluării: 22 FEBRUARIE 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

ANEXA LA

HCLM NR.          ?


Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică)

Suprafața

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan aferent Restaurant Sirena, stațiune Mamaia, jud. Constanta

Alimentație publica (restaurante, baruri, unități tip fast-food, cofetarii, patiserii etc)

1.657,00

472,07

3.720.160,05

782.219,99

497,89

3.923.635,24

825.003,73

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, zona Restaurant Sirena, stațiunea Mamaia, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă fi adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

Stațiunea Mamaia, aferent Restaurant Sirena este:

Denumire

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistici)

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

Teren intravilan aferent Restaurant Sirena, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

Alimentație publică (restaurante, baruri, unități tip fast-food, cofetării, patiserii etc)

t.657,00

472,07

3.720.160,05

782.219,99

782.219,99 EURO echivalentul 3.720.160,05 RON

fără TVA22.02.2019