Hotărârea nr. 113/2019

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 262/2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.262/31.07.2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de M SbM?.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.51718/13.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.51729/13,03.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-Legii nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - HG nr.577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului,

 • - Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat,

 • - Decretul-lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație,

 • - Legii nr,10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

 • - Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,

 • - Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,

 • - Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni - august 1977,

 • - Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

 • - Legii nr.372/2005, republicată, privind performanța energetică a clădirilor,

 • - Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil,

 • - Decizia nr.3 din 30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

 • - HCL nr.262/2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată^ a municipiului Constanța,

în temeiul art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 115 alin.(1) lit. b) și art. 123 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.4. (2) din anexa la HCL nr.262/2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, astfel că acesta va avea următorul conținut:

"Art.4. (2) Comisia de vânzare își va desfășura activitatea conform instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare, aprobate prin procesul verbal al comisiei. Președintele și vicepreședintele comisiei de vânzare vor fi desemnați din rândul membrilor comisiei. Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de șeful serviciului contracte din cadrul DASOE care îl înlocuiește în cadrul componenței comisiei de vânzare pe șeful serviciului cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru."

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.262/2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției investiții și achiziții publice, RAEDPP Constanța, CT BUS SA, RADET Constanța, SC Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,        împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Nr.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE