Hotărârea nr. 112/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL FURNIZORILOR DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau ' privată a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 14740/23.01.2019;

Analizând raportul Direcției urbanism - Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică înregistrat sub nr. 14741/23.01.2019, rapoartele Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și adresa Direcției autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul tontracte nr. 211689/05.12.2018;

Luând în considerare prevederile:

 • - Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de

comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;                     ?

 • - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 51 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

 • - H.C.L. nr. 333/17.12.2012 privind aprobarea încetării delegării gestiunii sistemului de iluminat public aflat în patrimoniul municipiului Constanța;

 • - H.C.L. nr. 37/18.02.2013 privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 333/2012;

 • - Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau imobilele proprietate publică;

în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit, c) și alin. (6) lit. a) pct. 11, art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul referitor la condițiile în care se realizează accesul operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Constanța, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modelul cadru de contract pentru constituirea dreptului de acces pentru realizarea accesului operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică/privată a municipiului Constanța, contract ce va fi încheiat cu operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă tarifele pentru acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Constanța operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;..

Art. 4 - Se împuternicește primarul municipiului Constanța în vederea constituirii comisiei tehnice care va analiza îndeplinirea de către operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, comisie care va aproba sau respinge motivat accesul acestora.

Art. 5 - Se împuternicește primarul municipiului Constanța să semneze contractele de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța ce se vor încheia cu operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice precum și orice alt act adițional ce se consideră a fi necesar sau impus de legislație.

Art. 6 - Operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care dețin la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rețele publice de comunicații electronice, elemente de infrastructură fizică ori echipamente tehnice aferente acestora au obligația de a prezenta declarația pe propria răspundere, conform modelului anexat la Regulamentul din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în termen de maxim 60 zile de la data-intrării în vigoare a hotărârii.

Art. 7 - Se abilitează Direcția urbanism - Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea aplicării Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, prevăzut în anexa nr. 1. ■ •

Art. 8 - Se abilitează Direcția autorizare și sprijin operatori economici -Serviciul contracte cu urmărirea contractelor de acces ce vor fi încheiate.

Art. 9 - Se abilitează Direcția generală poliția locală cu verificarea modului în care sunt îndeplinite obligațiile prevăzute în Regulament, conform anexei nr. 1 și aplicarea măsurilor prevăzute de .legislație;

Art. 10 - începând cu data.adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.‘ 276/27.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr. 185/30.05.2016 privind modificarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor fa condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța și Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr. 212/29.05.2018 privind modificarea și‘ completarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța? îș] încetează aplicabilitatea.

Art. 11 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrație publică locală, Direcției patrimoniu și cadastru, Dirdcției gestionare servicii publice, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției generale poliția locală, Direcției tehnologia informației și relații publice în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,        ,, împotrivă,-; "" abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, fi-CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARMARCELA

CONSTANȚA

ANEXĂ nr. 1 la Hotărârea nr._

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Regulament referitor la condițiile în care se realizează accesul operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1 (1) Prezentul Regulament reglementează:

 • a) modul de exercitare și condițiile în care se realizează accesul operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice aferente acestora;

 • b) accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică a operatorilor de rețea;

 • c) măsurile privind construirea rețelelor de comunicații electronice.

 • (2) Dispozițiile prezentului Regulament nu se aplică:

 • - rețelelor de comunicații electronice și elementelor de infrastructură fizică deținute sau administrate de instituțiile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională cu excepția situației prevăzute la art. 3 alin.

 • (5);

 • - stațiilor de monitorizare, rețelelor de comunicații electronice și elementelor de infrastructură fizică deținute sau' administrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, în scopul monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizarea neguvernamentală, cu excepția situației prevăzute la art. 3 alin. (6);

 • - imobilelor care constituie, conform legislației în vigoare, fondul forestier național.

Art. 2 Termenilor și expresiilor utilizate în cuprinsul prezentului regulament le sunt aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare și la art. 4 alin. (1) din'Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II - Dreptul de acces pe proprietatea publică și privată

Art. 3 (1) Operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica sau privată a municipiului Constanța în condițiile Legii nr. 159/2016 și ale prezentului regulament.

ANEXA LA

HCLxM NR. I


_______ dL/Jto/Ș

 • (2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi propri rețele de comunicării electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația din domeniul comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, în condițiile Legii nr. 159/2016 și ale prezentului regulament.

 • (3) Dreptul de acces pe proprietăți prevăzut ia alin. (1) și (2) asigură folosința asupra unor imobile proprietate publică sau privată și se exercită în condițiile Legii nr. 159/2016 și al prezentului regulament.'’

 • (4) Dreptul de acces pe o proprietate privată și condițiile realizării accesului de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice se negociază de către părți, în condițiile dreptului comun.

 • (5) Pentru realizarea rețelelor de comunicații electronice pentru uzul propriu al instituțiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, accesul pe proprietăți se realizează în baza Legii nr. 159/2016 și a prezentului regulament.

 • (6) Pentru instalarea stațiilor de monitorizare, a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală, accesul pe proprietăți al ANCOM se realizează în baza Legii nr. 159/2016 și a prezentului regulament.

Art. 4 (1) Operatorii de rețea /. furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acceș pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi, piloni și terenuri agricole, în condițiile Legii nr. 159/2016 și al prezentului regulament,, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) exercițiul acestui drept nu, contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;

 • b) efectuarea lucrărilor în cauză .nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului șau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;

 • c) orice intervenție asupra monumentelor.istorice și asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice dar care se' află în zona lor de protecție, precum și orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai în condițiile Legii nr. 422/2001, cu modificările și completările ulterioare. Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe- baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale. Intervențiile care șe efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecție a m’onumentelor'istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • d) orice intervenție asupra terenurilor amenajate ca spații verzi, respectiv care poate afecta vegetația existentă pe acestea, precum și orice modificare a configurației acestora, se face numai în condițiile Legii nr. 24/2007 (republicată și actualizată), cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului (OUG nr. 195/2005 ș.a.a.)

Intervențiile asupra terenurilor amenajate ca spații verzi, respectiv care pot afecta vegetația existentă pe acestea, se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Serviciul-. Gestionare Spații Verzi din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice a Primăriei municipiului Constanța. Intervențiile care se < .

'              i ANEXA LA .

efectuează asupra elementelor de vegetație declarate monument al naturii, respectiv asupra imobilelor, terenuri, pe care figurează elemente de vegetație declarate monument al naturii, se.autorizează pe baza avizului Academiei Române și al celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Dispozițiile alin. (1) nu exclud aplicabilitatea cadrului legal privind regimul juridic al drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică.

Art. 5 (1) Operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, a municipiului Constanța, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori, dacă un alt operator de rețea / furnizor de rețele publice de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosință asupra imobilelor nu; ar fi afectat-în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;

 • b) exercițiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de natură să contravină unor norme legale, imperative ori cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății,- apărării, ordinii publice sau securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;

 • c) să existe un contract încheiat în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu titularul dreptului de proprietate privată sau cu titularul altor drepturi reale principale ori cu titularul dreptului de folosință sau de administrare asupra imobilului afectat, prin care să se stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată, sau să existe o hotărâre judecătorească definitivă, care să țină loc de contract între părți.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul dreptului de acces în spațiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuințe, inclusiv în ceea ce privește fixarea rețelelor de comunicații electronice sau .a unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora pe zidurile oti terasele acestor clădiri.

Art. 6 (1) Municipiul Constanța va publica, pe pagina proprie de internet și prin afișarea în locuri vizibile, lă sediul său, modalitățile prin care poate fi contactat în vederea acordării dreptului de. acces pe. proprietăți și în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică sau privată, condițiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii condițiilor, cu respectarea prevederilor art. 4 din prezentul regulament.

(2) Publicația prevăzută, la alin.--fi) va cuprinde cel puțin următoarele informații:

 • a) Consiliul local al municipiului Constanța; cu sediul pe Bulevardul Tomis nr. 51, telefon 0241488100, fax 0241488195, e-mail: primarie@primaria-constanta.ro, primește la Direcția Urbanism, Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică situat pe str. Ecaterina Varga nr.,25, cererile de acces pe proprietăți.

 • b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces și zonele în care se

poate realiza dreptul de acces;            V

 • c)  tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Constanța, în funcție; de elementele rețelelor de comunicații electronice și de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor, conform Anexei nr. 3 privind lista tarifelor care se vor percepe,.pentru exercitarea dreptului de acces pe,

  . , , HCL.MNR. piului Constanța—(


  de acces rezultate din


în sau sub imobilele proprietate publica a munici| ________/________privind aprobarea Regulamentului;

 • d) limitările tehnice cu privire' la exercitarea dreptului caracteristicile imobilului ori din uzul sau interesul public al acestuia;

 • e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv condițiile legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta;

 • f) toate informațiile relevante privind condițiile și procedura aplicabilă autorizării construirii rețelelor de comunicații, și a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora.

 • (3) Condițiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit

prezentului articol respectă principiile • transparenței și obiectivității și sunt nediscriminatorii față de toți operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.                    ;    .

Indiferent de forma proprietății, publică sau privată, exercitarea dreptului de acces al operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice se face, potrivit legii, numai după încheierea unui contract de acces pe proprietăți cu titularul dreptului de proprietate sau administrare.

 • (4) In cazul în care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau':de folosință cu titlu gratuit intenționează să modifice ori să completeze condițiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (l)-(2), acesta are obligația de a publica’ proiectul modificării sau completării cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1).

 • (5) Operatorii de rețea / furnizoriide rețele publice de comunicații electronice care instalează rețele pe stâlpi,.-piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia, cu respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care dețin ori controlează elementele de infrastructură .fizică, în condițiile Legii nr. 159/2016, urmând a datora tarife doar acestor persoane.

 • (6) în cazul prevăzut la alin. (5),.'titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit asupra imobilelor proprietate publică are obligația de. a permite accesul persoanelor împuternicite de operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ia aceste imobile, în aceleași condiții cu cel permis persoanelor împuternicite de cei care dețin ori controlează elementele de Infrastructură fizică.

Art. 7 O copie a documentului cuprinzând condițiile de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, stabilite în conformitate cu prevederile art. 6, precum și a oricăror modificări .sau completări ale acestor condiții va fi transmisă Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în termen de maximum 10 zile’,de,la publicare.

>»                                   .’           -I

CAPITOLUL III - Procedura, privind acordarea accesului pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța pentru operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice

Art. 8 (1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată, operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice va transmite Primăriei municipiului Constanța - Direcției urbanism -Biroul infrastructură și rețele urbane. .Eficiență energetică o cerere pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică și/sau privată a municipiului Constanța însoțită de documentația aferentă ce justifică îndeplinirea condițiilor de acces. Cerere care va fi înregistrată în condițiile în care documentația depusă corespunde cu cerințele din art. 8 alin. (2).

Cererea pentru obținerea Certificatului de urbanism se va depune conform prevederilor Legii nr. 50/1991.

(2) Cererea de acces va conține informații cu privire la:

 • a) datele de identificare și de contact ale operatorului de rețea / furnizorului de rețele de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți;

 • b) zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces, conform condițiilor de acces;

  ANEXALA

  HCLM NR. -4IĂ-W:


 • c) lucrările ce urmează a fi efectuate;

 • d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;

 • e) durata estimativă a realizării lucrărilor..

 • 1. Cererea privind acordarea accesului pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța pentru imobilele unde au fost realizate lucrări de acces (conform Anexei nr. 1 la Regulament) va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) memoriul tehnic în care să fie precizate toate elementele de rețele de comunicații electronice, elementele de infrastructură și echipamentele tehnice aferente, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr, 997/2018 - în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul;.

 • b) planurile de situație aferente autorizației de construire și planurile de situație As Built, inclusiv pe suport electronic-în format DWG și DXF, vizate spre neschimbare de Serviciul cadastru - în copie;

 • c) declarație pe propria răspundere cu privire la datele de identificare ale traseului, lungimea rețelelor subterane sau supraterane, funcționale sau nu, elementelor de infrastructură, precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia .ANCOM nr. 997/2018 (conform Anexei nr. 3 la Regulament) - în original;

 • d) autorizația de construire a rețelelor de,comunicații electronice / a elementelor de infrastructură fizică ori a echipamentelor tehnice - în copie;

 • e) procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în situația în care termenul de valabilitate a! autorizației de construire a expirat - în copie;

 • f) .autorizația de furnizor de servicii de comunicații electronice emisă de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; .• .

 • g) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • h) certificatul de înregistrare fiscală emjs de organul competent - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;.

 • i)  declarație scrisă prin care . operatorul - furnizorul își însușește condițiile menționate la art. 4 și/sau art. 5, după caz (conform Anexei nr. 5 la Regulament) -în original;

 • 2.  Cererea privind acordarea accesului pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța pentru imobilele unde nu au fost realizate lucrări de acces (conform Anexei nr. 2 la Regulament) va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) memoriul tehnic în care să fie precizate toate elementele de rețele de comunicații electronice, elementele de infrastructură și echipamentele tehnice aferente, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. .997/2018 - în original sau în copie certificată pentru conformitate cu;originalul; .

 • b) planurile de situație în format Stereo 70 pentru identificarea corectă și stabilirea situației juridice a terenului pe care va fi traseul, inclusiv pe suport electronic în format DWG și DXF - în copie;

 • c) declarație pe propria răspundere cu privire ia datele de identificare ale traseului, lungimea rețelelor, elementelor de infrastructură, precum și date concrete cu privire aN'SXALA. ici-M

la echipamentele tehnice aferente,acestora, așa cum sunt definlteTn Decizia ANCOM nr. 997/2018 (conform Anexei nr. ,4 la.Regulament) - în original;

 • d) autorizația de furnizor de servicii de comunicații electronice emisă de Autoritatea Națională pentru Administrare și. Reglementare în Comunicații - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • e) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;.

 • f) certificatul de înregistrare fiscală emis de organul competent - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • g)  declarație scrisă prin care operatorul - furnizorul își însușește condițiile menționate la art. 4 și/sau art. 5, după caz (conform Anexei nr, 5 la Regulament) -în original;

 • (3) a) Direcția urbanism prin Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică va centraliza cererile, de exercitare a dreptului de acces și le va transmite, însoțite de documentațiile necesare:

 • - Direcției patrimoniu și cadastru - Serviciul patrimoniu în vederea identificării și prezentării istoricului patrimonial, stabilirii apartenenței la domeniul public sau privat al municipiului sau al cetățeanului și prezentării situației cadastrale pentru terenul pentru care se solicită accesul; . .

 • - Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic în vederea analizării și verificării din punct de vedere al eventualelor litigii și notificări în baza Legii nr. 10/2001;

 • - Direcției urbanism - Serviciul autorizări în vederea analizării din punct de vedere urbanistic și al prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, actualizată, și emiterii unui acord de principiu din punct de vedere urbanistic și al autorizației de construire;

 • - Direcției gestionare servicii publice - Biroul iluminat public și Serviciul gestionare spații verzi, după caz, în vederea analizării și luării la cunoștință;

 • - Direcției achiziții și investiții, publice în vederea analizării de specialitate conform atribuțiilor direcției și luării la cunoștință. Direcția Achiziții și Investiții Publice, prin Serviciul Investiții, poate comunica dacă traseele furnizorului, așa cum reiese din documentația anexată solicitării, traversează sau nu amplasamente pe care Primăria, prin Direcția Achiziții și Investiții.Publice, are în pregătire sau în derulare obiective de investiții. în situația în care sunt încheiate contracte de execuție pentru investiții în lucru pe aceste trasee, se; vor comunica restricțiile care reies din clauzele contractuale și se va -..preciza modul în care se poate afecta derularea contractului, încât Comisia să poată șă decidă în consecință.

 • b) Comisia tehnică constituită în baza dispoziției primarului va fi formată din câte un reprezentant al Direcției, urbanism. - Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică, Direcției urbanism —.Serviciul autorizări. Direcției gestionare servicii publice - Biroul iluminat public și Serviciul gestionare spații verzi, Direcției administrație publică locală - Serviciul -juridic, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției achiziții și investiții publice și un secretar din partea Direcției urbanism -Biroul infrastructură și rețele- urbane. Eficiență energetică și va fi împuternicită cu verificarea și analizarea îndeplinirii de către operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 6 și va aproba sau respinge motivat, după caz, cererile depuse de către operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.

 • c) Procesul verbal de ședință în. care este înscrisă hotărârea comisiei va fi comunicat tuturor direcțiilor ai. căror- reprezentanți au făcut parte din comisie. Procesul verbal de ședință cu. avizul favorabil al Comisiei tehnice va cuprinde elemente tehnice pe fiecare tip „de acces și -.va fi comunicat Direcției Autorizare și

ANEXA LA HCLM NR.

sprijin operatori economici - Serviciul Contracte, în vederea încheierii contractului de acces.

 • d) Direcția urbanism Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică va comunica operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice soluția" motivată, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces.

 • (4)  Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, în vederea exercitării accesului pe proprietăți, se analizează în termen de maximum 30 de zile de la data publicării condițiilor de acces,- în conformitate cu prevederile art. 6 alin.

 • (I) -(2) fără a depăși 60 de zile de la data' primirii cererii. Cererea va conține cel puțin elementele prevăzute la alin. (2).

 • (5)  Cererile transmise în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța se analizează pe baza principiilor transparenței, obiectivității, proporționalității și nediscriminării.

în cazul în care direcțiile de specialitate constată transmiterea unei cereri incomplete sau care necesită modificări, în' termen de 7 zile de la primirea cererii vor transmite o adresă cu completările și/sau modificările necesare către Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică. Biroul va centraliza adresele primite de la direcțiile de specialitate și va solicita operatorului / furnizorului completarea și/sau modificarea în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungîndu-seîn mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va compîeta cererea.

Biroul Infrastructură și rețele urbane. ■ Eficiență energetică va trimite răspunsul primit de la operator / furnizor către direcțiile în cauză.

 • (6) Acordarea dreptului de acces, poate fi refuzată doar în cazuri obiective și temeinic justificate. Motivele care âu determinat respingerea cererii se comunică solicitantului de către Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică.

 • (7) împreună cu motivele de refuz prevăzute la alin. (6), entitățile responsabile pot comunica operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice solicitanți și zonele în care ar putea avea acces conform condițiilor publicate, ca alternativă la cererea de acces respinsă.

 • (8) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanța competentă în condițiile art/ 13 din Legea nr. 159/2016 și ale prezentului regulament.

 • (9) Pentru centralizarea datelor și controlul acestora, direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța -vor transmite Direcției urbanism - Biroul infrastructură și rețele urban'e. Eficiență energetică orice date sau informații referitoare la domeniul public sau privat al municipiului pe care sunt instalate rețele publice de comunicații electronice precum și orice document necesar în vederea întocmirii contractului de acces. ‘

 • (10) în cazul aprobării cererii de-.acces, Direcția urbanism - Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică va transmite Direcției Autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul . Contracte procesul verbal de ședință al comisiei tehnice și documentația necesară-în vederea încheierii contractului de acces.

 • (II) ' în baza cererii de acces aprobate, Direcția autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul contracte solicită în scris operatorului / furnizorului de comunicații electronice prezența la o dată, și o oră stabilite de comun acord, în vederea încheierii contractului de acces pe proprietăți. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu:

 • a) data, ora și locui la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

 • b) baza legală a solicitării;.

 • c) scopul solicitării;

 • (12) în cazul în care în termen de 10 zile de la data solicitarOransmise de Direcția autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul contracte conform alin. (11) din prezentul articol operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice nu se prezintă în vederea încheierii unui contract pentru rețelele pe care le deține pe domeniul public / privat al municipiului Constanța, se va sesiza Direcția administrație publică locală - Serviciul juridic în vederea luării măsurilor de chemare în judecată a operatorului / furnizorului'și se va solicita instanței emiterea unei hotărâri care să țină loc de contract, în conformitate cu prevederile 159/2016 și a prezentului regulament.

  Legii nr.


  operatori Direcției


 • (13)  în sensul prevederilor alin. (12) Direcția autorizare și sprijin economici - Serviciul contracte sesizează Serviciul juridic din cadrul

administrație publică locală pentru întocmirea cererii de chemare în judecată.

 • (14) Operatorii / furnizorii care dețin rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și/sau privată a municipiului Constanța au obligația să se prezinte în termen de 6 luni de la data publicării condițiilor și tarifelor de acces înscrise în prezentul regulament, la sediul Primăriei municipiului Constanta în vederea încheierii contractelor de acces. Prevederile art. 8 alin. (1) - (15) se aplică în mod'corespunzător.

în cazul neprezentării în termenul de'6 luni prevăzut, Direcția Urbanism prin Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică va notifica individual fiecare operator / furnizor să se prezinte la sediul Primăriei municipiului Constanța în vederea încheierii contractelor-de acces.

 • (15) Individualizarea sumelor cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces

pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța se face în baza unei declarații pe propria răspundere cu privire la datele de identificare ale traseului, lungimea rețelelor subterane sau supraterane, funcționale sau nu, elementelor de infrastructură, precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia AIXICOM nr. 997/2018, conform Anexei nr. 3 sau 4 la Regulament după caz, care -se află pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.                                ■. •

Declarația pe propria răspundere; se depune la Direcția urbanism - Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică anterior încheierii contractului de acces pe proprietăți.

 • (16) împuternicitul operatorului / furnizorului este obligat să depună la Direcția autorizare și sprijin operatori economici * Serviciul contracte actul de împuternicire, în original sau copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează față de autoritatea locală de la data depunerii actului de revocare.

 • (17) în cazul reprezentării operatorilor / furnizorilor prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

 • (18) In situația în care municipiul Constanța exercită dreptul de proprietate

exclusivă sau controlul asupra unor operațori de rețea / furnizori de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, acesta are obligația, de a realiza o separare structurală a activităților asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitățile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016.                             .'

 • (19) Titularii dreptului instituit în condițiile art. 4 sau 5 își pot exercita dreptul de acces numai după încheierea ufiui contract cu titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale principale, titularul dreptului de folosință ori de administrare asupra imobilului proprietate privată respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului .de administrare, prin care se stabilesc

condițiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzuFfă 'art. 5 alin. (2), cu asociația de proprietari.          .. •         ■

 • (20) în cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a

municipiului Constanța, contractul prevăzut la alin. (19) se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, în conformitate cu actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosință cu titlu gratuit.         ‘

Condițiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin. (19) trebuie să fie nediscriminatorii față de toți operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice.        .

Dacă în urma negocierii într-un contract se stabilesc condiții, inclusiv în ceea ce privește prețul sau tariful accesului, mai avantajoase față de cele publicate în conformitate cu dispozițiile art. 6 sau prevăzute în contractele încheiate cu alți operatori de rețea / furnizori de rețele publice de comunicații electronice, aceste condiții vor fi folosite tuturor celorlalți operatori / furnizori, pe baze nediscriminatorii.                •

Tarifele stabilite conform Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 se vor aplica tuturor operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice.                           ,          < ■

în termen de maximum 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe. proprietatea publică a municipiul Constanța, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, are obligația de a publica, cu respectarea legislației privind protecția secretului comercial, acest contract pe pagina sa de internet.

 • (21) Solicitările depuse de către operatorii de rețea / furnizorii de rețele publice de

comunicații electronice care dețin certificat de urbanism sau autorizație de construire ce vizează rețelele de comunicații electronice amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța vor fi analizate luându-se în considerare documentele menționate anterior în conformitate cu prevederile legislației, în acest caz solicitându-se completarea.documentației cu celelalte documente prevăzute de prezentul regulament.          '       .    ■.

CAPITOLUL IV - Tarife pentru exercitare,a dreptului de acces, modalitate de calcul și termene de plată

Art. 9 (1) Tarifele ce se vor aplica contractelor de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a municipiului Constanța sunt stabilite conform Deciziei președintelui Autorității .Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 „privind tarifele- maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică" și prevăzute în Anexa nr. 3 din- HCL nr. ______/_______privind aprobarea

Regulamentului. Tarifele stabilite se vor aplica tuturor operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice.

Tariful pentru rețeaua subterană se-aplică la metrul liniar de canalizație cu o lățime medie de 0,35 metri liniari aparținând unui operator, indiferent de numărul de tubete amplasate în aceasta. •    ' •'

Pentru elementele de rețea de 'comunicații electronice, elemente de infrastructură fizică ori a echipamentelor'tehnice aferente acestora care nu sunt incluse în Anexa nr. 3 din HCL nr.____________privind aprobarea Regulamentului,

respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică nu poate depăși valoarea de zero lei. Tarifele de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cmA3 și 0,08 mA3.

Pentru ocuparea și folosința imobilelor proprietate publică de către operatorii / furnizorii de rețele de comunicații electronice ori în considerarea desfășurării de către aceștia a altor activități legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, reglementat prin Legea nr. 159/2016, autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și orice alte entități pot percepe numai sumele stabilite conform Legii nr. 159/2016 și a prezentului regulament.

 • (2) Obligația achitării tarifelor revine:

 • - tuturor operatorilor de rețea.- / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care dețin la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rețele de comunicații electronice, elemente de infrastructură ori a echipamentelor tehnice aferente acestora pe domeniul public și privat al municipiului Constanța;

 • - tuturor operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care încheie contract de acces pe domeniul public și privat al municipiului Constanța și vor demara lucrările de realizare a rețelelor de comunicații electronice, elementelor de infrastructură ori echipamentelor tehnice aferente acestora conform procesului verbal de începere a lucrărilor.

 • (3) Sumele încasate cu titlu de tarife pentru exercitarea dreptului de acces pe

proprietatea publică sau privată a-municipiului Constanța se fac venit la bugetul local al municipiului Constanța.,,.

 • (4) Pentru sumele datorate de furnizorii de rețele de comunicații electronice ce

rezultă din contractele de acces' încheiate, aflate în derulare, se vor emite facturi în ultima zi a fiecărui trimestru. .

Tarifele se calculează anual și se achită trimestrial, în termen de 10 zile de ia expirarea fiecărui trimestru inclusiv, • ■

Tariful anual determinat se împarte la numărul de trimestre dintr-un an calendaristic rezultând valoarea' pe care, operatorul / furnizorul trebuie să o plătească trimestrial.              ■*,

 • (5) Tarifele pot fi achitate la solicitarea operatorului / furnizorului și anticipat.

 • (6) Calculul tarifelor datorate pentru perioade mai mici de un an calendaristic se

face după cum urmează: tarifele datorate.se calculează avându-se în vedere ziua începerii lucrărilor înscrisă în procesul verbal de începere a lucrărilor, ținându-se cont de numărul efectiv de zile până, la sfârșitul anului și având în vedere tarifele stabHite în regulament. .             :

 • (7) în situația prevăzută la alin. (6), impunerea la plata tarifului se datorează luându-se în calcul ziua în'care au început efectiv lucrările. Prevederile art. 7 alin.

 • (8) din Legea nr. 50/1991 se aplică în mod corespunzător pentru impunerea la plata

tarifului, în situația în care operatorul / furnizorul nu înștiințează autoritatea locală asupra datei de începere a lucrărilor. ■.   .

 • (8) în cazul în care data începerii efective ,â lucrărilor se situează după termenul trimestrial de plată, respectiv data de 10 a lunii următoare trimestrului, plata se consideră în termen dacă tarifele.'datorate se achită în termenele menționate în alin.

 • (4) - (7) din prezentul articol. \

Operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice va înștiința autoritatea locală, în termenul de valabilitate al autorizației de construire a lucrărilor de acces, data de la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de instalare a rețelelor de comunicații sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice. De la această dată se datorează și tarifele pentru executarea lucrărilor de acces.

 • (9) Pentru neplata la termenele prevăzute ia art. 9 alin. (4), operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii

  (maiorănlor-de—tntarziereTva fi


sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora actualizat în conformitate cu legislația în.vigoare.

 • (10) Ulterior încheierii contractului de acces, orice modificare intervenită cu privire la lungimea rețelei de comunicații electronice/elementelor de infrastructură deținute sau a echipamentelor tehnice aferente acestora care implică recalcularea taxelor, se va ^interpreta astfel:

 • - în cazul extinderii rețelelor/infrastructurii se va depune o nouă solicitare în condițiile prezentului regulament urmând procedura standard privind acordarea accesului. Prevederile art. 8 alin. (1) - (15) se aplică în mod corespunzător.

 • - în cazul în care apar diferențe privind lungimea rețelelor/ infrastructurii/

echipamentelor tehnice după executarea lucrărilor față de cele prevăzute în contract sau când devierea traseului este minimă-, este executată pe tronsonul prevăzut în contract și este cauzată de existența altor rețele ori a renunțării sau solicitării de branșamente/racorduri la stâlpi/camerete, comunicarea se face printr-o notificare scrisă, adresată Direcției urbanism - Serviciul Autorizări, în vederea analizării și formulării unui răspuns Biroului infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică și Direcției autorizare și sprijin operatori economici, modificarea fiind evidențiată printr-o dispoziție de șantier, dacă se încadrează în prevederile art. 67, alin. (2) din Ordinul 839/2009 (norme de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată) și prin planul de situație vizat spre neschimbare de Serviciul cadastru. Dispoziția de șantier se va verifica dacă este conform celor precizate în declarația pe propria răspundere a operatorului de rețea /. furnizorului de rețele de comunicații electronice.                       . .

 • (11) După răspunsul favorabil prevăzut la alin. (10), Direcția autorizare și sprijin operatori economici va proceda la încheierea unui act adițional la contract și la recalcularea sumelor datorate proporțional cu perioada rămasă din an, după caz. Sumele recalculate se comunică în scris operatorului / furnizorului conform clauzelor contractuale. în situația în care modificările nu se încadrează în prevederile art. 67, alin. (2) din Ordinul 839/2009, se va relua procedura standard privind acordarea accesului.

Operatorul de rețea / furnizorul.de rețele publice de comunicații electronice are obligația achitării în termenele prevăzute.în contract.

 • (12) Sumele datorate de furnizori / operatori pentru accesul pe domeniul public/privat al municipiului Constanța se vor stabili și se vor achita în baza unui contract încheiat între municipiul ...Constanța în calitate de titular al dreptului de proprietate publică sau privată cu fiecare, operator de rețea / furnizor de rețele publice de comunicații electronice.

 • (13) Perioada pentru care se încheie contractul este de:

 • - 3 ani pentru rețelele publice de comunicații electronice existente suprateran, cu obligația operatorului de rețea. / -furnizorului de rețele publice de comunicații electronice ca în această perioadă să depună toate diligențele și să obțină toate aprobările necesare în vederea .amplasării rețelei care face obiectul contractului, în subteranul municipiului Constanța și să demareze lucrările în acest sens;

 • - 20 ani pentru rețelele publice de- comunicații electronice amplasate subteran; Contractul poate fi modifîcat/prelungit. prin act adițional cu acordul părților, în condițiile legii.

Modelul cadru de contract va putea fi adaptat și completat pentru fiecare operator / furnizor în parte, dar va păstra=principiile legislației în domeniu.

 • (14) Tarifele prevăzute în prezentul regulament se indexează anual cu rata inflației pentru^servicii.

începând cu anul 2020, Direcția autorizare și sprijin operatori economici -Serviciul Contracte va comunica operatorului de rețea / furnizorului de rețele publice de comunicații electronice în.. perioada 25-28 februarie rata inflației conform

__[ _l. — ■ i      ■ ii «n mi

ANEXA LA

HCLM NR..JlU-/^S


1   .         HCLMNR.

datelor furnizate de Institutul4 Național de Statistica—^Birecțra~Județearra de Statistică Constanța precum și suina rezultată în urma aplicării acestei rate.

Diferențele datorate indexării vor fi achitate pana cel târziu la data de 31 martie^a anului în care se face comunicarea,

în cazul în care după aplicarea ratei inflației, prin însumarea valorii acestei rate cu valoarea taxei din anul anterior ar iezulta o valoare anuală a tarifului pentru anul în curs mai mică decât cea datorată / achitată în anul anterior, valoarea tarifului anual pentru anul în curs va fi cea stabilită în anul anterior, în sensul că nu se va modifica.                     '           '

 • (15) Cheltuielile cu întreaga documentație necesară încheierii contractului de acces între municipiul Constanța și operatorii de' rețea / furnizorii de rețele publice de comunicații electronice cad în totalitate în sarcina operatorului / furnizorului.

CAPITOLUL V - Condițiile tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces

ART, 10 (1) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, imobilele, pe care se pot instala rețele publice de/comunicații electronice, elemente de infrastructură și echipamente ;tehnice ■ aferente acestora, sunt constituite din domeniul public și privat al municipiului unde aceste rețele pot fi instalate subteran, conform H.G. nr. 525/1996 republicată .și actualizată și art. 20 alin. (1) din prezentul Regulament.           ‘           *"’

Prin rețea de comunicații,electronice se înțelege: sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețelele utilizate pentru transmisia serviciilor dd programe audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă.

Prin rețea publică de comunicații electronice se înțelege: o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

Prin infrastructură fizică se înțelege orice element sau parte componentă a unei rețele, precum și orice element ' necesar susținerii acesteia, cu excepția rețelelor de comunicații electronii, care pot fi utilizate pentru instalarea unei rețele de comunicații electronice fără , a deveni ele însele elemente ale rețelei de comunicații electronice, cum ar fț: canalele/ conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, cabinetele, clădirile și intrările în clădiri, structurile de susținere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii și alte construcții inginerești parte a respectivei rețele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum și elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate'consumului uman, astfel cum aceasta este definită ia art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare. ■

Prin echipament tehnic se înțelege cutia (din metal sau plastic) în care se păstrează sau se protejează în special elementele pasive de rețea cum ar fi capete de cabluri și/sau dispozitive și accesorii' de telecomunicații de dimensiuni relativ reduse, care se prezintă în printipal sub formă de cub, de paralelipiped sau cilindru (însă nu se limitează la acestea), cu un voîum maxim de 0,08 mc.

Prin echipamente tehnice de foarte mici dimensiuni se înțelege distribuitor/spiitter, amplificator,’ conector, cutie de joncționare cabluri, nodul optic, care nu ocupă mai mult de 60 cm3.

. \                    ANEXA LA

 • (2) Operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a lua toate măsuriie necesare în scopul evitării producerii de accidente care să pună în pericol viața cetățenilor, :să producă pagube materiale sau care să restricționeze traficul rutier saufpietonal. '

 • (3) Operatorul / furnizorul va răspunde material, civil sau penal funcție de situație, pentru eventualele accidente sau pagube produse de instalarea sau funcționarea rețelelor de comunicații electronice, elementelor de infrastructură și echipamentelor tehnice aferente acestora indiferent de locul în care sunt amplasate acestea.

 • (4) Municipiul Constanța prin reprezentanții săi poate să solicite^ operatorului /

furnizorului efectuarea de verificări cu privire la rețeaua amplasată. în acest sens se vor efectua monitorizări comune -ale rețelelor amplasate suprateran și intervenții prin efectuarea de săpături în scopul constatării numărului de rețele aflate în subteran.                         .

 • (5) Atunci când lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistență a construcției sau imobilul/construcția se încarcă cu o sarcină suplimentară semnificativă, accesul va fi . analizat numai după expertizarea tehnică a imobilului/construcției.

 • (6) Operatorul / furnizorul poate monta doar acele echipamente tehnice care respectă normele de siguranță și sănătate publică prevăzute de lege. în cazul în care măsurătorile efectuate pun în evidență faptul că aparatura afectează sănătatea persoanelor din imobil, operatorul / furnizorul are obligația de a desființa aparatura în termen de 30 de zile de la constatare. ;

Modalitățile de amplasare a infrastructurii vor respecta normativele în vigoare privind realizarea instalațiilor subterane și supraterane.

Art. 11 Condițiile tehnice pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți sunt stabilite astfel:

 • (1) în cazul existenței unor rețele publice de comunicații electronice, amplasate pe stâlpi, este interzisă extinderea acestora pe: suporți de același tip.

 • a. Operatorul/furnizorul are obligația, ca în termen de 6 luni de la notificarea

Biroului Infrastructură și rețele urbane.. Eficiență energetică privind apariția unor capacități disponibile de elemente de infrastructură subterană, să introducă în subteran rețeaua aeriană.           .

 • b. Pentru rețelele aeriene există Obligativitatea dezafectării în baza unei

autorizații de desființare conform prevederilor Legii nr. 50/1991, în termen de maxim 6 luni de la punerea în .funcțiune a rețelei subterane, cu obligația operatorului / furnizorului de a> informa Direcția urbanism și Direcția autorizare și sprijin operatori economici la expirarea 'acestui termen în vederea constatării în teren a dezafectării rețelelor aeriene. . •       ’

 • c. în situația în care rețelele-aeriene sunt executate fără autorizație de

construire, operatorul / furnizorul va proceda la desființarea acestora, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 și ale Ordinului nr. 839/2009, în termen de 6 luni de la data notificării de către Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică.                                     . ..

 • d. în situația în care rețelele/infrastructura/echipamentele tehnice realizate în sistem îngropat sunt executate fără.autorizație de construire, operatorul/furnizorul va proceda la obținerea autorizației de construire în vederea intrării în legalitate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 și ale Ordinului nr. 839/2009.

 • e. La coborârea rețelei de comunicații electronice din suprateran în subteran, se va acorda atenție coronamentului arborilor, respectiv coroanelor individuale ale celor plantați solitar, în situația în care aceștia se întâlnesc pe traseu, fără afectarea ramurilor sau utilizarea lor sub orice formă în executarea lucrărilor ce privesc rețelele sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora.

 • (2) Operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a urmări în timp lucrările în vederea remedierii deficiențelor și fără afectarea fațadelor clădirilor.

 • (3) Pe un stâlp de iluminat public nu se mai acceptă amplasarea de noi rețele în afara celor existente. Durata de existență a acestora este prevăzută de art. 11 alin.

 • (1) din prezentul regulament cu respectarea H.G. nr. 525/1996 republicată și actualizată și a art. 20 alin. (1) din prezentul regulament.

 • (4) Fiecare operator / furnizor de rețele de comunicații va avea dreptul de a deține pe un stâlp numărul necesar de rețele pentru a furniza în condiții optime serviciile pe care le prestează, cu respectarea alin. (3) din prezentul articol.

 • (5) Operatorii de rețea / furnizorii de rețele/publice de comunicații electronice vor înlocui pe cheltuiala proprie stâlpii care se fisurează sau sunt distruși în perioada cât pe ei sunt montate rețele dacă prejudiciile, cauzate stâlpilor se constată că sunt din vina lor.

 • (6) Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe stâlpi, de noi rețele publice de comunicații electronice, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcționarea rețelei existente.

 • (7) în scopul identificării proprietarului rețelelor și al evitării amplasării ilegale a rețelelor de comunicații electronice fiecare dintre tronsoanele de rețea existente între stâlpii de iluminat public va fi marcat prin aplicarea unui marker diferențiat ca și culoare, funcție de operator. / furnizor. Acesta se va aplica la o distanță de aproximativ 1 metru liniar de stâlpul.care susține rețeaua, de o parte și de alta a acestuia (două markere pe fiecare tronson de rețea situat între doi stâlpi). Culorile pentru fiecare operator / furnizor sunt prezentate în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament, iar în cazul în care un operator / furnizor nu se regăsește în Anexă, culoarea va fi stabilită ulterior de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța prin Direcția urbanism. în situația în care etichetarea se face diferit față de culorile stabilite în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament, operatorul/furnizorul va putea folosi o etichetă personalizată (ex.: denumirea societății), cu obligația să notifice Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică în acest sens.

Stabilirea culorilor pentru fiecare operator / furnizor se va face aleatoriu de reprezentanții Primăriei municipiului-Constanța prin Direcția urbanism. Pe traseele rețelelor amplasate subteran -se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției acestora în plan orizontal și vertical. Marcarea se va face în termen de 120 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri pentru rețelele existente amplasate suprateran și în momentul realizării lor pentru rețelele ce se vor amplasa în subteran. Cablurile neetichetate sau etichetate necorespunzător se vor considera abandonate.

 • (8) Operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a lua toate măsurile .necesare astfel încât acestea să nu afecteze desfășurarea altor activități ce se desfășoară pe stâlpii de iluminat public (exemplu: amplasarea de mijloace publicitare, indicatoare stradale și rutiere, iluminat public, etc.) sau pe domeniul public / privat al municipiului Constanța. înălțimea cablurilor de telecomunicații va fi la o distanță față de cota trotuarului/carosabilului de minim 4,5 m, pentru a nu afecta circulația auto și cea pietonală și să nu dăuneze esteticii zonei. Orice incident provocat .de ruperea cablurilor sau cauzat de existența cablurilor de telecomunicații , montate necorespunzător rămâne în sarcina deținătorilor de cabluri, urmând ca remedierile să fie suportate de către aceștia. Autoritatea administrației publice locale nu răspunde pentru întreruperea semnalului către abonați cauzat de demontarea cablurilor de telecomunicații ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului regulament.

 • (9) Operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a încheia contractul în vederea exercitării dreptului de acces.

Art. 12 Condițiile tehnice pentru, imobilele proprietate publică unde nu au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți sunt stabilite astfel:

 • (1) în scopul asigurării spațiului public, a protecției mediului, siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare..

 • (2) în subsol se pot amplasa rețele publice de comunicații electronice în dispozitive speciale tip tubetă (protecția microcablurilor de fibră optică) în canalizație special amenajată sau prin galerii de cabluri dimensionate ținând cont de rețeaua de distribuție cât și de interconectarea cu celelalte zone.

Intersecțiile și paralelismele cu alte instalații subterane vor fi tratate conform STAS-urilor în vigoare.           ...        . . .

 • (3) Fiecare operator de rețea / furnizor de rețele de comunicații va avea dreptul de a deține în subteran numărul necesar de rațele pentru a furniza în condiții optime serviciile pe care le prestează, cu-.respectarea alin. (2) din prezentul articol.

 • (4) Pe traseele rețelelor se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea, operativă a poziției acestora în plan orizontal și vertical. Stabilirea culorilor pentru fiecare operator se va face aleatoriu de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța prin Direcția urbanism.

 • (5) Furnizorii de rețele de comunicații electronice vor dezafecta rețelele aeriene și rezervele de cablu de pe stâlpi, dacă este cazul.

 • (6) Capacele camerelor de tragere-se vor monta paralel cu bordura, pentru diminuarea impactului vizual negativ, păstrând cota terenului.

 • (7) Cablurile/tuburile aferente branșamentelor/racorduriior, precum și orice alte

echipamente se vor asigura și se vor verifica periodic în vederea remedierii deficiențelor.                      ...           :

 • (8) Orice modificări care vor interveni cu .privire la lungimea rețelei de comunicații electronice sau a echipamentelor necesare susținerii și funcționării acesteia, se vor realiza în conformitate cu prevederile acestui regulament.

 • (9) Lucrările care urmează a se-.realiza se vor executa numai pe domeniul public al municipiului Constanța, fără afectarea proprietăților private. In caz contrar, se va obține acordul notarial al proprietarului afectat care se va prezenta în documentația ce se va depune în vederea obținerii autorizației de construire.

 • (10) Subtraversarea străzilor/bulevardelpr .se va realiza prin foraj orizontal cu excepția situațiilor în care din pu.nct de vedere tehnic sau din alte motive justificate nu se poate adopta această soluție,.

 • (11) La realizarea șanțurilor și a camerelor de tragere se va asigura semnalizarea / protejarea acestora, în vederea eliminării riscului producerii de accidente.

 • (12) Branșamentele și racordurile se vor realiza numai cu acordul proprietarilor.

 • (13) Se vor executa sondaje pentru determinarea pozițiilor celorlalte instalații

subterane.                          ... .

 • (14) Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor HCL nr. 189/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al-municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale de construcții.

 • (15) Lucrările care urmează a„ se realiza se vor executa numai după încheierea contractului în vederea exercitării dreptului de acces, după obținerea autorizației de construire și a autorizației pentru scoaterea, temporară din folosință a domeniului public și/sau privat și după depunerea-anunțului de începere lucrări.


■_  .   .....                       A

'                                                     i * /-m *1 ;

*

 • (16) După efectuarea lucrărilor/imobiluI se va repune în stareâ"Tnrțială.

 • (17) Lucrările care urmează a-se realiza'se vor corela cu lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare- sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice.

 • (18) In zona drumurilor nu pot fi instalate infrastructuri fizice care: restrâng ampriza drumurilor, stânjenesc circulația autovehiculelor, periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității. Executarea lucrărilor de amplasare a fibrelor/rețelelor de comunicații se va face cu respectarea prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (19) Trasarea rețelelor subterane se va realiza fără afectarea rețelei de irigat spații verzi din municipiul Constanța.

Art. 13 (1) în zonele în care există anumite restricții, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică a municipiului Constanța, astfel încât alte elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau’, alte elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură fizică existente, deținute de operatorii de rețele, vor putea face obiectul exercitării dreptului de acces în conformitate cu prevederile cap. III Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea din Legea nr. 159/2016.

 • (2) în măsura în care condițiile-stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă există elemente de infrastructură deținute de operatorii de rețele, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit; după caz; îl va informa pe solicitant, în vederea exercitării dreptului de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică în conformitate cu prevederile Cap. Iîl Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea din Legea nr. 159/2016.

 • (3) Pentru a nu fi afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică, titularul

dreptului de administrare, de concesiune', de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică poate solicita operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele ;publice de comunicații electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone.                             t

 • (4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta funcționalitatea elementelor de infrastructură fizică, a rețelelor de comunicații electronice ori a echipamentelor tehnice aferente acestora și vor fi obiective, nediscriminatorii, proporționale.și justificate. ■

t                                         t

Art. 14 (1) Dacă municipiul Constanța exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor operatori de rețea / furnizori de rețele publice de comunicații electronice ori"-de servicii-'de comunicații electronice destinate publicului, acestea au obligația^ de a realiza o separare structurală a activităților asociate cu exercitarea drepturilor, de proprietate sau control de activitățile asociate cu acordarea dreptului- de acces pe proprietăți, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 • (2) Cu excepția proiectelor cărora le sunt aplicabile dispozițiile art. 25 din Legea nr. 159/2016, este interzisă acordarea sau menținerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce privește instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de cbmunicații?electronice.

 • (3) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce privește instalarea unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2), este nulă de drept.

.                    ANEXA LA

ECL-'UjR-

 • (4) în cazul proiectelor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 159/2016, autoritățile administrației publice’centrale sau locale pot dispune realizarea acestora inclusiv prin constituirea unor drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 159/2016.

Art. 15 (1) Persoanele împuternicite de operatorii de rețea/ furnizorii de rețele de comunicații electronice să efectu’eze lucrări de acces pe proprietăți sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura' în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea operatorilor/ furnizorilor în cauză, cu acordul titularului, dreptului de folosință sau, în lipsa acestuia, cu acordul titularului dreptului- de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, și fără a aduce atingere dreptului de folosință asupra părții din imobil care nu face obiectul exercitării dreptului de acces instituit în condițiile art. 4 sau 5 din Legea nr. 159/2016.

 • (2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza, în condițiile legii,

numai după transmiterea unei notificări cu cel puțin două zile lucrătoare în avans titularului dreptului de folosință sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi • reale principale, titularului dreptului de administrare, de concesiune ori de închiriere, după caz, asupra imobilului respectiv, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență.                       ■

 • (3) Titularul dreptului de folosință și titularul dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale, titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de închiriere, după caz, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 156/2016 sau printr-o hotărâre judecătorească pronunțată în condițiile art. 13 din Legea nr. 156/2016.

 • (4) în lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. în caz de urgență, instanța poate dispune accesul pe cale de ordonanță președințială.

Art. 16 (1) Dreptul de acces pe proprietăți nu va afecta existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii fizice care face obiectul dreptului de acces sau asupra rețelelor de comunicații electronice, a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice. -      ’

 • (2) Exercitarea dreptului de acces pe proprietăți nu va cauza schimbarea destinației imobilului decât în limitele necesare, cu respectarea legislației în vigoare, urmând a afecta cât mai puțin imobilul asupra căruia șe constituie dreptul de acces.

 • (3) Operatorul de rețea / furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți sau, prin acordul părților, poate plăti titularului dreptului de proprietate sau de alte drepturi reale, titularului dreptului de administrare, de concesiune sau de folosință, după Caz,, contravaloarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a proprietății afectate.

Art. 17 în cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăți sunt afectate de lucrări de interes național sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, în condițiile legislației în vigoare.                               •         -

Art. 18 (1) Titularul dreptului de acces pe proprietăți poate solicita municipiului Constanța, după caz, în situația în care nu există nicio altă soluție,


-■ ■■ , tăierea, cu respectarea prevederilor legale, din domeniul protecției mediului, a arborilor sau arbuștilor, precum’și a ramurilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 159/2016. în cazul tăierii, solicitantul va suporta și cheltuiala extragerii cioatei și a rădăcinilor arborelui sau arbustului tăiat, până la adâncimea de 1 metru în subteran.

 • (2) Dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, municipiul Constanța nu efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1), operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice - poate realiza aceste operațiuni, după transmiterea unei notificări, cu cel puțin două zile lucrătoare în avans.

 • (3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza cu respectarea legislației privind protecția mediului înconjurător și într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății.

Art, 19 Titularul dreptului de acces pe proprietăți are obligația să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice ori elementele de infrastructură fizică necesare susținerii acestora- ori a echipamentelor tehnice, în cadrul aceleiași proprietăți, când această reașezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în.condițiile, inclusiv referitoare la termen, convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 159/2016 sau prin hotărârea judecătorească pronunțată în condițiile art. 13 din Legea nr. 159/2016.

CAPITOLUL VI - Accesul ia infrastructura fizică a operatorilor de rețea

Art. 20 (1) Operatorii de rețea acordă acces la infrastructura fizică pe care o dețin în proprietate, administrare sau concesiune, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită accesul în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile Cap. III Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea din Legea nr. 159/2016.

(2) în cazul în care operatorul de rețea rfefuză acordarea accesului la infrastructura fizică pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune ori dacă, în termen de maximum două luni de la data primirii unei cereri de acces complete nu se ajunge la un acord cu privire la condițiile în care se realizează accesul, oricare dintre părți se poate adresa ANG.OM pentru soluționarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V Soluționarea litigiilor din Legea nr. 159/2016 și stabilirea, după caz, a modalităților și condițiilor,' inclusiv ceîe privind tarifele, în care se va realiza accesul la infrastructura fizică. •       •

CAPITOLUL VII - Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice

Art. 21 (1) La elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice se va avea în vedere necesitatea instalării de rețele de comunicații electronice.

(2) în cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, municipiu! Constanța- prin Direcția urbanism - Serviciul autorizări care eliberează autorizații de construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări va publica anunțuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare

' ■     .                    ArMXA la

HCLM ML    $$

a autorizației de construire pentru lucrările prevăzute—tenathî. "ȚI) său~privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritățile administrației publice locale cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel. încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de construire, instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice .ori a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, în . condițiile Legii nr. 159/2016 și ale prezentului regulament.

 • (3) Cu excepția intervențiilor urgente, așa cum sunt acestea definite în anexa nr. 2 "Definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii" la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ■ lucrările coordonate de autoritățile administrației publice nu vor putea fi demarate înaintea împlinirii unui termen de minimum 25 de zile de la data publicării anunțului prevăzut la alin. (2).

 • (4) Anunțul va fi publicat pe' pagina de internet a municipiului Constanța, va fi afișat, în locuri vizibile, la sediul autorității și va cuprinde informații cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum și data estimativă a începerii lucrărilor.

 • (5) Dacă operatorii de rețea / furnizorii de .rețele publice de comunicații nu optează pentru realizarea coordonată a.lucrărilor'-de acces în același timp cu lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice, potrivit prevederilor prezentului articol, municipiul Constanța poate stabili condiții restrictive pentru acordarea autorizațiilor de construire în zona respectivă, pentru a perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunțate în condițiile- prezentului articol cu cel puțin 6 luni înainte de momentul începerii acestora. -

Art. 22 Lucrările de acces pe proprietăți se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea nr. 159/2016 și ale prezentului regulament.

CAPITOLUL VIII - Obligații

Art. 23 începând cu1 data- intrării în vigoare a prezentului regulament, operatorii de rețea / furnizorii- de rețele publice de comunicații electronice au următoarele obligații:         .

 • a) să dețină contractul de acces pe proprietăți sau să se prezinte în termenul

prevăzut la art. 8 alin. (14) în vederea încheierii contractului de acces pe proprietăți;                          -       •    .

 • b) să comunice modificările intervenite conform prevederilor art. 9 alin. (10) și (H)L

 • c) să prevadă sisteme de identificare ■ nedistructivă, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a rețelei și a poziției acesteia;

 • d) să nu amplaseze pe stâlpi,-: cb titlu' provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor' de comunicații electronice sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv ia funcționarea rețelei;

 • e) să desființeze surplusurile prevăzute fa lit. (d) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament; ■

 • f) să înlocuiască pe cheltuiala proprie stâlpii care se fisurează sau sunt distruși în

perioada în care pe ei sunt montate rețele, dacă prejudiciile cauzate stâlpilor se constată că sunt din vina lor; .        •  .

 • g) să nu abandoneze/ depoziteze cablurile funcționale sau inerte pe domeniul public, urmare a diferitelor intervenții la rețele sau cauzate de factori atmosferici;

 • h) să ia măsuri de demontare a rețelelor, conductoarelor și dispozitivelor acolo unde sunt interzise prin documentările de. urbanism aprobate;

 • i) să prezinte în termenul de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament cererea și documentele pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți pe raza municipiului Constanța, prevăzute la art. 8 alin. (2) pct, 1.'                      --.----————>


  CAPITOLUL IX - Sancțiun


Art. 24 (1) Nerespectarea prevederilor art. 1.1, art. 16 alin. (3) și ale art. 19 constituie contravenție dacă nu au fost săvârșite în alte condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni^! se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei.                                                            .. ;               ...

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la ,art. .23 constituie contravenție dacă nu au fost săvârșite în alte condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 1500 lei la. 2500 lei.

 • (2) Constatarea contravențiilor și, aplicarea sancțiunilor se face de către polițiștii locali din cadrul Direcției generale poliția locală.

 • (3) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției;

 • (4) în cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea-.identității acestuia, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;

 • (5) Pentru amenzile contravenționale în cuantum de 2.500 lei, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii.

 • (6) în cazul prevăzut la alin. (4), agentul, constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea-.amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele^ prenumele și semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului^-verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune și o sancțiune contravențională complementară.

 • (7) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței de

Guvern nr. 2/2001, art. 28 alin.,(-l), în sensul că se poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării. sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii.             .     •   . -. .    <.

 • (8) Obstrucționarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările prezentei hotărâri, prin orice mijloace, sau metode, precum și refuzul prezentării documentelor solicitate, constituie, contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale.

CAPITOLUL X - Alte dispoziții

Art. 25 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se va proceda la-adiționarea contractelor de acces încheiate cu operatorii de rețea / furnizorii de rețele de comunicații electronice aflate în derulare, în vederea respectării dispozițiilor prezentului regulament. Adiționarea contractelor de acces încheiate cu operatorii de rețea. / furnizorii de rețele de comunicații electronice aflate în derulare :-se va realiza în baza declarațiilor pe propria răspundere, conform Anexei nr.3 la Regulament, depuse de aceștia la Direcția Urbanism - Biroul Infrastructură-' și- rețele urbane. Eficiență energetică. Biroul va centraliza aceste declarații, va verifica dacă- sunt întocmite conform Anexei nr. 3 și dacă valorile în lei au fost corect calculate. După verificarea declarațiilor pe propria răspundere ale operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele de comunicații electronice, Biroul Infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică le va înainta Direcției Autorizare și sprijin operatori economic - Serviciul Contracte pentru a proceda la adiționarea contractelor, de acces.

CAPITOLUL XI - Dispoziții finale


Art. 26 Prezentul regulament intră'în vigoare la data aducerii acestuia la cunoștință publică în condițiile Legii nr. 159/2016 cu excepția art. 24 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii acestuia la cunoștință publică potrivit Ordonanței Guvernului'nr. 2/2001.

Art. 27 Prezentul regulament se va completa cu eventualele precizări ce se vor aproba prin norme metodologice de aplicare a Legii nr. 159/2016 ce urmează a fi adoptate și se va modifica' în mod corespunzător în funcție de modificările legislative apărute ulterior aprobării. .

Art. 28 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 29 Acolo unde nu dispune, prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 159/2016 ^privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum' și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare.                        A ■ .....

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA țhJAtfHE

CONSTANȚA


nr. fUU /JU tâ.&rf


X,


ANEXA nr, 1 la Regulament

Cerere           |eCLMNR. .

privind acordarea accesului operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța pentru imobilele unde au fost realizate lucrări de ' acces          '

S.C.....................................;...................cu    sediul social în localitatea

................................... str ......................................... nr.............. identificată prin Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului -Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul...............................având cod

unic de înregistrare ............... din data de ..................... nr. de ordine în

registrul comerțului: ....../.......;....../....... eliberat la data de ............

având           seria           ...:..... nr..................... activitate

principală................................................

telefon...................................e-mail........:..................................

în calitate de deținător al Certificatului - Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr....................din  data de

conferă calitatea de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea publică/privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, -               •

Legal

reprezentată

prin

d-nul/d-

na      ............

................... având

funcția

de.....................

nr.......................

de       .....................

.............al

localității.....................județui................................

Prin prezenta vă solicităm accesul în'vederea:

Construirii/instalării/întreținerii/înlocuirii/mutării, pe proprietatea publică/privată a municipiului Constanța, a rețelelor de comunicații electronice, a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018 (se vor declara și antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, cabluri și cutii), precizându-se lungimea/dimensiunea/cantitatea acestora, după cum urmează:

 • - elementele de rețea:...... ’         .

 • - elemente de infrastructură fizica: ...............

.    . .                  j ANEXA LA

- echipamente tehnice: .....,,  .                         1 hCL?. 1NR. /

Lucrările au fost realizate în zona/strada: ............

Scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă............

Durata estimativă a realizării lucrărilor.......................

Perioada pentru care solicităm accesul și. încheierea contractului este de ...........

ani.                                            -

Mențiuni suplimentare:............. "

Alăturat anexăm următoarele documente în conformitate cu H.C.L. nr. .............. privind aprobarea. Regulamentului referitor la condițiile în care se

realizează accesul furnizorilor de- rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța:

 • a) memoriul tehnic în care să fie precizate toate elementele de rețele de comunicații electronice, elementele de infrastructură și echipamentele tehnice aferente, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018 - în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • b) planurile de situație aferente autorizației de construire și planurile de situație As

Built, inclusiv pe suport electronic în format DWG și DXF, vizate spre neschimbare de Serviciul cadastru - în copie;           .

 • c) declarație pe propria răspundere cu privire la datele de identificare ale traseului, lungimea rețelelor subterane sau supraterane, funcționale sau nu, elementelor de infrastructură, precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018 (conform Anexei nr. 3 la Regulament) - în original;

 • d) autorizația de construire a rețelelor de'comunicații electronice / a elementelor de infrastructură fizică ori a echipamentelor tehnice - în copie;

 • e) procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor în situația în care termenul de valabilitate al autorizației de construire a expirat - în copie;

 • f) autorizația de furnizor de servicii de comunicații electronice emisă de Autoritatea Națională pentru Administrare și.Reglementare în Comunicații - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • g) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • h) certificatul de înregistrare .fiscală emis de organul competent în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • i)  declarație scrisă prin care operatorul - furnizorul își însușește condițiile

menționate la art. 4 și/sau art. 5, după caz..(conform Anexei nr. 5 la Regulament) -în original;                                .   •       ■

Menționăm că am luat cunoștință de prevederile H.C.L. nr......../........privind

aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, ale Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice și Decizia ANCOM nr.. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și vom proceda la accesul pe proprietatea solicitată numai după încheierea unui contract de acces pe proprietăți, cu municipiul Constanța.

Ne asumăm obligația ca toate cheltuielile cu întreaga documentație necesară încheierii contractului de acces precum să.fie achitate de societatea noastră.

Prezenta cerere a fost formulată în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum ,și pentru stabilirea unor, măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr...........'....privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în

care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța și ale Deciziei ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele.proprietate publică.

Conține un număr de........ pagini și a fost elaborată în două exemplare, câte

unul pentru fiecare parte.

Data,


S.C...........................................

Reprezentant...................................

(Semnătura și ștampila)

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și actele atașate ia aceasta, vor fi prelucrate de Primăria municipiului Constanța cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ANEXA nr. 2 Ia Regulament

AN3XA LA

Cerere

MCL’Ji.A ț&lM

privind acordarea accesului operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța pentru imobilele unde nu au fost realizate lucrări de acces

S.C.........................................................eu    sediul social în localitatea

................................... str ........................ nr.............. identificată prin Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului -Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul...............................având cod

unic de înregistrare ....... din data de ....................., nr. de ordine în

registrul comerțului: ....../...... /................ eliberat la data de......................

având           seria           ......... nr..................... activitate

principală ....................................................................

telefon......................... e-mail...........................................

în calitate de deținător al Certificatului - Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr...................din data de ................................ce

conferă calitatea de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea publică/privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură

necesare susținerii acestora,

Legal

reprezentată

prin

d-nul/d-

na      ............

................... având

funcția

de.....................

nr.......................

de      .....................

.............al

localității.....................județul...............................

Prin prezenta vă solicităm accesul în vederea:

Construirii/instalării/întreținerii/înlocuirii/mutării, pe proprietatea publică/privată a municipiului Constanța, a rețelelor de comunicații electronice, a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr.' 997/2018 (se vor declara și antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, cabluri și cutii), precizându-se lungimea/dimensiunea/cantitatea acestora, după cum urmează:

 • - elementele de rețea:......          •

 • - elemente de infrastructură fizică: ...............

 • - echipamente tehnice: .......... ■

Lucrările urmează a fi realizate în zona/strada: ............

LA

KCLMM. l&fi


Scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă............

Durata estimativă a realizării lucrărilor........................

Perioada pentru care solicităm accesul și încheierea contractului este de ...........

ani.                                               '        ■ •

Mențiuni suplimentare:......................

Alăturat anexăm următoarele documente în conformitate cu H.C.L. nr. .............. privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se

realizează accesul furnizorilor - de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța:

 • a) memoriul tehnic în care să fie precizate toate elementele de rețele de comunicații electronice, elementele de infrastructură și echipamentele tehnice aferente, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nri 997/2018 - în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • b) planurile de situație în format Stereo 70 pentru identificarea corectă și stabilirea

situației juridice a terenului pe care va fi traseul, inclusiv pe suport electronic în format DWG și DXF - în copie;          ’

 • c) declarație pe propria răspundere cu privire la datele de identificare ale traseului, lungimea rețelelor, elementelor de infrastructură, precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018 (conform Anexei nr. 4 la Regulament) - în original;

 • d) autorizația de furnizor de servicii de comunicații electronice emisă de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • e) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • f) certificatul de înregistrare fiscală emis de organul competent - în copie certificată

pentru conformitate cu originalul; ..    •

 • g)  declarație scrisă prin care operatorul - furnizorul își însușește condițiile

menționate la art. 4 și/sau art. 5, după caz (conform Anexei nr. 5 la Regulament) -în original;                           •

Menționăm că am luat cunoștință de prevederile H.C.L. nr......../........privind

aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, ale Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru -reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice și Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și vom proceda la accesul pe proprietatea solicitată numai după încheierea unui contract de acces pe proprietăți, cu municipiul Constanța.

Ne asumăm obligația ca toate .cheltuielile cu întreaga documentație necesară încheierii contractului de acces să fie achitate de societatea noastră.

Prezenta cerere a fost formulată ;,în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii, fizice a rețelelor de comunicații electronice , precum și pentru stabilirea un,or măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr...............privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în

care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța și ale Deciziei ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică.

Conține un număr de........ pagini și a fost elaborată în două exemplare, câte

unul pentru fiecare parte.

Data,


S.C...........................................

Reprezentant...................................

(Semnătura și ștampila)

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și actele atașate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria municipiului Constanța cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ANEXA nr, 3 la Regulament—,

Declarație pe propria răspundere elementele de infrastructură ori echipamentele tehnice pentru imobilele unde au fost realizate lucrări de acces

cu privire la rețelele subterane sau supraterane, funcționale sau nu /


S.C


cu sediul social în localitatea...................................

str.........................................nr..............identificată prin Certificatul de

înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul...............................având cod unic

de înregistrare ...............din data de ....................., nr. de ordine în registrul

comerțului : ....../............./................, eliberat la data de ..................... având

seria                 .......... nr..................... activitate

principală................................'....................................

telefon...................................e-mail....;......................................

în calitate de deținător al Certificatului Tip de furnizor de rețele publice de conferă calitatea de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea publică/privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice,

comunicații electronice nr.................;.


din data de


................................ce


Legal reprezentată prin d-nul/d-na..................................................................

având funcția de ....................... legitimat/iegitimată  cu BI/CI

seria.......

nr............................... eliberat         de         ..................................a

localității.....................

județul............................... .

Luând cunoștință de prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr.______/_______________privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în

care se realizează accesul furnizorilor.de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța,

Prin prezenta declarăm următoarele:

La data de .............................. deținem pe domeniul public și privat al

municipiului Constanța următoarele rețele subterane și supraterane, funcționale/ nefuncționale, elemente de infrastructură fizică, precum și următoarele echipamente tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018 (se vor declara și antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, cabluri și cutii), după cum urmează:

 • - elementele de rețea:......

 • - elemente de infrastructură fizică: (ex. camere de tragere, canalizație

magistrală, canalizație secundară) .     ___

 • - echipamente tehnice:...........,   '                                   a


Lucrările au fost realizate în zona/strada: ,............ L:—:-----

Lucrările s-au făcut având la bază următoarele certificate și autorizații eliberate de municipiul Constanța:                   .

Certificatul de urbanism nr....../......... Autorizația de construire nr......./.......

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.....

Individualizarea sumelor cu titlu, de tarif pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța se face în baza acestei declarații pe propria răspundere cu privire la datele de identificare ale traseului, lungimea rețelelor subterane sau supraterane, funcționale sau nu, elementelor de infrastructură, precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018, care se află pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, după cum urmează:

Nr crt.

Tip de acces

Tarife anuale

U.M.

Cantitatea

Valoare

- lei -

Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

Clădiri cu valoare de patrimoniu

Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

Clădiri cu valoare de patrimoniu

0

1

2

3

4

5

6 (2X5)

7 (3X5)

1.

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare)

0,80 lei/ml

-

2.

. \

Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriu portuar (inclusiv rada portului)

1,79 lei/ml

-

3.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces     .

nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona A

1,93 lei/ml

- f

■ -

4.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona B

0,85 lei/ml

5.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona C

0,56 lei/ml

6.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona D

0,48 lei/ml

7.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale - utilizare discontinuă

0

0,58 lei/ml

8.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale - utilizare continuă

1,31 lei/ml

2,41 lei/ml

9.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare discontinuă

1,16 lei/ml

2,22 lei/ml

10.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă

3,38 lei/ml

5,55 lei/ml

11.

r

Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)

9,09 lei/mp

-

12.

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I)

5,63 lei/mp

-

13.

Cutii instalate pe/în turn

3,07 lei/mp

-

14.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan

2,05 lei/mp

35,37 lei/mp

15.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan

68,69 lei/mp

118,67 lei/mp

16.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă

0

2,99 lei/mp

17.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în extravilan

29,84 lei/mp

70,10 lei/mp

18.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale

62,03 lei/mp

110,34 lei/mp

cu utilizare discontinuă, situate în intravilan

19.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan

158,66 lei/mp

231,13 lei/mp

20.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan

24,47 lei/mp

63,39 lei/mp

21.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan

102,32 lei/mp

160,70 lei/mp

22.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan

6,72 lei/mp

41,20 lei/mp

23.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în extravilan

. 0

7,69 lei/mp

24.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan

0

13,71 lei/mp

25.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan

42,70 lei/mp

86,19 lei/mp

26.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan

8,90 lei/mp

43,93 lei/mp

TOTAL - lei -

TOTAL PLATĂ

- lei -

NOTE:

 • 1. în cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.

 • 2. Tarifele de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm3 și 0,08 m3.

 • 3. Abrevieri folosite:

mp - metri pătrați

ml - metri liniari

U.M. - unitate de măsură

Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în Anexa din Decizia ANCOM nr. 997/2018, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază,


stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau


sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei, după cum urmează:Nr crt.

Tip de acces

U.M.

Cantitate

0

1

2

3

1.

Antene

2.

Cabinete

3.

Camere tehnice

4.

Conducte

5.

Stații de bază

6.

Stâlpi

7.

Piloni

8.

Turnuri

9.

Alte echipamente și infrastructuri fizice suport, după cum urmează: ■

10.

Cabluri, după cum urmează: ‘

11.

Cutii cu volumul diferit de intervalul 60 cm3 - 0,08 m3, după cum urmează:


Prezenta declarație a fost formulată în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările, și completările ulterioare, Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau imobilele proprietate publică și ale Hotărârii Consiliului . Local al municipiului Constanța nr.

/______________privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care

se realizează accesul operatorilor / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța.

Menționăm că datele înscrise în declarație sunt complete și corespund în totalitate cu documentele deținute și situația reală din teren.

în susținerea declarației anexez următoarele documente:...........

Conține un număr de.........pagini și a fost elaborată în două exemplare, câte

unul pentru flecare parte. ..           ■

Data,                                    S.C...........................................

........................................ -Reprezentant...................................

.      .                  (Semnătura și ștampila)

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta declarație și actele atașate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria municipiului Constanța cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

ANEXA nr. 4 la Regulament

Declarație pe propria răspundere

cu privire la rețelele subterane / elementele de infrastructură ori echipamentele tehnice pentru imobilele unde nu au fost realizate lucrări de acces

s.c.


cu sediu! social în localitatea...................................

str.........................................nr,.............identificată prin Certificatul de

înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul...............................având cod unic

de înregistrare ...............din data de ..................... nr. de ordine în registrul

comerțului : ....../............./.................. eliberat la data de ....................., având

seria                  ......... nr..................... activitate

principală........................................... ,

telefon...................................e-mail...........................................

în calitate de deținător al Certificatului - Tip de furnizor de rețele publice de

comunicații electronice nr...................din  data de ................................ce conferă calitatea de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea publică/privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice,

Legal reprezentată prin d-nul/d-na...................................................................

având funcția de ........................................,  legitimat/legitimată cu BI/CI

seria.......

nr...............................


eliberat        delocalității.....................

județul...............................

Luând cunoștință de prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr.______/_______________privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în

care se realizează accesul furnizorilor de: rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța,

Prin prezenta declarăm următoarele:

Rețelele subterane, elementele de infrastructură fizică, precum și următoarele echipamente tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018 (se vor declara și antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere,


conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, cabluri și cutii), ce fac obiectul cererii de acces, după cum urmează:


 • - elementele de rețea:......

 • - elemente de infrastructură fizică:' (ex. camere de tragere, canalizație magistrală, canalizație secundară)

  - echipamente tehnice: ...........


Lucrările se vor realiza în zona/strada: ............

Individualizarea sumelor cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța se face în baza acestei declarații pe propria răspundere cu privire la datele de identificare ale traseului, lungimea rețelelor subterane, elementelor de infrastructură, precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente acestora, așa cum sunt definite în Decizia ANCOM nr. 997/2018, care se află pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, după cum urmează:

Nr crt.

Tip de acces

Tarife anuale

U.M.

Cantitatea

Valoare

- lei -

Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

Clădiri cu valoare de patrimoniu

Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

Clădiri cu valoare de patrimoniu

0

1

2

3

4

5

6 (2X5)

7 (3X5)

1.

j

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare)

0,80 lei/ml

-

2.

Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriu portuar (inclusiv rada portului)

1,79 lei/ml

3.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces ' nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona A

1,93 lei/ml

4.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona B

0,85 lei/ml

5.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona C

0,56 lei/ml

6.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces

0,48 lei/ml

-

nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona D

7.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale - utilizare discontinuă

0

0,58 lei/ml

8.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale - utilizare continuă

1,31 lei/ml

2,41 lei/ml

9.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare discontinuă

1,16 lei/ml

2,22 lei/ml

10.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă

3,38 lei/ml

5,55 lei/ml

11.

Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)

9,09 lei/mp

-

12.

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I)

5,63 lei/mp

. -

13.

Cutii instalate pe/în turn

3,07 lei/mp

-

14.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan

2,05 lei/mp

35,37 lei/mp

15.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan

68,69 lei/mp

118,67 lei/mp

16.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă

0

2,99 lei/mp

17.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri

29,84 lei/mp

70,10 lei/mp

cu utilizare continuă, situate în extravilan

18.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan

62,03 lei/mp

110,34 lei/mp

19.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan

158,66 lei/mp

231,13 lei/mp

20.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan

24,47 lei/mp

63,39 lei/mp

21.

22.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan

102,32 lei/mp

160,70 lei/mp

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan

6,72 lei/mp

41,20 lei/mp

23.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în extravilan

0

7,69 lei/mp

i      '         . ,     •

■ '

24.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan

0

13,71 lei/mp

25.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan

42,70 lei/mp

86,19 lei/mp

26.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan

8,90 lei/mp

43,93 lei/mp

TOTAL - lei -

TOTAL PLATĂ

- lei -


NOTE:

A

 • 1. In cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.

 • 2. Tarifele de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm3 și 0,08 m3.

 • 3. Abrevieri folosite: mp - metri pătrați mi - metri liniari

U.M. - unitate de măsură

Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură

fizică care nu sunt incluse în Anexa din Decizia ANCOM nr. 997/2018, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază,

stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei, după cum urmează:

Nr crt.

Tip de acces

U.M.

Cantitate

0

1

2

3

1.

Antene

2.

Cabinete

3.

Camere tehnice

4.

Conducte

5.

Stații de bază

6.

Stâlpi

7.

Piloni

8.

Turnuri

9.

Alte echipamente și infrastructuri fizice suport, după cum urmează:

10.

Cabluri, după cum urmează:

11.

Cutii cu volumul diferit de intervalul 60 cm3 - 0,08 m3, după cum urmează:

Mențiuni suplimentare:......................

Prezenta declarație a fost formulată în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau imobilele proprietate publică și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Constanța nr. _____/______________privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul operatorilor / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța.

Menționăm că datele înscrise în declarație sunt complete și corespund în totalitate cu documentele deținute și situația reală din teren.

în susținerea declarației anexez următoarele documente:...........

Conține un număr de.........pagini și a fost elaborată în două exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

Data,                                        . S.C...........................................

....................................... Reprezentant...................................

(Semnătura și ștampila)

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta declarație și actele atașate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria municipiului Constanța cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Declarație

cu privire la însușirea condițiilor menționate la art. 4 și art. 5 din Anexa nr. 1 la HCL nr.______/___________privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în

care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța

S.C.......................

................. :..........cu

sediul

social

în

localitatea....................

str.........................

...............nr..............

identificată

prin Certificatul

de


înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul..............................având cod unic

de înregistrare ...............din data de.....................,nr. de ordine în registrul

comerțului: ......../........../...............

eliberat la data de ...................... având seria ......... nr....................., activitate

principală............................'....................................,telefon.............................

e-majl...........................................

în calitate de deținător al Certificatului - Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr...................din  data de ................................ce

conferă calitatea de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora,

Legal

na.............................

reprezentată

prin

d-nul/d-

având funcția de

.......,  legitimat/legitimată

cu BI/CI

seria.........

nr..............................

eliberat

de       ....................

..............a

localității.....................

județul...............................

Prin prezenta declarăm că ne-am însușit condițiile menționate la art. 4 și art. 5, din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr,......... privind aprobarea Regulamentului referitor la

condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța precum și celelalte prevederi ale H.C.L. nr......... inclusiv cele înscrise în Anexele nr. 2 și 3,

care fac parte integrantă din hotărâre.

Data,                                       S.C...........................................

Reprezentant...................................

(Semnătura și ștampila)

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta declarație și actele atașate la aceasta, vor fi prelucrate de Primăria municipiului Constanța cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

PALETAR MARKERI OPERATORI DE REȚEA / FURNIZORI DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

Nr.

FURNIZOR / OPERATOR

CULOARE

1.

SC TOTAL GRUP TELECOM SRL    .

RED

2.

SC ORANGE ROMANIA SA

ORANGE

3.

SC VODAFONE ROMANIA SA

SEA GREEN

4.

SC UPC ROMANIA SA

BLUE

5.

SC CANAL S SRL

VIOLET

6.

SC TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

LAVENDER

7.

SC RCS & RDS SA

GREEN

8.

SC INTERSAT SRL

GOLD

9.

SC EUROWEB ROMANIA SA

BROWN

10.

SC INTERNET LINK SRL'

LIGHT BLUE

11.

SC ANNIA NETWORKS SRL

ROSE

12.

SC DATA NET SERVICII SRL

OLIVE GREEN

13.

SC TELESAT SRL                 .

AQUA

14.

SC GMB COMPUTERS SRL

BRXGHT GREEN

15.

SC STAYLISCH BY A&L SRL        ,

SKY BLUE

16.

SC GTS TELECOM SRL

PINK

17.

SC UNIREA EL NINO SRL

18.

SC REAL NETWORK AND TEL SRL

LIME

19.

SC PRIME TELECOM SRL

DARK GREEN

20.

SC DREAM TEAM NETWORK SRL

INDIGO

21.

SC AUTO GAZ TRAGING SRL

PALE BLUE

22.

SC SHELLY BAR SRL

DARK BLUE

23.

SC TELECOMUNICAȚII CFR SA

BLACK

24.

SC PICO RENT SRL

BLUE-GRAY

25.

ASOCIAȚIA INTERLAN

DARK YELLOW

26.

SC TRANSOPTIC BAUROM SRL

27.

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE

WHITE

28.

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA

TURQUOISE

29.

SC AGROTRANSPORȚ TOMIS SA

LIGHT ORANGEPALETAR MARKERI OPERATORI DE REȚEA / FURNIZORI DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE

Nr.

FURNIZOR / OPERATOR

CULOARE

1.

SC TOTAL GRUP TELECOM SRL

RED

2.

SC ORANGE ROMANIA SA

ORANGE

3.

SC VODAFONE ROMANIA SA

SEA GREEN

4.

SC UPC ROMANIA SA

BLUE

5.

SC CANAL S SRL

VIOLET

6.

SC TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

LAVENDER

7.

SC RCS & RDS SA

GREEN

8.

SC INTERSAT SRL

GOLD

9.

SC EUROWEB ROMANIA SA

BROWN

10.

SC INTERNET LINK SRL

LIGHT BLUE

11.

SC ANNIA NETWORKS SRL

ROSE

12.

SC DATA NET SERVICII SRL

OLIVE GREEN

13.

SC TELESAT SRL

AQUA

14.

SC GMB COMPUTERS SRL

BRIGHT GREEN

15.

SC STAYLISCH BY A&L SRL

SKY BLUE

16.

SC GTS TELECOM SRL

PINK

17.

SC UNIREA EL NINO SRL

YELLOW

18.

SC REAL NETWORK AND TEL SRL

LIME

19.

SC PRIME TELECOM SRL

DARK GREEN

20.

SC DREAM TEAM NETWORK SRL

INDIGO

21.

SC AUTO GAZ TRAGING SRL

PALE BLUE

22.

SC SHELLY BAR SRL

DARK BLUE

23.

SC TELECOMUNICAȚII CFR SA

BLACK

24.

SC PICO RENT SRL

BLUE-GRAY

25.

ASOCIAȚIA INTERLAN

DARK YELLOW

26.

SC TRANSOPTIC BAU ROM SRL

LIGHT GREEN

27.

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE

WHITE

28.

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA

TURQUOISE

29.

SC AGROTRANSPORTTOMIS SA

LIGHT ORANGE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT CADRU NR. ____din__________

Privind accesul operatorilor de rețea / furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între:

MUNICIPIUL       CONSTANȚA,       legal       reprezentat       prin

Primar.......................................,

cu sediul în bd. Tomis nr. 51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, cont bancar IBAN R084TREZ23121300250XXXXX deschis la ; Trezoreria municipiului Constanța în calitate de ADMINISTRATOR,

Și

S.C.............................................. cu sediul social/domiciliul în

(localitatea) ....................................... , str .....................................

nr .......... , bloc ......... , scara ...... , etaj ...... , apartament ......... ,

județ/sector............................ stat................................ înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțul ui/ Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul federațiilor sub nr ................... ,  din ....... ,  cod fiscal nr ............................

din ............................ , reprezentată de ............................................. , cu

funcția de.........................................., în calitate de furnizor autorizat de rețele

publice de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, denumit(ă) în continuare "OPERATOR",

Având în vedere că:

 • - OPERATORUL este titular al Certificatuîui-Tip de furnizor de rețele publice de

comunicații electronice nr ......................... din data de ............................... ,

ce îi conferă dreptul de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice;

 • - Prin hotărârea Consiliului local ai municipiului Constanța nr....... / ............ s-a

aprobat Regulamentul referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, s-au stabilit tarifele aplicate pentru acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a municipiului și s-a mandatat Primarul municipiului Constanța în vederea constituirii comisiei tehnice care va analiza

îndeplinirea condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța;

- Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, precum și ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie.

Părțile au convenit de comun acord asupra termenilor și condițiilor contractului.


 • 2. DEFINIȚII

  • 2.1. Acces pe proprietatea privată sau publică reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate privata sau publică a municipiului Constanța, în scopul construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

  • 2.2. Infrastructura fizică reprezintă orice element sau parte componentă a unei rețele, precum și orice element necesar susținerii acesteia, cu excepția rețelelor de comunicații electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei rețele de comunicații electronice fără a deveni ele înșele elemente ale rețelei de comunicații electronice, cum ar fi: canalele, conductele, țevile, camerele de tragere și de vizitare, cabinetele, clădirile și intrările în clădiri, structurile de susținere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii și alte construcții inginerești parte a respectivei rețele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum și elementele rețelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare;

   • 2.2.1. Accesul la infrastructura fizică - dreptul oricărui furnizor de rețele publice de comunicații electronice de a avea acces la elementele de infrastructură fizică deținute în proprietate, administrare sau concesiune de un operator de rețea, în scopul construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau, acolo unde este cazul, a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora;

   • 2.2.2. Lucrări de renovare majoră - lucrări de construcții civile sau lucrări de inginerie civilă executate în spațiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părți substanțiale a acesteia și care necesită o autorizație de construcție;

   • 2.2.3. Lucrări de intervenție în primă urgență .

Orice fel de lucrări necesare la construcțiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali și antropici, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, pentru:

 • a) punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate și siguranță în exploatare;

 • b) desființarea acestora,

 • 2.3. Rețea de comunicații electronice reprezintă sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicații electronice, rețelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă.

 • 2.4. Rețea publică de comunicații electronice reprezintă o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în .întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

 • 2.5. Echipamentul tehnic reprezintă cutia (din metal sau plastic) în care se păstrează sau se protejează în special elementele pasive de rețea cum ar fi capete de cabluri și/sau dispozitive și accesorii de telecomunicații de dimensiuni relativ reduse, care se prezintă în principal sub formă de cub, de paralelipiped sau cilindru (însă nu se limitează la acestea), cu un volum maxim de 0,08 mc.

 • 2.6. Echipamentele tehnice de foarte mici dimensiuni sunt: distribuitor/splitter, amplificator, conector, cutie de joncționare cabluri, nodul optic, care nu ocupă mai mult de 60 cm3.

 • 2.7. Serviciu de comunicații electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicații electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terțe persoane.

 • 2.8. Furnizor de rețele de comunicații electronice reprezintă o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în .parte, în furnizarea unei rețele de comunicații electronice în condițiile regimului de autorizare generală.

 • 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. ADMINISTRATORUL constituie cu titlu oneros/gratuit dreptul de acces pe proprietatea publică și/sau privată a municipiului Constanța aflat în administrarea sa, situat/situată în .................. municipiul

Constanța..............................

în favoarea OPERATORULUI, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de rețea publică de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acesteia ori a echipamentelor tehnice (se vor enumera elementele de rețea de comunicații electronice sau elemente de infrastructură și echipamente tehnice așa cum sunt specificate în Decizia ANCOM nr. 997/13.11.2018):

 • 3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercită în condițiile legii,, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății.

 • 3.3. Dreptul de acces pe o proprietate privată și condițiile realizării accesului, de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice, se negociază de către părți, ..în condițiile Legii nr. 159/2016 și ale prezentului contract.

 • 3.4. Operatorii de rețea / Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi și piloni, și terenuri agricole, în condițiile Legii nr. 159/2016 și al prezentului contract, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) exercițiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;

 • b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.

 • c) orice intervenție asupra monumentelor istorice și asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice dar care se află în zona lor de protecție, precum și orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai în condițiile Legii nr. 422/2001, cu modificările și completările ulterioare. Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii șl Identității Naționale. Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • d) orice intervenție asupra terenurilor amenajate ca spații verzi, respectiv care poate afecta vegetația existentă pe acestea, precum și orice modificare a configurației acestora, se face numai în condițiile Legii nr. 24/2007 (republicată și actualizată), cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului (OUG nr. 195/2005 ș.a.a.)

Intervențiile asupra terenurilor amenajate ca spații verzi, respectiv care pot afecta vegetația existentă pe acestea, se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Serviciul Gestionare Spații Verzi din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice a Primăriei municipiului Constanța. Intervențiile care se efectuează asupra elementelor de vegetație declarate monument al naturii, respectiv asupra imobilelor terenuri pe care figurează elemente de vegetație declarate monument al naturii, se autorizează pe baza avizului Academiei Române și al celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

3.5 Operatorii de rețea / furnizorii de fețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a municipiului Constanța, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori, dacă un alt furnizor de rețele de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;

 • b) exercițiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de natură să contravină unor norme legale imperative ori cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice sau securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;

 • c) să existe un contract încheiat în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu titularul dreptului de proprietate privată sau cu titularul altor drepturi reale principale ori cu titularul dreptului de folosință sau de administrare asupra imobilului afectat, prin care să se stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată, sau să existe o hotărâre judecătorească definitivă, care să țină loc de contract între părți.

 • 3.6. Accesul se acorda începând cu data de ..................... , pe toată durata

contractului.

 • 3.7. Suprafețele de teren și/sau construcție asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele:

 • - Circulații publice (trotuar, carosabil, parcare);

 • - Spațiu verde;

 • - Fațadele clădirilor, spațiile interioare și exterioare comune ale clădirilor;

 • a) Dreptul de acces, în înțelesul prezentului contract, include posibilitatea de a avea liber acces pe proprietatea publică și privată a municipiului inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere și/sau dreptul de instalare a liniei subterane și/sau aeriene de alinrțentare cu energie electrică, precum și dreptul de a obține toate avizele și autorizațiile necesare, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, prevăzute la art. 3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.

 • b) Construirea, instalarea, întreținerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice se va realiza după cum urmează:

 • - întreținerea rețelei existente în sistem aerian se va face fără afectarea fațadelor clădirilor; se va realiza identificarea prin etichetare; nu se permite rezerva de cablu pe stâlpi;

 • - La punerea în funcțiune a rețelei subterane se va dezafecta rețeaua aeriană;

 • - La coborârea rețelei de comunicații electronice din suprateran în subteran, se va acorda atenție coronamentului arborilor, respectiv coroanelor individuale ale celor plantați solitar, în situația în care aceștia se întâlnesc pe traseu, fără afectarea ramurilor sau utilizarea lor sub orice formă în executarea lucrărilor ce privesc rețelele sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora;

 • - Trasarea rețelelor subterane se va realiza fără afectarea rețelei de irigat spații verzi din municipiul Constanța;

 • c) Durata estimativă a executării lucrărilor de construire, instalare, întreținere,

înlocuire sau mutare a elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, în conformitate cu prevederile art. ,3.7.b., va fi de..... luni de la obținerea

autorizației de construire.

 • d) Metodele de lucru ale fiecărui OPERATOR ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe proprietate, condițiile efective, precum și utilajele folosite sunt:

 • - Subtraversarea străzilor/bulevardelor se va realiza prin foraj orizontal cu excepția situațiilor în care din punct de vedere tehnic sau din alte motive justificate nu se poate adopta această soluție;

 • 3.8. în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețea publică de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:

 • a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de construire, instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice:

 • - se face cu respectarea legislației în vigoare;

 • b) periodic, lucrări de întreținere și reparații a elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice:

 • - se vor face cu respectarea Legii nr. 50/1991, actualizată și republicată și a Ordinului nr. 839/2009 privind normele de aplicare a Legii nr. 50/1991;

 • c) în caz de necesitate, lucrări de intervenție în primă urgență:

 • - se vor executa după notificarea ADMINISTRATORULUI și cu respectarea Legii nr. 50/1991 actualizată și republicată și a Ordinului nr. 839/2009 privind normele de aplicare a Legii nr. 50/ 1991;

 • d) lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice:

 • - se vor face cu respectarea Legii nr. 50/1991, actualizată și republicată și a Ordinului nr. 839/2009 privind normele de aplicare a Legii nr. 50/1991;

OPERATORUL va utiliza bunurile municipiului Constanța situate în zona de acces numai în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării elementelor de rețea publică de comunicații ’ electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice.

 • 4. DURATA CONTRACTULUI

  • 4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți.

  • 4.2. Perioada pentru care se încheie contractul este de:

 • - 3 (ani) pentru rețelele publice de comunicații electronice existente amplasate suprateran, cu obligația operatorului de rețea / furnizorului de rețele publice de comunicații electronice ca în această perioadă să depună toate diligențele și să obțină toate aprobările necesare în vederea amplasării rețelei care face obiectul contractului, în subteranul municipiului Constanța și să demareze lucrările în acest sens;

 • - 20 (douăzeci) ani pentru rețelele publice de comunicații electronice amplasate subteran.

Contractul poate fi modifîcat/prelungit prin act adițional cu acordul părților, în condițiile legii.

 • 5. TARIFARE

  • 5.1. Tarifele valabile la semnarea contractului au fost stabilite prin hotărârea

Consiliului local al municipiului Constanța nr.........din..................

 • 5.2. OPERATORUL are obligația să plătească pentru ocuparea și folosința imobilelor proprietate publică sau privată a municipiului Constanța următoarele tarife, după cum urmează:

(conform Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau imobilele proprietate publică)

Valorile nu conțin TVA

Tariful pentru rețeaua subterană se aplică la metrul liniar de canalizație cu o lățime medie de 0,35 metri liniari aparținând unui OPERATOR, indiferent de numărul de tubete amplasate în aceasta.

Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică care nu sunt incluse în Anexa nr. 3, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică nu poate depăși valoarea de zero lei. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm3 și 0,08 m3.

Valoarea anuală a contractului este de .........................fără TVA, reprezentând o

valoare trimestrială de ........................;  lei și a fost calculată pentru anul

calendaristic.........astfel:

Tarifele prevăzute în prezentul contract se indexează anual cu rata inflației pentru servicii.

în cazul apariției unor modificări în ceea ce privește aplicarea taxei pe valoare adăugată, facturarea tarifelor se va efectua cu respectarea modificărilor legislative.

 • 5.3. Plata sumei prevăzute la art. 5.2. se datorează de la momentul semnării de către părți a procesului verbal de începere a lucrărilor. Sumele încasate cu titlu de tarife pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța se fac venit la bugetul local ai municipiului Constanța.

 • 5.4. Tarifele anuale și trimestriale se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic după aplicarea ratei inflației pentru servicii stabilit de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Constanța.

 • 5.5. Calculul tarifelor datorate pentru perioade mai mici de un an calendaristic face după cum urmează: tarifele datorate se calculează avându-se în vedere ziua începerii lucrărilor înscrisă în procesul verbal de începere a lucrărilor ținându-se cont de numărul efectiv de zile până la sfârșitul anului și având în vedere tarifele stabilite conform prezentului contract.

 • 5.6. în situația prevăzută la alin. 5.5. impunerea la plata tarifului se datorează luându-se în calcul ziua în care au început efectiv lucrările. Prevederile art. 7 alin. (8) din Legea nr, 50/1991 se aplică în mod corespunzător pentru impunerea la plata tarifului, în situația în care OPERATORUL nu înștiințează autoritatea locală asupra dateijde începere a lucrărilor.

 • 5.7. în cazul în care data începerii efective, a lucrărilor se situează după termenul trimestrial de piață, respectiv data de 10 a lunii următoare trimestrului, plata se consideră în termen dacă tarifele1 datorate se achită în termenele menționate în alin.

 • 5.3.-5.6., 5.8. și 5.10. din prezentul capitol.

Operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice va înștiința autoritatea locală, în termenul de valabilitate al autorizației de construire a lucrărilor de acces, data de la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de instalare a rețelelor de comunicații sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice. De la această dată se datorează și tarifele pentru executarea lucrărilor de acces.

 • 5.8. ADMINISTRATORUL va emite factură pentru tariful datorat de OPERATOR în termen de 3 zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Tarifele trimestriale se achită de către OPERATOR, în termen de 10 zile de la expirarea fiecărui trimestru. Tarifele pot fi achitate și anticipat.

5.9 în situația neachitării de către OPERAȚOR a tarifelor datorate în termen de 10 zile de la expirarea fiecărui trimestru, începând cu cea de a 11-a zi, OPERATORUL datorează municipiului Constanța majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până ia data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora va fi actualizat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și a altor acte normative ulterior adoptate.

 • 5.10. începând cu anul 2020, Serviciul Contracte va comunica OPERATORULUI în perioada 25-28 februarie rata inflației pentru servicii a anului anterior conform datelor furnizate de Institutui Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Constanța precum și factura cu valoarea rezultată în urma aplicării acestei rate.

Valoarea inflației datorată va frachitată până cel târziu la data de 31 martie a anului în curs. în cazul neachitării până la data scadentă de 31 martie începând cu data de 1 aprilie OPERATORUL' va datora majorări de întârziere conform Cap. 5, art. 5.9. din prezentul contract. '

In cazul în care după aplicarea ratei, inflației, prin însumarea valorii acestei rate cu valoarea taxei din anul anterior ar rezultă 6 valoare anuală a tarifului pentru anul în curs mai mică decât cea datorată / achitată în anul anterior, valoarea tarifului anual pentru anul în curs va fi cea stabilită în anul anterior, în sensul că nu se va modifica. Ulterior încheierii contractului de acces, orice modificare intervenită cu privire la lungimea rețelei de comunicații electronice/elementelor de infrastructură deținute sau a echipamentelor tehnice aferente acestora care implică recalcularea taxelor, se vajnterpreta astfel:

 • - în cazul extinderii rețelelor/infrastructurii se va depune o nouă solicitare în condițiile prezentului regulament urmând procedura standard privind acordarea accesului. Prevederile art. 8 alin. (1) ~ (15) se aplică în mod corespunzător.

 • - In cazul în care apar diferențe privind lungimea rețelelor/ infrastructurii/ echipamentelor tehnice după executarea lucrărilor față de cele prevăzute în contract sau când devierea traseului este minimă, este executată pe tronsonul prevăzut în contract și este cauzată de existența altor rețele ori a renunțării sau solicitării de branșamente/racorduri la stâlpi/camerete, comunicarea se face prîntr-o notificare scrisă, adresată Direcției urbanism - Serviciul Autorizări, în vederea analizării și formulării unui răspuns Biroului infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică și Direcției autorizare și sprijin operatori economici, modificarea fiind evidențiată printr-o dispoziție de șantier, dacă se încadrează în prevederile art. 67, alin. (2) din Ordinul 839/2009 (norme de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată) și prin planul de situație vizat spre neschimbare de Serviciul cadastru. Dispoziția de șantier se va verifica dacă este conform telor precizate în declarația pe propria răspundere a operatorului de rețea / furnizorului de rețele de comunicații electronice.

După răspunsul favorabil prevăzut la alin. (10), Direcția autorizare și sprijin operatori economici va proceda la încheierea unui act adițional la contract și la recalcularea sumelor datorate proporțional cu perioada rămasă din an, după caz. Sumele recalculate se comunică în sdris operatorului / furnizorului conform clauzelor contractuale. în situația în care modificările nu se încadrează în prevederile art. 67, alin. (2) din Ordinul 839/2009, se va relua procedura standard privind acordarea accesului. Sumele recalculate se comunică în scris operatorului / furnizorului conform clauzelor contractuale. ■

Operatorul de rețea / furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația achitării în termenele prevăzute în contract.

 • 5.11. în situația în care, cu ocazia efectuării lucrărilor se produc pagube materiale ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:

 • - categoria de folosință și suprafața de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

 • - tipurile de culturi și plantații afectate de lucrări;

 • - categoria construcției (construcții de clădiri sau construcții inginerești) și suprafața construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

 • - activitățile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;

 • - gradul de uzură al imobilului.

 • 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. ADMINISTRATORUL, are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces, sumă care include atât contravaloarea folosinței, cât și, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, și despăgubirea aferentă;

 • b) să beneficieze de repunerea .în starea Inițială a imobilului afectat de exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub’imobilele aflate în proprietatea publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale ori după încetarea exercitării dreptului de acces, sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a respectivului imobil;

 • c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu cel puțin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.8j. sau pentru desfășurarea unor activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de intervenție în primă urgență;

 • d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreținere sau de intervenție de primă urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere ori de reparații impuse de asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;

 • e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de proprietate/folosință

gratuită/închiriere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obiectul dreptului de acces;                      /'

 • f) să solicite mutarea în cadrul aceleiași proprietăți a elementelor de rețea de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acesteia ori a echipamentelor tehnice, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcții;

 • g) la încetarea prezentului contract să obțină dreptul de proprietate/foiosință asupra eventualelor îmbunătățiri aduse terenului; de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract și care conduc la creșterea calității agricole și/sau la consolidarea terenului;

 • h) în situația în care terenurile/imobilele ce aparțin domeniului public sau privat ce fac obiectul contractului sunt identificate, ulterior, ca fiind notificate în temeiul Legii nr. 10/2001 sau a unui eventual litigiu; contractul se va rezilia de la data comunicării oficiale a existenței notificării făcută OPERATORULUI de către municipiul Constanța și de asemenea cheltuielile determinate de aducerea în starea inițială a proprietății notificate vor cădea în sarcina OPERATORULUI.

 • i) în situația în care, ulterior încheierii contractului, instanțele de judecată competente vor pronunța hotărâri judecătorești în sensul restituirii în natură a terenurilor / imobilelor aparținând municipiului Constanța și, totodată fac obiectul prezentului contract, OPERATORUL are obligația de a reduce imobilul/ terenul (ce face obiectul restituirii în natură) la starea inițială pe cheltuiala proprie;

 • j) în situația în care, ulterior încheierii contractului, terenurile/ imobilele sunt identificate ca proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice și, totodată fac obiectul prezentului contract, OPERATORUL are obligația de a reduce Imobilul/ terenul la starea inițială pe cheltuiala proprie, cu obligația ADMINISTRATORULUI de a asigura OPERATORULUI un spațiu similar pentru a putea reloca infrastructura pe un teren similar aflat în. proprietatea municipiului Constanța.

6.2. ADMINISTRATORUL - MUNICIPIUL CONSTANȚA are următoarele obligații:

 • a) să asigure accesul la termenele convenite de părți și în zonele stabilite la art. 3.

7, inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiții, astfel:

 • i. să garanteze liberul acces la Imobil, în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;

 • ii. să garanteze liberul acces, în. maxim 30 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR și pentru toate materialele,- utilajele și instalațiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcții și amenajări, cât și a lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întreținere și reparare a rețelelor publice de comunicații electronice sau a .elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, așa cum au fost descrise la art. 3.1.;

 • iii. să pună la dispoziția OPERATORULUI toate informațiile necesare legate de existența unor eventuale restricții asupra utilizării Imobilului, impuse de un terț, în cazul în care acestea există.

 • b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății și mediul înconjurător, tăierea arborilor sau arbuștilor, precum și a ramurilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI/ ,pe cheltuiala OPERATORULUI și cu acordarea unei despăgubiri conform art. 5.11., în situația în care se constată necesitatea tăierii de arbori, dirigintele de' șantier trebuie să întrunească o comisie de constatare din care să facă parte în ;mod obligatoriu un membru din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța și să întocmească notă de constatare și proces verbal;

 • c) să semneze procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în ' cadrul procesului verbal se vor menționa starea fizică a imobilului, dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;

 • d) să efectueze reparațiile necesare asupra Imobilului pe toată durata contractului, cu excepția celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;

 • e) să se abțină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecință împiedicarea sau limitarea exercitării de către, OPERĂȚOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului contract;

 • f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze buna funcționare a rețelei OPERATORULUI, fără acordul scris al acestuia;

 • g) să răspundă pentru evicțiunea totală sau parțială și pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică exercitarea în bune condiții a dreptului de acces;

 • h) sa nu pretindă și să nu primească nici un drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plățile prevăzute în prezentul contract;

 • i) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecțiuni tehnice din culpa ADMINISTRATORULUI;

 • j)  să permită în cel mai scurt timp' accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări comunicate în scris persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI;

în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență pentru' prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere'sâu de reparații impuse de asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații-electronice;

 • k) să acorde și OPERATORULUI eventualele condiții mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce privește exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, stabilite de ADMINISTRATOR în favoarea unor terți furnizori de rețele publice de comunicații electronice prin contractele încheiate cu aceștia;

 • l) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate documentele necesare pentru obținerea avizelor/autorizațiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;

 • m) în situații justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta rețelele de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris,,OPERATORULUI această intenție, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare înainte de data planificată a începerii lucrărilor; părțile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;

 • n) să asigure exercitarea dreptului de acces în condiții la fel de comode pentru OPERATOR în cazul în care, în-vederea construcției de clădiri sau realizării de lucrări, solicită reașezarea rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit, m);

 • o) să permită ca lucrările efectuate.în zdna.de protecție a rețelei OPERATORULUI să se realizeze în prezența reprezentanților acestuia.

 • 6.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:

 • a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcția prevăzută la art. 3,1., în condițiile Legii nr. 159/2016 și ale prezentului contract;

 • b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele de intervenție în primă urgență, sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea OPERATORULUI și cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, cu acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 10.

 • c) să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel puțin două zile lucrătoare în avans, operațiunile prevăzute la art. 6.2 lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea / ADMINISTRATORULUI nu efectuează aceste operațiuni. Operațiunile se vor realiza înt'r-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății și-rnediul înconjurător.

ANEXA LA

HCLMNR. /(&?/<? --

 • d) să încheie contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică (instalată conform prezentului contract) cu aiți furnizori autorizați de rețele publice de comunicații electronice;

 • e) să solicite ca lucrările efectuate în zona.de protecție a rețelei sale să se realizeze în prezența reprezentanților săi;

 • f) să beneficieze de garanția împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale;

 • g) să fie notificat despre intenția ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta rețelele de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puțin 30 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.

 • 6.4. OPERATORUL are următoarele obligații:

 • a) , poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioada contractuală;

 • b) . să notifice persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, ADMINISTRATORUL cu cel puțin două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului .de acces, de către persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de intervenție în primă urgență, caz în care notificarea se va face în scris în condițiile stabilite prin prezentul contract;

 • c) . să semneze procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;

 • d) . să obțină avizele/autorizațiile necesare pentru realizarea lucrărilor;

 • e) . să efectueze lucrările de acces pe,, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului contract cu respectarea cerințelor, specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții și a celor privind protecția mediului, a igienei și sănătății publice, a muncii, a ordinii publice și siguranței naționale. Refacerea tramei stradale afectată de amplasarea rețelelor de comunicații electronice se va realiza cu respectarea tuturor normativelor tehnice astfel încât, la finalizarea lucrărilor, aceasta să fie adusă la starea inițială;

 • f) . să suporte în întregime cheltuielile cu privire la construirea, instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor, de infrastructură necesare susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice, așa cum au fost descrise mai sus;

 • g) . să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condițiile stabilite prin prezentul contract, sumă care include atât contravaloarea folosinței, cât și, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;

 • h) . să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii' acestora ori a echipamentelor tehnice, în cadrul aceleiași proprietăți, pe cheltuiala proprie, când această reașezare este solicitată de ADMINISTRATOR pentru construcția de.clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condițiile convenite prin prezentul contract. Când reașezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susținerii acestora ori a echipamentelor tehnice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea. în condițiile în care lucrările efectuate pe domeniul public sau privat nu au fost aduse la starea inițială într-un timp stabilit prin clauzele contractuale, ADMINISTRATORUL va solicita . refacerea lucrărilor de către o altă societate comercială autorizată, iar valoarea facturii pentru lucrarea efectuată va fi suportata de către OPERATOR.

 • i) . să pună la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție a propriei rețele toate informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice;

 • j) . să respecte normele și standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face-obiectul prezentului contract;

 • k) . să nu afecteze, decât cel ..mult • într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosință

asupra imobilului în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate lucrări de acces asupra aceluiași imobil de către un alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosință asupra . imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea lucrări;

 • l) . prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art, 3.1, OPERATORUL nu va cauza schimbarea destinației imobilului;

 • m) . de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau imobilele aflate în proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale ori după încetarea exercitării dreptului de acces sau, prin acordul părților, de a compensa municipiului Constanța cheltuielile determinate de aducerea în starea inițiala-a proprietății afectate;

 • n) . să folosească suprafețele -de teren/ construcțiile afectate de exercitarea dreptului de servitute în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;

 • o) , să restituie suprafața de teren/ construcție la sfârșitul perioadei prevăzute în prezentul contract.

 • p) . să respecte prevederile menționate în H.C.L. nr ......./............... privind

aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanța, inclusiv condițiile tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces rezultate din caracteristicile de uz sau de interes public ale imobilului.

 • 7. DURATA. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  • 7.1. Lucrările prevăzute la art. 3.8. se execută de la data semnării de către părți a procesului verbal de începere a lucrărilor. .

  • 7.2. Dreptul de acces care face obiectul prezentului contract se instituie pe o

perioadă de.....ani.

 • 7.3. Părțile convin ca modificările. în contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un act adițional la prezentul contract.

7.4 Contractul încetează prin acordul de voință al părților, prin dispariția imobilului, la expirarea perioadei prevăzute la art.- 4.2. ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligațiilor contractuale sau în condițiile prevăzute la art. 7.6. ori la art. 9.3. și art. 6.1. lit. h, i și j.

 • 7.5. Părțile pot solicita rezilierea contractului, prin transmiterea unei notificări cu cel puțin 30 de zile înainte, pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

Rezilierea operează de drept în termen de 30 de zile de la data notificării referitor la nerespectarea obligațiilor contractuale dacă-în această perioadă persoana notificată nu își îndeplinește obligația contractuală pentru care a fost notificată. în acest caz contractul se consideră reziliat și OPERATORUL are obligația de a aduce imobilul la starea inițială prin dezafectarea rețelelor de comunicații electronice în termen de 30 de zile de la data la care l-a fost comunicată rezilierea.

 • 7.6. OPERATORUL poate solicita încetarea contractului, prin transmiterea către ADMINISTRATOR a unei notificări cu cel puțin două luni înainte, într-una din situațiile următoare:

a) utilizarea elementelor de rețea sau de, infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puțin performantă decât a-fost prevăzut inițial;

 • b)  se modifică arhitectura rețelei publice de comunicații electronice a OPERATORULUI, iar elementele de rețea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;

 • c) autorizațiile necesare desfășurării activității OPERATORULUI nu pot fi obținute.

 • 8. CESIUNEA DREPTULUI

  • 8.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, cu condiția notificării ADMINISTRATORULUI.

  • 8.2.  Cedarea dreptului de acces se poate face doar cu acordul ADMINISTRATORULUI și în condițiile în care OPERATORUL are achitate la zi tarifele și orice alte debite rezultate din derularea contractului datorate către ADMINISTRATOR.

  • 8.3. Municipiul Constanța poate dezmembra/înstrăina bunurile sale la simpla notificare și fără acordul operatorului. în aceste situații OPERATORUL poate opta pentru reașezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice sau de Infrastructură necesară susținerii’ acestora, pe bunurile din vecinătate proprietate a municipiului Constanța, în bază unui act adițional însușit de părți, sau poate să încheie un nou contract de acceș.cu noul proprietar.

 • 9. FORȚA MAJORA

  • 9.1. Nici una dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător - totală, sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță, majoră așa cum este definită de lege.

  • 9.2. Partea care invocă forța majoră ește obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile lucrătoare producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancțiunea neluăriî în considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură, sau de alt organism abilitat.

  • 9.3. Dacă aceste împrejurări „și consecințele lor durează mai mult de 30 zile lucrătoare, fiecare parte poate'renunța la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • 10. NOTIFICĂRI

  • 10.1. în accepțiunea părților, orice notificare'în scris adresată de una dintre acestea

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.                               ..

 • 10.2. în cazul în care notificarea se transmite prin poștă, se va utiliza un serviciu poștal cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată pe formularul tipizat de confirmare de primire.

 • 10.3. în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, fax sau poștă.

 • 10.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. .

 • 10.5. Comunicările de rutină se pot efectua și prin e-mail.

 • 10.6. Detaliile privind punctele de contact aje ambelor părți, necesare în derularea acestui contract sunt prevăzute mai jos. în cazul modificării acestor informații, Partea în cauză este obligată să notifice cealaltă parte cât mai curând posibil, sub sancțiunea considerării valabile a comunicării transmise la vechiul punct de contact.

 • 10.7. Transmiterea notificărilor nu exonerează operatorul de obligația obținerii autorizației de construire prevăzute în Legea nr. 50/1991 și respectării celorlalte prevederi ale hotărârilor Consiliului local al municipiului Constanța.

  ADMINISTRATOR

  Persoană de contact: Telefon:..................

  Fax: ......................

  Email:....................


  OPERATOR

  Persoană de contact: Telefon:..................

  Fax: ......................

  Email: ...................


 • 11. LITIGII

  • 11.1. în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente, de la sediul administratorului sau operatorului.

  • 11.2. In cazul neachîtării la termen a obligațiilor contractuale, pentru recuperarea sumelor datorate se aplică prevederile Codului de procedură civilă.

  • 11.3. în cazurile prevăzute la art. 7.4. din prezentul contract, evacuarea se va face pe cale administrativă, prin dispoziția Primarului, dacă OPERATORUL nu eliberează și predă bunul în termenul și condițiile stabilite prin notificare de către ADMINISTRATOR.

 • 12. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

  • 12.1. Garanția de bună execuție a contractului este de 10% din tariful anual datorat

pentru un an calendaristic, respectiv de .............. lei fără TVA și se constituie de

către OPERATOR, prin punerea la dispoziția ADMINISTRATORULUI a sumelor respective, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

 • 12.2. Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract sau în cazul îh'țare valoarea garanției de bună execuție este redusă ca valoare, ADMINISTRATORUL are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

 • 12.3. ADMINISTRATORUL are dreptul .de a emite pretenții asupra garanției de

bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care OPERATORUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract sau a termenelor stabilite pentru executarea lucrărilor. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției' de bună execuție, ADMINISTRATORUL are obligația de a notifica OPERATORULUI pretențiile sale, precizând obligațiile care nu au fost respectate.           .

 • 12.4. Administratorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către OPERATOR a obligațiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra acesteia.

ANEXA LA


HCLM NR. / <SW l


13. CLAUZE FINALE

 • 13.1. în cazul în care părțile își încalcă obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract, partea care suferă vreun prejudiciu va avea dreptul de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, iar orice renunțare la drepturi se face în mod expres, în conformitate cu dispozițiile art. 13 Cod Civil.

 • 13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

 • 13.3. Prezentul contract se completează cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări, precum și ale , oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie și apărute ulterior aprobării; Legii nr. 50/1991 precum și a Regulamentului aprobat prin H.C;L. nr .... / ..... „privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea ;publică sau privată a municipiului Constanța".

Prezentul contract a fost încheiat,.într-un număr de ... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi......................................


ADMINISTRATOR


OPERATOR


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENASHE


CONSTANȚA NR.


2019


ANEXA nr. 3 la Hotărârea nr.

gONSȚAn^ rom£nia

•?A4 JUDEȚUL CONSTANȚA

m EȚ] m municipiul constanța CONSILIUL LOCAL.

_ fltml -

**>»K rAfifi*’**

Lista tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică a municipiului Constanța

Nr. crt.

Tip de acces

Tarife anuale

Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu

Clădiri cu valoare de patrimoniu

1.

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate în localități rang 2 și 3

2,70 lei/ml

2.

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria II (subtraversare), situate în localități rang 2 și 3 și cabluri direct îngropate în/sub partea noncarosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I situate în localități rang 2 și 3

0,69 lei/ml

3.

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate in localități rang 0 și 1

0,80 lei/ml

4.

Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub acvatoriu portuar (inclusiv rada portului)

1,79 lei/ml

-

5.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona A - localități rang 0 și 1

1,93 lei/ml

6.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona B - localități rang 0 și 1

0,85 lei/ml

7.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări,

0,56 lei/ml

-

piețe/piațete, spațiu verde cu acces .• nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona C - localități rang 0 și 1

8.

Cabluri direct instalate pe/sub parcări, piețe/piațete, spațiu verde cu acces nelimitat, spațiu verde de folosință specializată situate în zona D - localități rang 0 și 1

0,48 lei/ml

9.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale - utilizare discontinuă

0

0,58 lei/ml

10.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri industriaie/clădiri rezidențiale - utilizare continuă        '■

1,31 lei/ml

2,41 lei/ml

11.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare discontinuă

1,16 lei/ml

2,22 lei/ml

12.

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă

3,38 lei/ml

5,55 lei/ml

13.

Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare)

9,09 lei/mp

-

14.

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) situate în localități rang 0 și 1

5,63 lei/mp

-

15.

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (străzilor urbane, categoria I) situate în localități rang 2 și 3

52,51 lei/mp

-

16.

Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza drumului (stradă urbană categoria II) - localități rang. 2 și 3

6,90 lei/mp

-

17.

Cutii instalate pe/în turn - localități rang 0 și 1

3,07 iei/mp

-

18.

Cutii instalate pe/în turn - localități rang 2

Și 3                                     ' -

26,52 lei/mp

-

19.

Cutii instalate pe/în turn - localități rang 4 și 5

35,57 lei/mp

-

20.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

2,05 lei/mp

35,37 lei/mp

21.

Cutii instalate sub/pe/în Clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

68,69 lei/mp

118,67 lei/mp

22.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de. birouri cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

0

2,99 lei/mp

23.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

29,84 lei/mp

70,10 lei/mp

24.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

62,03 lei/mp

110,34 lei/mp

25.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

158,66 lei/mp

231,13 lei/mp

26.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

24,47 lei/mp

63,39 lei/mp

27.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

102,32 lei/mp

160,70 lei/mp

28.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

6,72 lei/mp

41,20 iei/mp

29.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1

0

7,69 lei/mp

30.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă,, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

0

13,71 lei/mp

31.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1

42,70 lei/mp

86,19 lei/mp

32.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1                  •

8,90 lei/mp

43,93 lei/mp

33.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

17,33 lei/mp

44,38 lei/mp

34.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3

71,43 lei/mp

112,00 lei/mp

35.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

66,02 lei/mp

105,24 lei/mp

36.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang .2 și 3

144,46 lei/mp

203,30 lei/mp

37.

Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

0

2,46 lei/mp

38.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3

21,12 lei/mp

49,11 lei/mp

39.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3

3,26 lei/mp

26,80 lei/mp

40.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități rang 2 și 3

50,33 lei/mp

85,63 lei/mp

41.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5

21,53 lei/mp

45,93 lei/mp

42.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

70,32 lei/mp

106,91 lei/mp

43.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5                                                    ■ '

65,44 lei/mp

100,81 lei/mp

44.

Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

136,18 lei/mp

189,24 lei/mp

45.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5

0

8,12 lei/mp

46.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

24,95 lei/mp

50,20 lei/mp

47.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5                                              '

8,85 lei/mp

30,07 lei/mp

48.

Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5

51,29 lei/mp

83,13 lei/mp


NOTE:

 • 1. în cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.

 • 2. Tarifele de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm3 și 0,08 m3.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ■

............

CONSTANȚA

NR. Z/c^Z           2019

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENACHE