Hotărârea nr. 111/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _

Luând în dezbatere:

  • - expunerea de motive înregistrată sub nr.56863/19.03/2019 a domnului primar Decebal Făgădău;

  • - referatul înregistrat sub nr. 56848/19.03.2019 al Serviciului resurse umane;

  • - referatul înregistrat sub nr. 2464/19.03.2019 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

  • - raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

  • - raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

  • - raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază, Ordin 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare Ordinul nr.846/2010 si 1037/2010 privind aprobarea structurii cu paturi a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, modificat de către Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSĂ/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26.07.2011;

Având în vedere Protocolul de pred a re-prelua re nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSPJ Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit."a" și alin. (3), lit."b" și ale art.115, alin. (1) lit,"b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă ocuparea prin concurs a unui post vacant, după cum urmează:

-1 (un) post vacant de magaziner Biroul aprovizionare tehnic investiții administrativ transport (poziția 246);

ART, 2 Ocuparea postului vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii ia îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,


împotrivă,


abțineri.


La data adoptării sunt în funcție         consilieri din         membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


CONTRASEMNEZĂ,


SECRETAR, MARCELA ENACONSTANȚA,       „ ~

NR. Iu /