Hotărârea nr. 110/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚAHOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de :

Luând în dezbatere :

  • - expunerea de motive nr. 55547/18,03.2019 inițiată de domnul primar Decebal Făgadău,

-referatul nr.55518/18.03.2019 al Serviciului resurse umane,

  • - raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

  • - raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție sociala

-raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

în temeiul prevederilor art. 42 alin. 4, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și modificată de Legea nr. 269/2009, Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum și modelului cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de cultură și a prevederilor H.C.L. nr. 85/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" și ale art.115 alin. (1) lit.Mb" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța, pentru anul 2018 după cum urmează:

- Magiru Maria, manager Muzeul de Artă Populară Constanța - nota 10,00

ART. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Muzeului de Artă Populară Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel: pentru,_______împotrivă/"^ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ A

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU,


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA /      _

NR.