Hotărârea nr. 11/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


cOWSTA/Vr^j ROMÂNIA


< @ 1 JUDEȚUL CONSTANȚA m w MUNICIPIUL CONSTANȚA HlBUfll CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

C^^liul^c^^al^riunicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 10920/17,01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.10923/17.01.2019;


Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c și art. 115 alin.l lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr,109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr.1-11 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.47 la H.C.L.nr.635/2017, poziția privind terenul situat în str.Pescarilor nr.41, bl.FZ12, scara C și D, în sensul că în loc de suprafața 618mp se va citi suprafața suprafața de 681mp.

Art. 4 - Se aprobă completarea poziției privind imobilul situat în str.Bravilor nr.6, bl.TI, apartament nr.l din H.C.L.nr.109/2005, pagina nr.8, în sensul că se vor citi și apartamentele nr.2,7,38 și nr.50.

Art. 5 - Se aprobă modificarea poziției bd.Tomis nr.119 din H.C.L.nr.109/2005, pagina nr.43, în sensul că în loc de suprafața 453,51mp se va citi suprafața de 411,48mp, deoarece terenul în suprafață de 42,03 a fost predat prin dispoziția nr.3332/2003.

Art. 6 - Se aprobă anularea anexelor nr.5 și nr.31 la H.C.L.nr.122/2011 și la H.C.L.nr.225/2006, referitoare la poziția privind terenul situat în str.Maior Șofran nr. 18-26 deorece acestea au fost inventariate și prin art.4 la H.C.L. nr.392/2008.

Art. 7 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din H.C.L.nr.109/2005, poziția privint terenul situat, în zona bancorex în sensul că în loc de suprafața 188,22 mp se va citi suprafața de 1882,22 mp cum este corect.

Art. 8 - Se aprobă completarea anexei nr.7 la H.C.L nr.482/2018, poziția privind imobilul situat în str. Chîosea Sandu nr.3, cu terenul în suprafață de 101,08mp.

Art. 9 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare si S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost yotată de consilierii locali astfel:___A7. pentru,         împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție_ ir „consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚAROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

_ T3III5

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.
Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Theodor Speranția nr.143

teren=214 mp

Legea rir. 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001

Teren în indiviziune

Din suprafață totală de teren măsurată parte (S=1500mp) constituie proprietate privată Identificare imobil Nr.135498/10.12.2018

GONSTAftfrxj ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.   ///

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Terenuri situate în Stațiunea Mamaia-zona Cazino, zona A3, terasa 1

teren =61 mp teren =5 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.-nr.420/2001, Identificare imobil nr.20543/14.12.2018


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1714

Str. Theodor Sperantia, nr. 143 Constanta

Nr. Cartea Funciara

UAT

CONSTANTA
PRÎMĂR'A        .

SEIRVIC-IvaU (

VIZAT SPRH l~ir. _ 300120


Datan

(OjUSS.


ANEXA LA I"

K HCLM NR


teren

Categoria de folosința

Supfefata (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

l

Cc

1714

gard intre punctele 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1 fara gard intre punctele 1-2-3

Total

1714

B. Date referitoare la construct

ii '               CONTRASEMNEAZĂ

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei J

Mențiuni          SEGRu: f AR,

CI

70

locuința

C2

149

locuința

C3

78

locuința

C4

24

anexa

C5

21

anexa

Total

342

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereo 70' Pct   E(m)        N(m)

.....î." "789186.966’.'..... 300’161.472'

2 “789189.655'  300165.414'

' 3   789205.004   300159.668:

4-  789223.71T.  300152.612

5!  789235.178   300148^347;

6:   789223.560   300l’l8?Î63!

A   7   789218.515:“  300120’363:

‘    £  789215.765:   300121.102.

;.....~9f“ 789215.179:  30012^.187

. ' 10;   789212.416  ' 300121.913’

;   11 f  789197.287,   306127J549:

......121......789189’373......30013(1432:

13: ’ 789Î70.749;   300137.438:

Suprafața totala masurata = 1714 mp Suprafața din act= 1500 mp

Executant,                 ,         5XS[;,'Ze/Jx

ing.Liliana Baiceanu

05.06.2018         /<

U               'ă!

\K ... ‘■‘^a 1/ ' ‘?;.C            •£> /

fiPLAN DE SITUAȚIE-loturi adiacente imobilului cunr. cadastral 14016 din stațiunea Mamaia, Zona A3, Cazino, Terasa nr. 1 (2Cc, 3Cc) scara 1:200

Adresă imobil: Mamaia, zona A3-Zona Cazino, Terasa nr. 1 Suprafață 2Cc= 6J mp(£-2-3-4-5-6-7-l);

vSuprafâță'3CF=*5 mpJ8?9-10-1 l3fT'*^mlOm DE COORDONATE - 2Cc

Sistem de proiecție Stereo 70

Pct.

N (m)

E(m)

Dist

1

789650.136

310357.893

2.56

2

789650.959

310355.472

5.80

3

789652.833

310349.987

3.17

4

789655.834

310351.014

5.09

5

789657.482

310346.198

4.25

6

789653.424 '

310344.944

3.91

7

789652.163

310348.647

6.59

8

789650.039

310354.883

3.92

9

•   789648.758

310358.593

24.57

10

J82&40.869

31038L865

1.30

IN1EȘ

iDlîffl®t8.p94

310.382.285

25.68


platformă pavată


terasă neacopentă


INVENTAR DE COORDONATE - 3Cc

Sistem de proiecție Stereo 70

Pct.

N(m)

E(m)

Dist

12

789663.406

310348.269

2.80

13

789660.759

310347.366

1.94

14

789660.134

'310349.199

2.81

15

789662.802

310350.095

1.92


| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU--


~Z. mnăturaROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


TOM15 ...

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.


// / 3/ */.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în Str. Lahovari nr.41

Teren=147,33 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.420/2001 Teren în indivizlune

Din suprafață totală de teren măsurată parte (S=83mp) constituie proprietate privată Identificare imobil nr.210980/19.12.2018


goHSTa/v^ roMANIA

,4 €W £ JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONST CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în

Str. Moților nr.77

teren =202,98 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.420/2001 H.C.L.nr.464/2007, anexa nr.54 (S=182,44mp)

H.C.L.nr.392/2008, anexa nr.64 (S=276,58mp)

Teren în indiviziune

Din suprafață totală de teren măsurată parte (S=160mp) constituie proprietate privată Identificare imobil nr.191962/29.11.2018li

■ ol

1        221

f u

INTRAVILAN

Cadetul: CONSTANTA

L^âgtoriul adm.:MUN. CONSTANTA

Localitatea: CONSTANTA

V C&dlSIRUTA: 60428

^Adresa imobilului:           . a KTt>

>ySmION LAHOVARI nr. 41 IHCLMNK. • Zf

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE SCARA 1: 200a&L-ss* ^umar cadastral:


93 Q

-------- $3%7 fdș

I        onlgc

OFICIUL JUI*I£ȚEAN CADASTRU, GEODEZIE CARTOGRAFIE con;

Nr. înrvg. 53^[verificat și recepționat

u,


S-=>107.43mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS SERVICIUL CADASTRU

WÂT SPRE NEȘCHIMBARE ' Nr.       ^/o^0

- --- --


Mm


/p

/V Cî^nț.      -

întocmit:       4S              E,

LUPASCU MARJANfârTM^șSS 'V mai2M2


- in indiviziune pe C1 si terenul de sub C1 COOP. CONSTRUCTORUL- pentru C2 CONSILIUL LOCAL- pentru restul terenului inclusiv de sub C2

Acte de proprietate:

Hotararea Consiliului Local nr. 599/30.06.1998, dosar nr. 601/1997

NOTA:

Măsurătorile s-au executat cu stafie total? LEICA TC 307 in prezenta si pe limitele indicate de proprietari.

Suprafața teren conform măsurători [S=230.33mp, din care suprafața construi! Sc1=T07?43mp - locuința C1 Sc2=79.99mp - birouri C2


IMĂRJA MU


ICIUL CADASTRU SPRE

Nr.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


,cfle ««PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în Str. Traian nr.56

teren=380mp

Legea nr, 213 / 1998

H.C.L. nr.420/2001 Identificare imobil nr.201952/07.01.2019ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

/// JZ xANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în Str. Munții Tatra nr,70

teren =94mp

Legea nr. 213 / 1998

Teren în indiviziune

Din suprafață totală de teren măsurată parte (S=360mp) constituie proprietate privată Identificare imobil

nr.13181/15.03.2018

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Cartea Funciară n


UAT


Constanta1

303569.445

791312.192

2

303582.932

791323.859

3

303579.940

791327.317

4

303578.741

791327.357

5

303567.800

791339.919

6

303554.853

791329.061


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

380 mp

Constanta, str. Traian nr. 56

A. Date referitoare la teren


Categorie de folosințaTotal


Suprafața380


Mențiuni


Nelmprejmult intre pct. 1-2-3-4-5-6-1


B. Date referitoare la construcții
XC' L.


Cod construcție


Destinația construcție


Suprafața construita la sol (mp)


MențiuniCasa nevazatorilor Constanta, parter, cu 25 de camere sl dependințe sl un garaj 5uprafata construita desfasurata = 932 mp

anul edificării


Total


-fyp -CERTIFICAT— f & ExecutarBE

Confirm exfeâjtar£EUR®»S2<S’rirtxCCrS6^2<Jâ6tâ corectitudinea In&cmlril documentație cadă corespondenra%pesre^a. ctrreaîitatCa cffiv \V ȘQRINA/IRGIL


PFA


Data: 13.11.2018


Nu deține certificat de performanta energetica sl nu aste dotata cu lift


totala masurata a Imobilului = 380 mp Suprafața din act = 380 mp


PRIMĂRIA MUNICIPfeltdlJI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


?n,

Straie si eren


VIZAT SPRE NESCHIMBARESemnătura

4

3-60 ■Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului ■

454 mp

Constanta-Str Munții Talia nr.70

. Cartea Funciara nr.

UAT:    CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBARE Nr. /5/cf/         <2o/cr

itura

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitareflet)

Mențiuni

1

Cc

454

1-2 gard fierț2-3 gard lemn;3-4 nemateriaIizat;4-5-6 gard lemn 6-7 nemaierializat7-8-9-l0-11 perete;ll-l gard plasa

Total

454

B. Date referitoare la construcții

Cod. Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impoatareflei)

Mențiuni

CI

50

Locuinta-Partcr-Sup. constr. Desfășurată”^ mp 2 camere si dependinteAn c-tfe-1920

C2

26

Anexa-Sup. constr. Desfâsurata=26 mp

Total

76

INVENTAR DE COORDONATE

Execntaat Parlltu Cristtâo

Sistem de proiecție STEREO 1970

Pct

E(m)

N(m)

1

786269.869

302701.609

2

786285.617

302705.618

•V           f/

3

786286.656

302700.972

4

786289319

302689.697

5

786292.629

302677.424

6

7862781291

302673.805

7

786277.069

302678.618

8

786275.457

302684.967

9

786274.047

302684.621

10

786273.409

302687.245

11

786271.646

302694.522

Suprafața totala măsurată3" 454mp Suprafața din act°"360nip


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Aleea Umbrei nr.2, bloc 14, scara D, parter

teren=10,20 mp utilă=33,83mp

Legea nr. 213 / 1998 Teren în indiviziune Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.16822/14.12.2018 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.218254/14.12.2018 Adresă S.C. Proiect S.A. nr.2261/04.12.2018ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enachfANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Radu Calomfirescu nr.4

teren=329 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.12620/27.09.2018 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.162902/27.09.2018


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENACHE

Anexa 1.37 la Regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața u.m. [mp]

Adresa imobilului

Aleea Umbrei nr.2; Bl. 14 ; Sc.D; Parter; Ap. 62 Municipiul Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala


ANEXA LA,

HCLMNR.-^Z/fe#.SECRETAR, MARCELA ENACHNr. încăpere

Denumire ' incapeFe

Suprafața utila . [mp]

1

Camera de zi

=•    11.93

2

Dormitor

13.33

3

Bucătărie

3.65

4

Baie

2.61

5'

Hol

2.31

Suprafața utila = 33.83 mp

{Suprafața totala = 33.83 mp

■Executant,                                               Data

ci* l

lonescu Rorian                              19 noiembrie 2018

Recepționat                                            Data

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C SERVICIUL CADAS'

VIZAT

ONSTANȚA ■RU

sir.   —z a O'   /

. ^"1      dl

rrtnăUira---


ANE.


PLAN )E AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

ANEXA NR.1.35


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

329 mp

Mun. Constanta, str. Radu Calomfirescu nr. 4

Cartea Funciara nr.

UAT

CONSTANTA


305660


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA EN£CHE

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de Proiecție Stereograilca 1970*

Nr. Pct

X [m]

Y

[m]

1

305657.892

791197.579

2

305652.918

791201.081

3

305647.720

791205.388

4

305661.470

791226.133

5

305672.301

791218.631


o>

A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

A

329

Teren împrejmuit intre punctele 1-2-3 cu zid de beton, limite construcții in rest

TOTAL

329

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

65

Locuința P+1E, Suprafața construita desfășurata = 151 mp

C2

CL

96

Locuința Parter, Suprafața construita desfășurată = 96 mp

C3

CL

69

Locuința Parter, Suprafața construita desfășurata = 69 mp

TOTAL                               230

Suprafața totarajnașȚriataa imobilului = 329 mp z^<^>'81®“S3praTăr^q<act =mp

Executant Ing. Mircea Cicmerean      A? CERTIFICA^z'xigA

Confirm executarea măsurătorilor la terea^         D E\

corectitudinea Întocmirii documentației cadastral si AUTO RIZAB E    S.\

corespondenta acesteia cu realitatea din          RO'MB-rNr. 0226   1

MIRCEA   f/

W, CICMEREAN Semnătură sl stampila                 X^£47f (^^06017

Inspector

Confirm introducerea imobilului In baza de date

Integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Stampila 8CPI          Data....................


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Topraisar nr.31, lot 2

teren=138 mp

Legea nr. 213 / 1998 Adresă Serviciul juridic

Nr.218293/14.12.2018

Sentința civilă nr.6085/2018 pentru ieșirea din indiviziune


coNSTAA^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR. ///fa/d

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Biruinței nr.110

teren=27 mp

Legea nr. 213 / 1998

Teren în indiviziune

Din suprafață totală de teren măsurată parte (S=200mp) constituie proprietate privată Identificare imobil nr.208056/18.01.2019  ,
Scara 1:200


4                    0                    4                    a                    n                 ie

UjlJiLdTtxJ'rlJt!'          i ■ I           :     1     1           I ■ I-          i        —1


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

227 mp

str. Biruinței, nr. 110, Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT       Constanta

A. Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

227

Împrejmuit cu gard intre punctele 2-3-4

fiara gard intre punctele 6-7-8

Total

227

construcții pe hmita intre punctele 4-5-6, 8-1-2

B. Date referii

toare la construct

ii

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare ( lei J

Mențiuni

CI

66

locuința parter cu 3 camere si dependințe

C2

10

anexa              rnMTP * RPMNF AZA

Total

76

Executant,          SECRETAR,

ing.LiIiana Baiceanu

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70'

Pct       E(m)'

N(m)

1

789615.837

304625.100

2

789611.739

304614.673

12.11.2018

3

789610.688

304612.050

... ••

4

789602.970

304615.222

5

789595.773

304618.188

/'iT              -W.

6

789595.966

304618.703

7

789601.036

304631.362

8

789605.028

304629.679

Suprafața totala masurata = 227 mp

Suprafața din acte = 200 mp


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR,

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în zona străzii Albăstrelelor lângă Sediu Regională SNCFR Constanța

teren=1.587 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.420/2001

nr.208056/18.01.2019

Identificare imobil

Nr.8770/18.01.2019


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAOHE

HLAN Ut blIUAIlt

Scara 1:1QQO

//al

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa Imobilului

//

, -i—,—i--------

1587

/Carte funciara

Unitarea Administrativ Teritoriala (UAT)

•u------—


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

///ZZ^Z


ANEXA NR.12 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR.

RAPORT

DE

EVALUARE

NR/

DATA

A

1.

598/2008

40

Platou asfaltat Târg Săptămânal din bd. Aurel Vlaicu nr.297

8.000

2.979.000

2046/

07.01.2019

2.

419/2018

6

Zona Faleză Nord

4.018

2.675.000

2067/

07.01.2019

3.

125/2016

4

b-dul Aurel Vlaicu

nr.125

149

52.100

2063/

07.01.2019

4.

236/2018

14

Str.Steagulul nr.45

142

158.700

2080/

07.01.2019

5.

225/2016

10

Șos. Mangaliei

nr.148

194

72.000

2078/

07.01.2019

6.

376/2016

4

Str. Smârdan nr.6

122,89

239.300

2077/

07.01.2019

7.

16/2018

16

Stațiunea Mamaia-zona Cazino

76

143.400

2075/

07.01.2019

8.

16/2018

17

Str.Răscoalei din

1907 nr.57

70

110.800

2074/

07.01.2019

9.

163/2018

6

Str.Petru Vulcan

nr.5

40,80

. 64.700

2071/

07.01.2019

10.

163/2018

1

Str.Valu lui Traian

nr.24

109

50.000

2069/

07.01.2019

11.

301/2018

10

Str.Santos nr.14

122

62.000

2065/

07.01.2019

12.

350/2018

2

Str.Traian nr.15

247

331.000

2054/

07.01.2019

13.

148/2006

15

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Aurora

308,01

626.600

2053/

07.01.2019

14.

350/2018

2

Aleea Mălinului

nr.ll, bloc D

21

29.000

2051/

07.01.2019

15.

427/2018

2

Zona Piața Griviței

1.008

1.121.000

2050/

07.01.2019

16.

302/2018

Str.Căpitan Pentre

Romulus nr.22

254

283.000

2059/

07.01.2019

17.

236/2018

9

Str Justiției nr.20

195,06

90.000

2070/

07.01.2019

18.

CONSTRUCȚIE C1(S+P+1E) situată în Str. Căpitan Pentre

Romulus nr.22

19.

302/2018

utilă subsol=50,53 utilă parter=146,57 utilă etaj=73,51

382.000

2056/

07.01.2019
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN E
Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 9/RF/17.12.2018

ANEXA LA HCLMNR.// //^

RAPORT DE EVALUARE

o

Teren - PLATOU ASFALTAT TÂRG SAPK AUREL VLAICU, situat în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 297, în suprafață de 8.000 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018Rezumatul concluziilor importanteANEXA LA


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-


Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

7. Teren - PLATOU ASFALTAT TÂRG SAPT. AUREL VLAICU, situat în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 297, în suprafață de 8.000 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justa pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

L Teren - PLATOU ASFALTAT TÂRG SAPT. AUREL VLAICU, situat în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 297, în suprafață de 8.000 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

2.979.000

Data

17.12.2018Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 16/RF/17.12.2018
RAPORT DE EVALUARE


1. Teren, situat în Constanța, zona Faleza Nord, în suprafață de 4.018 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă


co


fiData: 17.12.2018Dr. ec.Tanasă Fiorentin-EmjiJ, nr. leg. 18223


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-

Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018


Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).


Bunuri evaluate:

7. Teren, situat în Constanța, str. Santos nr, 14, în suprafață de 122 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii ;de referință ăi evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103-Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul fmanciar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

L Teren, situat în Constanța, zona Faleză Nord, în suprafață de 4018 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

2.675.000

Data

17.12.2018Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. I0/RF/17.12.2018

RAPORT DE EVALUARE

c>

Teren situat în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 125, în suprafață de 149 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018Rezumatul concluziilor importante


ANEXA LA


hclmnrJII


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-


Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea'definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 4, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 125, în suprafață de 149 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

I ANEXA LA

|hclmnr.JlL/^

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare,

SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -

Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (Iei)

1, Teren situat în Constanța, B-diil Aurel Vlaicu, nr. 125, în suprafață de 149 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

52.100

Data

17.12.2018Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 24/RF/17.12.2018


RAPORT DE EVALUARE


Teren, situat în Constanța, str. Steagului, nr. 45, în suprafață de 142 mp, domeniu privat ai municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justăData: 17.12.2018


Dr. ec.Tanasă Floreritin


itular ANEVAR, pecializarea EPI: mii, nr. leg. 18223


Rezumatul concluziilor importante


ANEXA LA

HCLMNR.K


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru


Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren, situat în Constanța, str. Steagului, nr, 45, în suprafață de 142 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA

HCLM NR. 11./jBLJ

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

17.12.2018Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Teren, situat în Constanța, str. Steagului, nr. 45, în suprafață de 142 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare Justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

158.700

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut șl garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 23/RF/17.12.2018

ANEXA LA, HCLM NR- //Z&fâ-

RAPORT DE EVALUARE


Teren, situat în Constanța, Șos. Mangaliei, nr. 148, în suprafață de 194 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului C/)n Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018Dr. ec.Tanasă Florieru titular ANEVAR, specializarea EPI: in-Emil, nr. leg. 18223


Rezumatul concluziilor importante


ANEXA LA hclmnr. U /


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 17.12.2018 Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:


1, Teren, situat în Constanța, Șos. Mangaliei, nr. 148, în suprafață de 194 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA

hclmnr.

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (Iei)

1. Teren, situat în Constanța, Șos. Mangaliei, nr. 148, în suprafață de 194 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

72.000

Data

17.12.2018Datele, Informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 22/RF/17.12.2018

ANEXA LA

RAPORT DE EVALUARE

o

Teren, situat în Constanța, str. Smârdan, nr. 6, în suprafață de 122,89 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Co Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă


î A ui.


J-


Data: 17.12.2018Evaluator, membru titul speciali

Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr/leg. 18223Rezumatul concluziilor importante

I anexala


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-

C’


Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:


1. Teren, situat în Constanța, str. Smârdan, nr, 6, în suprafață de 122,89 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

- primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA. . HCLM NR- A —

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO == 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (Iei)

7. Teren, situat în Constanța, str, Smârdan, nr. 6, în suprafață de 122,89 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

239.300

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea

Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular ANEVAR

Datele, Informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 21/RF/17.12.2018


ANEXA LA,

HCl.M NR. J/ZWS

RAPORT DE EVALUARE

c

Teren, situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazjnou, în suprafață de 76 mp, domeniu privat al municipiului Constanța,, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Rezumatul concluziilor importante


ANEXA LA

HCLMNR. A/ț /.2Q1S,

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-duI Tomis, nr.51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru


Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 17.12.2018 Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

£ Teren, situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou, în suprafață de 76 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA

HCLM NR.

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SE V 103-Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator                       '

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (Iei)

7. Teren, situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou, în suprafață de 76 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

143.400

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EP1), n|șdibruți ANEVAR


Datele, Informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 20/RF/17.I2.2018

RAPORT DELUARE


Teren, situat în Constanța, str. Răscoalei 1907, nr.57, în suprafață de 70 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului C Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018


Evaluator, membru titulapANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emi/pr/leg. 18223


I ANEXALA

HCLMnr, /


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr.51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat,' membru titular ÂNEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018


Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi- încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, ladata evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).


Bunuri evaluate:

7. Teren, situat în Constanța, str. Răscoalei 1907, nr.57, în suprafață de 70 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indtviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

- primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

- inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

investigarea pieței imobiliare;

Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

ANEXA LA.

HCLMNR. W AOl0!

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVARîn vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103-Raportarea evaluării.           *

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contâbil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator .

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

* 1. Teren, situat în Constanța, str. Răscoalei 1907, nr.57, în suprafață de 70 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare Justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

110.800

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EP1), me itular ANEVAR


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 19/RF/17.12.2018

RAPORT DE EVALUARE

anexa la " I

HCLMNR,y/7W^|


Teren, situat în Constanța, str. Petru Vulcan, nr, 5, în suprafață de 40,80 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare Justă pentru înregistrarea în situațiilefinanciare;

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Con Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă
Data: 17.12.2018VAR, 1EPI: , rV- leg. 18223


Rezumatul concluziilor importante


ANEXALA hclmnr. J /2ch


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-

Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018


Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).


Bunuri evaluate:

7. Teren, situat în Constanța, str. Petru Vulcan, nr. 5, în suprafață de 40,80 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

ANEXA LA

hclmw^=^=-

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

L Teren, situat în Constanța, str. Petru Vulcan, nr. 5, în suprafață de 40,80 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

64.700

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI), membru ti


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 17/RF/17.12.2018

RAPORT DE EVALUARE

Teren, situat în Constanța, str, Valu lui Traian, nr, 24, în suprafață de 109 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

PREȘEDINTE ședință,
Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constan Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018Rezumatul concluziilor importante


Anexa LA

HCLMNR..11 /


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:


1. Teren, situat în Constanța, str. Valu lui Traian, nr. 24, în suprafața de 109 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

ANEXA LA HCLMNR.

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVARÎn vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 161 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren, situat în Constanța, str. Valu lui Troian, nr. 24, în suprafață de 109 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

50.000

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evalu Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 15/RF/17.12.2018

RAPORT DE EVALUARE

I ANEXALa, ~  1

IHCIAINR./Zw^ /

7. Teren, situat în Constanța, str, Santos nr, 14, în suprafață ae 122 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

77//^Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanta Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018


Evaluator, membru titular ANEVAR, / specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florențm-Emil, nr. leg. 18223

anexa la

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1, Teren, situat în Constanța, str, Santos nr, 14, în suprafață de 122 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

ANEXA LA

HCLM NR. A)

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele ele Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

'Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR Ia data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

17.12.2018Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren, situat în Constanța, str. Santos nr. 14, în suprafață de 122 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

62.000

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 6/RF/17.12.2018


RAPORT DE EVALUARE

Teren, amplasat în Constanța, str. Traian, nr, 15, în suprafață de 247 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018

ANEXALA


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,


PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii intr-o tranzacție reglementată între participanții de pe piața, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 4, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren, situat în Constanța, str. Traian, nr. 15, în suprafață de 247 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiilefinanciare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV


100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO ~ 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

17.12.2018Denumire bun imobil

Valoare (lei)

I. Teren, situat în Constanța, str. Traian, nr. 15, în suprafață de 247 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

331.000

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 5ZRF/17.12.2018

RAPORT DE EVALUARE

ANEXA LA.

hclmnr._Z^>0

Teren, amplasat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Aurora, în suprafață de 308,01 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

PREȘEDINTEjȘIBWĂj            ,

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului ConstanțaSolicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018


Rezumatul concluziilor importante

Către:


Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

( Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea Ia valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 4, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

C! Bunuri evaluate:

7. Teren, amplasat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Aurora, în suprafață de 308,01 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

ANEXALA

HCLMNR. JA

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 — Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103-Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Teren, amplasat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Aurora, în suprafața, de 308,01 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

626.600

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializare^ valuarea


Proprietăților Imobiliare (EPI^membrii^tj

•\


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 7ZRF/17.12.2018


RAPORT DE EVALUARE

c

Teren, amplasat în Constanța, Aleea Mălinului, nr, 11, bloc D„ în suprafață de 21 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 17.12.2018


M°TS22^H

JÂNA5A ‘Vk ^FK)RENîlN EMIL U LegWnvnîa Nr. 18223   X//

Valabil 2018      ,(£■/


președinte ședință,

T/n cu

Rezumatul concluziilor importante

1 ANBXALA |HCLMNR.j^ gcl<

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 17.12.2018 Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 "Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: "Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 4, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren, situat în Constanța, Aleea Mălinului, nr. 11, bloc D„ în suprafață de 21 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA ;

HCLMNR.JU


100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO - 4,6550 LEI


VALOAREA ESTIMATA JUSTA


Denumire bun imobil


Valoare (lei)


7. Teren, situat în Constanța, Aleea Mălinului, nr. 11, bloc D„ în suprafață de 21 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Data


17.12.2018


29.000


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil


Proprietăților Imobiliare (EPI), membru țiț IDatele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 8ZRF/17.12.2018

RAPORT DE EVALUARE

c                                                      (

Teren, amplasat în Constanța, în zona Piața Griviței, în suprafață de 1.008 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza de evaluare: valoarea justă
Rezumatul concluziilor importante


ANEXA LA

HCLMNR.J1 k


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tornis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-

Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referința a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piața, la data evaluării”.

Raportul are ca obiectiv estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 4, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren, situat în Constanța, în zona Piața Griviței, în suprafață de 1.008 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA HCLMNR.J,|._/^g|

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren, situat în Constanța, în zona Piața Griviței, în suprafață de 1,008 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

1.121.000

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autori? ^Specializarea Evaluarea


Proprietăților Imobiliare (El ’I),

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 12/RF/17.12.2018

ANEXALA

HCLMNR.ZZW^7

RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, str, Căpitan Petre Romulus, nr, 22, în suprafață de 254 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiilefinanciare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăRezumatul concluziilor importante

1 ANEXA LA hclmnr._/|j


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-

c>


Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referința a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 4, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

Z Teren situat în Constanța, str. Căpitan Petre Romulus, nr. 22, în suprafață de 254 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiilefinanciare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

ANEXA LA HCLM NR. K— >

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul fînanciar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referința a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Căpitan Petre Romulus, nr. 22, în suprafață de 254 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiilefinanciare;

283.000

Data

17.12.2018


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializațea^Evaluarea


Proprietăților Imobiliare (EPI), memb

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 18/RF/17.12.2018


RAPORT DE EVALUARE

c

Teren, situat în Constanța, str. Justiției, nr. 20, în suprafață de 195,06 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE

Data: 17.12.2018
ru titular ANEVAR, . —speciali Dr. ec.Tanasă Flo^ritip-EmiF^'


ea EPI: ^8223

VljXANASA fflMMN EMU J Nr. 1&223

Valabil 2019

Sbft/^ectallzarw-


' ANbXau~


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-duI Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-

Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

(^, Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justa

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 3, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării Q ) în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

7. Teren, situat în Constanța, str. Justiției, nr, 20, în suprafață de 195,06 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare Justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;


 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a

cadrului de raportare financiară aplicabil;

ANEXA LA


hclm nr.1IMetodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO = 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

17.12.2018Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren, situat în Constanța, str. Justiției, nr, 20, în suprafață de 195,06 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, teren în indiviziune, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

90.000

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 13/RF/17.12.2018

RAPORT DE EVALUARE


ANEXĂ LA

HCLMNR.Zz2^2


Construcție CI (S+P+1E) amplasata in Constanța, str. Căpitan Petre Romulus, nr.


22, în suprafață utilă totală de 270,61 mp, (Su subsol = 50,53 mp; Su parter = 146,57 mp; Su etaj 73,51 mp), domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


anEXALa~~~~


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-


Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 17.12.2018

Data raportului de evaluare: 17.12.2018

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă 4, prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bun imobil evaluat:

Z Construcție CI (S+P+1E) amplasată tn Constanța, str. Căpitan Petre Romulus, nr.

22, în suprafață utilă totală de 270,61 mp, (Su subsol - 50,53 mp; Su parter -146,57 mp; Su etaj 73,51 mp), domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

ANEXA LA

HCLMNR.JjL.QCfi

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-co'ntabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (17.12.2018): 1 EURO - 4,6550 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Construcție CI (S+P+1E) amplasată în Constanța, str. Căpitan Petre Romulus, nr. 22, în suprafață utilă totală de 270,61 mp, (Su subsol = 50,53 mp; Suparter = 146,57 mp; Su etaj 73,51 mp), domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

382.000

Data

17.12.2018