Hotărârea nr. 109/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI INFORMARE JURIDICĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, RESTRUCTURAREA ȘI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA;


^nstan^ românia

&       JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau înregistrată sub nr. 35243/ 20.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 35133/20.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 1, alin (2) lit b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

Având in vedere prevederile art. 29 alin (1) lit d din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța. Art.2.Consiliul local al municipiului Constanța împuternicește pe primarul municipiului Constanța, sa demareze procedura de achiziție și să semneze contractul cu firma de avocatură declarată câștigătoare în urma analizării ofertelor.

Art.3.Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic, Direcției financiare, Direcției achiziții si investiții publice, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru         împotrivă, _______abțineri

La data adoptării sunt în funcție 4^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


Constanța


Nr. S6$ /cM<&2019