Hotărârea nr. 108/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinara din data de

Văzând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 49820/11.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialiate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 48825/08.03.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. 2 și alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit."c" și "d", alin. 6 lit "a" punctul 10 și art. 115, alin. 1, lit "b" din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE ;

ART.l - Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările ulterioare, din municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Direcției generale de asistență socială Constanța, Direcției gestionare servicii publice în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru,_______^_îm potrivă,             a bți n eri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

____

Constanța                ~

Nr.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEL^


Anexă la H.C.L.nr.....Z'??.^../....t^â^l

Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii 416/2001 actualizată, cu modificările și completările ulterioare privind venitul minim garantat.

Nr Crt

Denumirea activității

U.M.

Locația

Luna în care se execută

Frecvența lunară

1

Tăierea vegetaței arbustive

Buc

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6 ;

 • -  taluz str, Roterdam ;

Decembrie Ianuarie Februarie

X 1 lună

2

Curățat teren de frunze și crengi (greblat)

100

mp

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • -  taluz str. Roterdam ;

 • -  cartier Poarta 6 (ANL);

 • -  cartier Henry Coandă ;

 • -  cartier Baba Novac ;

 • -  bdul Mamaia (intre Lake View și Petrom)

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

X 1 lună

3

Colectat, încărcat și transport resturi vegetale la marginea zonei de lucru (cu saci roabe și prelate)

To

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • -  cartier Poarta 6 (ANL)

 • -  cartier Henry Coandă

 • -  cartier Baba Novac

Lunar

Ori de cate ori este nevoie

4

Scos frunze uscate din gard viu, borduri, chenare și alte forme arbustive

ml

 • -  intrare în Stațiunea Mamaia dinspre Năvodari

 • -  perimetrul creșe/grădinițe

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie

XI lună

5

Degajat teren de corpuri străine (pietre, crengi, alte deșeuri grosiere)

100 mp

- intrare în stațiunea Mamaia dinspre Năvodari

Februarie Martie Aprilie

 • -  perimetrul creșe/ grădinițe

 • -  intrare oraș dinspre Ovidiu,

Cumpăna,Năvodari, Valul lui Traian HCL

ANEXA LA.

VINR.       /2?

H^pri de câte. —ori este

- bdul Mamaia (între Lake View și Petrom)

nevoie

6

Salubrizat suprafețe

100

mp

- intrare oraș dinspre Ovidiu, Cumpăna, Năvodari, Valul lui Traian.

lunar

8-10 ori/lună

7

Măturat manual suprafețe

100 mp

 • -  acces grădinițe / creșe;

 • -  acces spital/ policlinică

lunar

8-10 ori/ lună

8

Curățat manual vegetație ierboasă cu sapa

 • -  Mamaia Nord

 • -  Cartier Baba Novac ;

 • -  Cartier Heri Coandă ;

 • -  Cartier Poarta 6 (ANL)

 • -  Bdul Mamaia (între Lake View și Petrom)

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie

XI lună

9

Mobilizat manual teren la 10 și 20 cm (săpături cu sapa și cazmaua)

Mp

 • -  Mamaia Nord;

 • -  Cartier Baba,Novac, Henri Coandă ;

Ianuarie -decembrie

Când este cazul

11

Campania Curățăm Constanța Noastră

- Conform harții program a campaniei

Aprilie Octombrie

12

Curățarea rigolelor și a șanțurilor de colectare a apei pluviale

 • -  taluz Poarta 1 - Poarta 6;

 • -  taluz str. Roterdam

Aprilie -noiembrie

Când este cazul

13

Curățarea suprafețelor pavelate de buruieni

100 mp

 • -  intersecție Dacia ;

 • -  intersecție I. Rațiu ;

 • -  cap linie 100

Aprilie -noiembrie

Când este cazul

14

îndepărtarea nisipului adus de vânt în stațiunea Mamaia

Mc

 • -  promenada Iaki;

 • -  promenada Golden Tulip ;

 • -  piațetă Peria

Aprilie - mai

Când este cazul

15

Transport pământ purtat cu roaba pentru amenajările de la locuințele noi

To

- Cartier Baba Novac

Ianuarie -decembrie

Când este cazul

16

Așternere uniformă a pământului în strat vegetal de 10 - 30 cm pentru amenjările de la locuințele noi

Mp

 • -  Cartier Baba Novac;

 • -  Cartier Henri Coandă;

 • -  Cartier Poarta 6 (ANL)

Ianuarie -

Când este

ANI hclm nr

ÎXALA    1

joK M

17

Manipularea masei lemnoase care se distribuie persoanelor care beneficiază de ajutor de încălzire cu lemne

To

- Din depozitul de lemne, strada Vârful cu Dor

Noiembrie ; Decembrie; Ianuarie;

Februarie ; Martie ; Aprilie

Când este cazul

18

Tutorarea arborilor în plantațiile tinere

Buc

- Direct la plantare și respectiv în toate plantațiile executate în urmă cu 1 - 7 ani la care arborii necesită tutorare.

Ianuarie -decembrie

Când este cazul

Locațiile prevăzute în anexă pot fi suplimentate și cu alte zone, în funcție de necesități; Frecvențele lunare prevăzute în anexa pot fi mărite, în funcție de necesități.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAGHE