Hotărârea nr. 107/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA” REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA


coWSTam^ ROMANIA


® 8 JUDEJUL CONSTANȚA RO MUNICIPIUL CONSTAhMUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" reprezentantului municipiului Constanța

Consiliul local-al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 58943/21.03.2019;

Analizând raportul Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-URI înregistrat sub nr.58956/21.03.2019, rapoartele Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea", nr. 1861/19.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 56394/19.03,2019, prin care se solicită acordarea unui mandat special în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" reprezentantului municipiului Constanța;

Luând în considerare prevederile art. 13 alin. 1, art. 16 alin. 2 lit. j și art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea";

Văzând HCL nr. 269/31.08.2016 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, cu alin. 6 lit. a pct. 14 și art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se acordă mandat special domnului Răsăuțeanu Costin-Ioan, în calitate de reprezentant al municipiului Constanța în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" să voteze primirea comunei Castelu, în calitate de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea".

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, domnului Răsăuțeanu Costin-Ioan, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea" spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: jAț pentru, ^împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR .MARCELA ENACHE


CONSTANȚA