Hotărârea nr. 106/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DIRECTORULUI SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR PROCEDURI DE ÎNREGISTRARE DOCUMENTE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA ȘI BANCA TRANSILVANIAHOTĂRÂRE

privind împuternicirea directorului SC ECOSAL SRL Constanța pentru îndeplinirea unor proceduri de înregistrare documente la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Banca Transilvania

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de        .03. 2019 ;

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 54197/15.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5, pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul SC ECOSAL SRL Constanța nr, 28/14.03.2019, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 54298/15.03.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, reglementările și procedurile privind înregistrarea de mențiuni cu privire la modificarea și/sau completarea actului constitutiv al societății, precum și reglementările și procedurile privind administrarea fondurilor financiare ale societății de către instituția bancară la care aceasta are deschis contul curent;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, llt. c și art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se împuternicește directorul SC ECOSAL SRL Constanța, dl. Carpuz Mihail, să îndeplinească formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța prin redactarea și semnarea, depunerea și ridicarea documentelor și înscrisurilor privind modificările hotărâte de asociatul unic.

Art. 2. Se împuternicește directorul SC ECOSAL SRL Constanța, dl. Carpuz Mihail, să îndeplinească formalitățile necesare la Banca Transilvania, prin redactarea șl semnarea, depunerea și ridicarea documentelor și înscrisurilor privind modificările hotărâte de asociatul unic.

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre SC ECOSAL SRL Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de^cpnsilierii locali astfel: At pentru; "—împotrivă; ___ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTA*

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE'