Hotărârea nr. 105/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII „CENTRULUI PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST SFÂNTA FILOFTEIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – DIRECȚIA SPRIJIN COMUNITAR, ÎN CADRUL CĂRUIA VOR FUNCȚIONA DOUĂ SERVICII ADRESATE PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST: „ADĂPOST DE NOAPTE” ȘI „CENTRU DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ”


cONSTAA/7^ ROMANIA

JL JUDEȚUL CONSTANTA


IzMUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE privind aprobarea înființării "Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia" în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța, cu două servicii adresate persoanelor fără adăpost: "Adăpost de noapte" și "Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 51253/12.03.2019;

Văzând referatul nr. 15243/12.03.2019 al Direcției sprijin comunitar privind necesitatea înființării "Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia" în subordinea Direcției generale de asistență socială - Direcția sprijin comunitar, în cadrul căruia vor funcționa două servicii adresate persoanelor fără adăpost: "Adăpost de noapte" și "Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială", raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4), art. 56-58 și art. 113 alin. (5), art. 112 alin. (3) lit. q) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, prevederile Anexelor nr. 5 și nr. 6 din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanta 2018-2023, aprobată prin HCL nr. 230/2018

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) iit. a) pct. 2 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șl completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea "Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia", fără personalitate juridică, în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța - Direcția sprijin comunitar, în cadrul căruia vor funcționa două servicii sociale adresate persoanelor fără adăpost: "Adăpost de noapte" (cod 8790CR-PFA-II) și "Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială" (cod 8899CZ-PFA-II).

Art.2. (1) Se aprobă încheierea contractului de comodat, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, între Direcția generală de asistență Constanța și Fundația Sammarina, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, prin care Direcția generală de asistență socială Constanta dobândește dreptul de folosință asupra spațiului situat în minicipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr. 178, etaj 1, Complex comercial "Doi Cocoși", unde va funcționa "Centrul pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia".

(2) După expirarea celor 5 (cinci) ani de valabilitate a contractului de comodat, prelungirea anuală a acestuia se va realiza cu acordul de voință al părților contractante.

Art.3. Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța de a încheia convenții de colaborare, protocoale de colaborare și contracte de voluntariat cu scopul de a sprijini acordarea serviciilor sociale din cadrul "Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia", pe toată perioada în care acestea își desfășoară activitatea,

Art.4. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social "Adăpost de noapte", prevăzut în anexa nr. 2 Ia prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social "Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială", prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.5. De la bugetul local se asigură fonduri pentru:

 • a) reparații și dotări ale imobilului, pentru a asigura funcționarea acestuia la standardele minime de calitate impuse de prevederile legale în vigoare;

 • b) cheltuieli cu personalul angajat al Direcției generale de asistență socială Constanța;

 • c) cheltuieli cu bunuri și servicii necesare funcționării în condiții optime a centrului.

Art.6. Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii ia îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/ 7 pentru. împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENAeHE

Constanța

cONSTAN^ ROMÂNIA

<    4 JUDEȚUL CONSTANȚA

ui iMTpynTi ii rnMCTAi


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 1

LA H.C.L. NR.

Contract de comodat

Preambul

Având în vedere:

 • - prevederile H.C.L. nr.________________________;

 • - prevederile ari. 2146 - 2157 Noul Cod civil;

Părțile contractante
 • 1.DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Unirii nr. 104, județul Constanța, cod de înregistrare fiscală 35804563, cont bancar RO89 TREZ 2315 006X xx02 6717, deschis la Trezoreria municipiului Constanța, reprezentată legal prin Director General -Mereuță Emil numit prin Dispoziția nr. 3577/14.11.2016, în calitate de comodatar,

 • 2.Fundația Sammarîna, cu sediul în municipiul Constanta, Str. Carpați nr. 5, cod fiscal 21304320/2007, reprezentată prin Samara Stere în calitate de comodant,

au încheiat prezentul contract de comodat.

Art. 1, Obiectul contractului

 • 1.1. Obiectul contractului de comodat îl constituie folosința gratuită de către comodatar, a spațiului liber de sarcini, în suprafață de 372,6 mp (conform schiță anexă), situat în B-dul I.C. Brătianu nr. 178, etaj 1, Complex Comercial "Doi Cocoși", conform Acordului de parteneriat nr. 13342/04.03.2019 art. 5.2.1. lit. a., ce urmează a fi folosit de către comodatar în scopul menționat în Acordul de parteneriat nr. 13342/04.03.2019, respectiv cu destinația de Adăpost de noapte și Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială, destinate persoanelor fără adăpost.

 • 1.2. Comodantul, în calitate de persoană care are dreptul legal de a folosi bunul, predă bunul atribuit în folosință gratuită comodatarului la data de __________________. Predarea-primirea bunului se va consemna în procesul verbal de predare/primire care va fi datat, semnat și ștampilat de părțile contractante, menționându-se totodată starea fizică/tehnică a bunului, dotările si utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii.

 • 1.3. Comodatarul este autorizat să execute servicii de amenajare interioară a imobilului potrivit destinației prevăzute la art. 1.1., în baza unui proiect supus aprobării comodantului.

Art. 2. Durata contractului

Contractul este valabil pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de _______________________, cu posibilitatea prelungirii anuale prin act adițional.

ANEXA LA HCLM NR.


Art. 3. Obligațiile comodatarului
 • 3.1. Comodatarul va folosi bunul pus la dispoziția sa, având următoarele obligații:

 • a.  să păzească și să conserve imobilul împrumutat cu prudența și diligența unui bun proprietar, efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare generate de culpa sa, dar și îmbunătățirile considerate a fi necesare unei bune desfășurări a activității specifice comodatarului;

 • b.  să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, paza si protecția imobilului conform legislației în vigoare, să obțină autorizația ISU dacă este necesar;

 • c.  să nu folosească imobiul împrumutat decât în conformitate cu destinația acestuia, determinată conform art. 1.1.;

 • d.  să obțină autorizația de funcționare conform prevederilor legale;

 • e.  să restituie spațiul comodantului în termenul prevăzut prin prezentul contract, în caz de neprelungire;

 • f.  să suporte cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi imobilul;

 • g.  să achite sumele aferente facturilor de utilități (energie electrică, energie termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, etc) pe toată perioada de valabilitate a contractului de comodat, care vor fi refacturate de către comodant comodatarului pe baza documentelor justificative;

 • h.  să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare funcționării conform legislației în vigoare, pe cheltuiala sa.

 • 3.2. Comodatarul nu va putea ceda ori da în folosință spațiul a cărei folosință gratuită a primit-o prin prezentul contract, decât cu acordul prealabil al comodantului.

 • 3.3. Comodatarului îi este interzisă constituirea de ipoteci sau grevarea cu alte sarcini a imobilului.

 • 3.4. La încetarea prezentului contract, comodatarul va trebui să facă dovada achitării tuturor datoriilor către furnizori.

Art. 4. Obligațiile si comodantului

 • 4.1. Comodantul are următoarele obligații:

 • a.   să controleze executarea obligațiilor comodatarului și respectarea condițiilor de folosință gratuită prevăzute de prezentul contract și de legislația în vigoare;

 • b.    acordă dreptul DGAS de a aduce modificări interioare spațiului pus la dispoziție, astfel încât să corepundă standardelor minime de calitate și scopului pentru care se înființează adăspostul de noapte/centrul de zi în baza unui proiect supus aprobării comodantului;

 • c.    să dețină/să încheie contracte cu furnizorii de utilități, în conformitate cu prevederile legale;

 • d.   să refactureze contravaloarea utilităților; anexe la facturi se atașează facturile furnizorilor de utilități;

 • e.        să predea în bune condiții imobilul ce formează obiectul prezentului

contract;

 • f. să-i asigure comodatarului folosința netulburată a spațiului până la termenul stabilit în contract;

  ANEXA LA

  HCLMNR.^g^^


  Art.S. încetarea contractului


 • 5.1. Contractul de comodat poate înceta prin:

 • - expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

 • - prin denunțare unilaterală a contractului de către comodatar, în cazul în care interesul național sau local o impune sau atunci când se hotărăște la nivel de administrație locală încetarea activității pentru care imobilul a fost împrumutat; în această situație comodatarul va notifica comodantului intenția denunțării unilaterale, cu 30 de zile înainte.

 • - - la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului atribuit în folosință cu titlu gratuit sau în cazul imposibității obiective a comodatarului de a-1 exploata;

 • - în cazul încetării dreptului de proprietate asupra imobilului dat în folosință;

 • - forță majoră, conform art. 6;

 • - reziliere. Prezentul contract poate fi reziliat de drept, fără somație sau punere în întârziere, în cazul încălcării de către părți a obligațiilor contractuale, Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care încetarea contractului urmează să-și producă efectele.

Art, 6. Forța majoră
 • 6.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 6.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 6.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 6.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți imediat și în mod complet producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 6.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea pe deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.7. Soluționarea litigiilor
 • 7.1. Comodatarul și comodantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

 • 7.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, comodatarul și comodantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

Art. 8. Comunicări
 • 8.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 8.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția

confirmării în scris a primirii comunicării.                 ___________________

ANEXA LA

Art. 9. Dispoziții finale


 • 9.1. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la contractul de comodat din Noul Cod civil, precum și cu legile în vigoare în România.

 • 9.2. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 9.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale semnate de ambele părți, care vor face parte integrantă din contract.

 • 9.4. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.5. Părțile garantează că reprezentanții numiți, ale căror semnături apar la finalul contractului, au fost investiți, la data semnării, cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul contract de comodat.

Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

COMODATAR________________________________COMODANT

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FUNDAȚIA SAMMARINA DIRECTOR GENERAL - Mereuță Emil                    Reprezentant,

Samara Stere

DIRECȚIA FINANCIARĂ , ORGANIZARE, PERSONAL DIRECTOR EXECUTIV - Bărbatu Andrada

DIRECȚIA SPRIJIN COMUNITAR DIRECTOR EXECUTIV - Zahariciuc Iuliana

BIROU FINANCIAR BUGET

VIZĂ CFP - ȘEF BIROU- Mădularu Anca

BIROUL JURIDIC SI CONTENCIOS

ȘEF BIROU - Poptile Monica

întocmit Cons. Jur.

Cociu Corina

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂconsta/v^ românia

£ jffij' .4 JUDEȚUL CONSTANȚA

UI IMTfTnTI II rnMCTAIMUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2

LA H.C.L. NR.ZZ^Z^/j

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare:

„Adăpost de Noapte" cod 8790CR-PFA-II

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Adăpost de Noapte" aprobat prin aceeași hotărâre a consiliului local prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc,

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații adăpostului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social „Adăpost de Noapte", cod serviciu social 8790CR-PFA-II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția generală de asistență socială Constanța, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 004176, CUI 35804563.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Adăpost de Noapte" este de a furniza gratuit persoanelor fără adăpost servicii de îngrijire personală, supraveghere, găzduire temporară pe timp de noapte, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social „Adăpost de Noapte" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 5 din Ordinul nr.29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum și a serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Serviciul social „Adăpost de Noapte" este un serviciu social fără personalitate

juridică, înființat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța și funcționează în cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța-------------

ART. 5

ANEXA LA

HCLM


Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social „Adăpost de Noapte" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Adăpostului de Noapte" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Adăpostul de Noapte" sunt:

 • a) persoanele fără adăpost, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt persoane care nu au o locuință, trăiesc în stradă, spații publice, precum parcuri, scări de bloc, canale, imobile dezafectate sau nelocuite, care nu au acces imediat la o formă de locuire.

 • b) persoanele fără adăpost, fără acte de identitate, identificate în evidențele poliției locale, cu ultimul domiciliu/reședința în municipiul Constanța.

 • c) prin excepție, persoane fără adăpost cu adresa de domiciliu în altă unitate administrativ-teritorială, identificate pe raza municipiului Constanța, pe perioada sezonul rece noiembrie - martie, în funcție de resursele locale de sprijin (locuri de cazare în adăpost).

  ANEXA LA

  HCLM


 • (2) Condițiile de admitere în adăpost sunt următoarele:

 • a) acte necesare: cerere de admitere, acte de identitate, acte medicale, dacă e cazul. în cazul în care persoana care a solicitat intrarea în adăpost nu are acte de identitate, identificarea se va realiza de către Direcția Generală Poliția Locală Constanța.

 • b) criterii de eligibilitate: beneficiarul trebuie ca din punct de vedere medical să fie apt de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă. Beneficiarul nu se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante.

 • c)  identificarea persoanelor fără adăpost se efectuează de către Direcția Generală Poliția Locală Constanța, I.P.J. Constanța, Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, care vor transfera beneficiarii la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în scopul evaluării inițiale a stării de sănătate.

 • d) beneficiarii vor fi primiți în adăpost doar cu recomandare eliberată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța din care să reiasă faptul că este apt de a sta în colectivitate.

 • e) beneficiarii vor fi găzduiți în adăpost între orele 20,00-08,00.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor :

 • a) prezentarea la adăpost sub influența băuturilor alcooiice/a stupefiantelor și consumarea acestora în incinta adăpostului;

 • b) nerespectarea regulamentului de funcționare al adăpostului;

 • c) nerespectarea codului etic și a normelor interne ale adăpostului (respectarea orarului, păstrarea ordinii, igienei etc.).

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Adăpostul de Noapte" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • c) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • d) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Adăpostul de Noapte" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să prezinte lunar recomandare eliberată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța din care să reiasă faptul că este apt de a sta în colectivitate;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

  ANEXA LA

  HCLM


ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții aie serviciului social „Adăpostul de Noapte" sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

 • 1.  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în raporturile cu persoana beneficiară;

 • 2. cazare pe perioada nopții maxim 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 6 luni;

 • 3.  asigurarea condițiilor pentru igienă corporală (duș), igienizarea lenjeriei beneficiarilor;

 • 4. supravegherea beneficiarilor pe timpul nopții;

 • 5. asigurarea unor echipamente de cazarmament adecvate;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. distribuirea de materiale informative sau pe suport electronic (postări pe site-ul Direcției generale de asistență socială Constanța) care să cuprindă: o scurtă descriere a adăpostului de noapte, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și spațiile comune, numărul de locuri din adăpost, alte servicii și facilități oferite;

 • 2. campanii de informare si promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii riscului de marginalizare și excluziune socială;

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. informare și consiliere privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrarii sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;

 • 2. elaborarea unei Carte a drepturilor beneficiarilor, iar personalul adăpostului informează beneficiarii cu privirile la drepturile înscrise în Cartă.

 • d)  de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

  ANEXA

  HCLM NR./^


 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale adăpostului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1, administrarea bunurilor și materialelor din cadrul adăpostului;

 • 2, întocmirea referatelor privind necesitatea achiziționării de bunuri și servicii pentru buna desfășurarea a activităților din cadrul adăpostului;

 • 3,  DGAS Constanța respectă prevederile legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate adăpostului și deține documentele financiar-contabile, precum și rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex.: Curtea de Conturi, Inspecția Muncii, Inspecția Socială, etc.)

ART, 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Personalul de conducere și cel de specialitate al adăpostului este cel angajat în cadrul „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia" aflat în subordinea Direcției Sprijin Comunitar.

ART. 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: șef de centru.

 • (2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii adăpostului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul adăpostului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează" sens;

  HCLM

  k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;


 • l) reprezintă adăpostul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu DGASPC Constanța și cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) întocmește proiectul bugetului propriu al adăpostului;

o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

p) identifică voluntari, atât ca personal de specialitate, cât și auxiliar și propune încheierea unor contracte de voluntariat cu aceștia;

q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil,

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de centru se face în condițiile legii.

ART. 10

Personalul de îngrijire, administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

 • (1) Atribuțiile muncitorului necalificat-3 posturi sunt:

 • a) primirea beneficiarilor în adăpost;

 • b) primește cererile de admitere și verifică documentele anexate acesteia (acte de identitate, alte documente relevante, recomandare eliberată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;

 • c) se asigură de faptul că beneficiarii și-au efectuat igiena corporală;

 • d) supraveghează spălarea și igienizarea lenjeriei beneficiarilor;

 • e) le înmânează echipamentele de cazarmament necesare;

 • f) supravegherea beneficiarilor pe timp de noapte;

 • g) alte atribuții stabilite prin fișa postului.

 • (2)  Personalul de îngrijire, administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire al adăpostului este cel din cadrul DGAS Constanța sau va fi asigurat prin externa liza rea serviciilor.

 • (3) Pentru curățenie și pază este utilizat personalul cu care DGAS Constanța are

încheiate contracte de prestări servicii.                         [—---------------------

ART. 11


Finanțarea adăpostului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, adăpostul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2)  Finanțarea cheltuielilor adăpostului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului Constanța;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

CONTRASEMNEAZĂSECRETARQ0HSTAN7>ț ROMÂNIAîg'f -1 JUDEȚUL CONSTANȚA fJTjSI MUNICIPIUL CONSTANȚA Eg|i|( CONSILIUL LOCAL

ANEXA 3 LA H.C.L.


REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi:

"Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" cod 8899CZ-PFA-II

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de zi pentru integra re/re integra re socială", aprobat prin aceeași hotărâre a consiliului local prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială", cod serviciu social 8899CZ-PFA-II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția generală de asistență socială Constanța, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 004176, CUI 35804563.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" este de a furniza gratuit persoanelor fără adăpost servicii de informare, consiliere, educație extracurriculară, facilitare acces pe piața muncii, Ia locuință, la servicii medicale și de educație, la servicii de formare și reconversie profesională, activități de orientare vocațională, terapii diverse, activități de petrecere a timpului liber, activități de voluntariat, masă caldă și/sau rece (în funcție de resursele disponibile), în concordanță cu nevoile individuale identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr, 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 6 din Ordinul nr,29/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum și a serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 • (3) Serviciul social "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" este un serviciu social fără personalitate juridică, înființat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța și funcționează în cadrul Direcției gen era le-de—asistență—

  socială Constanța.

  ART. 5


ANEXA LA

HCLM

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1)  Serviciul social "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare social" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de zi pentru integrare/reintegrare social" sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate;

 • f) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • g)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • h) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; ____

 • k) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

  ANEXA

  HCLM NR.Z^


 • I) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu pr vire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" sunt:

 • a) persoanele fără adăpost, cu domiciliul/reședința înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt persoane care nu au o locuință, trăiesc în stradă, spații publice, precum parcuri, scări de bloc, canale, imobile dezafectate sau nelocuite, care nu au acces imediat la o formă de locuire.

 • b) persoanele fără adăpost, fără acte de identitate, identificate în evidențele poliției locale, cu ultimul domiciliu/reședința în municipiul Constanța.

 • c) prin excepție, persoane fără adăpost cu adresa de domiciliu în altă unitate administrativ-teritorială, identificate pe raza municipiului Constanța, pe perioada sezonul rece noiembrie - martie, în funcție de resursele locale de sprijin.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare: cerere de admitere, acte de identitate, acte medicale, dacă e cazul.

 • b) criterii de eligibilitate: beneficiarul trebuie ca din punct de vedere medical să fie apt de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă. Beneficiarul nu se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante.

 • c) beneficiarii pot sta în centru între orele 08,00-16,00.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor :

 • a) prezentarea la centru sub influența băuturilor alcoolice/a stupefiantelor și consumarea acestora în incinta centrului;

 • b) nerespectarea regulamentului de funcționare al centrului;

 • c) nerespectarea codului etic și a normelor interne ale centrului (respectarea orarului, păstrarea ordinii, igienei etc.).

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială " au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate_șl primite;

 • d) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea

  ANEXA LA


 • e) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială " sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în raporturile cu persoana beneficiară;

 • 2. asigurarea mesei beneficiarilor (în funcție de resursele disponibile);

 • 3. elaborarea de programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprind activități/servicii/terapii specifice: activități de informare, de consiliere, de educație extracuriculară, facilitare acces pe piața muncii, la locuință, la servicii medicale și de educație, la servicii de formare și reconversie profesională, activități de orientare vocațională, terapii diverse (psiho-socială, terapie ocupațională, etc.), activități de petrecere a timpului liber (mișcare și activități fizice în sală și în aer liber, activități artistice, educaționale, ș.a.), activități de voluntariat;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. distribuirea de materiale informative sau pe suport electronic (postări pe site-ul Direcției generale de asistență socială Constanța) care să cuprindă: localizarea și organizarea centrului, activitățile desfășurate/serviciile acordate, personalul de specialitate, facilități oferite;

 • 2. campanii de informare si promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii riscului de marginalizare și excluziune socială;

 • 3. elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. informare și consiliere privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate;

 • 2. întocmirea de contracte de furnizare servicii, în care sunt menționate drepturile și obligațiile beneficiarilor.

 • d)  de asigurare a calității serviciilor sociale prin activități:

  realizarea următoarelor procesul de acordare a

  ANEXA LA

  HCLM NR.


 • 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în serviciilor;

 • 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. administrarea bunurilor și materialelor din cadrul centrului;

 • 2. întocmirea referatelor privind necesitatea achiziționării de bunuri și servicii pentru buna desfășurarea a activităților din cadrul centrului;

 • 3.  DGAS Constanța respectă prevederile legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate centrului și deține documentele financiar-contabile, precum și rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex.: Curtea de Conturi, Inspecția Muncii, Inspecția Socială, etc.)

ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Personalul de conducere și cel de specialitate al centrului este cel angajat în cadrul „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia", aflat în subordinea Direcției Sprijin Comunitar.

ART. 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: șef de centru.

 • (2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

  ANEXA LA

  HCLM NR.Z^^/^0?


 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciulut;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j)  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu DGASPC Constanța și cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) întocmește proiectul bugetului propriu al centrului;

 • o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • p) identifică voluntari atât ca personal de specialitate, cât și auxiliar și propune încheierea unor contracte de voluntariat cu aceștia;

 • q) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen,' în condițiile legii.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a șefului de centru se face în condițiile legii.

ART. 10

Personalul de specialitate

 • (1) Personalul de specialitate: asistent social, studii superioare-1 post.

 • (2) Atribuții ale asistentului social:

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) îndeplinește atribuțiile prevăzute în standardul minim monitorizează respectarea acestora;

  HCLM

  i pericol* siguranța


 • d)  sesizează conducerii centrului situații care pun

beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc,;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • h) pune în practică cunoștințele, normele si valorile asistenței sociale pentru a interveni și a acorda asistență beneficiarilor centrului, la cererea acestora sau ori de câte ori situația o impune;

 • i)  participă activ la elaborarea și aplicarea politicilor sociale în domeniu, strategiilor și planurilor de acțiune la nivel local, județean, național și internațional, promovând bunăstarea socială;

 • j) respectă metodologia în domeniul asistenței sociale, a normelor și valorii eticii profesionale;

 • k) păstrează confidențialitatea situațiilor, documentelor și infirmațiilor pe care deține în scop profesional;

 • l) colaborează cu specialiști din alte categorii profesionale;

 • m) asistă beneficiarii centrului aflați în nevoie si se implică în identificarea, înțelegerea, evaluarea corectă și soluționarea problemelor sociale ale acestora;

 • n) promovează principiile justiției sociale;

 • o) respectă și promovează demnitatea individului, unicitatea și valoarea fiecărei persoane;

 • p)  sprijină beneficiarii centrului în eforturile de a-și identifica și clarifica scopurile în vederea alegerii celei mai bune opțiuni;

 • q) contribuie la consolidarea relațiilor dintre persoane cu scopul de a promova, reface, menține și/sau îmbunătăți calitatea vieții persoanelor, familiilor, grupurilor, organizațiilor și comunităților;

 • r) acționează cu onestitate si responsabilitate față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei;

 • s) efectuează anchetele sociale pentru cei care vor beneficia de serviciile centrului;

ș) completează fișa de evaiuare/reevaluare, elaborează planul de intervenție și programele de integra re/re integrară socială și urmărește îndeplinirea obiectivelor acestora pentru beneficiarii din centru;

 • t)  completează contractul de furnizare de servicii sociale pentru fiecare beneficiar și îl înaintează acestuia pentru a-l semna;

ț) consiliază beneficiarii în cee ace privește acordarea beneficiilor de asistență socială și serviciiclor sociale de la nivel local;

 • u) aduce la cunoștința beneficiarilor centrului drepturile și obligațiile pe care le au pe perioada cât beneficiază de serviciile centrului, precum si regulamentul de ordine interioară;

  beneficiilor sociale si


 • v) consiliază beneficiarii în ceea ce privește acordarea serviciilor sociale la nivel local;

  ANEXA . y

  HCLMNR.z^Z^^


 • w) mediază relația dintre beneficiar și familia extinsă;

 • x) promovează dezvoltarea valorilor și etica profesională, baza de cunoștințe și misiunea profesiei de asistent social;

 • y) asigură si utilizează servicii și tehnici specializate de intervenție pentru soluționarea problemelor apărute, potrivit legii,

ART. 11

Personalul de îngrijire, administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

 • (1)  Personalul de îngrijire, administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire al adăpostului este cel din cadrul DGAS Constanța sau va fi asigurat prin externalizarea serviciilor.

 • (2) Pentru curățenie și pază este utilizat personalul cu care DGAS Constanța are încheiate contracte de prestări servicii.

ART. 12

Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin Ia nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2)  Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al municipiului Constanța;

 • b) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


:ela enache