Hotărârea nr. 104/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET OLEG DANOVSKI” – ETAPA DALI


HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și ;                 Balet Oleg Danovski" - etapa D.A.L.I.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de TO p          _

Luând în dezbatere expunerea de motive, a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr , 51028/12.03.2019;

Consultând raportul Direcției achiziții și investiții publice nr. 50793/12.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și  conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.115, alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski" -etapa D.A.L.I., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 9.704.697,65 lei, cu TVA

din care C+M: 7.857.372,30 lei, cu TVA

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare, din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

împotrivă,_________abțineri.           , y

La data adoptării sunt în funcție z/ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
Proiectantul- S.C. RHE1N13Ri.JCKE S.R.L.

Devizul general

al obiectivului de investirii

/o*       /

Irîieiw

Ir*-

.Reatnenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oieg Da

novski - etapa DALI” (varianta fara statui)

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

: Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0

} 0.0

0,00

1.2

Amenajarea terenului

970 761,8.

186 154,7,

1 165 9'16,56

1.2.1

Obiect Investiție de baza

S79 751,a:

186 154,7t

1 165 916,56

1.2.1.1

Amenajarea terenului

979 761,81

186 154,75

1 165 916,56

1.3

Amenajări pentru protecția itiectiuiui șr aducerea terenului la starea inițială

523 197,71

99 407,5’

622 605,29

1.3.1

Obiect investiție de baza

523 197,72

99 407,55

622 60-5,29

1.3.1.2

Amenajări protecția mediufur

523 197,72

99 467,5?

622 605,29

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.0C

o.oc

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

1 502 959,54

285 562,31

1 788 521,85

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

97 578.8?

18 539.98

116 116,80

TOTAL CAPITOLUL 2

97 578,83}           18 539,98

' 116 118,80

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

30 000,00

5 700,00

35 700,00

3.-1.1

Studii de teren

30 600,00

5 700,00

35 700.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

9.00

0.00

0,00

3.1.3

Aite studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Dccuniuniații-siiport și chelluieii pentru obținere?. de avize, acorduri și autorizații

10 000.00

" 900,00

11 900,00-

3.3

Expertiză tehnică

20 000,00

3 800,00

23 800,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

0,00

0,00

0,00

15

Proiectare

322 528,96

61 280,50

383 809,47

15.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

15.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,30

0.00

$.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

40 000,00

7 600,00

47 600,00

15.4

Documentațiile tehnice necesare m vederea obținerii avize! o r/acq rduriîor/a utoriz aii r io r

40 956,06

7 781,65

■48 737,71

.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1 5 353,52

2 918,12

18 278,64

.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

226 214,38

42 980,73

269 195,11

.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3

.7.1

Managementul de proiect pentru cbiectivui de investiții

0,00

0,00

0,00

3

.7.2

Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3

.8

Asistență tehnică

148 465,71

28 208,49

175 674,20

3

.B.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

81 912,12

15 563,30

97 475,42

3

.5.1.1

ie perioada de execuție a lucrărilor

65 553.60

12 645,18

79 198,78

3

.8.1.2

nentru participarea proiectantului la fazele incluse în rrooramui de control al lucrărilor de execuție, avrzat de '.ătre inspectoratul de Stat în Oonsl

15 358,52

? 918,12

18 276.64

-

3.2

Jirîgențre de șantier

66 553.60

12 645,18

79 1 98.78

TOTAL CAPITOLUL 3

530 994,68

100 888,99

631 883,66

Pagina 1 l 3

A \rEXA LA


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

. HCLM

4.1

Construcții și instalații

4 887 80?,3f

928 683,41

5 816 490.75

4.1.1

Obiect Investiție de baza

3 242 239,61

749 025,5?

4 691 265,14

4.1.1.3

Arhitectura

2 321 214,59

441 030.85

2 762 245,84

4.1.1.4

Lucrări edilitare

1 095 160,23

208 080.44

1 303 240,68

4.1.1.5

Lucrări edilitare Echipamente

2 976.3E

565.51

3 541,90

4.1.T6

Instalații electrice

328 297,8?

62 376,59

390 674,42

4.1.1.7

Pantena arteziana

36 525,92

6 996.92

43 822,34

4.1.1.8

Anexa propusa

157 764,25

29 975,21

187 739,4-3

4.1.2

Lucrări arheologice

945 567,74

179 657.87

1 125 225,61

4.1.2 1

Lucrări arheologice

945 567,74

179 657,87

1 125225,61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

25 C'GO.OC

4 864,0C

30 464,00

4.3.1

Deviz: Lucrări edilitare - Echipamente

25 600,00

4 364,00

30 464.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

206 100.00

39 159,00

245 259,90

4 5.1

Deviz: Anexa propusa

146 800.00

27 892,00

174 692,00

4.5.2

Deviz: Dotări

59 300,00

11 267.00

70 567,00

4.6

Active neccrporale

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

5 119 507,35

972 706,40

6 092 213,75

CAPITOLUL 5 Alte chel tufei!

5.1

Organizare de șantier

127 987,68

24 317,66

152 305,34

5.1.1

Lucrări ele construcții pentru organizarea șantierului

114 488,15

21 752,75

136 240,90

5.1.1.1

Obiect investiție de baza

114 486,15

21 752,75

136 240,90

5.1.1.1 10

Organizare de șantier

114 488.15

21 75275

136 240.90

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

13 499,53

2 564,31

16 064,44

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

S0 780,43

0,00

60 780,43

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0 00

6.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27 627.47

0,00

27 627,47

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea eritcriuluL urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5 525.49

0,00

5 525.49

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27 627,47

0,00

27 627,47

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de sonstruire/desfiintare

0,00

0.00

0,00

5.3

Cheltuiefi diverse și neprevăzute

719 104,04

136 629,77

855 733,81

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

907 872,15

160 947,43

1 068 819,58

<- A tnr^i 1

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

C..OCJ

G,00

6.2

■’robe tehnologice și teste

6 000,00

1 140.00

7 140,00

TOTAL. CAPITOLUL 6

6 000,00

1 140,00

7 140,00

TOTAL GENERAL:

8 164 912,54

1 539 785,10

3 704 697,55

din care: C+M (1.2,1.3, 1.4. 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

6 602 833.87

1 254 538,44

7 857 372,30

Data

Întocmit. -.

2019-01-01

Beneficiar,

Unitatea Administrativ - Teritorială


Municipiul Constanța


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

'

L* X..


DHEINBKUCKE

l\ AKCHI IUI URI


„Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet OJeg Danovski - etapa DALI"

ANEXA la

HCLM NR.
MEMORIU GENERAL

D.A.L.I.

bd. Tomis, str. Ștefan cel Mare, str. Mircea cel Bătrân Municipiul Constanța, Județul ConstanțaTimișoara

Ianuarie 2019

DHE1NBRUCKE

IV AKCHIILCIUKLProiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă ;i Balet Oleg Danovski - etapa DAU MEMORIU GENERAL D.A.L.i.


Rheinbrucke

$H LN ISO SRtNISU H ,LPi L'Z iL .'Jp11^?., A RCHi rLG J U XL

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:


Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU

Proiectant general:


Data elaborării:


S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Calea Martirilor, nr. 51/20,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805

Octombrie 2018 - Ianuarie 2019


Număr proiect:


531/2018Beneficiar:

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanța

Reprezentat prin Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în bf. Tomis, nr. 51, mundpiul Constanța, județul Constanța, CIF 4785631

Adresa obiectiv:

bd. Tomis, str. Ștefan cel Mare, str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Constanța, Județul Constanța, CF nr. 243067

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)

Proiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DALl MEMORIU GENERAL D.A.L.I.

Rheinbrucke

^AkCHIl LCI liKL


:•• --'.I

IA


a ..ifrCT


!>R(j      '

EjtixlProiect nr. 531/2018: Rea menajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU MEMORIU GENERAL DA.LI.

DHE1NBRUCKE

AKCIII riCTUKl


LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI


Proiectant general:


S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Calea Martirilor, nr. 51/20,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului,cu nr. J35/28/1993, C.U.I. Ro 2806363, tel. 0748.022.805


Șef de proiect:


Expertiza;


Ing. Barbu Eugen

Expert Atestat M.D.L.P.L. nr. 08228

S.C. DELTA CON PLUS S.R.L


Topografie:2—'

/nuniTmoir * lOMtMU '670T____

,. Rozvan

HAMZA

Albitul .(■iii»!*


Geotehnie:

Arhitectura:

Peisagistică:

Instalații: Electrice Tehnico-edilitare

Devize:


Proiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DALI MEMORIU GENERAL O.A.L.I.

DHE1NBRUCKE

iV AKCHIILCIUKL


H l‘> SO ■’ :I.        SROHSAS

TipT? ț^. ..Proiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Dariovski - etapa DAU MEMORIU GENERAL D.A.L.I.


DHEINBRUCKE

IV A KCH I I 1 C 1 U K L

sh m lȘ'I i», hu

,p< ;■BORDEROU

A. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU

MEMORIU GENERAL - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • 1.   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.2   Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2   Ordonotor principal de credite/in vestitor.

 • 1.3    Ordonator de credite secundor/terțiar...................................................................................................... 11

 • 1.4    Beneficiarul Investiției......................................................................................

 • 1.5   Elaboratorul documentației

 • 2.   SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1.   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale șifinonciarel2

 • 2.2.   Analiza situației existente și identificorea necesităților și a deficiențelor..........

 • 2.3.   Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.   DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1.   Particularități ale amplasamentuiui

3. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan, extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan.

14

 • b.   Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c.   Date seismice ți climatice

 • d.   Studii de teren

 • e.   Situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factor de risc, antropici ți naturali, inclusiv de schimbări climatice ce

pot afecta investiția

 • g.   Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau s'rturi arheologice

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în căzui existenței unor zone protejate

 • 3.2.   Regimul juridic.

 • a.   Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inciusive servituți, drept de preempțiune.... 15

 • b.   Destinația construcției existente

 • c.   Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

 • d.   Informații/obligații/constrângeri extrase din documentația de urbanism, după caz

 • 3.3.    Caracteristici tehnice și parametrii specifici............................................................................................... 17

 • a.   Categoria și clasa de importanță

 • b.   Cod în lista monumentelor istorice, după caz

 • c.   An/ani/perioade de construire pentru flecare corp de construcție

 • d.  Suprafața construită

 • e.   Suprafațaconstruitădesfășurată

 • f.   Valoarea de inventar a construcției

 • g.   Alți parametrii, în funcție de specificul și natura construcției existente

  • 3.4.   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și oie

  studiului arhîtecturalo-lstoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric șl ale imobilelor aflate în zânele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică...........................................17

  • 3.5.   Stareo tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerințelor

  fundamentale aplicabile, potrivit legii

  • 3.6.   A ctul doveditor ol forței majore, după caz..........................................................

  4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

  • 4.1.   Clasa de risc seismic

  • 4.2.   Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

  • 4.3.   Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic șl, după caz, auditorul energetic spre o fi dezvoltate în

  codru documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

  Proiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU

  MEMORIU GENERAL D.A.L.I.


DHE1NBRUCKE


£\ AKCHiTEC I U K E

 • 4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

 • 5.   IDENTIFICAREA SCENARIILDR/OPȚIUNILDR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Și ANALIZAREA

DETALIATĂ A ACESTORA

 • 5.1.   Soiuțio tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțianal-arhitectural și economic, cuprinzând

...............................................................................................................

 • a.   Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • b.   Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări induse în soluția tehnică de intervenție propusă,

respectiv hidroizolații, termoizolații, repara rea/în locuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.............39

 • c.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice

ce pot afecta investiția

 • d.   Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe

amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • e.   Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de

intervenție

 • 5.2.   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășireo consumurilor inițiole de utilități și modul de

asigurare a consumurilor suplimentare................................................................................................. 39

 • 5.3.   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției,

detaliat pe etape principate.................................................................................................................. 40

 • 5.4.   Costurile estimotive oie investiției

 • a.   Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții

similare

 • b.  Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției..

 • 5.5.   Sustenabilitatea realizării investiției

 • a.   Impactul social și cultural

 • b.   Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de

operare

 • c.   Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz 41

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție................................................ 42

 • a.   Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de

referință.......

 • b.   Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, indusive

prognoze pe termen mediu șî lung

 • c.   Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • d.   Analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • e.   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6.  SCENARIUL/OPțIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

 • 6.1   Comporoția scenoriilor/opțiunilor propusțe}, din punct de vedere tehnic, economic, finonciar, al sustenabilității și

riscurilor.

 • 6.2   Selectarea ți justificoreo scenariulul/opțiunii optimfef recomondot(e)

 • 6.3    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției......................................................................... 43

 • a.   Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și,

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

 • b.   Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță — elemente fi zi ce/ca parități fizice care să indice

atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele și reglementările tehnic în vigoare

 • c.   Indicatorii financiari, socîoeconomic, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și

țintafiecăruiobiectivdeinvestiții

 • d.   Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu regiementările specifice funcțiunii preconizare din punct de

vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform grodului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmore a analizei finonciare și economice: fonduri

proprii, credite boncore, olocoții de la bugetul de stot/bugetul local, credite externe garantate sau cantroctote de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite........................................................... 46

 • 7.   URBANISM, ACORDURI Șî AVIZE CONFORME

  • 7.1.   Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii outarizației de construire.............................................. 46

  • 7.2.   Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

  • 7.3.   Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciole, expres prevăzult de lege..................................... 46

  • 7.4.   Avize privind asigurarea u tllitățilar, în cazul su ptimentorii cap acității exis tente.......................................... 46

Proiect nr. 531/2018: Rea menaja rea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAll MEMORIU GENERAL D.A.L.I.

Rheinbrucke


u A Kl ti I I LC I UKI

 • 7.5.  Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de

compensore, modalitateo de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6.   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționo soluțiile tehnice, precum:

 • a.   Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea

performanței energetice

 • b.   Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

 • c.   Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

 • d.   Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

 • e.   Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

 • f.    A v iz e și a cord uri sp e c if i ce o b iect iv u I u i de i nvestiție

Rheinbrucke


u A Kc II . I LC 1 U K L

B.

PIESE DESENATE

ARHITECTURĂ

A.01

Plan încadrare si Amplasament

A3 Landscape

A.02

Plan situația existenta

Al Landscape

A.03

Plan situația propusa

Al Landscape

A. 04

Anexa propusa

A3 Landscape

D.01

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.02

Detaliu de plantare

A4 Portrait

D.03

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.04

Detaliu de plantare

A4 Portrait

D.05

Detaliu de plantare

A4 Portrait

D.06

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.07

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.08

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.09

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.10

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.ll

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.12

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.13

Detaliu de plantare

A3 Landscape

D.14

Detaliu de plantare

A3 Landscape

Rheinbrucke

SH Ui ISO mw~Ț/A RCH I ILCT IJ K I;

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

9

INTERVENȚII (D.A.L.I.)

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
1.1    Denumirea obiectivului de investiții

Denumirea proiectului: „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAL1"

1.2    Ordonator principal de credite/investitor

Ordonatorul principal de credite al prezentei investiții este: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanța, cu sediul în bf. Tomis, nr. 51, muncipîul Constanța, județul Constanța, CIF 4785631. Finațat din bugetul local și alte surse legal constituie.

1.3    Ordonator de credite secundar/terțiar

Nu este căzui.

1.4    Beneficiarul Investiției

Beneficiarul investiției este: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanța.

1.5    Elaboratorul documentației

Prezenta documentație este elaborată în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 907/2016 de către S.C. RHEINBRUCKE S.R.L, cu sediul pe Calea Martirilor nr. 51/20, localitatea Timișoara, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/28/1993 cu codul unic de înregistrare: RO 2806363, cont bancar: R019TREZ6215069XXX012966, deschis la Trezoreria Timișoara.

Rheinbrucke^ARCHITLCiURl

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale ți financiare

Elaborarea documentației pentru realizarea obiectivului de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU " din Constanța este inițiat de Primăria Constanța, în cadrul programului de dezvoltare urbană.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Parcul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski este situat în zona centrală a municipiului Constanța. A fost pentru prima dată amenajat în 1907 și situația actuală a fost amenajată în 19571958. Parcul are la limitele sale perimetrale următoarele obiective:

o nord str. Mircea cel Bătrân, Restaurant, Bar, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Colegiul Național "Mircea cel Bătrân”

o vest Restaurant, Sala Sporturilor

o est str. Ștefan cel Mare, Restaurant

o sud Bulevardul Tomîs, blocuri de locuințe P+4 cu servicii comerciale la parter


Compoziția actuală este gândită pentru a pune în valoare clădirea Operei. Este o compoziție planimetrîc de tip simetric, sunt utilizate în mare parte forme rectangulare regulate cu unghiuri drepte. Este recomandat ca descrierea de mai jos sa se va citească împreună cu Planul Situația Existentă.

Elementul dominant este statuia „Făun și nimfă", poziționată pe axul de simetrie al fațadei operei. Statuia este amplasată într-un bazin gândit ca proporție și poziționare pentru a reflecta clădirea când este umplut cu apă. Circuitul pietonal pentru accesul operei se face de o parte și de alta a acestei statui cu bazin și

DHElNBkUCKE

!>R IN i$0    SR t N ISO

KC'iiH j'i     iL: i>i. >f\ AKCHI T I.-CI C K.I

zonă verde perimetral, în stânga și în dreapta acestei zone centrale se află două dreptunghiuri duble ca dimensiuni, ambele au câte o statuie în centru. Circulația pietonală se desfășoară în jurul acestor axe de compoziție.

în partea dinspre Operă și clădirea din dreapta, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" se află o stradă categoria IV pentru acces și parcări autoturisme.

înspre partea stângă, de vest, există o zonă de parcări cu un sens giratoriu central pentru clădirea Sălii Sporturilor. Această stradă face legătura dintre strada Mircea cel Bătrân și bulevardul Tomis. Este neclar conform vizitelor în teren dacă zona dintre parcarea Sălii Sporturilor și zona verde a parcului este tot parcare sau o piațetă pietonală; finisajul este tot asfalt, la același nivel cu parcarea din fața Operei și nu era blocat cu bolarzi accesul autoturismelor în această zona.

în partea dreaptă există un restaurant cu o terasă. Restaurant cu bar există și în stânga clădirii operei, cu o zonă verde-tampon între compoziția parcului și obiective.

Parcul conține diverse panouri informative, o zonă de joacă pentru copii, o parcare modernă pentru biciclete, o anexă din lemn cu planimetrie hexagonală care servește ca un loc de interacțiune socială pentru vizitatorii parcului. în zona anexei și la accesul din bulevardul Tomis în parc există elemente decorative din piatră (sau placate cu piatră naturală) de tip stâlp cu capitel. Parcul este definit pe limita perimetrală înspre bulevardul Tomis de socluri de piatră de același tip cu stâlpii decorativi.

Vegetația este compusă din peluze cu gazon, arbuști decorativi de talie mică și arbori. Arborii înalți se afla în zonele verzi perimetrafe ale parcului, cu preponderență înspre bulevardul Tomis. Arbuștii se află în jurul bazinului și pe zonele verzi ale statuilor.

 • •   Deficiențe

Parcul necesită reabilitare pentru readucerea lui o stare armonioasă. Se observă crăpături în pavajul aleilor pîetonale care este din asfalt. Aceste crăpături au apărut din cauza lipsei unui sistem de drenaj al apelor meteorice de pe suprafeței impermeabile. Mobilierul urban, băncile și coșurile de gunoi sunt degradate sau distruse în unele cazuri. Există o anexă din panouri de PVC înspre parcarea din fața Sălii Sporturilor, probabil a funcționat ca un chioșc de ziare, dar este părăsită în momentul de față. Vegetația și compoziția peisajeră nu se percep ca un tot unitar. Toate aceste elemente reduc valoarea estetică a locației.

 • •   Necesități

Conform Temei de Proiectare:

„Având în vedere faptul că sunt solicitări din partea cetățenilor pentru îmbunătățirea aspectului estetic al acestui spațiu public, este necesar și oportun să se realizeze lucrări de amenajare specifice care să sporească valoarea acestei zone.

Un argument în plus îl constituie necesitatea punerii în valoare și protejării materialului dendrologic din zonă, extinderea spatiilor verzi și completarea zonelor existente cu specii de arbori și arbuști rezistenți la condiții de mediu și microclimat specific urban, conform cerințelor legale privind protecția mediului."

2.3. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Conform Temei de Proiectare:

„Proiectul se încadrează in strategia Primăriei Municipiului Constanta de reabilitare si modernizare a litoralului in zona Municipiul Constanta, atât din punct de vedere al infrastructurii cât si al facilităților turistice, care cuprinde următoarele obiective:

 • •   conformarea spațial - volumetrică, caracteristicile țesutului urban, echiparea edilitară a zonei

 • •   valorificarea potențialului urbanistic al terenului corelată cu gestionarea spațială echilibrată și responsabilă a teritoriului cu rol în asigurarea coeziunii teritoriale

 • •  delimitarea zonelor de protecție și restricțiile impuse de acestea, probleme de mediu

 • •   potențialul turistic și urbanistic al zonei ilustrat în observațiile și / sau solicitările populației

 • •   propunerile de dezvoltare urbanistică cu evidențierea valorificării cadrului natural, modernizării spatiilor verzi, dezvoltării echipării edilitare și a protecției mediului"

în urma discuțiilor cu beneficiarul s-au definit următoarele obiective:

 • •  Amenajarea unui spațiu de joaca modern;

 • •   Relocarea unui pavilion din lemn ;

 • •   In ceea ce privește mobilierul, se prevede un sistem modern de iluminat, bănci si coșuri de gunoi;

 • •   Recondiționarea mobilierului urban existent (pergole, socluri) si completarea acestuia;

 • •  Se va propune un spațiu pentru toalete ecologice, o cișmea de apa, dar si rampe de acces spre diferitele zone din parc ;

 • •   Se va întreține si complete vegetația existenta ;

 • •   Realizarea unui sistem de irigat automatizat;

 • •   Decorarea cu folie, borduri separatoare si pietriș decorative a zonelor amenajate cu plante;

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE
3.1. Particularități ale amplasamentului

n. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan, extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan.

Constanța este unul dintre cele cele mai vechi orașe atestate de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din 657 î.Hr. când pe locul actualei peninsule s-a format o colonie greacă numită Tomis. Portul Constanța acoperă o suprafață de 39,26 km2, are o lungime de aproape 30 km, este cel mai mare port din bazinul Mării Negre. Constanța este un centru industrial, comercial și turistic de importanță națională.

Din punct de vedere al reliefului, se situează pe coasta Mării Negre, într-o zonă lagunară la est, deluroasă la nord și în partea centrală, și de câmpie la sud și vest. Orașul Constanța posedă o plajă proprie în lungime de 6 km.

Terenul studiat este amplasat în zona central-ești că a municipiului, în apropierea litoralului.

b.  Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

vecinătăți -

o nord str. Mircea cel Bătrân, Restaurant, Bar, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"

o vest Restaurant, Sala Sporturilor o est str. Ștefan cel Mare, Restaurant o sud Bulevardul Tomis, blocuri de locuințe P+4 cu servicii comerciale la parter

c.  Date seismice și climatice

Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100/1-2013 pentru municipiul Constanța valoarea de vârf a accelerației trenului pentru proiectare ag - 0,20 g, pentru cutremure cu interval mediu de recurență IMR = 225 ani, iar valoarea perioadei de control (de colț) a spectrului de răspuns este Tc = 0,7 s.

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climei temperate continentale, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografi ce ale teritoriului. Existența Mării Negre și, la nivel mai mic, a Dunării, cu o permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe România + ll,2eC. Temperatura minimă înregistrată în Constanța a fost -25 *C la data de 10 februarie 1929, iar cea maximă +38,5 °C la data de 10 august 1927. Vânturile sunt determinate de circulația generală atmosferică. Brizele de zi și de noapte sunt caracteristice întregului județ Constanța.

Terenul studiat se înscrie în datele prezentate mai sus, se află în intravilanul municipiului Constanța.

d. Studii de teren

o Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare


HE1NBRUCKE


1 y A KC ii 1 J l.:. C l'UK)


•>« Pi ISO

CJEZ2Studiul geotehnîc relevă următoarele caracteristici ale terenului: în suprafață întâlnim un strat de pământ vegetal sau umplutură neomogenă, cu o grosime medie de l,00m, urmat de un strat de loess galben până la adâncimea de 5,10m. Nu s-a întâlnit nivelul pânzei freatice până la adâncimea la care au fost efectuate forajele. întrucât se dorește realizarea de alei se recomandă fundarea pe un pat din deșeu de carieră sau piatră spartă cu o grosime de 20 cm, cu o presiune convențională de 40 Kpa. Soluțiile de fundare se vor definitiva la următoarea etapă de proiectare.

o Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrotehnice, după caz

Este anexată ridicarea topografică la prezentul proiect. Partea desenată a fost realizata pe suportul digital pus la dispoziție de către topograf, în coordonate stereo 70, cu marcarea tuturor elementelor vegetale, construite și de mobilier urban de pe amplasament.

Este anexat Studiu istoric al vegetației existente în cadrul căruia se analizează vegetația existentă pe teren. Acest studiu a stat la baza soluției peisajere.

e.  Situația utilităților tehnico-edilitare existente

In prezent pe amplasamentul studiat si in apropierea acestuia exista următoarele tipuri de rețele:

 • •   rețea gaze naturale

 • •   rețea energie electrica

 • •  rețea RADET

 • •  rețea de apa rece

 • •   rețea de canalizare menajera

 • •   rețea de canalizare pluviala

 • •  rețea Telekom

Aceste rețele au fost trasate pe planul de situație anexat conform avizelor de principiu obținute.

La realizarea lucrărilor, constructorul va executa sondaje pentru stabilirea poziției exacte a rețelelor pentru evitarea avarierii acestora.

In urma realizării lucrărilor proiectate, rețelele existente nu vor suferii modificări sau relocări.

f.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factor de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

în cadrul parcului există statui încadrate în Lista de Monumente Constanța:

 • •   Grup statuar „Faun și nimfă", CT-lll-m-B-02931, datare 1963

 • •  Statuia „Tinerețe", CT-lll-m-B-02949, datare 1962

 • •  Statuia „Extaz", CT-lil-m-B-02953, datare 1962

 • •  Statuia „Aruncătorul cu discul", CT-lll-m-B-02935, datare 1958

Orice propunere va trebui să realizeze în cadrul soluției punerea în valoare a monumentelor istorice.

3.2. Regimul juridic

a. Natura proprietății sau titlu asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune

Regimul juridic

Proprietar Municipiului Constanța, cota 1/1 - Domeniul Public - conform extrasului de carte funciară anexat;

b. Destinația construcției existente

• Folosința actuală: spațiu verde, circulații carosabile și pietonale;

Rheinbrucke


u A KC h iTEC I ■ r li

• Destinația conform PUG: ZRV-zona spațiilor plantate, ZRVl-spații verzi publice cu acces nelimitat, ZRVla-Parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri și fâșii plantate publice;

Prin lucrările propuse nu se schimbă destinația imobilului.

c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri orheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Conform Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, imobilul este situat în:

 • •   Necropola orașului antic Tomis, cod CT-l-s-A-02555, perimetrul delimitat de strada lederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. 1 Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie- la S de Mamaia, malul Mării Negre și Portul Comercial

 • •   Sit urban, cod-CT-ll-s-B-02842

d. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentația de urbanism, după caz

Conform Certificatului de Urbanism nr. 493 din 07.03.2017 se vor respecta următoarele condiții:

 • - INTERDICȚII DE CONSTRUIRE:

 • - conform PUG realizarea lucrărilor de construcții se poate face numai pe baza PUZ cu regulament aferent, aprobat conform legii prin care se stabilesc: condițiile urbanistice specifice amplasamentului, tipurile de plantații și modalitățile de întreținere a acestora, etapizarea realizării spațiilor plantate, modul de amenajare a aleilor pietonale ți conformarea elementelor cu caracter decorativ

 • - Legea nr.24/15.01.2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților Art.4 în sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) parc- spațiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări șl echipări destinate activităților cult ural-educative, sportive sau recreative pentru populație

Art.18 (5) Este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege.                                                                                                           *

 • (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), este permisă schimbarea destinației spațiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privtnd construcțiile locuințelor sociale, obiectivelor sociale de învățământ, sănătate, protecție și asistență socială, organizațiilor neguvemamentaie, precum și administrației publice și autorităților judecătorești.

 • (7) Prin excepție de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc șl odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.*)

 • - destinații admise: sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în: spații plantate, mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă, circulații pietonele din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate, adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere având suprafața construită desfășurată limitată la cei mult 60mp

 • - destinații Interzise: orice schimbări ale funcțiilor spațiilor verzi publice și specializate și diminuarea suprafețelor înverzite; intervenții care depreciată caracterul zonelor protejate; este interzisă în perimetrul de protecție amplasarea de obiective și desfășurarea de activități cu efecte dăunătoare asupra vegetației și amenajărilor

 • - conform HCL nr.138/16.05,2011, destinații admise: spații verzi (extras din planșa de reglementări urbanistice anexată, ce face parte integrantă din certificatul de urbanism)

 • - REGLEMENTĂRI FISCALE: imobilul face parte din zona A de impozitare

- ASPECTUL EXTERIOR: conform PUZ; H.G. nr.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Art.32 Aspectul exterior al construcțiilor (1) Autoriza rea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul tor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul genera! al zonei. (2)Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție _______

cu aspectul genera! al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

IVltlVIUKIU tatNtHML U.«.LJ.             — ■■ ■     -     ------


HE1NBRUCKE
- ECHIPAREA CU UTILITĂȚI: zona dispune de rețele de utilități conform avize utilități; conform PUG ți H.G. nr.525/27.O6.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Art.18, Art.28: branșamentele ți rețelele edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice; echipamentele tehnice se amplasează subteran pe domeniul public sau în incintele/ nițele construcțiilor, fără afectarea circulației publice și a aspectului exterior ai clădirii; se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale Imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură; la clădirile situate pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar; se Interzice dispunerea vizibilă a antenelor TV satelit

3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

a. Categoria și clasa de importanță

Clasa de importanță P 100-1/2013 pentru obiectivul expertizat, și anume alei pietonale, zone verzi,


mobilier urban poate fi considerată IV.

Categoria de importanță Conform HGR nr. 766/1997 pentru obiectivul expertizat este D.

b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz

Parcul nu este clasat în lista monumentelor istorice.

c.  An/anl/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Se estimează că a fost pentru prima dată amenajat în 1907 și situația actuală a fost amenajată în 1957-1958.

d. Suprafața construită

Certificatul de urbanism consider un procent de ocupare existent al terenului de 0%, deci lipsit de construcții. în realitate, pe teren există un pavilion de lemn acoperit și o terasă acoperită care însumează 610 mp construiți la sol. Bazinul din jurul statuii "Faun și nimfă" poate fi considerat obiect construit cu amprenta la sol de 200 mp.

e. Suprafața construită desfășurată

Certificatul de urbanism consider un procent de ocupare existent al terenului de 0%, deci lipsit de construcții. în realitate, pe teren exista un pavilion de lemn acoperit și o terasă acoperită care însumează 610 mp construiți la sol. Bazinul din jurul statuii "Faun și nimfă" poate fi considerat obiect construit cu amprenta la sol de 200 mp.

Datorită specificului investiției, adică amenajarea, nu se va interveni cu modificări asupra suprafețelor sau volumetriilor construcțiilor existente.

f.  Valoarea de inventar a construcției

în momentul de față nu există o valoare de inventar a parcului.

g. Alți parametrii, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Prin realizarea prezentului demers se amenajează un parc public.

 • 3.4, Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturala-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și ale imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsă de întreținere a

Proiect nr. 531/2018: Rea menajarea spațiului public din rona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU

MEMORIU GENERAL D.A.L.I.


RHElNBkUCKE


kARCHITLC I UKL


construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Nu este cazul în expertiza tehnică, prezentul proiect nu studiază o construcție care necesită reabilitare. Conform vizitelor în teren:

Se observă crăpături în pavajul aleilor pietonale care este din asfalt. Aceste crăpături au apărut din cauza lipsei unui sistem de drenaj al apelor meteorice de pe suprafeței impermeabile. Mobilierul urban, băncile și coșurile de gunoi sunt degradate sau distruse în unele cazuri. Există o anexă din panouri de PVC înspre parcarea din fața Sălii Sporturilor, probabil a funcționat ca un chioșc de ziare, dar este părăsită în momentul de față. Vegetația și compoziția peisajeră nu se percep ca un tot unitar. Toate aceste elemente reduc valoarea estetică a locației.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Anexa din lemn este o construcție ușoară, formată din stâlpi și grinzi din lemn, cu o învelitoare din șindrilă bituminoasă. Este așezată direct pe aleea pietonală de asfalt. Anexa de lemn nu prezintă degradări structurale.

Elementele decorative din piatră nu prezintă degradări structurale, dar se pot observa degradări la nivelul finisajelor, și anume bucăți de piatră căzute de la soclurile de împrejmuire.

Treptele dintre diferențele de nivel din parc nu prezintă degradări structurale.

Aleile pietonale sunt compuse dintr-un strat vizibil de asfalt turnat, probabil, peste umplutura din pietriș sort. Aleile pietonale prezintă crăpături la nivelul pianului de călcare. Acestea nu pun în pericol stabilitatea aleilor.

Carosabilul din fața teatrului este de tip asfaltic. Nu prezintă degradări structurale majore.

Carosabilul și parcările din fața Sălii Sporturilor este format din plăci de beton de aproximativ 2x2m cu inserții vizibile de piatră de râu. La rosturile dintre plăci există piatră cubică pentru drenarea apelor pluviale. Prezintă fisuri parțiale care nu pun în pericol structura parcărilor.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

Rheinbrucke

k ARCHI ILCI UKlSlltN ISO


ȘR! N ISO

E3FET.4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE
4.1.   Clasa de risc seismic

Conform Expertizei: „în conformitate cu legislația în vigoare (P. 100-3/2008), având în vedere caracteristicile generale, dimensionale, volumetrice și constructive ale ansamblului expertizat, precum și tipul intervențiilor propuse (amenajare parc, alei, mobilier urban, instalații), metodologia de investigare utilizată pentru evaluarea stării generale obiectivului este o metodologie simplificată de tip curent, constând într-o evaluare calitativă preliminară a construcției pe baza criteriilor de conformare și alcătuire, în vederea stabilirii influenței pe care intervențiile și lucrările propuse de proiectant (la solicitarea beneficiarului) o pot avea asupra siguranței în exploatare a clădirii."

în consecință, obiectivul nu poate fi clasat seismic. Sau nu prezintă pericol în caz de seism.

4.2.   Prezentarea a minimum două soluții de intervenție
Conform EXPERTIZĂ TEHNICĂ
 • •  Se păstrează planimetria existentă a parcului, se înlocuiește complet îmbrăcămintea.

 • •  Se înlocuiesc toate băncile și se repoziționează pe amenajarea nouă.

 • •   Se înlocuiesc toate coșurile de gunoi existente și se repoziționează.

 • •  Se propune mai multă zonă verde în cadrul totalului de suprafață a parcului.

 • •   Statuile se vor reabilita pe baza unui proiect de reabilitare separat de prezentul, care se va aproba de către Comisia de Monumente.

 • •   Bazinul din jurul statuii se reabilitează.                                               .______

 • •   Elementele de decor din piatră rămân și se reabilitează.

 • •  Anexa de lemn se desființează din motive de compoziționale. Se propune o anexă nouă într-o poziție care să nu deranjeze axele de perspectivă a parcului.

 • •  Pe amplasamentul anexei existente se va propune un monument de for public pe baza unui proiect separat de prezentul.

 • •   Piatra de la soclurile decorative și stâlpii decorativi va fi recondiționată. Unde este cazul se va completa la fisuri cu ciment antichizat.

 • •   Sensul giratoriu va fi reabilitat.

 • •  Se va propune un sistem de drenuri eficient pentru întreaga amenajare, gândit ca un tot unitar.

 • •  Copacii maturi se vor păstra.

 • •   Cișmele se păstrează și se reabilitează.

 • •  Jardinierele din beton se desființează.

 • •   Soluția tehnică va păstra caracterul zonei.

 • •   Pentru propunere se pot folosi materiale precum lemnul, fierul forjat, piatra naturală și pe cât de mult posibil materiale locale.

Variantele se disting stilistic (a nivel de mobilier, și anume VARIANTA CLASICĂ cu elemente de mobiliare în stil clasic și VARIANTA MODERNĂ cu elemente de mobiliare în stil modern

Rheinbrucke


u AKCHITLCI UKI

4.3. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadru documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nu este cazul fiind vorba despre un spațiu public exterior. In schimb, proiectantul propune Varianta Clasica, conform concluziilor Comisiei de Monumente pentru prezentul proiect faza DALI.

4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Se impune de asemenea adoptarea unor măsuri tehnologice obligatorii pentru constructor și beneficiar:

• toate intervențiile propuse, se vor realiza doar conform proiectului de execuție elaborat de către un proiectant autorizat;

• execuția lucrărilor de reabilitare, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție atestat;

• la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcții;

• pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecția muncii și de pază contra incendiilor;

• toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea tehnică a construcției.

Conform Studiu Istoric Vegetație:

Ca atare, în acord cu principiile ecologice ale dezvoltării durabile vizând protecția și conservarea vegetației existente în spațiile verzi, propunem următoarele măsuri:

 • 1. păstrarea și protejarea fondului vegetal înalt, alcătuit din arborii maturi caracterizați printr-o stare de viabilitate bună, cu acordarea unei atenții sporite la lucrările de intervenție în coroană; marea majoritate a acestora a fost recent supusă unor intervenții majore de tăieri ale ramurilor principale, ceea ce, în timp, pot grăbi declinul biologic (prin prăbușiri datorate dezechilibrelor generate în stabilitatea axului vertical și în urma fenomenelor meteorologice intensificate precum vijeliile și vântul, atacuri sporite de boli și dăunători, diminuarea capacității de realizare a fotosintezei necesare asigurării nutriției întregului organism etc.);

a. este recomandată instituirea unei zone de protecție față de trunchiurile arborilor trecuți de 40-50 ani în vederea sporirii siguranței vizitatorilor și asigurării spațiului propice de intervenție asupra arborilor în situații excepționale (inclusiv în scopul amplasării unor elemente de sprijin necesare susținerii ramurilor sau trunchiurilor);

b. totodată, este imperativă asigurarea respirabilității și permeabilității la nivelul rădăcinilor principale vizibile la suprafața solului (cota terenului), în special în cazul arborilor trecuți de 4050 ani având dimensiuni impresionante (de 80-100 cm în diametrul trunchiului), prin decopertarea covorului asfaltic în cazul trotuarului aferent B-dului Tomis (în cazul aliniamentului de arbori din specia 5. japonica) și aleii paralele cu acesta (în cazul aliniamentului de arbori din specia A. hippocastanum);

 • 2. păstrarea și suplimentarea fondului existent de conifere înalte, în vederea asigurării caracterului distinct al parcului și a decorului vegetal pe parcursul sezonului rece;

 • 3. transplantarea exemplarelor tinere de tei (T. cordata) dispuse răzleț pe fond în masivul dinspre B-dul Tomis, în locuri mai însorite, ținând cont de temperamentul pronunțat de lumină al acestei specii; această măsură se adresează propunerii de reamenajare a parcului numai în situația în care soluția

nHElNBRlJCKI

f \ AKt h : ,    ■ i ■ K î.


4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE
4.1.   Clasa de risc seismic

Conform Expertizei; „în conformitate cu legislația în vigoare (P.100-3/2008), având în vedere caracteristicile generale, dimensionale, volumetrice și constructive ale ansamblului expertizat, precum și tipul intervențiilor propuse (amenajare parc, alei, mobilier urban, instalații), metodologia de investigare utilizată pentru evaluarea stării generale obiectivului este o metodologie simplificată de tip curent, constând într-o evaluare calitativă preliminară a construcției pe baza criteriilor de conformare și alcătuire, în vederea stabilirii influenței pe care intervențiile și lucrările propuse de proiectant (la solicitarea beneficiarului) o pot avea asupra siguranței în exploatare a clădirii."

în consecință, obiectivul nu poate fi clasat seismic. Sau nu prezintă pericol în caz de seism.

4.2.   Prezentarea a minimum două soluții de intervenție
Conform EXPERTIZĂ TEHNICĂ
 • •   Se păstrează planimetria existentă a parcului, se înlocuiește complet îmbrăcămintea.

 • •  Se înlocuiesc toate băncile și se repoziționează pe amenajarea nouă.

 • •   Se înlocuiesc toate coșurile de gunoi existente și se repoziționează.

 • •   Se propune mai multă zonă verde în cadrul totalului de suprafață a parcului.

 • •   Statuile se vor reabilita pe baza unui proiect de reabilitare separat de prezentul, care se va aproba de către Comisia de Monumente.

 • •   Bazinul din jurul statuii se reabilitează.

 • •   Elementele de decor din piatră rămân și se reabilitează.

 • •  Anexa de lemn se desființează din motive de compoziționale. Se propune o anexă nouă într-o poziție care să nu deranjeze axele de perspectivă a parcului.

 • •  Pe amplasamentul anexei existente se va propune un monument de for public pe baza unui proiect separat de prezentul.

 • •   Piatra de la soclurile decorative și stâlpii decorativi va fi recondiționată. Unde este cazul se va completa la fisuri cu ciment antichîzat.

 • •   Sensul giratoriu va fi reabilitat.

 • •   Se va propune un sistem de drenuri eficient pentru întreaga amenajare, gândit ca un tot unitar,

 • •   Copacii maturi se vor păstra.

 • •   Cișmeaua se păstrează și se reabilitează.

 • •   Jardinierele din beton se desființează.

 • •   Soluția tehnică va păstra caracterul zonei.

■ Pentru propunere se pot folosi materiale precum lemnul, fierul forjat, piatra naturală și pe cât de mult posibil materiale locale.

Variantele se disting stilistic la nivel de mobilier, și anume VARIANTA CLASICĂ cu elemente de mobiliare în stil clasic și VARIANTA MODERNĂ cu elemente de mobiliare în stil modern

4.3.   Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadru documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nu este cazul fiind vorba despre un spațiu public exterior. In schimb, proiectantul propune Varianta Clasica, conform concluziilor Comisiei de Monumente pentru prezentul proiect faza DALI.

4.4.   Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Se impune de asemenea adoptarea unor măsuri tehnologice obligatorii pentru constructor și beneficiar:

 • •  toate intervențiile propuse, se vor realiza doar conform proiectului de execuție elaborat de către un

proiectant autorizat;

 • •  execuția lucrărilor de reabilitare, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție atestat;

 • •  la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației in vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcții;

 • •  pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecția muncii șî de pază contra incendiilor;

 • •  toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea tehnică a construcției.

Conform Studiu Istoric Vegetație:

Ca atare, în acord cu principiile ecologice ale dezvoltării durabile vizând protecția și conservarea vegetației existente în spațiile verzi, propunem următoarele măsuri:

 • 1.  păstrarea și protejarea fondului vegetal înalt, alcătuit din arborii maturi caracterizați printr-o stare de viabilitate bună, cu acordarea unei atenții sporite la lucrările de intervenție în coroană; marea majoritate a acestora a fost recent supusă unor intervenții majore de tăieri ale ramurilor principale, ceea ce, în timp, pot grăbi declinul biologic (prin prăbușiri datorate dezechilibrelor generate în stabilitatea axului vertical și în urma fenomenelor meteorologice intensificate precum vijeliile și vântul, atacuri sporite de boii și dăunători, diminuarea capacității de realizare a fotosintezei necesare asigurării nutriției întregului organism etc.);

 • a.  este recomandată instituirea unei zone de protecție față de trunchiurile arborilor trecut! de 40-50 ani în vederea sporirii siguranței vizitatorilor și asigurării spațiului propice de intervenție asupra arborilor în situații excepționale (inclusiv în scopul amplasării unor elemente de sprijin necesare susținerii ramurilor sau trunchiurilor);

 • b.  totodată, este imperativă asigurarea respirabilității și permeabilității la nivelul rădăcinilor principale vizibile la suprafața solului (cota terenului), în special în cazul arborilor trecuți de 4050 ani având dimensiuni impresionante (de 80-100 cm în diametrul trunchiului), prin decopertarea covorului asfaltic în cazul trotuarului aferent B-dului Tomis (în cazul aliniamentului de arbori din specia 5. japonica) și aleii paralele cu acesta (în cazul aliniamentului de arbori din specia A. hippocastanum);

 • 2.  păstrarea și suplimentarea fondului existent de conifere înalte, în vederea asigurării caracterului distinct al parcului șî a decorului vegetal pe parcursul sezonului rece;

 • 3.  transplantarea exemplarelor tinere de tei (T. cordata) dispuse răzleț pe fond în masivul dinspre B-dul Tomis, în locuri mai însorite, ținând cont de temperamentul pronunțat de lumină al acestei specii; această măsură se adresează propunerii de reamenajare a parcului numai în situația în care soluția

Rheinbrucxe


. AKCHI I LC j UKL

peisagistică o poate cuprinde; alternativ, beneficiarul investiției, în calitate de administrator al spațiilor verzi din intravilanul municipiului, precum și al fondului vegetal asociat acestora, poate dispune relocarea exemplarelor în alte zone în care aceasta ar fi considerată utilă;

 • 4.  transplantarea acelor exemplare tinere de arbori dispuse în aliniament, paralel cu peluzele, respectiv cu B-dul Tomis (Acer ssp., P. tomentosa, T. cordata), în concordanță cu soluția peisagistică și în raționament cu nevoile acestora de dezvoltare optimă;

 • 5.  extragerea exemplarelor de arbori depreciate în proporție de peste 50% precum și a celor spontane cu caracter rnvaziv (4. altissima);

 • a.  considerând starea precară a exemplarelor de plop negru (Poputus nigra} identificate (cf. registrului), anume gradul de întreținere (dovedită prin intervențiile majore de tăieri aplicate în coroană) coroborat cu vârsta înaintată și caracteristica speciei în ceea ce privește esența moale a lemnului, propunem extragerea acestora în vederea preîntâmpinării unor eventuale situații nefavorabile la o dată ulterioară;

 • b.  regenerarea fondului vegetal în zonele respective prin completarea acestuia cu noi exemplare de arbori și arbuști, în special în zonele situate în proximitatea parcării din fața Sălii Sportului, în vederea creării unei bariere verzi de protecție împotriva poluării fono-atmosferice, precum și din rațiuni estetice;

Rheinbrucke

.HE*. T.'j    SH tN >

i Ă'lPl'jj-!     it'' i&TTT. ARCH1I EC t UKE

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Șl ANALIZAREA DETALIATĂ A ACESTORA

Variantele pentru acest DALI se regăsesc la lucrările de intervenție de RESTAURARE STATUI MONUMENTE ISTORICE si ELEMENTE DE MOBILIER URBAN prezentate mai jos. Oricare dintre variantele alese va conține pe lângă variante și toate lucrările prezentate mai jos.

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând

a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

o AMENAJAREA GENERALĂ A PARCULUI

înainte de a amenaja spațiul se va avea in vedere caracterul zonei, clima si vânturile dominante. Se va tine seama de principiile proiectării peisagistice pentru ca toate elementele sa fie in echilibru, armonie, unitate.

Unul dintre principiile de baza este unitatea compoziționala - crearea unui ansamblu unitar bine exprimat, organizat într-un echilibru armonios in care unele elemente sunt subordonate altora într-o înlănțuire logica. Unitatea este data in primul rând de dominanta unor elemente principale (peluzele largi si bogate in plante ornamentale, locul de joaca pentru copii, fântâna arteziana, pavilionul, acces parc lângă pergola) fata de care se dezvolta sistematica întregii compoziții, prin subordonarea gradata a tuturor elementelor constitutive.

Scara compoziționala este un alt principiu important prin care se stabilește amploarea unei compoziții. Spatiile proiectate sunt, de obicei, considerate numai in raport cu omul sau cu funcțiunile omului. De aceea alegerea anumitor dimensiuni ale amenajărilor peisagistice si ale elementelor componente acestora se face in concordanta cu folosința parcului si funcțiunile atribuite parcului de odihna, agrement si loc de joaca. S-au ales câteva puncte de interes pentru o orientare și împărțire a spațiului oferind o notă de încredere de sine fiecărei persoane ce străbate acest parc.

 • 1. Un punct compozițional de interes al amenajări este plasat chiar in centrul parcului, unde avem o fântâna arteziana, și anume Grup statuar „Faun și nimfă", CT-lll-m-B-02931, datare 1963, care este încadrată frumos într-un peisaj bine conturat de vegetație decorativ si peluze largi. Cele două statui, Statuia „Tinerețe", CT-lll-m-B-02949, datare 1962 și Statuia „Extaz", CT-lll-m-B-02953, datare 1962 au prezentat puncte de interes pentru amenajarea planimetrică și sunt puse în valoare prin compoziția geometrică. în centrul sensului giratoriu din fața Sălii Sporturilor se află statuia „Aruncătorul cu discul", CT-lll-m-B-02935, datare 1958.  Rheinbrucke

  L AKCIII I LCT U K1
 • 2. Pentru o bună gestiune a spațiului verde, plantele vor fi alese și amplasate pe plan în grupuri și aliniamente, într-un decor plăcut. Se va acorda atenție deosebită la arbuștii și arborii decorativi atât prin forma coroanei, cât și prin coloritul frunzelor și florilor, alese în decorarea spațiilor de interes din parc. Efectul estetic oferit de plante și arbuști este asigurat pe tot sezonul vegetativ atât ziua cât și noaptea prin corpurile de iluminat amplasate pe teren. Gazonul pentru peluze și zonele verzi aferente este special ales, cu rezistență la călcat, la soare dar și al umbră.

 • 3. Locul de joaca într-un parc reprezintă pe lângă scopul recreativ, adresat copiilor, un loc unde aceștia își vor petrece o buna parte a timpului zilnic, va aduce in sine un aport semnificativ educațional in viața cetățeanului, fie acesta un copil sau părintele acestuia, prin participarea unanima la activități in întregul spațiu creat, activități care sunt tot mai absente din viața de zi cu zi.

 • 4. Pe întregul parc se mărește suprafața de zonă verde. Această mărire se obține prin renunțarea la zona de parcare din stânga fațadei principala a Teatrului, prin renunțarea la aleile din asfalt dinspre Bd. Tomis și prin îngustarea aleilor cu castani maturi. îngustarea aleilor este necesară deoarece acestea au fost amplasate mult prea aproape de rădăcini, care au ieșit la suprafață.

 • 5. Un alt punct de interes îl prezintă anexa propusă, un pavilion în stil minimalist amplasat în zona de acces în parc dinspre sud, în apropierea locului de joacă pentru copii.

 • 6. Un ultim punct de interes, se dorește realizarea unui monument de for public, pe baza unui proiect ulterior, un concurs public, în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor.

o DESFIINȚARE ALEI EXISTENTE, DESFIINȚARE ANEXA EXISTENTĂ

5e iau în considerare concluziile expertizei tehnice și a temei de proiectare și se propune desființarea învelitorii de beton simplu asfaltat al aleilor existente, care prezintă fisuri. Se desființează anexa de lemn care ocupă o poziție improprie în cadrul amenajării.

o RESTAURARE STATUI MONUMENTE ISTORICE

RHElNBkUCKE


A RC H I I LC I U K J-

-« 4.4» t Xu_'<           /JCZ'            /*         ‘ ■*C7». A-^.-

VARIANTA REABILTIARE STATUI

Proiectul tehnic va respecta și următoarele propuneri tehnice: (Extras din anunțul de consultare a pieței pe platforma SICAP nr. 159704/24.09.2018 Primăria Constanța)

în scopul reabilitării obiectivelor culturale din municipiul Constanța, a fost demarată procedura de achiziție privind „servicii de restaurare, reamplasare și punere în valori statui și monumente istorice amplasate în municipiul Constanța", în care au fost incluse 20 de obiective culturale printre care și cele 5 monumente istorice amplasate în parcul Teatrului Oleg Danovski și în zona Sălii Sportului, respectiv:

 • - statuia „Extaz” - amplasată pe spațiul verde din parc;

-statuia „Tinerețe” - amplasată pe spațiul verde din parc;

 • - grupul statuar „Faun și nimfa" - amplasat în incinta fântânii din fața teatrului;

-statuia „Aruncătorul cu discul”-amplasatîn fața Sălii Sportului;

 • - basorelief, 2 buc., „Tineri sportivi” - amplasate pe pereții exteriori ai Sălii Sportului.

 • 1. "Aruncătorul cu discul" Monument istoric de for public. Bronz - 8 mp, Soclu piatră - 5 mp CURĂȚARE/TOALETARE înmuiere cu deteraenti

 • - constă în înmuierea cu substanțe detergente slab acide.

Spălare cu presiune înaltă

 • - spălarea se efectuează cu aparatură de înaltă presiune, respectând distanța față de obiectiv și folosind jet circular.

Spălare cu abur

 • - spălarea se efectuează cu aparatură specială, se aplică pe zonele care nu suportă spălarea cu presiune. Tratament cu perie sisal

 • - tratament cu perie ușor abrazivă care îndepărtează particulele dislocate de spălarea cu presiune înaltă. Tratament acid

 • - aplicare de substanțe slab acide.

Tratament bazic

 • - se aplică substanța bazică pentru neutralizarea acidului.

îndepărtare reziduuri rezultate

 • - suflare cu aer comprimat.

Tratament detortrare

 • - aplicare de substanțe detartrante.

Degajare rosturi

-îndepărtarea chitului rezidual dintre blocurile de piatră componente.

Spălare apă distilată

■ se folosește apa distilată fără calcar aplicată cu utilaje de specialitate.

Injectare rosturi

 • - injectarea rosturilor curățate anterior cu chit proaspăt.

Completarea volumelor deteriorate

 • - reconstituirea zonelor deteriorate cu chituri sau rășini după caz.

Uniformizare

 • - se aplică zemuri cementoase colorate pentru uniformizarea cromatică a lucrărilor.

Dearesare aooasâ

 • - degresare apoasă pe bază de apă și detergenți neutri.

Aplicare diluant

 • - degresare suplimentare pregătitoare tratamentului de izolare.

Tratoment de izolare

 • - se aplică substanța oleohidrofugă.

BRONZ

înmuiere cu deteraenti

 • - constă în înmuierea cu substanțe detergente slab acide.

Spălare cu presiune înaltă

DHEINBRUCKE


j \ A KC H 1 I LC I UKI

 • - se face spălare cu presiune mare și aplicarea, în cazul în care suprafețele nu au fost prelucrate prin martelare, cu substanțe neutralizatoare și se repetă spălarea cu presiune.

Tratament cu perie sisal

-tratament cu perie ușor abrazivă care îndepărtează particulele dislocate de spălarea cu presiuneînaltă.

Tratament cu perie alama

 • - îndepărtarea coroziunii în puncte și în plagă a oxizilor distructivi pe bază de clor.

Tratament detartrare

 • - aplicare de substanțe detartrante.

Spălare cu apă distilată

 • - se folosește apa distilată fără calcar aplicată cu utilaje de specialitate.

Uscare forțată cu jet aer caid

 • - suflare aer cald cu foehn industrial.

Tratament acid

 • - aplicare de substanțe slab acide.

Tratament bazic

 • - se aplică substanța bazică pentru neutralizarea tratamentului acid.

îndepărtare reziduuri rezultate

 • - suflare cu aer comprimat.

Tratament sulfuros

 • - aplicarea unor compuși de sulf în regim

termic controlat pentru obținerea oxizilor stabili de cupru.

Tratament acid acetic olocial

 • - se aplica acid acetic glacial pentru fixarea oxizilor de cupru stabili obținuți în tratamentul anterior.

Tratoment de îndepărtare a oxidului de Cu

 • - tratament de îndepărtare prin spălare ușoară a oxizilor de cupru rezultați în exces prin procedeul anterior. Tona re mecanică

 • - prelucrare prin șlefuire ușoară cu pâslă de

asperități succesive pentru obținerea unui aspect cromatic adecvat.

Tratament de permanentizare cu dilutie mare

 • - aplicarea substanței de permanentizare diluate puternic pentru a pătrunde în toate structurile suprafeței de bronz.

Uscare controlată

 • - se realizează cu jet de aer cald cu foehn industrial.

Tratament de permanentizare cu dilutie mică - se aplică substanța de permanentizare cu diluție mică pentru obținerea unei suprafețe rezistente la intemperii.

Mătuire

 • - se face chimic și mecanic cu substanțe chimice și abrazivi funcție de felul suprafeței lucrării.

 • 2. Basorelief "Tineri sportivi” Monument, Ciment colorat 5 mp

înmuiere cu deteraenti

 • - constă în înmuierea cu substanțe detergente slab acide.

Spălare cu presiune înaltă

 • - spălarea se efectuează cu aparatură de înaltă presiune, respectând distanța față de obiectiv și folosind jet circular.

Spălare cu abur

 • - spălarea se efectuează cu aparatură specială, se aplică pe zonele care nu suportă spălarea cu presiune. Tratament cu perie sisal

 • - tratament cu perie ușor abrazivă care îndepărtează particulele dislocate de spălarea cu presiune înaltă. Tratament acid

 • - aplicare de substanțe slab acide.

Tratament bazic

 • - se aplica substanța bazică pentru neutralizarea acidului.

DHEINBRUCKE


[\ ARC ii 11 LCTURL

îndepărtare reziduuri rezultate

 • - suflare cu aer comprimat.

Tratament detartrare

 • - aplicare de substanțe detartrante.

Degajare rosturi

-îndepărtarea chitului rezidual dintre blocurile de piatra componente.

Spălare apă distilată

 • - se folosește apa distilată fără calcar aplicată cu utilaje de specialitate. Injectare rosturi

 • - injectarea rosturilor curățate anterior cu chit proaspăt.

Completarea volumelor deteriorate

 • - reconstituirea zonelor deteriorate cu chituri sau rășini după caz. Uniformizare

 • - se aplică zemuri cementoase colorate pentru uniformizarea cromatică a lucrărilor. Dearesare apoasă

 • - degresare apoasă pe bază de apă și detergenți neutri.

Aplicare diluant

 • - degresare suplimentare pregătitoare tratamentului de izolare.

Tratament de izolare

 • - se aplică substanța oleohidrofugă.

 • 3. "Extaz" Monument istoric de for public, Bronz - 5,5 mp

CURĂȚARE/TOALETARE

înmuiere cu deteraenti

 • - constă în înmuierea cu substanțe detergente slab acide.

Spălare cu presiune înaltă

-se face spălare cu presiune mare și aplicarea,în cazul în care suprafețele nu au fost prelucrate prin martelare, cu substanțe neutralizatoareși se repetă spălarea cu presiune.

Tratament cu perie sisal

 • - tratament cu perie ușor abrazivă care îndepărtează particulele dislocate de spălarea cu presiune înaltă. Tratament cu aer ie alamă

-îndepărtarea coroziunii în puncte și în plagă a oxizilor distructivi pe bază de clor.

Tratament detartrare

 • - aplicare de substanțe detartrante.

Spălare cu apă distilată

 • - »e folosește apa distilată fără calcar aplicată cu utilaje de specialitate.

Uscare forța tă cu iet aer cald

 • - suflare aer cald cu foehn industrial.

Tratament acid

 • - aplicare de substanțe slab acide.

Tratament bazic

 • - se aplică substanța bazică pentru neutralizarea tratamentului acid.

îndepărtare reziduuri rezultate

 • - suflare cu aer comprimat.

Tratament sulfuros

 • - aplicarea unor compuși de sulf în regim termic controlat pentru obținerea oxizilor stabili de cupru. Tratament acid acetic glacial

 • - se aplică acid acetic glacial pentru fixarea oxizilor de cupru stabili obținuți în tratamentul anterior.

Tratament de îndepărtare a oxidului de Cu

 • - tratament de îndepărtare prin spălare ușoară a oxizilor de cupru rezultați în exces prin procedeul anterior.

Ton a re mecanica

 • - prelucrare prin șlefuire ușoară cu pâslă de asperități succesive pentru obținerea unui aspect cromatic adecvat.

Tratament de permanentizare cu dilutie mare

 • - aplicarea substanței de permanentizare diluate puternic pentru a pătrunde în toate structurile suprafeței de bronz.

Uscare controlată

 • - se realizează cu jet de aer cald cu foehn industrial.

Tratament de permanentizare cu dilutie mică - se aplică substanța de permanentizare cu diluție mică pentru obținerea unei suprafețe rezistente la intemperii.

Mătuire

 • - se face chimic și mecanic cu substanțe chimice și abrazivi funcție de felul suprafeței lucrării.

 • 4. "Tinerețe" Monument istoric de for public, Bronz -12 mp

CU RĂȚARE/TOALETARE

înmuiere cu deteraenți

 • - consta în înmuierea cu substanțe detergente slab acide.

Spălare cu presiune înaltă

 • - se face spălare cu presiune mare șr aplicarea, în cazul în care suprafețele nu au fost prelucrate prin martelare, cu substanțe neutralizatoare și se repetă spălarea cu presiune.

Tratament cu perie sisal

 • - tratament cu perie ușor abrazivă care îndepărtează particulele dislocate de spălarea cu presiune înaltă.

Tratament cu perie alama

 • - îndepărtarea coroziunii în puncte șî în plagă a oxizilor distructivi pe bază de clor.

Tratament detartrare

 • - aplicare de substanțe detartrante.

Spălare cu apă distilată

 • - se folosește apa distilată fără calcar aplicată cu utilaje de specialitate.

Uscare fortată cu jet aer cald

 • - suflare aer cald cu foehn industrial.

Tratament acid

 • - aplicare de substanțe slab acide.

Tratament bazic

-se aplică substanța bazică pentru neutralizarea tratamentului acid.

îndepărtare reziduuri rezultate

 • - suflare cu aer comprimat.

Tratament sulfuros

 • - aplicarea unor compuși de sulf în regim

termic controlat pentru obținerea oxizilor stabili de cupru.

Tratament acid acetic glacial

 • - se aplică acid acetic glacial pentru fixarea oxizilor de cupru stabili obținuți în tratamentul anterior.

Tratament de îndepărtare a oxidului de Cu

 • - tratament de îndepărtare prin spălare ușoară a oxizilor de cupru rezultați în exces prin procedeul anterior.

Tonare mecanică

 • - prelucrare prin șlefuire ușoară cu pâslă de

asperități succesive pentru obținerea unui aspect cromatic adecvat.

Tratament de permanentizare cu dilutie mare

 • - aplicarea substanței de permanentizare diluate puternic pentru a pătrunde în toate structurile suprafeței de bronz.

Uscare controlată

 • - se realizează cu jet de aer cald cu foehn industrial.

DHE1NBRUCKE


l\ A KC II l i LC I URL

Tratament de permanentizare cu dilutie mică - se aplică substanța de permanentizare cu diluție mică pentru obținerea unei suprafețe rezistente la intemperii.

Mătuire

- se face chimic și mecanic cu substanțe chimice și abrazivi funcție de felul suprafeței lucrării.

 • 5. Grup statuar "Faun și nimfa" Monument istoric de for public, Bronz - 12 mp Elemente decorative piatră + Soclu piatră de Techirghiol 12 mp

CURĂȚARE/TOALETARE

înmuiere cu detergenti

 • - constă în înmuierea cu substanțe detergente slab acide.

Spălare cu presiune înaltă

 • - spălarea se efectuează cu aparatură de înaltă presiune, respectând distanța față de obiectiv și folosind jet circular.

Spălare cu abur

 • - spălarea se efectuează cu aparatură specială, se aplică pe zonele care nu suportă spălarea cu presiune. Tratament cu perie sisal

 • - tratament cu perie ușor abrazivă care îndepărtează particulele dislocate de spălarea cu presiune înaltă. Tratament acid

 • - aplicare de substanțe slab acide.

Tratament bazic

-se aplică substanța bazica pentru neutralizarea acidului.

îndepărtare reziduuri rezultate

 • - suflare cu aer comprimat.

Tratament detartrare

 • - aplicare de substanțe detartrante.

Degajare rosturi

-îndepărtarea chitului rezidual dintre blocurile de piatră componente.

Spălare ano distilata

 • - se folosește apa distilată fără calcar aplicată cu utilaje de specialitate. Injectare rosturi

 • - injectarea rosturilor curățate anterior cu chit proaspăt. Completarea volumelor deteriorate

 • - reconstituirea zonelor deteriorate cu chituri sau rășini după caz. Uniformizare

 • - se aplică zemuri cementoase colorate pentru uniformizarea cromatică a lucrărilor.

Dearesare apoasă_________________________________________________________________________________

 • - degresare apoasă pe bază de apă și detergenți neutri.

Aplicare diluant

 • - degresare suplimentare pregătitoare tratamentului de izolare.

Tratament de izolare

 • - se aplică substanța oleohidrofugă.

BRONZ

înmuiere cu detergenti

 • - constă în înmuierea cu substanțe detergente slab acide. Spălare cu presiune înaltă

 • - se face spălare cu presiune mare și aplicarea, în cazul în care suprafețele nu au fost prelucrate prin martelare, cu substanțe neutralizatoare și se repetă spălarea cu presiune.

Tratament cu perie sisal

 • - tratament cu perie ușor abrazivă care îndepărtează particulele dislocate de spălarea cu presiune înalta. Tratament cu perie alama

 • - îndepărtarea coroziunii în puncte și în plagă a oxizilor distructivi pe bază de clor. Tratament detartrare

 • - aplicare de substanțe detartrante.Spălare cu ană distilată

-se folosește apa distilată fără calcar aplicată cu utilaje de specialitate.

Uscare forțată cu iet aer cald

 • - suflare aer cald cu foehn industrial.

Tratament acid

 • - aplicare de substanțe slab acide.

Tratament bazic

 • - se aplică substanța bazică pentru neutralizarea tratamentului acid.

îndepărtare reziduuri rezultate

 • - suflare cu aer comprimat.

Tratament sulfuros

 • - aplicarea unor compuși de sulf în regim termic controlat pentru obținerea oxizilor stabili de cupru. Tratament acid acetic glacial

 • - se aplică acid acetic glacial pentru fixarea oxizilor de cupru stabili obținuți în tratamentul anterior. Tratament de îndepărtare a oxidului de Cu

 • - tratament de îndepărtare prin spălare ușoară a oxizilor de cupru rezultați în exces prin procedeul anterior.

Tona re mecanică

 • - prelucrare prin șlefuire ușoară cu pâslă de

asperități succesive pentru obținerea unui aspect cromatic adecvat.

Tratament de permanentizare cu diluție mare

 • - aplicarea substanței de permanentizare diluate puternic pentru a pătrunde în toate structurile suprafeței de bronz.

Uscare controlată

 • - se realezează cu jet de aer cald cu foehn industrial.

Tratament de permanentizare cu diluție mică - se aplică substanța de permanentizare cu diluție mică pentru obținerea unei suprafețe rezistente la intemperii.

Mă tui re

 • - se face chimic și mecanic cu substanțe chimice și abrazivi funcție de felul suprafeței lucrării.

VARIANTA FĂRĂ REABILT1ARE STATUI

Statuile nu se reabilitează în cadrul prezentului proiect. Reabilitările statuilor vor face obiectul unui alt proiect.

o TERASAMENTE

Terenul va fi săpat și curățat de corpuri improprii ce vor fi transportate la groapa de gunoi. Se vor executa lucrări de umpluturi de pământ pentru gazonare și amenajări propuse (unde este cazul, suprafețele de unde s-au desființat aleile și carosabilul existent).

In locurile unde se vor executa denivelări pentru crearea unor pante cu efect peisajer, ecologic sau educațional, se va aduce pământ de umplutura pentru terasare.

o TOALETARI ARBORI

In general, întreaga taiere de formare in coroana nu va cuprinde mai mult de 15% din volumul acesteia (5% = tăiere ușoară, 10% = tăiere medie, 15% = tăiere puternică) (cf. Fumeg, 2010). Această regulă se va aplica inclusiv în plantațiile de aliniament.

Tăierile de formare cuprind operații menite să echilibreze creșterea plantelor după stabilizarea în locul de plantare. Acestea continuă lucrările de formare începute în pepinieră.

La arborii foioși se suprimă ramurile duble, cele prea apropiate sau prea numeroase. De asemenea, se corectează orientarea unor ramuri prin scurtare, poziția mugurelul deasupra căruia se face tăierea fiind aleasă în funcție de direcția dorită a lăstarului de prelungire.

o EXTRAS ARBORI

RHElNBkUCKE

t’ lîe. ARclii I LG I U K i.

Din totalul celor 275 exemplare de arbori existenți în parc, reprezentați în planșa Cv.01 Plan Cadastru Verde, un număr de 8 pini (Pinus nigra) sunt în stadiu avansat de declin biologic, fiind uscați în proporție de peste 50% și astfel, propuși pentru extragere, Alți 5 plopi negri (Populus nigra), a căror caracteristică este lemnul de esență slabă, sunt trecuțî de vârsta de 50 ani, și, prin urmare, pot prezenta probleme în cursul anilor ce urmează, mai mult cu câtîn ultimii ani au suferit intervenții severe de tăieri aplicate în coroană.

Pe lângă aceștia, propunem lucrări de extragere a arborilor și arbuștilor depreciați, identificați în perimetrul studiat, în acord cu concluziile studiului istoric privind vegetația existentă, anume 1 exemplar din specia Thuja occidentalis, 1 exemplar din specia Sophora japonica (Salcâm japonez), 6 exemplare din specia Ailanthus altissima (Falsul oțetar) având caracter spontan și invaziv și grupurile de exemplare îmbătrânite (cca 20) din specia Forsythia x suspensa (Clopoței de aur), concomitent cu regenerarea fondului vegetal prin suplimentarea acestuia cu alte exemplare din specii lemnoase ornamentale.

Inventar arbori și arbuști existenți în parc (Cv.01)

Arbori și arbuști propuși pentru extragere

răsinoase (49 buc.):

Abies nordmonniona (1 buc.) Brad de Caucaz Cedrus atlantica (4 buc.) Cedru

Cupressus arizonica (2 buc.) Chiparos de Arizona Pinus nigra (20 buc.) Pin negru

Juniperus virginiana (10 buc.) Ienupăr de Virginia Thuja plicata (12 buc.)

răsinoase (9 buc.):

Pinus nigra (8 buc.) Pin negru

Thuja plicata (1 buc.)

foioase (226 buc.):

Acerssp. (46 buc.) diferite specii de paltin Aescuius hippocastanum (25 buc.) Castan necomestibil

Ailanthus altissima (6 buc.) Falsul oțetar

Albizzia julibrissin (5 buc.) Arborele de mătase Betula pendula (7 buc.) Mesteacăn

Carpinus betulus (1 buc.) Carpen Fraxinus ornus (1 buc.) Frasin

Koelreuteria paniculata (1 buc.) Oțetar galben Parratia persica (2 buc.) Arbore de fier Paulownia tomentosa (15 buc.)

Populus nigra (6 buc.) Plop negru

foioase (12 buc.):

Ailanthus altissima (6 buc.) Falsul oțetar

Populus nigra (5 buc.) Plop negru

Saphora japonico (1 buc.) Salcâm japonez

SUfJirUid jCipCiitiCU (35 LkjC.) SdiCdiii jop'^iiCZ

Tilia cordata (74 buc.) Tei

Ulmus laevis (2 buc.) Ulm

arbuști bătrâni (100 buc.):

Chamaecyparis lawsoniana (3 buc.) Chiparos de California

Cupressus arizonica pam-pom (35 buc.) Chiparos de Arizona - forme topiare

Thuja occidentalis (16 buc.) diferite forme (descrise în Registru) Biotă occidentală

Photinia xfraseri (2 buc.)

Forsythia x suspensa (20 buc.) Clopoței de aur

Hibiscus syriacus (24 buc.) Zămoșiță de Siria

arbuști bătrâni (20 buc.):

Forsythia x suspensa (20 buc.) Clopoței de aur

arbuști tineri (35 buc.);

Cotinusssp. (4buc.)Scumpie

în vederea reconfigurării spațial-compoziționale, unele exemplare vor necesita transplantare (cap.

nHElNBRUCKE                        —

A RC 11 1 1 C 1 U K 1                                            sBEIi Si MtPI b > ihOHSfS /5CÎ.”

JZ1EI2J ÎCJL7 iOE '(&£*2aC

Inventar arbori și arbuști existenți în parc (Cv.01)

Arbori și arbuști propuși pentru extragere

llexaquifolium (2 buc.)

Lonîcera ssp. (6 buc.) Caprifoi

Magnolia x soulongeana (7 buc.) Magnolie arbustivă

Mahonia aquifolium (1 buc.) Strugure de Oregon Philodelphus coronarius (7 buc.) Iasomie Syringassp. (7 buc.) Liliac

Thujo occidentalis (1 buc.) Biotă occidentală

1.2), cu păstrarea acestora în perimetrul studiat

Tabel nr. 1 - Arbori și arbuști existenți în parc, propuși pentru extragere

o TRANSPLANTĂRI DE ARBORI $1 ARBUȘTI

Pentru limitarea impactului poluării fono-atmosferice, la limita exterioară a parcelei, paralel cu B-dul Tomis, s-a propus introducerea unui gard viu compact, limitrof parcului, cu înălțime de până la 1 metru, pe actuala fâșie verde situată între aleea deserventă parcului și trotuarul recent reabilitat aferent B-dului Tomis, Din acest considerent, și pe baza argumentelor prezentate în concluziile studiului istoric privind vegetația existentă, propunem transplantarea exemplarelor tinere de arbori dispuse în aliniament (21 buc. Acer ssp., 16 buc. T. cordata, 2 buc. Sophora japonica), într-un alt perimetru considerat de autoritatea administrației publice locale, în raționament cu nevoile acestora de dezvoltare optimă, precum și a celor de arbuști din specia Hibiscus syriacus (24 buc.).

în vederea reconfigu rării spațial-corn poziționa le, exemplarele de arbuști situate în peluzele principale (cca 34 buc.) vor necesita transplantare, cu păstrarea acestora în perimetrul studiat. Redispunerea exemplarelor se regăsește în planșa A.03 plan situația propusă anexat.

Operațiunile de transplantare sa aibă loc toamna târziu sau primăvara devreme.

o REGENERAREA FONDULUI VEGETAL EXISTENT PRIN INTERMEDIUL VEGETAȚIEI PROPUSE

Conform concluziilor studiului istoric privind vegetația existentă, am procedat la completarea fondului existent de conifere înalte, în vederea asigurării caracterului distinct al parcului și a decorului vegetal pe parcursul sezonului rece (pct. 2), constituind un grup omogen în colțul peluzei cu fântâna "Tinerețe", situat simetric față de cel dispus în peluza cu fântâna "Extaz”. în acest sens, propunem transplantarea atentă a celor 2 exemplare de Thuja plicata cu ax înclinat, situate în peluza cu fântâna "Extaz" - partea dinspre Teatru.

De asemenea, în întreg ansamblul, am propus introducerea compozițiilor vegetale alcătuite numai din specii perene, adaptate condițiilor pedo-staționale, rezistente factorilor întâlniți în mediul urban, conform detaliilor anexate propunerii peisagistice.

o MONTAT GAZON RULOU

Parte descriptivă amănunțită referitoare la tehnica de montare a brazdelor (rulouri) de gazon

Instrucțiuni referitoare la montajul și întreținerea brazdelor (rulouri) de gazon

 • 1. Pregătirea terenului

După ce terenul supus gazonării a fost in prealabii nivelat grosier se face nivelarea fina in vederea montării rulourilor de gazon. Nivelarea se face obligatoriu cu ajutorul aparatelor de nivel.

Exemplu de montare a brazdelor de gazon

Etape de lucru;

 • 1. In urma marcării nivelului dorit pe țăruși de nivel, se nivelează suprafața de teren existent cu sau fără adaos de pământ.

 • 2. Se adaugă (opțional) un strat subțire de nisip (grosimea stratului de nisip este in funcție de tipul de sol existent: cu cat solul este mai argiios si bulgaros cu atât stratul de nisip este mai mare, dar nu mai mare de 2 cm).

 • 3. Tăvălugirea terenului: După ce terenul a fost nivelat se trece cu tăvălugul, (greutate min. 150 kg.), de 2 - 3 ori pe deasupra suprafeței de gazonat, astfel încât sa rezulte o suprafața neteda, pe care se vor monta rulourile de gazon, totodată asigurând tasarea si planeitatea dorita a terenului de gazonat.

Exemplu de montare a brazdelor de gazon

 • 4. Fertilizarea terenului: Se face o fertilizare superficiala folosind îngrășământ complex sub forma de granule, cu scopul de a stimula si accentua creșterea rădăcinilor gazonului,

 • 5. Se întind rulourile de gazon, având grija sa fie cat mai bine presate unu! întratul, in special la îmbinări.

 • 6. Se uda rulourile foarte bine si se lasă o scurta perioada de timp (30 min) sa se absoarbă apa.

 • 7. După ce rulourile au fost așezate si udate, etapa următoare este de presare a acestora. In zonele mici, înguste, la colturi, lingă alei, intre plante etc,, presarea acestora se face cu ajutorul malurilor. In restul zonelor presarea ruiourilor de gazon se face cu ajutorul tăvălugilor de diferite mărimi si greutăți. De preferat sunt tăvălugii mari care permit îngreunarea lor prin umplere cu apa. Prima trecere se face cu tăvălugul gol, după care se umple cu apa.

Tăvălugirea este o lucrare foarte importanta întrucât asigura atât un contact puternic intre ruloul de gazon si sol cat si tasarea îmbinărilor rulourilor de gazon.

Foarte importanta la aceasta lucrare este atenția celui care manipulează tăvălugul si realizarea planeității terenului (practic, nu trebuie sa apară denivelări rezultate din manipularea tăvălugului - de ex, întoarcerea acestuia in loc).

Nu trebuie calcat pe gazon in primele doua săptămâni de la realizarea montajului. Din cauza udării intensive, pământul de sub rulouri se înmoaie si rămân urme de pași, care nu dispar si nici nu se mai pot remedia.

o AMENAJAREA CU ARBORI SI ARBUȘTI ORNAMENTALI

Plantele ce se propun spre utilizare in amenajarea parcului sunt alese după caracterele morfologice decorative si funcționale ale acestora. S-a urmărit alegerea pe zone a speciilor in funcție de design-lu proiectului si obiectivele estetice urmărite.

Toata vegetația propusa spre folosire, in crearea compoziției parcului este aleasa sa fie ușor de întreținut si adaptata condițiilor de mediu specifice zonei

Se va păstra in compozita parcului stilul mixt, unde in centru vom avea zona geometrica cu plante de talie mica, iar spre margini se va găsi stilul peisajer, cu alei curbe structurat cu vegetație de diferite înălțimi.

o PLANTARI DE ARBORI SI ARBUȘTI

Plantarea arborilor și arbuștilor se va face înainte de semănat.

Arborii și arbuștii se vor cumpăra la balot sau în recipiente de plastic, în nici un caz cu rădăcinile nude.

La plantare în cazul arborilor și arbuștilor cu recipiente de plastic, aceștia se scot din recipiente înainte de plantare. Groapa în care se vor planta să fie cu 10 - 15 cm mai mare în diametru decât recipientele.

în cazul arborilor și arbuștilor cu balot gropile se execută în același mod, dar nu se va desface balotul pentru a evita ruperea rădăcinilor sau distrugerea acestuia.

După plantat arborii și arbuștii se udă bine și se fixează la nevoie cu tutori.

Următoarea acțiune este fixarea in pământ a tutorilor (bete ajutătoare de care se leagă tulpina pomului), înainte de aceasta, este indicata cufundarea vârfurilor tutorilor in gudron, smoala topita sau arderea superficiala a acestora. Este recomandabil ca tutorii sa se amplaseze in partea de nord a pomilor lăsând un spațiu de doua degete intre tutore si pom. Legarea puieților de tutore se poate face cu sfoara, rafie, benzi de plastic, nuiele de răchita, etc. Se va asigura cel puțin o zona de tampon formata din paie, iarba uscata, foi, etc. Aceasta trebuie sa împiedice rănirea scoarței prin contact cu tutorele in timpul vânturilor puternice.

Se vor achiziționa arbori cu înălțimea cuprinsă între 1,5 - 2,5 m, cu tulpina dreaptă, nedeteriorată, cu sistemul radicular bine dezvoltat și balotul de pământ întreg, compact, învelit în pânză de sac sau în container de plastic.

Arbuștii achiziționați sunt menționați în lista de plante, având aspectul și starea de sănătate corespunzătoare, precum și dimensiunile indicate în proiect.

Executarea lucrărilor de plantare este următoarea:

RHE1NBKUCKE


t         11 * I L l. 1 U R. L                                                             «Sg     di t'K !:■      SROHSAi

IE 4 J     I [T?‘|P 11 _£      L P I I jl

pichetarea locurilor de plantare,

verificarea conformității cu planul de plantare, transportul arborilor cu balot de pământ, execuția gropilor de plantare,

se va executa la baza arborelui, farfuria de udat, pentru menținerea apei provenită din irigație, fixarea arborilor și evacuarea pământului rezultat în urma plantărilor.

o AMENAJAREA CU SCOARȚA, PIETRIȘ Șl MARMURĂ DECORATIVĂ ÎN JURUL ARBORILOR Șl ARBUȘTILOR

După amplasarea obiectelor de joacă, a sistemului de irigat și de iluminat, precum și alte construcții, se va pune un strat de scoarță sau pietriș {conform proiectului). Stratul de scoarță și pietriș va avea o grosime de aproximativ 5 cm, cu rolul de a păstra o mai buna umiditate la nivelul solului, asigurând totodată și un aspect decorativ, dar si o protecție mai buna iarna împotriva înghețurilor.

Această etapă a amenajării, de estetică se vor realiza spre sfârșitul lucrării pentru a nu se interveni! cu alte lucrări și a distruge aranjamentele.

o AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU COPII

Spațiul de joaca este generos ca si suprafața, reprezentând un punct important in strategia de amenajare a parcului. Destinat copiilor de vârste diferite, prin obiectele de joaca pe care le va dispune, parcul va da un plus zonei centrale in care este amplasat. Mobilierul propus este modern, iar tot locul de joaca va fi iluminat si amenajat cu bănci, coșuri de gunoi, iar in apropiere se va afla si o cișmea de apa potabila.

Locul de joacă propus în prezentul proiect este un proiect autorizat cu Autorizația de Construire nr. 1368 din 27.09.2017 și neexecutat la ora actuală. Se va executa împreună cu amenajările din prezentul proiect. Suprafața finită a locului de joacă va fi covor cauciuc antitraumă colorat conform planului anexat.

o AMENAJAREA UNUI LOC DE JOACA PENTRU CÂINI

5e propune un loc de joacă pentru câini cu o suprafață de 200 mp. Acesta va fi situat în zona verde din stânga accesului principal din parc. Este o zonă umbrită care include arbori și cu gazon.

Va fi împrejmuit cu un gard de sârmă pe stâlpișori metalici, cu o înălțime de 1,5 m.

Locul va fi dotat cu elemente de mobilier pentru amuzamentul patrupedelor. Vor fi patru bănci pentru stăpâni și coșuri de gunoi dotate cu pungi speciale pentru colectarea deșeurilor animale.

Locul are un acces din Bd. Tomis și unul din aleea parcului.

o ALEI DIN BETON AMPRENTAT

Pentru traficul pietonal se propune îmbrăcăminte de beton amprentat.

Betonul amprentat este un sistem de pavare ce se realizează prin imprimarea unui strat crud de beton special, care conține fibre elastice pentru protecția acestuia la apariția fisurilor majore, plus aditivi speciali pentru mărirea rezistenței la îngheț sau caniculă. Imprimarea modelului și culoarea se va alege la faza de proiect tehnic. Se propun sugestii de modele în planul situația propusă.

Pavarea drumurilor este reglementata de prevederile Legii 10/199S privind calitatea in construcții si de standardele SR 6978/1995.

o ALEI DIN PIATRĂ CUBICĂ

Pe zona destinată amplasării monumentului de for public se va monta piatră cubică până la începerea construirii acestuia.

Piatra cubică se va așeza pe un pat de nisip.

o RAMPE DE ACCES

Rampele de acces ale aleilor necesare datorita diferențelor de nivel din diferite puncte ale parcului se vor amenaja din punct de vedere estetic respectând materialele pavajului ce se propune in proiect conform NORMATIV PRIVIND CRDERIILE DE PERFORMANȚASPECIFICE SCĂRILOR Șl RAMPELOR PENTRUORCULAflA PIETONALĂÎN CONSTRUCflilNDICATlV NP 063-2002.

o ANEXA PROPUSA

Se propune un pavilion deschis pe zona fostei alei din dreapta-josul locului de joacă. Reprezentarea grafică în planșa Anexa Propusă. Pavilionul este gândit în stil minimalist, modern și va fi o zonă liniștită unde vizitatorii parcului pot să petreacă timpul liber la umbra, în aer liber. Caracteristici:

Suprafața -128 mp, parter

înălțime - max 3,5 m

Funcțiunea - loisir

Pardosea - beton amprentat. Se folosește același material ca pentru alei. Se poate folosi alt model de imprimare sau altă culoare pentru a se evidenția acest loc de stat. în plan forma rectangulară contrastează cu liniile curbe ale amenajării cu gazon, rumeguș și o mica alee de lespezi de piatră și pietriș.

Structura - stâlpi de lemn montați în fundații izolate prin intermediul suporturilor de oțel zincat. Grinzi de oțel zincat pentru a se păstra secțiunea cât mai filiformă și a se permite deschideri de 5 m.

învelitoare - tip terasă din tablă, material compozit, pentru a feri de ploaie și îngheț. Streșina învelitorii depășește suprafața pardoselii cu cel puțin 1 m. Intradosul învelitorii va fi placat cu scânduri de lemn.

Pavilionul este dotat cu 8 mese cu 6 scaune fiecare.

Pavilionul are două rigole ,acces la curent electric pentru iluminat și alimetat cu apă de la rețeaua munlcipială.

în pavilion sunt integrate grupurile sanitare. Acestea sunt complet echipate și împărțite pe sexe. Se proiectează pentru a permite utilizarea de către persoanele cu handicap locomotor. Toaletele sunt ecologice, cu rezervor de apa uzata care se va inlocui periodic de către serviciile de salubritate ale municipalității, închiderile grupurilor sanitare vor fi cu scânduri bătute pe stâlpișori de lemn.

Proiectul tehnic poate detalia sau modifica în limitele păstrării conceptului inițial această propunere.

o PERGOLE

Se propun pergole: în zona de acces principal a parcului o pergolă pentru a marca intrarea. In zonele de nord-est a celor două amenajări din stânga și dreapta bazinului câte 3 pergole cu bănci sub ele. Aceste pergoia vor avea stâlpi din beton armat pe fundații izolate finisați cu piatră placată în același stil cu piatra existent de pe stâlpi și soclurile decorative. Vor avea deasupra capului rigle de lemn pe care vor crește plante cățărătoare.

Pe stâlpii existenți se vor monta cabluri metalice pe care vor crește plante cățărătoare, specia Wisteria

o CHIOȘCURI SEZONIERE

Se propune o zonă pentru activități comerciale sezoniere în apropierea parcării din fața sălii sporturilor. Aceste chioșcuri de lemn se vor monta cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente și se vor comercializa fie produse alimentare, fie suveniruri.

Chioșcurile se vor demonta după încheierea acestor evenimente. Vor avea o dimensiune aproximativă în plan de 4 m x 2m.

DHE1NBRUCKE

Ml tN ISO SIC Ui ISO|X AKCHI I ICI li K l:

o ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Elemente de mobilier urban includ: bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat, cișmele. Poziția acestora este reprezentată în Plan Situație Propusă. Se oferă două variante pentru designui stilistic al acestora:

VARIANTA CLASICĂ cu elemente de mobiliare în stil clasic

Conform Avizului Comisiei de Monumente se vor prezenta la proiectul tehnic detalii (poze) cu mobilier urban în stil clasic adecvat configurației parcului. Această variantă va oferi parcului o imagine distinctă și se va accentua calitatea de zonă protejată, istorică care o are această investiție. Mobilierul va fi din fonta, cu diverse modele florale și linii curbe.
Rheinbrucke

AKCHITLCT UKt

VARIANTA MODERNĂ cu elemente de mobiliare în stil modern


Se poate opta și pentru □ variantă de stilistică minimalistă modernă. Având în vedere faptul că întreg centrul Constanței va fi amenajat cu același tip de mobilier această variantă va ajuta la crearea unei atmosfere omogene pe întreaga zonă a centrului.

Posibile modele:

POZA

DENUMIRE MOBILIER

BANCA ȘEZUT DE LEMN CU SPATAR PENTRU (CULOARE WENGHE) ZONA CENTRALA B43

COS DE GUNOI METALIC CU SCRUMIERA PENTRU ZONA CENTRALA SI ARTERELE PRINCIPALE C23

Cos cu pungi colectare model TO1LEKAN

CIȘMEA cu robinet

Rheinbrucke


AltCHI I IC 1 UKL

o LUCRĂRI PROPUSE PENTRU COLECTAREA APELOR PLUVIALE

Pentru colectarea apelor pluviale se propun rigole deschise, realizate din beton din elemente prefabricate poziționate in lungul aleilor dintre spatiile verzi, apele pluviale colectate fiind direcționate către guri de scurgere metalice echipate cu cămine dotate cu denisipatoare.

Din căminele gurilor de scurgere, apa pluviala colectata va fi direcționata prin intermediul unor țevi din PVC cu DN200 mm, care rețeaua de canalizare pluviala existenta in apropierea fiecărei guri in parte.

Gurile de scurgere propuse vor fi similare cu cele din detaliul de pe planșa anexata acestui memoriu.

Din zonele de parcare apele pluviale vor fi colectate cu ajutorul unor rigole carosabile cu grile metalice si apoi deversate către căminele de canalizare pluviala existente in apropiere.

Conductele de canalizare se vor poza îngropat in sol pe pat de nisip cu grosimea de 10 cm, sub adâncimea minima de îngheț respectând diametrele si pantele din normativele de speciafitate.

Cotele capacelor vor fi determinate in funcție de cotele finale ale terenului amenajat.

o LUCRĂRI PROPUSE PENTRU ALIMENTAREA CU APA RECE

In prezent pe amplasamentul studiat, exista alimentare cu apa pentru fântâna arteziana din centrul parcului si pentru alimentarea cu apa a unei fântâni pentru băut apa.

Se propune realizare unei revizii asupra fântânii arteziene care sa cuprindă: verificarea etanșeității, verificarea funcționarii duzelor si curățarea acesteia.

In căminul de vane din care este realizat branșamentul pentru alimentarea cu apa a fântânii arteziene se vor monta robinete pentru ramificarea rețelei pentru alimentarea cu apa a fântânii de băut apa propuse si pentru alimentarea cu apa a sistemului de irigare proiectat.

o LUCRĂRI PROPUSE PENTRU SISTEMUL DE IRIGARE

Se propune realizarea unui sistem de irigare a spatiilor verzi rezultate in urma amenajării zonei studiate, sistem de irigare format din aspersoare, rețea de distribuție apa, rețea distribuție sistem de irigare prin picurare, sistem de comanda/ programare si alimentare cu apa, electrovane, senzor de ploaie, cămine de distribuție si accesorii.

In general sistemul de irigare va fi format din doua tipuri de udare al spatiilor verzi:

Udare cu aspersoare

Udare prin picurare

Aspersoarele vor fi amplasate astfel încât sa acopere fiecare zona de spațiu verde propusa, conform planului de situație anexat. Acestea vor fi setate pentru a avea raza de udare de 1.50 m si 10.00 m.

Distribuita apei la aspersoare se va realiza cu ajutorul unui tub flexibil de 1", racordurile la fiecare aspersor realizându-se cu tub de J4".

Udarea spatiilor verzi se va realiza in baza unui program prestabilit, comanda realizându-se cu ajutorul controllerului amplasat in căminul de distribuție a sistemului de irigare.

Au fost prevăzute mai multe zone de irigare, fiecare zona având cămin de distribuție cu electrovane comandate separat din controller. Toate electrovane din căminele de distribuție vor fi conectate la sistemul de comanda cu programator orar si la senzorul de ploaie.

Pentru udarea zonelor verzi prin picurare se vor utiliza conducte special destinate acestui scop, conducte perforate la distante regulate, in vederea asigurării unei cantități de apa suficiente in funcție de fiecare tip de planta din zona respectiva.

IRIGAREA PRIN ASPERSIE

Irigarea prin aspersive se face prin aspersoare pop-op telescopice (numite si sprinklere, sau popular „stropitori”), cu diverse înălțimi de ridicare fata de sol, si se adresează in special zonelor cu gazon.

Aspersoarele sunt complet îngropate si mascate, făcând-si apariția strict pe durata udării. Tipurile de aspersoare ce se pot regăsi într-un sistem de irigare, si aplicațiile lor, sunt: o Aspersoarele rotative

Acest tip de aspersor se caracterizează printr-un jet de apa ce se rotește pe un unghi stabilit la proiectare si la reglajul aspersorului, si este utilizat cu precădere pentru peluzele cu gazon cu deschidere mai

DHE1NBKUCKE


IVARCHlTtC ( uke

mare. In funcție de model, pot atinge raze de udare intre 5 si 15 metri, sau mai mult pentru modelele destinate terenurilor sportive.

o Aspersoare spray

Aspersoarele spray se caracterizează printr-o perdea de apa uniforma, distribuita pe un unghi prestabilit si reglabil. Se utilizează pentru spatii cu gazon cu deschidere mica, sau pentru borduri florale si zone mai largi cu vegetație deasa. De regula, este vorba despre un corp de aspersor căruia i se atașează o duza achiziționată separat, duza care ii stabilește raza si unghiul sau forma de udare. Se pretează pentru raze de udare intre 0,6 si 5,5 metri.

IRIGAREA PRIN PICURARE

Irigarea prin picurare se realizează cu ajutorul unui tub de picurare (numit si furtun de picurare) așezat la suprafața terenului, de regula mascat de vegetație, conectat la sistemul de conducte subterane pentru funcționarea automatizata. Exista si varianta de tub de picurare ce se poate monta îngropat, aproape de rădăcinile plantelor, o tehnologie din ce in ce mai căutata in ultimii ani.

Tubul de picurare conține, de regula, picurătoare (numite uneori si duze) preinstalate la o distanta anume pe lungimea tubului, cu un debit de apa fix (ex. 4 litri/ora/picurător, 33 cm distanta intre picurătoare). Aceasta varianta se pretează irigării zonelor cu vegetație foarte deasa, sau a gardurilor vii. Irigarea prin picurare poate fi cu pana la 80% mai eficienta decât udarea manuala, in ceea ce privește consumul de apa.

o LUCRĂRI PROPUSE PENTRU ILUMINAT

Pentru iluminatul aleilor din parcul studiat se vor utiliza corpurile de iluminat existente, suplimentate în zonele in care acestea nu acoperea zona uniform sau in zonele mai slab iluminate si in zonele aleilor nou proiectate.

Corpurile de iluminat existente vor fi supuse unei revizii generale , înlocuindu-se sursa de lumina si conductoarele electrice. Pentru a reduce consumul de energie, in corpurile existente vor fi montate becuri de tip LED.

Corpurile de iluminat propuse pe aleile principale vor fi similare cu cele existente .

Pentru iluminatul aleilor nou proiectate, vor fi prevăzute corpuri de iluminat de tip stâipișor, cu înălțime de 800-1000 mm si diametrul de 70-80 mm. Acestea vor fi echipate cu becuri de tip LED si vor fi similare cu cele din detaliul de pe planșa 1.01

Pentru iluminatul statuii din fântâna arteziana vor fi prevăzute doua corpuri de iluminat subacvatice prevăzute cu becuri LED cu puterea de 9-10 W fiecare, grad de protecție IP68 si vor fi similare cu cele din detaliul de pe planșa 1.01.

Pentru iluminatul statuilor de pe alei, se vor utiliza corpuri de iluminat montate incastrat in pavaj, acestea fiind prevăzute cu becuri LED cu puterea de 10-15 W, grad de protecție minim IP68 si vor fi similare cu cele devin detaliul de pe planșa nr. 1.00.

Se vor realiza circuite noi pentru alimentarea corpurilor de iluminat, atât pentru cele existente cat si pentru cele propuse. Circuitele electrice existente vor fi dezafectate.

Circuitele proiectate vor fi pozate îngropat in sol la adâncimea de 0.50-0.80 m, in tuburi de protecție.

Vor fi pozate tuburi de protecție prevăzute intre cămine de tragere pentru a facilita eventualele înlocuiri sau extinderi.

Căminele de tragere vor fi prevăzute conform planului de situație anexat, la schimbări de direcție, intersecții cu alte atei si in dreptul tablourilor electrice nou proiectate, acestea fiind realizate din elemente prefabricate prevăzute cu capace metalice cu sistem de închidere si garnitura de etanșare. 5e va acorda atenție sporita la realizarea acestor cămine si se va avea in vedere ca hidroizolația sa fie de calitate prevenind infiltrațiile care ar putea sa apară.

Se propune montarea unui tablou electric destinat circuitelor de iluminat, amplasat in zona postului de transformare PTS 8, conform planului de situație.

De asemenea in zona chioșcurilor sezoniere va fi prevăzut un tablou electric din care sa fie alimentate cu energie electrica.

RHEINBkUCKF


. a K< li ■ i ,

 • b. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

Nu este cazul.

 • c. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul.

 • d. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Conform Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, imobilul este situat în:

 • •   Necropola orașului antic Tomis, cod CT-l-s-A-02555, perimetrul delimitat de strada lederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd, 1 Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimort, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie' la S de Mamaia, malul Mării Negre și Portul Comercial

 • •   Sit urban, cod-CT-ll-s-B-02842

în cadrul parcului există statui încadrate în Lista de Monumente Constanța:

 • •   Grup statuar „Faun și nimfă", CT-lll-m-B-02931, datare 1963

 • •  Statuia „Tinerețe", CT-lll-m-B-02949, datare 1962

 • •  Statuia „Extaz", CT-lll-m-B-02953, datare 1962

 • •  Statuia „Aruncătorul cu discul", CT-lll-m-B-02935, datare 1958

 • e. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Tip suprafața

  Existent

  Propus

  Modificare

  Suprafața (mp)

  Procent din total

  Suprafața (mp)

  Procent din total

  Suprafața (mp)

  Procent din inițial

  Spatii verzi

  10.041

  49,39%

  11.560

  56,86%

  +1.519

  +13,14%

  Alei pietonale

  4.350

  21,40%

  4.416

  21,72%

  66

  1,49%

  Carosabil si parcari

  5.009

  24,64%

  3.730

  18,35%

  -1.279

  -34,29%

  Amprenta Anexe

  595

  2,93%

  138

  0,68%

  -457

  ■331,16%

  Loc de joaca copii

  134

  0,66%

  285

  1,40%

  +151

  +52,98%

  Bazin fantana

  200

  0,98%

  200

  0,98%

  0

  0,00%

  Total (top. 243067)

  20.329

  100%

  20.329

  100%

POTexistent — POTpropus — 0

CUTexistent ~ CUTpropus = 0

Funcțiuni

Parc public

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Rheinbruckt


k A R. V I 1 i j i. , i K i.

In total sunt cca. 77 de corpuri de iluminat x 25 W fiecare => un consum de cca. 2.00 kwh.

O medie de 5 h/zi -> 3650 kw/an.

Cca. 11000 mp de zona care trebuie irigata si ca trebuie cca. 2,5 l/mp -> 25 mc /zî. Se va uda 5 luni /an = 150 zile din care se scad o treime ploile, mai rămân 100 zile de irigare => 2500 mc apa

La consumurile inițiale de cantități se adaugă valorile de mai sus.

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni.

5.4. Costurile estimative ale investiției

a. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

Pentru prezenta investiție, conform devizelor anexate, costurile estimate sunt:

VARIANTA CLASICA și VARIANTA MODERNA de stilistică a mobilierului nu influențează costurile. Costurile sunt influențate de VARIANTA REABILITĂRI STATUI și VARIANTA FĂRĂ REABILITĂRI STATUL

VARIANTA REABILITĂRI STATUI

COSTUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:

 • - în iei FĂRĂ TVA - 9 204 022,59

 • - în Iei CU TVA - 10 939 473,16

-în lei FĂRĂ TVA-7 460 214,66

 • - în lei CU TVA - 8 877 655,45


 • - în lei FĂRĂ TVA - 8 .164.912,54

 • - în lei CU TVA - 9 704,697,65

 • - în lei FĂRĂ TVA - 6 602 833,87

 • - în lei CU TVA - 7 857 372,30


DINTRE CARE-CONSTRUCȚII Șl MONTAJ:

VARIANTA FĂRĂ REABILITĂRI STATUI

COSTUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:

DINTRE CARE-CONSTRUCȚII Șl MONTAJ:

b. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Conform prevederilor Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și-duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, durata normală de funcționare este de 50 ani.

Durata normală de funcționare = 600 luni.

Valoarea de inventar înainte de implementarea proiectului - nu există în prezent

VARIANTA REABILITĂRI STATUI

Valoarea de inventar după implementarea proiectului - se va adăuga la valoarea de inventar

10 939 473,16 LEI cu TVA

Amortizare lunară pentru C+M investiți 8 877 655,45 ron = 14 796,09 LEI cu TVA/ lună.

VARIANTA FĂRĂ REABILITĂRI STATUI

Valoarea de inventar după implementarea proiectului = se va adăuga la valoarea de inventar

9 704.697,65 LEI cu TVA

Amortizare lunară pentru C+M investiți 7 857 372,30 ron = 13 095,62 LEI cu TVA/ lună.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

a, impactul social și cultural

Rheinbrucke


A RC II I 1TCTIJR i:

Lucrările propuse prin proiectul de "Reamenajare Spațiului Public din Zona Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovskî" vor contribui la consolidarea identității Municipiului Constanta și la redarea valențelor inițiale ale unui spațiu central, în contextul dezvoltării de ansamblu acestuia.

Lucrările de refacere a infrastructurii publice (alei pietonale, rampe pietonale, parcări auto si parcări biciclete) vor avea ca efect crearea unui mediu propice desfășurării activităților de recreere, astfel fiind îmbunătățită funcționalitatea zonei, respectiv utilizarea corespunzătoare ca zonă recreativă.

Un argument în plus îl constituie necesitatea punerii în valoare și protejării materialului dendrologic din zonă, extinderea spatiilor verzi și completarea zonelor existente cu specii de arbori și arbuști rezistenți la condiții de mediu și microclimat specific urban, conform cerințelor legale privind protecția mediului.

Impact economic; Amenajarea

Impact social: Creșterea dezirabilității zonei, populația va folosi mai des locația

Impact ecoloeic {de mediu): Proiectul prevede lucrări de amenajare. Nu sunt preconizate evenimente cu impact major asupra mediului.

b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

o Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție

în perioada de execuție a lucrărilor de construcție, există posibilitatea creării unor noi locuri de muncă pe durată limitată, care să se adreseze populației din localitățile limitrofe.

Din extrasul de forță de muncă rezultă ca necesar pentru realizarea investiției, personal muncitor în meseriile: betonist, săpător, muncitor în construcții-montaj, finisor terasamente, peisagist, horticultor,etc.

Se estimează crearea unui număr de 15 locuri de muncă în firmele existente pentru perioada execuției lucrărilor.

o Numărul de locuri de muncă create în faza de operare                                                J

Lucrările de întreținere curentă, deși reprezintă valoric circa 0,5% din valoarea lucrărilor de investiție.-cuprind activități periodice de mentenanța, astfel încât vor necesita, anual, circa 4 locuri de muncă.

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității fi a siturilor protejate, după caz

Prin realizarea investiției impactul asupra mediului va fi pozitiv deoarece proiectul propune soluții prietenoase cu pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător, astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultate și poluarea accidentală nu vor afecta semnificativ zona din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor pe amplasament în cadrul acestei lucrări, se vor repartiza pe categorii (vaiorificabile și nevaiorificabile) și se vor valorifica conform H.G. nr. 856/2002, prin fișe de evidență a deșeurilor.

Deșeurile nevaiorificabile rezultate (moloz, sticlă, cărămizi, etc) vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate și eliminate pe bază de contract între executantul lucrărilor și societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Constanța sau vor fi transportate în zone indicate de Autoritățile Locale. în situația în care deșeurile nevaiorificabile se vor transporta în zonele indicate de primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea beneficiarului a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare - descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locui de încărcare, locul de destinația și cantitatea de deșeuri.

RheinbkuckeA RC II II ICI UR.L

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predare Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare - descărcare).

Deșeurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase și neferoase, etc), vor fi predare beneficiarului la sfârșitul lucrărilor pe bază de Proces Verbal predare - primire, împreună cu Fișele de Evidență.

5.6. Analiza financiară șî economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, indusive prognoze pe termen mediu și lung

c.  Analiza financiara; sustenabilitatea financiară

d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza financiară este prezentată în anexa 1.

Rheinbkuckf


k ă Ha i l < I l v. i u ix i

6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ
6.1    Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabîlității și riscurilor

Variantele sunt similare din punct de vedere tehnic, economic, al sustenabilității și riscurilor.

Varianta Clasica si Varianta Moderna sunt similare financiar.

Varianta Reabilitări Statui implică costuri mai mari decât Varianta Fără Reabilitări Statui.

6.2    Selectarea și justificarea scenariului/opțîunîi optim(e), recomandat(e)

Scenariul selectat și recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiții este Varianta MODERNĂ si Varianta Fără Reabilitări Statui.

Selectăm Varianta modernă conform cerințelor Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Primăriei Timișoara.

Selectăm Varianta Fără Reabilitări Statui deoarece aceasta poate fi prinsă intr-un proiect separate și ușurează elaborarea proiectului tehnic dezvoltat din acest DALI.

6.3    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției
 • a.  Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

VARIANTA FĂRĂ REABILITĂRI STATUI

COSTUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:      -în lei FĂRĂ TVA-8 ,164.912,54

 • - în lei CU TVA - 9 704.697,65

DINTRE CARE - CONSTRUCȚII Șl MONTAJ;            -în lei FĂRĂ TVA-6 602 833,87

 • - în lei CU TVA - 7 857 372,30

 • b. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele și reglementările tehnic în vigoare

Conform Analizei Cost beneficiu Anexată.

 • c.  Indicatorii financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Conform devizului general, valoarea de construcții și instalații defalcată pe obiectivele studiate: investiția specificată (construcții și montaj) raportată la suprafața desfășurată a obiectivelor este următoarea:

Suprafața totală a parcului cu carosabil și parcări incluse este de 20.329 mp. Valoarea RON/mp = 386,51 lei/mp cu TVA.

 • d. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata realizării obiectivului de investiții: 12 luni.

6.4    Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prezenta documentație tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normativelor șî legislației în vigoare, cum ar fi:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Rheinbrucke


A K < . i ' i I l. V. i vi >< i

 • -  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările șî completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr, 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr, 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

-- Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecțiuni dorsolombare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările și completările ulterioare;

Proiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DALI MEMORIU GENERAL D.A.L.I.

Rheinbrucke

SRțNtȘO SR EN ISO

CHEL" 3dEZA KG H I T 1: C I U K 1

 • -  Ordinul nr. 2828/2015 pentru modificarea anexe nr. 1 la Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314.2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată, și a Listei Monumentelor Istorice Dispărute, cu modificările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

 • -  Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  Ordinul nr. 901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către ISC a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 486/2007 și al Inspectoratului general al Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții -I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecție civilă;

 • -  Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

 • -  Ordinul nr. 2/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de amplasament pentru gospodărirea apelor;

 • -  C dinul nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții";

 • -  Ordinul nr. 1711/2006 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică -Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare;

DHEINBRUCKE1V ARC HI TEC iUKL

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Scopul prezentei documentații este de a obține finanțare și aprobare în Consiliul Local Constanța.

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 7.1.   Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de Urbanism nr. 493 din 07.03.2017 Primăria Constanța este anexat prezentei documentații.

 • 7.2.   Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

Planul topografic, este anexat prezentei documentații.

 • 7.3.   Extrasul de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzut de lege Se va anexa prezentei documentații.

 • 7.4.   Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente Nu este cazul.

 • 7.5.   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Seva anexa prezentei documentații.

 • 7.6.   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul. Se propun lucrări de amenajări.

 • b. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Nu este cazul. Se propun lucrări de amenajări.

 • c.  Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Nu este cazul.

 • d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul. Obiectivul nu este încadrat pe lista monumentelor istorice.

 • e. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Se va anexa prezentei documentații Expertiza Tehnică.

 • f.  Avize și acorduri specifice obiectivului de investiție.

Aviz Confort Urban

Aviz Comisia circulație

Aviz Distrigaz

Aviz Edistributie

Aviz Radet

Aviz Raia

Aviz Telekom

Acord Direcția de Gospodărire Comunală - Serviciul Administrare Spatii Verzi

Aviz Direcția Județeană oentru Cultură Constanta

/                 întocmit.

Arh. Hamza Au^ustin-Răzvan . Arh. Bogdan Alexandru


I

Proiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă șl Balet Oleg Danovski - etapa DAU

MEMORIU GENERAL D.A.L.I.

46/46

RI1E1NBRUCK1


AKCHI > ; C ( J li

ANALIZA FINANCIARĂ

Reamenaj^°a spațiului public din zon^ Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski

- etapa DAU"

bd, Comis, str. Ștefan cel Mare, str. Mircea cel Bătrân

Municipiul Constanța;

Județul Constanța

Timișoara

Ianuarie 2019

ÎM)


BORDEROU


 • 1. INTRODUCERE.


  2, IDENTIFICAREA INVESTIȚIE) Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE


REFERINȚĂ

 • 2. j. Situația exis tenta și iden tificare a deficien țelor.

  • 2.2    Obiectivele investiție...........................................................................................................................5

  • 2.3   Entitățile implicate în proiect............................................................................................................6

  • 2.4   Perioada de referință....

 • 3.  ANALIZA OPȚIUNILOR

 • 4.  ANALIZA FINANCIARĂ

 • 4.1   Costurile totale cric investiției....

 • 4.2   încasări, și plăți din exploatare.......

 • 4.3  Evoluția prezumotă a cesturilor de operare

 • 4.4   Evoluția prezumată a veniturilor financiare.............................................. ....11

 • 4.5  Indicatori de performațâ financiară

 • 5.   ANALIZA DE SENSITIVITATE

 • 6.  ANALIZA DE RISC

 • 7.   RECAPITULAREA ANALIZEI

Proiect' nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului pubBc din zona Teatrului Național de Operă ți Băiet Oleg Danovski - etapa DalI Anexai, ANALIZA. FINANCIARĂ$1 ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCHĂRIlOK DE INTERVENȚIE

Rheinbkucke

A K.CII I 1 L G: J O i<LProiect r»r. 533/2H18: Seatnenejarea spațiului puo'ic din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski etapa OALI Anexai, ANALIZA FINANCIARĂ Șl ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE "/70


RHElNBRUCKr


AKCr .        li K i:

 • 1. INTRODUCERE

Analiza financiară are ca scop determinarea rentabilității financiare și economice a unui proiect de investiții, precum și sustenabiîitatea sa. investițiile pot fi productive și non-productive. în viața reală se poate întâmpla ca un proiect să fie profitabil din punct de vedere financiar, dar nu și economic. în acest context proiectul nu servește societății și nu ar trebui să fie finanțat. Pc de altă parte, sunt proiecte care nu sunt profitabile din punct de vedere financiar, dar profitabile din punct de vedere economic, ceea ce înseamnă că proiectul generează beneficii incrementale la nivelul societății. Acest tip de proiecte ar trebui să se bucure de o largă susținere și să beneficieze de finanțare nerambursabilă.

In cadrul proiectelor finanțate prin fonduri structurale, analiza cost-beneficiu capătă o importanță deosebită deoarece arată dacă un proiect merită și are nevoie dc finanțare și în ce proporție ar trebui să fie acordată finanțarea. în cazul acestui proiect, fiind vorba de reabilitarea unui parc public, proiectul nu este un generator major de venituri (veniturile generate se constituie din taxele subvenționate de stat) ceea ce înseamnă ca operațiunile sale nu pot fi susținute decât prin fonduri pubiice,

Sursele folosite pentru analiză sunt:

„Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiții" emis de Comisia Europeană.

 • 2. IDENTIFICAREA INVESTIȚIEI Șl DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ

  • 2.1 Situația existentă și identificarea deficiențelor

Parcul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski este situat în zona centrală a municipiului Constanța. A fost pentru prima dată amenajat în 1907 și situația actuaiă a fost amenajată în 19571958. Proiectul se încadrează in strategia Primăriei Municipiului Constanta de reabilitare si modernizare a litoralului in zona Municipiul Constanta, atât din punct de vedere al infrastructurii cât si al facilităților turistice.

Anexa din lemn este o construcție ușoară, formată din stâlpi și grinzi din lemn, cu o învelitoare din șindrilă bituminoasă. Este așezată direct pe aleea pietonală de asfalt. Anexa de lemn nu prezintă degradări structurale.

Elementele decorative din piatră nu prezintă degradări structurale, dar se pot observa degradări la nivelul finisajelor, și anume bucăți de piatră căzute de ia soclurile de împrejmuire.

Treptele dintre diferențele de nivel din parc nu prezintă degradări structurale.

Aleile pietonale sunt compuse dintr-un strat vizibil de asfalt turnat, probabil, peste umplutura din pietriș sort. Aleile pietonale prezintă crăpături la nivelul planului de călcare. Acestea nu pun în pericol stabilitatea aleilor.

Carosabilul din fața teatrului este de tip asfaltlc. Nu prezintă degradări structurale majore.

Carosabilul și parcările din fața Sălii Sporturilor este format din plăci de beton de aproximativ 2x2m cu inserții vizibile de piatră de râu. La rosturile dintre plăci există piatră cubică pentru drenarea apelor pluviale. Prezintă fisuri parțiale care nu pun în pericol structura parcărilor.

 • 2.2 Obiectivele investiție

 • • Se păstrează planimetria existentă a parcului, se înlocuiește complet îmbrăcămintea.

 • • Se înlocuiesc toate băncile și se repoziționează pe amenajarea nouă.

» Se înlocuiesc toate coșurile de gunoi existente și se repoziționează.

» Se propune mai multă zonă verde în cadrul totalului de suprafață a parcului

° Statuile se vor reabilita pe baza unui proiect de reabilitare separat de prezentul, care se va aprobe de către Comisia de Monumente.

« Bazinul din jurul statuii se reabilitează.

° Elementele de decor din piatră rămân și se reabilitează.

’ Anexa de lemn se desființează din motive de compoziționale. Se propune o anexă nouă într o poziție care să nu deranjeze axele de perspectivă a parcului.

® Pe amplasamentul anexei existente se va propune un monument de for public pe baza unui proiect separat de prezentul.

» Piatra de la soclurile decorative și stâlpii decorativi va fi recondiționată. Unde este cazul se va completa la fisuri cu ciment antichizat.

0 Sensul giratoriu va fi reabilitat.

» Se va propune un sistem de drenuri eficient pentru întreaga amenajare, gândit ca un tot unitar.

 • * Copacii maturi se vor păstra.

 • * Cișmeaua se păstrează și se reabilitează.

■> Jardinierele din beton se desființează.

 • * Soluția tehnica va păstra caracterul zonei.

° Pentru propunere se pot folosi materiale precum lemnul, fierul forjat, piatra naturală și pe cât de mult posibil materiale locale.

Avantajele economice așteptate se referă la:

- reducerea costurilor de întreținere pentru parc și aleile aferente;

 • 2.3    Entitățile implicate în proiect

Primăria Municipiului Constanța - administratorul construcției va contribui la modernizarea acestuia și de asemenea, va suporta costurile de întreținere ulterioare. De asemenea: va angaja contractantul, va face recepția investiției atunci când aceasta va fi terminată; va fi responsabil atât pentru întreținerea anuală și periodică a construcției pe durata de viață a proiectului și după aceea.

 • 2.4    Perioada de referință

Prin perioada de referință se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze în cadrul analizei economico-finandare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie să fie formulate pentru o perioadă corespunzătoare în raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referință poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari și economici ai proiectului.

Calendarul de analiză a proiectelor___

Sector

Orizont de timp (ani)

Cal ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa; Anexa 1 la Regulamentul

'EU) Nr. 480/2.014

BHEINBm jCXI-


AKCIii '' !: >- ( uR I

Perioada de referință: pentru acest proiect, orizontu; de timp avut "in vedere este de 15 de ani, conform recomandărilor de realizare a analizei cost-benefkiu.

Lucrările de modernizare și reabilitare, conform graficului de execuție, sunt prevăzute a se desfășura într-o perioadă de 12 luni.

La sfârșitul acestei perioade se așteaptă realizarea de lucrări de întreținere periodică. Pe parcursul acestei perioade de 15 de ani, obiectul proiectului invest-ționa! va fi în uz deplin. La sfârșitul perioadei de 15 de ani, problema ce se va pune va fi dacă să se efectueze o întreținere periodică în anul 16 sau să se efectueze noi lucrări majore.

Perioada de viață a reabilitărilor poate fi considerată astfel ca timpul scurs până în anul în care va fi nevoie de o a doua reabilitare. Această durată - 15 de ani -- este considerata ca fiind perioada de analiză.

 • 3. ANALIZA OPȚIUNILOR

® Se păstrează planimetria existentă a parcului, se înlocuiește complet îmbrăcămintea.

 • • Se înlocuiesc toate băncile și se repoziționează pe amenajarea nouă.

 • • Se înlocuiesc toate coșurile de gunoi existente și se repoziționează,

 • • Se propune mai multă zonă verde în cadrul totalului de suprafață a parcului.

 • • Statuile se vor reabilita pe baza unui proiect de reabilitare separat de prezentul, care se va aproba de către Comisia de Monumente.

 • • Bazinul din jurul statuii se reabilitează.

 • • Elementele de decor din piatră rămân și se reabilitează.

» Anexa de lemn se desființează din motive de compoziționale. Se propune o anexă nouă într-o poziție care să nu deranjeze axele de perspectivă a parcului.

 • • Pe amplasamentul anexei existente .se va propune un monument de for public pe baza unui proiect separat de prezentul.

® Piatra de la soclurile decorative și stâlpii decorativi va fi recondiționată. Unde este cazul se va completa la fisuri cu ciment antichizat

° Sensul giratoriu va fi reabilitat.

® Se va propune un sistem de drenuri eficient pentru întreaga amenajare, gândit ca un tot unitar.

4 Copacii maturi se vor păstra.

4 Cișmeaua se păstrează și se reabilitează.

° Jardinierele din beton se desființează.

o Soluția tehnică va păstra caracterul zonei.

® Pentru propunere se pot folosi materiale precum lemnul, fierul forjat, piatra naturală și pe cât de mult posibil materiale locale.

Variantele pentru acest DAL1 se regăsesc ia lucrările de intervenție de RESTAURARE STATUI MONUMENTE ISTORICE si ELEMENTE DE MOBILIER URBAN prezentate mai jos. Oricare dintre variantele alese va conține pe lângă variante șî toate lucrările de mai su5.

VARIANTA REABILTIARE STATUI

Proiectul tehnic va respecta și următoarele propuneri tehnice: (Extras din anunțul de consultare a pieței pe platforma SICAP nr. 159704/24.09.2018 Primăria Constanța)

în scopul reabilitării obiectivelor culturale din municipiu! Constanța, a fost demarată procedura de achiziție privind „servicii de restaurare, reamplasare și punere în valori statui și monumente istorice amplasate îri municipiul Constanța", în care au fost incluse 20 de obiective culturale printre care și cele 5 monumente istorice amplasate în parcul Teatrului Oleg Danovski și în zona Sălii Sportului, respectiv:

 • - statuia „Extaz"- amplasată pe spațiul verde din parc;

 • - statuia „Tinerețe" amplasată pe spațiul verde din parc;

 • - grupul statuar „Faun și nimfa" - amplasat în incinta fântânii din fața teatrului;

 • - statuia „Aruncătorul cu discul" - amplasat în fața Sălii Sportului;- basorelief, 2 buc., „Tineri sportivi" ~ amplasate pe pereții exteriori ai Sălii Sportului.

VARIANTA FĂRĂ REABILTIARE STATUI

Statuile nu se reabilitează în cadrul prezentului proiect. Reabilitările statuilor vor face obiectul unui ait proiect.

VARIANTA CLASICĂ cu elemente de mobiliare în știi clasic

Conform Avizului Comisiei de Monumente se vor prezenta ia proiectul tehnic detaiii Jpoze) cu mobilier urban în stil clasic adecvat configurației parcului. Această variantă va oferi parcului o Imagine distinctă și se va accentua calitatea de zonă protejată, istorică care o are această investiție.

VARIANTA MODERNĂ cu elemente de mobiliare în stil modern

Se poate opta și pentru o variantă de stilistică minimalistă modernă. Având în vedere faptul că întreg centru! Constanței va fi amenajat cu aceiași tip de mobilier această varianta va ajuta la crearea unei atmosfere omogene pe întreaga zonă a centrului.

Variantele sunt similare din punct dc vedere tehnic, economic, al sustenabilității și riscurilor.

Varianta Clasica si Varianta Moderna sunt similare financiar.

Varianta Reabilitări Statui implică costuri mai mari decât Varianta Fără Reabilitări Statui.

Scenariul selectat și recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiții este Varianta MODERNĂ si Varianta Fără Reabilitări Statui.

Selectăm Varianta clasică conform cerinței.

Selectăm Varianta Fără Reabilitări Statui deoarece aceasta poate fi prinsă într-un proiect separate și ușurează elaborarea proiectului tehnic dezvoltat din acest DAU.

Notă: Costurile prezentate în Analiza Financiară fac referire doar la varianta propusă.

DHEINBRUCKE


A 4 C. 1 ■ ; i I; U | U R i;

4. ANALIZA FINANCIARĂ

Principalul scop al analizei financiare este aceia de a construi proiecții financiare pentru a determina indicatori de performanță.

Metodologia folosită în analiza financiară, precum și în cea economică, este cea a fluxurilor de numerar actualizate. Aceasta presupune următoarele ipoteze generale;

■ numai intrările și ieșirile de numerar sunt iuat în calcul (amortizarea, rezervele și alți indicatori non-bănești sunt excluși din analiză);

■■ calculul fluxurilor de numerar este bazată pe metoda incrementală, adică pe diferența dintre beneficiile și costurile alternativei „cu proiect" și cele aferente alternativei „fără proiect";

■■ rata de actualizare pentru analiza financiară este de 5% (conform Ghidului pentru analiza cost-beneficiu);

- pentru o mai bună înțelegere a analizei, aceasta este realizată în prețuri constante.

4.1 Costurile totale ale investiției

Costurile totale ale investiției;

Den. capitol

Valoarefexclusiv TVA)

TVA

Vaioarefinclusiv TVA)

Cost realizare lucrări

8 159 157,37

1 539 785,10

9 698 942,47

Din care C+M

6 602 833,87

1 254 538,44

7 857 372,30

 • 4.2 încasări și plăți din exploatare

încasări din exploatare

Veniturile din exploatare sunt prezentate în tabelele centralizatoare ale analizei financiare și respectiv economice.

Datorită specificului investiției, și anume reabilitarea parc, din acest punct de vedere, nu există venituri din exploatare.

Cheltuieli din exploatare:

Cheltuielile din exploatare sunt reprezentate de cheltuielile reparațiilor curente elementelor construite ale parcului și a toaletarilor arborilor.

 • 4.3 Evoluția prezumată a costurilor de operare

TABEL 1 - Costul întreținerii anuaie a obiectivului de investiție

Moneda

Condiție foarte proastă

Condiție proastă

Condiție medie

Condiție bună

Condiție foarte bună

Furo

45930

39109

-28680

11733

5214

Leș

218226

181855

133360

54557

24247

Notă: întreținearea anuală se rapotează la costul menținerii obiectivului la cele mai înalte stadarde de funcționare.

 • A. SITUAȚIA FĂRĂ PROIECT

Având în vedere faptul că imobilul studiat, ce face obiectul prezentului proiect de modernizare și reabilitare, se află într-o condiție proastă, costurile de întreținere ale acestuia pe o perioadă de 15 ani (de la anul 0 la anul 15), în situația „fără proiect", sunt indicate în tabelul 2.

în secțiunea 1 a tabelului este prezentată evoluția stării construcției. în momentul realizării prezentei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, clădirea se află într-o stare proastă (valoarea costurilor anuale de întreținere pot fi estimate la 181855 lei/an), situația urmând a se agrava continuu dacă nu se iau măsuri de modernizare ($-a estimat că după 10 ani, va ajunge în condiția „foarte proastă" iar valoarea costurilor anuale de întreținere pot fi estimate la 218226 lei/an}.

întrucât înainte de executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare clădirii, starea va fi una proastă, se apreciază că valoarea costurilor anuale de întreținere la nivelul bugetului local în situația „fără proiect" pot fi estimate ia 13S222 lei/an (conform tabelului 1}.

TABEL 2 - Costurile suportate de bugetul local, pe fiecare an, în situația „fără proiect"

Anul

o

1

2

3

4

5

6

7

Costuri exploatare

Cesturi utilități

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri angajați

0

0

0

0

0

a

0

0

Alte costuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri întreținere

Condiție proastă

181855

181855

181855

181855

181855

181855

181855

181855

Condiție foarte proastă

o

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL COSTURI

181355

181855

181855

181855

181855

181855

181855

181855

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

Costuri exploatare

Costuri utilități

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri angajați

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte costuri

0

o

0

0

0

0

0

0

Costuri întreținere -

Condiție proastă

181855

181855

0

0

0

0

0

c

Condiție foarte proastă

0

0

218226

21.8226

218226

218226

218226

218226

TOTAL COSTURI

181855

18185S

218226

218226

218226

213226

218226

218226

 • B. SITUAȚIA CU PROIECT

După realizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare, vor fi necesare lucrări de întreținere anuale ale construcției.

Costurile anuale de întreținere depind de starea clădirii în care se efectuează lucrările. întrucât după executarea lucrărilor de modernizare, clădirea vizată va fi una în stare „foarte bună", se apreciază ca valoarea costurilor anuale de întreținere ia nivelul bugetului local, în situația „cu proiect" pot fi estimate la 24247 lei/an (conform tabel 1).

nHEINBKUCKE


J \ A KC il ! T i.:C I vi K i-

Chiar și în condițiile derulării unui program anual de întreținere, calitatea finisajelor va scădea, ?nsă gradual. După .10 ani, condiția „foarte bună" a construcției studiate va ajunge să devină doar condiție „bună", costurile de întreținere crescând în această situație.

TABEL3 - Costurile suportate de bugetul local, pe fiecare an,în situația „cu proiect"

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

Costuri exploatare

Cesturi utilități

0

0

0

G

0

C

0

0

- - 1

Costuri angajați

0

0

0

0

0

0

0

I

A!te costuri

0

0

0

0

y

0

0

0

Costuri întreținere

Condiție foarte bună

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

Condiție bună

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL costuri

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

Costuri exploatare

Costuri utilități

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri angajați

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte costuri

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri întreținere

Condiție foarte bună

24247

24247

0

0

c

0

o

0

Condiție bună

o

0

54557

54557

54557

54557

54557

54557

TOTAL costuri

24247

24247

54557

54557

54557

545S7

54557

54557

 • 4.4 Evoluția prezumată a veniturilor financiare

întrucât pentru utilizarea Parcului din fața Operei, obiectul prezentului proiect investițîona!, Primăria Municipiului Constanța nu percepe niciun tarif, iar obiectul proiectului se rezumă doar la restaurarea uțirielor elemente construite și amenjarea vegetației, nu se poate vorbi despre venituri financiare directe (taxe, subvenții, alocații, etc.j. Veniturile financiare sunt repezentate de diferența dintre valoarea lucrărilor de întreținere „fără proiect" față de valoarea lucrărilor de întreținere „cu proiect".

TABEL 4 — Benefici financiare aduse bugetului local în situația cu proiect

Anul

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Cesturi de întreținere în situația fără proiect

181855

181855

181855

181855

181855

181855

181855

181855

1.1. Beneficii financiare fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

i rotai cap. 1

-181855

181855

-181855

-181855

-181855

-181855

-181855

-181855

2. Costuri de întreținere în situația cu proiect

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

2.1. Beneficii financiare

cu proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cap. 2

-2424/

-24247

•24247

-24247

-24247

-24247

-24247

•24247

BENEFICII FINANCIARE

157608

157608

157608

157608

157608

157608

157608

157608

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Costuri de întreținere în situația fără proiect

181855

181855

2182.26

2182.26

218226

218226

218226

218226

1,1. Beneficii financiare fără proiect

0

0

0

0

0

0

0

I

0

Total cap. 1

■183.855

-181855

-218226

-218226

-218226

-218226

■■218226

-218226

2. Costuri de întreținere în situația cu proiect

24247

24247

54557

54557

54557

54557

54557

54557

2.1. Beneficii financiare cu proiect

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cap. 2

-24247

-24247

-54557

-54557

-54557

-54557

-54557

-54557

BENEFICII FINANCIARE

157608

157608

163670

163670

163670

163670

163670

163670 i

4.5 Indicatori de performață financiarăPentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului Investițional propus, este necesar să se consolideze toate costurile și beneficiile identificate și cuantificate pentru toate entitățile implicate în proiect. Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru situația „fără proiect", cât și pentru situația „cu proiect", ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului.

Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor și costurilor ce se înregistrează în perioade diferite de timp. Rata de actualizare pentru construcții este de 5% (conform Ghidului pentru analiza cost-beneficiu).

Indicatorii care reflectă eficiența investiției luați în considerare sunt: valoarea actualizată netă (VAN), rata internă de rentabilitate (RIR) și raportul beneficii actualizate / costuri actualizate (raoortul BA/CA).

A, Valoarea actualizată netă (VAN)

Se determină ca diferență între beneficiile nete viitoare actualizate și capitalul investit.

Indicatorul, prin conținutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul inveslițional total, generat de respectivul proiect, actualizat.

Relația de calcul a VAN este:


unde:


VAN

I BN

e

t


 • - valoarea actualizată netă;

 • - investiția, considerată cu semnul „minus" și aferentă perioadei „zero";

-fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 15 ani, care se determină ca diferență între beneficiile totale și costurile totale;

- rata de actualizare;


numărul de ani ai perioadei de previziune, luați în considerare pentru calculul VAN; ia valori de la 1 la 15;

Vrez -valoarea reziduală, calculată drept fluxul de numerar net din ultimul an de analiză pentru o perioada de 10 ani, ceea ce adunat la cei 15 ani ai perioadei de previziune se însumează într-o durată de viață economică a proiectului de 25 de                ani.

Aplicând metodologia descrisă anterior și luând în considerare o rata de actualizare de 5%, calculele realizate și rezultatele obținute sunt sintetizate în tabelul următor:

TABEL 5 ~ Determinarea VAN

Specificație

0

1

2

3

4

5

6

7

1 1. Costuri totale

969R942

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

2. Beneficii financiare

157608

1576G8

157GCB

157608

157608

157608

157608

157608

3. Beneficii financiare nete

-9541335

133360

133360

13336C

133360

13.3360

133360

1333GC

4. Rata de actuaizare financiară

0

Coeficientul de actualizare

1,0000

0,9500

0,9025

0,8574

0,8145

0,7738

0,7351

0,6983

.Beneficii nete actualizate

9698942

126692

1.20358

114340

108623

103192

98032

93131

1 Senefieîi cumulate

_

-9698942

9572250

-9451892

-9337552

-9228929

-9125738

-9C27705

8934575

Specificație

8

9

10

11

12

13

14

15

Val Rez.

1. Cesturi totale

24247

24247

24247

54557

54557

54557

54557

54557

-------------------------------------------------------------.

S45S7

2. Beneficii financiare

157608

167608

163670

163670

163670

163670

163670

163670

153670

| 3. Benefica financiare nete

133360

133360

139422

109113

109113

109113

109113

109113

109113

4. Rate de actualizare firanciate

1__

0

Coeficientul de actualizare

0,6634

0,6302

0,5987

0,5688

0,5404

0,51.33

0,4877

0,4633

0

: Beneficii nete actualizate

88474

84050

83477

62054

58960

56912

53212

50551

48024

Benfîcil cu ir viate

-8846101

-8762050

86/8573

-8G1651D

-855 7549

-8501537

-8448325

-8397774

-8349759

VAN

_

•8349750

B, Rata internă de rentabilitate

Rata internă de rentabilitate (RIR) este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului de beneficii nete actualizate este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plățile actualizate.

Aceasta rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în considerare ca perioadă de viață a investiției.

RlR -■ e dacă:

unde: FBt

e t


-fluxul beneficiilor nete;

 • - rata de actualizare;

 • - numărul de ani, ia valori ia 0 la 15.

Pentru calculul operativ al RiR se apelează la metoda interpolării, formula de calcul fiind următoarea;
unde; emin - rata mică de actualizare, care face fluxul beneficiilor nete actualizate pozitiv, dar apropiat de zero;

emax -- rata mare de actualizare, care face fiuxu' beneficiilor nete actualizate negativ, dar aproape de zero:

TBemin ; FBemax--fluxul beneficiilor nete actualizate cu rata mica, respectiv rata mare de actualizare.

Beneficiile și costurile luate în considerare la calculul RiR includ:
 • a) baza este dată de Investiția inițială, dată de valoarea totală a devizului genera! al obiectului investiției nai;

 • b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiției Ia sfârșitul perioadei de previziune; aceasta se consideră a fi egală cu fluxul net al ultimului an al orizontului de previziune, capitalizat pe 10 ani;

 • c) fluxul de beneficii și costuri pe parcursul perioadei anilor 1-15 ai investiției include doar elemente de natura exploatării;

 • d) fluxul de beneficii nete:

 • e) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și a celor anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiției, considerat anul „O" al acesteia;

f'j coeficientul de actualizare are următoarea expresie:

1 (1+e)'

unde: e - rata de actualizare, reprezentată prin e mrn si e max;

t - anul luat în calcul, t = Or n (0 - momentul de bază al investiției; 1 a- 15 - anii perioadei de previziune).

gjfluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiției.

TABEL 6 - Determinarea RIR

Specificație

0

1

2

3

4

r ri-

6

. 7

1. Costuri totale

96S8942

24247

24247

24247

24247

24247

24247

24247

2. Beneficii financiare

.157608

157608

157608

157608

157508

157608

157'608

257608

3. Beneficii financiare nete

-9541335

1333G0

133360

—.--—

133360

133360

133360

133360

_

133360

Specificație

8

9

10

11

12

13

14

15

Valoare

1, Costuri totale

24247

2.4247

54557

54557

.54557

54557

54557

54557

2. Beneficii financiare

157603

157608

163670

263670

163670

163670

16367C

163670

3. Beneficii financiare nete

2.33360

1.33360

139422

.109113

109113

209113

1092.13

109113

1885232

RIR

19 %

Indicatorii de fezabilitate obținuți din calcule sunt nesatisfăcători: valoarea actualizată netă este negativă (-8349750), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (^19 %). în aceste condiții, privind strict din perspectiva Beneficiarului, ca gestionar al construcției, proiectul investițional nu este fezabii din punct de vedere financiar și economic.

Datorită faptului că este un proiect ce nu generează venituri, nu se poate vorbi de subvenții sau alocații financiare din partea Statului Român, datorită naturii proiectului, acesta generază în mod normal indicatori negativi.

Necesitatea investiției este justificată de faptul că este necesară reamenajarea parcului. Zone neamenajate reduc dezirabilitatea locului, scad dorința populației de a vizita și utiliza locațiile comerciale din zonă, fapt care reduce creșterea economică generală a municipiului.

 • C. Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate

Raportul beneficii actualizate / costuri actualizate (Raportul BA/CA) se determină raportând suma beneficiilor actualizate cumulate ia suma costurilor actualizate cumuiate, conform următoarei formule.

□HElNBkUCKE


< A R_ C ț-; 1 T • j L

:•/ Z-Ti               ^L^4sS<C~;v£"iî’iK

Raportu! BA / CA =


y Q + A' âM


întrucât pentru utilizarea clădirii nu se percepe nici un tarif, calcularea raportului costuri de exploatare / venituri din exploatare nu este posibilă.

Luând în considerare cele 2 situații, respectiv situația fără proiect și situația cu proiect, are loc o diminuare a costurilor fa nivelul bugetului local, diferență ce reprezintă practic un beneficiu financiar pentru beneficiar.

Fluxul de numerar cumulat (fără a lua î-n considerare valoarea investiției din anul de bază) reprezentat pentru acest proiect de beneficiile financiare nete cumulate este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză, rezultatele fiind sintetizate în tabelul următor:

TABEL 7 - Fluxul de numerar calculat

Anul

1

2

3

4

5

6

7

1. Costuri totale fără proiect

181855

181855

1M855

181855

181855

131855

181855

2. Costuri totale cu proiect

24247

24247

24247

24247

24247

2.4247

24247

3. Beneficii financiare

157S0S

157608

157608

157608

157608

157608

15760S

4. Fluxul de numerar cumulat*

333350

266721

400081

533442

666802

SG0163

933523

Anul

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Costuri totale fără proiect

181855

18185.5

218226

218226

218226

218226

218226

218226

2. Costuri totale cu proiect

2.4247

24247

54557

54557

54557

>4557

54557

54557

3. Beneficii financiare

157608

1576C8

163670

163570

163670

163670

163670

153670

4. Fluxul de numerar

cumulat*

1066884

1200244

1339666

1448780

1557893

1657006

1776119

1885232

* pentru fluxul de numerar cumulat nu a fost luată în considerare valoarea investiției din anul de bază5. ANALIZA DE SENSITIVITATE

Sensitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficiență a investiției ia modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorii de eficiență luați în considerare sunt VAN, FUR (raportul BA/CA nu a fost luat în calcul), iar principalele variabilele luate în considerare au fost cheltuielile investițienale și costurile de întreținere. Pentru fiecare dintre acești 2 parametrii cheie am testat 4 tipuri de scenarii (foarte pesimist, pesimist, optimist și foarte optimist).

TABEL 8 - Analiza de sensitivitate___ _

Variații

VAN

RIR

Scenariul de bară

0

-8349750

0,19

Variația cheltuielilor investiționale:

Scenarii foarte pesimlst-creștere 5%

1,05

10183890

0,14

Scenariul pesimist • creștere 2,5%

1,03

9941416

0,17

Scenariul optimist - reducere 2,5%

0,98

9456469

0,22

Scenariul foarte optimist - reducere 5%

0,95

9213995

0,24

Variația costurilor de întreținere:

Scenarii foarte pesimist-creștere 5%

1,05

-8767238

0,24

Scenariul pesimist - creștere 2,5%

1,03

-8558494

0,22

Scenariul optimist - reducere 2,5%

0,98

-8141007

0,17

Scenariul foarte optimist - reducere 5%

0,95

-7932263

0,14

6. ANALIZA DE RISC

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Descrierea acestor riscuri, consecințele și modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 9. Matricea riscurilor ce afecteaza proiectul investițional

Categoria de risc

Riscuri tehnice

Construcție


Descriere

Riscul de apariție a unui eveniment pe durata realizării investiției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în timp și la costul estimat


Consecințe

Întârzierea în implementare și majorarea costurilor de execuție a lucrărilor de modernizare


Eliminare


Recepție investiție


Riscul este atât fizic cât și operațional și se


Consecințe pentru ambele părți.


Investitorul, în general, va intra într-un contract cu durată și valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de execuție Beneficiarul nu va efectua plata


Cme este responsabil de gestiunea riscului

Investitorul


Investitorul


Proiect nr. 531/2018: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă ș; Balet Ofag Danovskl - etapa DAU _______________Anexat, ANALIZA FINANCIARĂ Și ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE_______________ ' îăȚzn


EINBR1JCKEî.'.-

<—iLZrrCi         A

Cine este

Categoria de risc

Descriere

referă ia întârzierea efectuării recepției investiției

Consecințe

Pentru executanții lucrării venituri întârziate și profituri pierdute. Pentru beneficiari întârzierea începerii utilizări: construcției modernizate, cu toate consecințele ce decurg din aceasta

Eliminare

întregii contravalori a lucrării până la recepția investiției

responsabil de gestiunea riscului

Resurse la intrare

Riscul ca resursele necesare reabilitării pieței vizate să coste mai mult decât s-a anticipat, să nu aibă o calitate corespunzătoare sau să fie indisponibile în cantitățile necesare

Creșteri de cost și în unele cazuri efecte negative asupra calității serviciilor furnizate

Executantul poate gestiona riscul prin contracte de aprovizionare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calității materialelor. în parte, aceasta poate fi rezervata șî din faza de proiectare.

Executantul

întreținere și reparare

Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor să fie

necorespurszătoare, având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații

Efecte negative asupra utilizării clădirii

Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale de garanție a lucrărilor efectuate de executant

Investitorul

Capacitate tehnică

Executantul nu are capacitatea tehnică necesară pentru executarea lucrărilor de realizare a investiției

Imposibilitatea investitorului de a moderniza imobiulul conform proiectului tehnic

Investitorul examineaza în detaliu capacitatea tehnică și financiară a executantului

Executantul

Soluții tehnice vechi sau inadecvate

Riscuri fin an ciare

Soluțiile tehnice propuse nusunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Toate beneficiile estimate sunt mult diminuate

Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale referitoare la calitatea lucrării

Investitorul

Finanțare indisponibilă

Riscul ca finanțatorul sa nu poata asigura resursele financiare

Lipsa finanțării pentru continuarea sau

Investitorul va analiza cu mare atenție

Investitorul

Profet tir. 501/2018: Seamenajares spațiului puf

Anexai, ANALIZA FiNANCiARĂ

;i;c din tona Teatrului Național de Opera și Galet Oieg Danovsk: - etape DALI Și ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


DHE1NBRL

IX ARCHi ■; 1 c

iCKE

: ■> u k i-.

' o

Cine este

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eb'minare

responsabil de gestiunea riscului

atonei canei trebuie și

finalizarea

angajamentele sale

în cuantum uri

investiției

financiare și

suficiente

concordanța cu programarea investiției

Evaluare incorecta

Valoarea investiției și

investitorul nu

investitorul poate

Investitorul

a valorii in vestițlei

costurile de operare

poate asigura

să își utilizeze

și a costurilor de

sunt subevaluate

finanțarea

propriile resurse

operare

investiției și

financiare (dacă

întreținerea clădirii

acestea sunt disponibile) pentru a acoperi costurile suplimentare. De

asemenea,

investitorul poate căuta și alte surse de finanțare.

Inflația

Valoarea reală a

Diminuarea în

Executantul va

Investitorul

plăților, în timp, este

termeni reali a

căuta un mecanism

Executantul

diminuată de inflație

veniturilor

corespunzător

realizate de

pentru

executant

compensarea inflației. Investitorul va accepta clauze de indexare în contract.

Riscuri instituționale

Modificarea

Riscul ca pe parcursul

Impact negativ

Veniturile

Investitorul

cuantumului

proiectului regimul de

asupra veniturilor

investitorului

impozitelor și

impozitare general să

financiare ale

trebuie sa permită

taxelor

se schimbe in

investitorului

acoperirea

defavoarea

diferențelor

investitorului

nefavorabile, până la un cuantum stabilit între părți prin contract.

Retragerea

Daca facilitatea se

Consecințe asupra

Investitorul va

Investitorul și

sprijinului oferit de

bazează pe un sprijin

surselor de

încerca sa

ceilalți beneficiari

Uniunea

complementar,

finanțare a

redreseze financiar

ai proiectului

Europeana

autoritatea

proiectului

proiectul după

guvernamentală va

schimbările ce

retrage acest sprijin

afectează în mod

afectând negativ

discriminatoriu

proiectul

proiectul

Riscuri legale

Schimbări

Riscul schimbărilor

0 creștere

Lobby politic pe

Investitorul

Rhi-inbru XI


A 1< C i"i . T !; L. I ■DE,;:

Cine este

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

responsabil de gestiunea riscului

legislative / de

Legislative șî a!

semnificativă în

lângă autoritățile

politică

politicii autorităților

costurile

publice de la

guvernamentale care

operaționale ale

nivelurile

nu pot fi anticipate la

investitorului și /

superioare, cu

sern narea

sau necesitatea de

scopul ca actele

contractului și care

a efectua cheltuieli

normative cu

sunt adresate direct,

de capital pentru a

impact asupra

specific si exclusiv

putea răspunde

proiectului să

proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului

acestor schimbări

rămână neschimbate


HEINBRJUCKt


„ \ AKCiii.LC I Uk I:

r,^..^1 A         /Xi7. RECAPITULAREA ANALIZEI

Obiectul prezentului proiect este reprezentat de reabilitarea Parcuiui din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oîcg Danovski.

Perioada de implementare a proiectului a fost estimat de către proiectantul de specialitate la 12 luni.

Costul total al lucrărilor a fost estimat la o valoare cu TVA de 9 698 942,47 LEI, din care valoarea de C+M = 7 857 372,30 LEI.

Analiza cost-beneficiu a fost realizată pentru a oferi o evaluare a costurilor și beneficiiior financiare și sociale în sit uația fără proiect și în situația cu proiect și pentru a pune în evidență situația netă dintre acestea.

indicatorii de fezabilitate obținuți din calcule sunt nesatisfăcători: vaioarea actualizată netă este negativă (-8349750), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (+19 %).

în aceste condiții, privind strict din perspectiva beneficiarului, ca gestionar construcției, proiectul Investitional nu este fezabit din punct de vedere financiar șî economic. Datorită faptului ca este un proiect ce nu generează venituri și nu se poate vorbi de subvenții sau alocații financiare din partea Statului Român, acesta eenerazăîn mod normal indicatori negativi.

Necesitatea investiției este justificată de faptul că este necesară reamenaiarea parcului. Zone neamenaiate reduc dezirabilitatea locului, scad dorința populației de a vizita și utiliza locațiile comerciale din zonă, fapt care reduce creșterea economică generală a municipiului.


Anexa 4.1 - Cantitati estimative

Cantităti estimative

/

Varianta fără Statui
>----------------------------------—---’SjJjl MT-------CT*

Devizul oblăduiți;; „Rea menajarea spațiului public din zona Teatrului Național dc Opera și Balet Oieg Oanovski^Xetapa DAU" (varianta fara statui)

Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2                                            i                  3

4

j                    5

Cap. 4 • Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4 887 807,35

928 683.40

5 816 490,75

4.1.1

Obiect investiție de baza

3 942 239,61

749 025.53

4 691 265,14

4.1.1.3

Arhitectura

2 321 214..99

441 038,85

2 762 245.84

4.1.1.4

Lucrări edilitare

1 005 160,23

208 080,44

1 303 240.68

4.1.1.5

Lucrări ed Mita re - Echipamente

2 978,39

505,51

3 541,00

4.1.1.6

instalat» electrice

328 23",83

62 376,59

390 674,42

4.1.1.7

Fantana arteziana

36 825,82

6 996,92

43 822,84

4.1.1.8

Anexa propusa

157 7-34,25

29 975,21

167 739,45

4.1.2

Lucrări arheologice

945 567,74

179 657,87

1 125 225,61

4.1.2.1

Lucrări arheologice

945 587,74

179 657,07

1 125 22.5,6'

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4 887 807,35

828 603,40

5 81S 490,75

4.2       [Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Ulilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

25 600,00

4 864,00

30 464,00

4.3.1

Deviz: Lucrar’ edilitare - Echipamente

25 600,00

4 864,00

30 464.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Cotari

206 100,00

39 159,00

245 259,00

4.5.1

Deviz; Anexa propusa

146 800.00

27 892,00

174 692,00

4.5.2

Deviz; Dotări

59 300,00

11 267,00

70 587,00

4.6

AcVve ce corp ora le

0.00

0,00

O.oo

TOTAL "I - subcap. 4.3+4.4+-'*.'+■’ ș

231 700,00

44 023,00

275 723,QT1

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL II!)

5 119 507,36

972 706,40

6 082 213,7sRapwiy«nvralcv jîiOQnî riiil Devizunhriiî. crcfli de Scrftrnațîâzfn; •   . . ...   '■■•<>Proiectantul: S.C. RHE1N8RUCKE S.RJ.

I

--“        -------------—---.r.y---------

Devizul obiectului: Obiect investiție de baza

Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

j Valoarea (exclusiv

TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

3 942 239,61

749 025.53

4 691 265,14

4.1.1

Obiect Investiție de baza

3 942 239,51

749 025,53

4 691 265,14

4.1.1.3

Arhitectura

2 321 214,99

441 030,85

2 762 245,84

4,1.1,4

Lucrări edilitare

1 095 150,23

208 080,44

1 303 240,58

4.1.1.5

Lucrări edilitare - Echipamente

2 976,39

565.51

3 541,90

4.1.1.5

Instalați! electrice

32a 297.83

62 376,59

390 674,42

4.1.1.7

Fantana arteziana

36 825,92

6 9S6.92

43 822,54

4.1.1.a

Anexa propusa

157 764,25

29 976,21

187 739.46

TOTAL I - subcap. 4.1

3 942 239,61

749 025,53

4 691 265,14

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL il - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

25 600,00

4 664,00

30 464.00

4,3.1

Deviz: Lucrări edilitare - Echipamente

25 000,00

4 864,00

30 464,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

20e 100,00

39 159,00

245 259.00

4.5.1

Deviz: Anexa propusa

146 800,00

27 892,00

174 592,00

4.5.2

Deviz- Dotări

59 300,09

11 267,00

70 567,00

4.6

Active ne corp orale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4,6

231 700,00

44 023,00

275 723,00

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL fl + TOTAL ill)

4 173 939,61

793 048,53

4 966 988,14


Raport cj-cncral cu


programul De^izunline. creat de Saflmagazin;Proiectantul: S.C. ItHEiNBiîUCK.E S.R.L.

Devizul obiectului: Lucrări arheologice

---------------- 77

Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv

TVA)

I       TVA

i Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bară

4.1

Construcții și instalații

945 567,74

179 657,67

1 125 225,61

4.1.2

Lucrări arheologice

945 567.74

179 657,87

1 125 225,61

4.1.2.1

Lucrări arheologice

945 567,74

179 657,87

1 125 225,61

TOTAL î -

subcap. 4.1

545 567,74

179 657,87

1 125 225,61

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și hmcționaie

c.oo

0,00

6.00

TOTAL fl -

subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.00

0,00

C,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care .nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

utilări

0.00

0,00

0,00

4.6       jActive necorpcrale

0.60

0,00

0,00

TOTAL 1JI -

subcap. 4.3+4.4+4.544.6

0,00

0,00

0,00

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

945 567,74

179 657,87

1 125 225,61fîy.DDFt generat cu program J Devizon;inii, crea' îte Sofimugasin;


Beneficiarul: Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanța

Proiectantul-. S.G. RHI'.lNBRljCKL S.R.L.

Obiectivul: „Reamenajarea spațiiilui public din zona TeatOfl^ Național de Operă și Balet Cleg DanovsW ■ etapa DALi" (varianta Sara statui)

Graficul general de realizare a investiției publice

Hr. cri

Denumirea obiectului

Valoarea totala Lei (fara TVA)

Anul 1 de execuție - 2020

Luna

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Obiect Investiție de baza

5 559 687,31

1.1

Amenajarea terenului

979 761.82

244 940,45

244 940,45

244 940,45

244 940.45

12

Amenajări protecția mediului

523 197,72

52 319.77

52 3’! 9.77

52 319,77

52 319,77

52 319,77

52 319,77

52 319,77

52 319,77

52 319,77

62 315,77

1.3

Arhitectura

2 321 214,99

193 434,58

193 434.58

193 434,58

193 434,58

193 434,50

193 434,58

193 434,5-8

193 434.58

193 434,58

193 434,58

1.93 434,58

193 434,58

1,4

Lucrări edilitare

1 095 160,23

219 032,05

219 032.05

65 709,61

65 769,61

65 709,61

65 709,61

65 709,61

65 709.61

65 709,61

65 709,61

65 703,61

65 709,61

1.5

Lucrări edilitare - Echipamente

2 676,3-9

297 64

297 64

297,64

297,64

297,64

297 64

297 64

297,64

297,64

297.64

1.6

instalații electrice

328 297,83

27 358,15

27 358,15

27 358,15

27 358,15

27 353,15

27 358.15

27 358,15

27 358.15

27 353.15

27 358,15

2? 358,15

27 353,15

1 ?

Fantana arteziana

36 825,92

3 682,59

3 682.59

3 682,59

3 6B2.5&

3 682,59

3 682,59

3 682,59

3 682,59

3 682 59

3 682,59

1.8

Anexa propusa

157 764.25

15 776,43

, 15 776.43

15 776,43

15 776.43

15 776,43

15 776.43

15 776,43

15 776,43

15 776,43

' 15 776,43

1 9

Dotări

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,60

i.IC

Organizare de șantier

114488,15

57 244 C8

5 204,01

■' 5 204.01

5 204.01

5 204,01

5 204,01

5 204,01

5 204,0*1

5 204.01

5 204,01

5 204,0*

5 204.01

2

Lucrări arheologice

945 567,74

2.1

Lucrări arheologice

945 567,74

78 797,31

78 797 31

70 797,3:

78 797 31

78 797,31

78 797.31

78 797,31

78 797,31

78 797 31

70 797,31

78 797,31

78 797.31Pagina 1


DHE1NBRUCKE

Li ISO

EMEEE1\. A KC Hi 7 ECTUftt

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

„Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU"nHEINBRUCKE

MiJI/iSi. SHEIUSO

EIEE! EKȚțlv ARCHITECTURt

FOAIE DE CAPĂT


Denumire proiect:

Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU

Beneficiar:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanța

Reprezentat prin Dl. Primar Decebat Făgădău, cu sediul în bf. Tomis, nr. 51, muncipiul Constanța, județul Constanța, CIF 4785631

Adresa obiectiv:

bd. Tomis, str. Ștefan cel Mare, str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Constanța, Județul Constanța, CF nr.

Proiectant general:

S.C. RHE1NBRUCXE S.R.L.

cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Calea Martirilor, nr. 51/20,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J35/28/1993, C.U.f. Ro 2806363, te). 0748.022.805

Expert tehnic:

Ing. Barbu Eugen

Șef de proiect:

Arh. Hamza Augustln-Rizvan,

O.A.R. Timiș, TNA 6209,

S.C. RHE1NBRUCKE S.R.L.

Redactare:

Stud. Arh. Bogdan Alexandru,

S.C. RHE1NBRUCKE S.R.L.

RHEINBRUCKE

>. tinse

EHEE3IV ARCHITECTURt

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

 • 1. MOTIVAȚIE

Prezenta expertiză s-a solicitat de către beneficiarului investiției. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanța, prin contractul de prestări servicii privind serviciul de elaborare DALI (inclusiv documentație avize, sutdii topo, geo și expertiză tehnică) pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă ți Balet Oleg Danovski".

Expertiza se refera ia structura de rezistență a construcțiilor, aleilor, a elementelor de decor ți stabilește criteriul de asigurare la seism pe baza evaluării calitative ți analitice a acestora. în conformitate cu legislația în vigoare, construcțiile sunt încadrate în clase corespunzătoare de risc seismic, propunându-se ți soluția de principiu privind decizia de intervenție.

în conformitate cu Regulemântui de verificare și expertiza tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor șl a construcțiilor (HG nr 925/1995, art.15) , prezenta expertiză cuprinde studiile, analizele și evaluările necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcțiilor existente, în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii. în conformitate cu art. 17 a aceleiași legi, prezentul raport de expertiză tehnică de calitate cuprinde soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică ți economică a deciziei de intervenție ce se insușește de către beneficiarii sau administratorii construcțiilor.

Concluziile privind gradul de asigurare și soluția de intervenție, continuate în prezentul raport de expertiză vor sta la baza elaborării doscumentațiilor ulterioare.

Conform art. 20 al legii mai sus menționate, proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însușit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor impuse.

Principalele obiective ale expertizei au fost: descrierea structurii; descrierea degradărilor și vulnerabilitatea structurală; evaluarea structurilor în conformitate cu codul P100-3/2008; studiu geotehnic; concluzii și soluții de consolidare.

La baza expertizei au stat legi, normative și constatări la fața locului după cum urmează:

 • •  Legea 10-1995;

 • •  Normativ P100/1-2013;

 • •  Normativ CR - 6 - 2013: Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

 • •  Normativ NP 112-04 : Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

 • •  Normativ C 56-85: Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții șl instalații aferente;

 • •  NP 005-03 - Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn;

 • •  SR EN 1995-1-2004 - Proiectarea structurilor din lemn;

 • •  *STAS 3300/2-85, Caicului terenului de fundare în cazul fundării directe;

 • •  Planșele existente și releveele puse la dispoziție de către beneficiar;

 • •  Constatările a colectivului de expertiza re a situației existente.


Raportul de expertiză este elaborat în corelare cu:

 • •  Proiectul nr. 531-2018 „Reamenajarea spațiului public din zona Danovski - etapa DALI", elaborat de S.C. Rheinbrucke S.R.L.

 • •  Tema de proiectare nr. 161808/ 20.12.2017, elaborată pentru Primăria Muncîpiului Timișoara.

 • •  Certificatul de Urbansim nr. 493 din 07.03.2017 emis de Primăria

________________________________________- RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ - MOTIVAȚIE

nHElNBRUCKE


|\ A KCHITtCTURt

Zcc stln» i ?w.

 • 2. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

In cadrul programului de dezvoltare urbană derulat de Primăria Constanța se înscrie și amenajarea spațiului public cuprins între Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, care se află în stare de degradare și nu este pus în valoare din punct de vedere peisagistic și arhitectural.

Proiectul se incadreaza in strategia Primăriei Municipiului Constanta de reabilitare si modernizare a litoralului in zona Municipiul Constanta, atât din punct de vedere al infrastructurii cât si al facilităților turistice, care cuprinde următoarele obiective:

 • •  conformarea spațial - volumetrică, caracteristicile țesutului urban, echiparea edilitară a zonei

 • •  valorificarea potențialului urbanistic al terenului corelată cu gestionarea spațială echilibrată și responsabilă a teritoriului cu rol în asigurarea coeziunii teritoriale

 • •  delimitarea zonelor de protecție și restricțiile impuse de acestea, probleme de mediu

 • •  potențialul turistic și urbanistic al zonei ilustrat în observațiile și / sau solicitările populației

 • •  propunerile de dezvoltare urbanistică cu evidențierea valorificării cadrului natural, modernizării spatiilor verzi, dezvoltării echipării edilitare și a protecției mediului

în susținerea necesității promovării acestui obiectiv este și funcția ecologică și recreativă a acestuia, dat fiind faptul că, după reabilitare, locuitorii de toate vârstele din centrul vechi al orașului - copii, tineri adulți și bătrâni - vor beneficia de posibilitatea jocului, promenadei, relaxării și petrecerii timpului liber într-un mediu curat, plăcut și civilizat, amenajat potrivit standardelor europene.

imobilul identificat cu numărul cadastral 243067, este proprietatea Muncipiuluî Constanța conform înscrisurilor din cartea funciară pentru informare nr. 2443067 eliberat sub nr. cerere 53027 în data de 24.06.2016 și are o suprafață de 20.329 mp, categoria de folosință curți construcții.


nHEINBRUCKE

Ș?( Lti >S9 ii*n>TTE]1\. ARCHITECTURE

d. dt, „adn,      z. tă^.

Conform Listei monumentelor istorice, acutalizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, imobilul este situat în;

 • •  Necropola orașului antic Tomis, cod CT-l-s-A-02555, perimetrul delimitat de strada lederei, bd. Aurel Viaicu de la intersecția cu bd. 1 Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie- la S de Mamaia, malul Mării Negre și Portul Comercial

 • •  Sit urban, cod-CT-ll-s-B-02842

Statui încadrate în Lista de Monumente Constanța:

 • •  Grup statuar „Faun și nimfă”, CT-lll-m-B-02931, datare 1963

 • •  Statuia „Tinerețe”, CT-l!i-m-B-02949, datare 1962

 • •  Statuia „Extaz", CT-lll-m-B-02953, datare 1962

Clasa de importanță P 100-1/2013 pentru obiectivul expertizat, și anume alei pietonale, zone verzi, mobilier urban poate fi considerată IV.

Categoria de importanță Conform HGR nr. 766/1997 pentru obiectivul expertizat este D.

 • 3. ÎNCADRAREA CONFORM P100-2013

Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100/1-2013 pentru municipiul Constanța valoarea de vârf a accelerației trenului pentru proiectare ag = 0,20 g, pentru cutremure cu interval mediu de recurență IMR - 225 ani, iar valoarea perioadei de control (de colț) a spectrului de răspuns este Tc = 0,7 s.

 • 4. DESCRIEREA DEGRADĂRILOR Șl A VULNERABILITĂȚILOR

a) Aleile pietonale


DHE1NBRUCKE

l\ ARCHl l EC I URE

ȚjHEINBRUCKE f\. ARCHlTECrURE

w't"»—"w i^â.' J*ot'Kagl».M fj

SUKiîu SKm

aKEED mOiBE'i:
c) Mobilier urban
DHE1NBRUCKE

A HC H IT ECT u m-


RHElNBRbCKE

LJ; ;.S-3       S:-ARCHI Tf CT U K E

 • 5. EVALUAREA STRUCTURILOR ÎN CONFORMITATE CU CODUL P100-3 / 2008

în conformitate cu legislația în vigoare (P.100-3/2008), având în vedere caracteristicile generale, dimensionale, volumetrice și constructive ale ansamblului expertizat, precum și tipul intervențiilor propuse (amenajare parc, alei, mobilier urban, instalații), metodologia de investigare utilizată pentru evaluarea stării generale obiectivului este o metodologie simplificată de tip curent, constând într-o evaluare calitativă preliminară a construcției pe baza criteriilor de conformare și alcătuire, în vederea stabilirii influenței pe care intervențiile și lucrările propuse de proiectant (la solicitarea beneficiarului) o pot avea asupra siguranței în exploatare a clădirii.

 • 6. MĂSURI DE INTERVENȚIE

în corelare cu Proiectul nr. 531-2018 „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski - etapa DAU", elaborat de S.C. Rheinbrucke S.R.L,, se propun următoarele măsuri de intevenție:

VARIANTA 1 - maximală

 • • Se propun trasee noi de alei compuse din piatra cubica pe pat de nisip.

 • •  Se înlocuiesc toate băncile și se repoziționează pe amenajarea nouă.

 • •  Se înlocuiesc toate coșurile de gunoi existente și se repoziționează.

 • •  Parcarea modernă de biciclete se repoziționează.

 • •  Se propune mai multă zonă verde în cadrul totalului de suprafață a parcului.

 • •  Statuile se vor reaoiiita pe baza unui proiect de reabilitare separat de prezentul, care se va aproba de către Comisia de Monumente.

 • •  Bazinele din jurul statuilor se desființează și se propun bazine noi cu altă formă, care să se încadreze în amenajare.

 • •  Elementele de decor din piatră rămân, se reabilitează pavajul din jurul lor.

 • •  Deși anexa de lemn nu face obiectul prezentului proiect, aceasta se poate reconfigura și repoziționa, dacă propunerea nouă necesită aceste acțiuni.

 • •  Asupra zonei verzi amenajate din fața restaurantului nu se va interveni în cadrul acestui proiect. Deși face parte din compoziția finală a parcului, nu este proprietate publică. Dacă proprietarul privat al restaruantului dorește are posibilitatea să își coreleze propria zonă verde cu amenajarea propusă.

 • •  Bordurile de la aleile care se reabiltiează vor fi recondiționate.

 • •  Piatra de la soclurile decorative va fi recondiționată. Unde este cazul se va completa la fisuri cu ciment anîtchizat.

 • •  Sensul giratoriu va fi reabilitat.

 • •  Se va propune un sistem de drenuri eficient pentru întreaga amenajare, gândit ca un tot unitar.

 • •  Copacii maturi se vor păstra, doar în cazuri justificate din punct de vedere al soluției peisagere sau compoziției arhitecturale vor fi relocați.


 • •  Cișmele se păstrează și se reabiltiează. Se pot reloca.

 • •  Jardinierele din beton se desființează.

 • •  Stâlpii de iluminat se vor desființa și se va propune o nouă soluție

amenajarea propusă.

 • •  Soluția tehnică va păstra caracterul zonei.

 • •  Pentru propunere se pot folosi materiale precum lemnul, fierul forjat,

posibil materiale locale.

nHEINBRUCKE

.-.-i: i;h i.SO ShLiJ5î= ESE- [LUTh?IV AUCHITiCTURE

VARIANTA 2- minimală

 • • Se păstrează compoziția planimetrică actuală a parcului și se reabilitează elementele componente.

 • •  Se reabilitează toate băncile.

 • •  Statuile se vor reabilita pe baza unui proiect de reabilitare separat de prezentul, care se va aproba de către Comisia de Monumente.

 • •  Bazinele din jurul statuilor se reabilitează.

 • •  Elementele de decor din piatră rămân, se reabilitează pavajul din jurul lor.

 • •  Asupra zonei verzi amenajate din fața restaurantului nu se va interveni în cadrul acestui proiect. Deși face parte din compoziția finală a parcului, nu este proprietate publică. Dacă proprietarul privat al restaruantului dorește are posibilitatea să îți coreleze propria zonă verde cu amenajarea propusă.

 • •  Bordurile de la aleile care se reabiltiează vor fi recondiționate.

 • •  Piatra de la soclurile jardinierelor va fi recondiționată. Unde este cazul se va completa Ia fisuri cu ciment anitchizat.

 • •  Sensul giratoriu va fi reabilitat.

 • •  Se va propune un sistem de drenuri eficient pentru întreaga amenajare, gândit ca un tot unitar.

 • •  Copacii maturi se vor păstra, doar în cazuri justificate din punct de vedere al soluției peisagere vor fi relocați.

 • •  Cișmele se păstrează ți se reabiltiează.

 • •  Jardinierele din beton se desființează.

 • •  Stâlpii de iluminat se vor reabilita.

 • •  Soluția tehnică va păstra caracterul zonei.

 • •  Pentru propunere se pot folosi materiale precum lemnul, fierul forjat, piatra naturală și pe cât de mult posibil materiale locale.

  TIMIȘOARA, DECEMBRIE 2018


Redactat,

Stud. Arh. Alexandru BOGDAN

Expert tehnic,


Numele și prenumele verificatorului atestat

Cazacu Gabriela Brîndușa

Adresa: Constanța,str. Brizei nr.241

Tei./fax + 040723369046

Nr. 622 Data 05.12.2018


REFERAT

privind verificarea de calitate ia cerința Af a proiectului: Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului National dc operă si balet O leg Danovschi - faza DALI

 • 1. Date de identificare: Localitatea Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 97 Județul Constanta

 • - Geotehnician S.C. TG 5 Proiect SRL., ing. Mo ga D.0,

 • - Data prezentării proiectului pentru verificare 05 Decembrie 2018

 • 2. Caracteristici le principale ale proiectului și ale terenului de fundare :

Este descrisa litologia terenului de fundare: in suprafața întâlnim un strat de pamant vegetal sau umplutură neomogenă, cu o grosime medie de 1,00 m. urmat de un strat de loess galben pana la adancimea de 5,10 in.

Nu s-a întâlnit nivelul pânzei freatice pana la adâncimea Ia care au fost efectuate forajele.

întrucât se dorește realizarea de alei se recomanda fundarea pe un pat din deseu de cariera sau piatra sparta cu o grosime de 20 cm , cu o presiune convențională de 40 Kpa.

Soluțiile de fundare vor fi definitivate la următoarea etapa de proiectare.

Este trecuta adâncimea de inghet, categoria geotehnica.

Datele cuprinse în studiul geotehnic și răspunderea pentru corectitudinea lor aparțin întocmitorul studiului geotehnic.

 • 3. Documentele ce se prezintă la verificare : - studiul geotehnic , fisc geotehnice

 • 4. Concluzii asupra verificării:

a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându — se conform îndrumătorului;

Am primit 2 ex. studiu

Dr.ing.


.B. Cazacu


S.C TG5 Proiect SRL

Constanta

STUDIU GEOTEHNIC

FAZA DALI

REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA TEATRULUI NATIONAL DE OPERA SI BALET OLEG DANOVSKI

Str Mircea cel Batran nr 97

MUNICIPIUL Constanta

GENERALITĂȚI

Fragment din Harta Geomorfologica a Roman iei-Podișul Dobrogei

 • 1.2.Încadrarea seismologica a amplasamentului:

Conform PI00-1/2013 se reda reprezentarea acțiunii seismice pentru proiectare prin hazardul seismic si valoarea perioadei de control. Acest ea sunt hazardul seismic descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ‘ag” determinate pentru intervalul mediu de recurenta IMR,corespunzător stării limita ultime ,ce are valoarea ag=0,20g si valoarea perioadei de control(colt)Tc=0,7sec a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului


.Adâncimea de inghet

Adâncimea de inghet se situează la 80-90cm de la nivelul terenului conform Normativului NP 112/2004 pentru proiectarea si executarea fundațiilor directe coroborat cu Stas 6054/77-Zonarea Teritoriului României după adancimea maxima de inghet.


Zonarea teritoriului /NA v* .

V '


României după adancimea maxima de inghet

Amplasamentul studiat este străbătut de geoizoterma de 0°C > la adancimea de 0,8-0,9m,conform STAS 6054/77.


//v


 • 1.4. Elaborarea studiului s-a făcut iu baza prevederilor

NP 074/2014,,Normativ privind principiile „exigentele si metodele cercetării geotehnice ale terenului de fundare si are ca scop prezentarea datelor expuse mai sus”, si a următoarelor STASURI si NORMATIVE

SR EN ISO 14688-1 Cercetări si incercari geothniceidentificarea si clasificarea pământurilor Partea 1-identificare si descriere

Normativ 125-2010 Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire

2 . CONSIDERAT! UNI GEOTEHNICE

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zona fiind caracteristica formațiunile cuatemare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide si argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmeaza complexul argilos-argila prafoasa+argila roșcata, tare si orizontul de bolovani de calcar.

In scopul stabilirii litologiei din amplasament au fost executate

2 foraje geotehnice F1,F2 care au pus in evidenta următoarele date:

“ a “ - in suprafață pământ cenușiu, având grosimi de -0,80m-l,00 m

“ b ” - un strat de loess galben, plastic vârtos, ce se dezvolta pana la adancimea de - 5,10m;

Loessul este pamantul care va intra in cadrul zonei active a fundațiilor si are următoarele caracteristici:

-structura macroporica;

 • -  granulometric : praf - praf argilos;

 • -  plasticitate medie

consistenta situează stratul in domeniul plastic vârtosDin lucrările executate in zona rezulta ca loessul se incadreaza in grupa A -P.S.U.C. ce prezintă tasari suplimentare, in caz de umezire sub incarcarile transmise de fundații conform

Normativ NP 125(PRINCIPIILE SR EN /97-l;2004 SI SR EN 97-2:2008.

Se incadreaza in categoria terenurilor cu compresibilitate mare in stare naturala si foarte mare in stare inundata.

 • 3. Nivelul pânzei freatice

La data efectuării cercetărilor nivelul pânzei freatice nu a fost intalnit in foraje

 • 4. Categoria geotehnica a amplasamentului:

In baza elementelor geotehnice expuse si a criteriilor prevăzute in normativ NP 074/2014 terenul din amplasament întrunește următorul punctaj preliminar: -Conform anexei I.l,pct.A. 1.2.1Conditii de teren ;

Terenul face parte din categoria terenurilor de fundare medii ,in condițiile unei stratificata practice uniforme si

oriz<|ntale..................................................................6 puncte

-Cuițform anexei I.l,pct.A.1.2.2. Apa subterana -tara

epuismente...............................................................1 punct

-Conform anexei I.l,pct.A. 1.2.3. Clasificarea construcțiilor după importanta;pot fi incadrate in categoria de importanta

normala....................................................................3 puncte

-Conform anexei 1.1,pct .A. 1.2.4. Vecinătățile;

fara riscuri............................................................... 1 punct

-Zona seismica ag=0,20g................................................1 punct

Rezulta prin însumare pentru stabilirea categoriei geotehnice un total de....................................................................12 puncte

Rezulta pentru amplasamentul studiat CATEGORIA GEOTEHNICA 2, si din punct de vedere al riscului geotehnic RISC GEOTEHNIC MODERAT

 • 5. CONDIȚII DE FUNDARE

Având in vedere datele expuse mai sus se recomanda:

-daca este nevoie decaparea pe 20cm si inlocuirea cu un strat de deseu de cariera

 • -  la dimensionarea fundațiilor , se va considera o presiune convenționala de calcul p.conv ,=40kPa-gruparea fundamentala;

-valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamica,conform SR EN 12697-26/2005 PUNCTUL 5.2.2 TABELUL 3 FUNCȚIE DE TIPUL CLIMATIC SI REGIMUL HIDROLOGIC ESTE P4 E4=20MPA PENTRU TIPUL CLIMATERIC I SI REGIM HIDROLOGIC 2B

 • -  -TERENUL STUDIAT SE INCADREAZA IN TIPUL CLIMATRIC I,STABILIT PE BAZA INDICELUI DE UMIDITATE THORNTWAITE Im<20 conform STAS 1709/1-90

 • -  -PĂMÂNTURILE SUNT FOARTE SENSIBIBILE LA ÎNGHEȚ DE TIP P 4 JAR GRADUL DE ASIGURARE LA PĂTRUNDEREA ÎNGHEȚULUI K ESTE DE 0,45

 • -  Pentru alei se recomanda

Realizarea de straturi din piatra sparta compactataja care gradul de compactare sa fie mai mare de 98%.

- In toate cazurile,la proiectare se va tine cont de morfologia si cotele terenului natural,de observațiile directe din terem,de condițiile hidrogeologice defavorabile pentru aceasta zona,de gradul de acoperire cu vegetație,de existent unor zone cu pericol de alunecare si cu caracter râpos

Se vor lua toate masurile care se impun pentru prevenirea si protejarea drumurilor contra efectelor de eroziune datorate fenomenelor care apar ca urmare a ploilor a formarii apelor de siroire, a torentilor,etc

In situații deosebite se va lua legătură cu inginerul geolog.

Pentru fazelke următoare de proiectare se vor face lucrări de teren amanuntite

Acest studio este valabil pentru faza DALI

In tocmit,

Ing.Moga DragosVerificat,

Ing.Moga LÎIiana


Adâncimea si grosimea stratului

Coloana litologica

Denumirea pământului din strat

Nivelul hidrostatic

Observații

Ad.

(m)

Gros.

(m)

N.H.

(m)

0,80

0,80

=^=#=//=//=//=//

=/A/A/A#=//=//

Pamant cenușiu

5,00 |

4,20

Loess galben plastic vârtos,grupa A-P.S.U.C

Adâncimea si grosimea stratului

Coloana litologica

Denumirea pământului din strat

Nivelul hidrostatic

Observații

Ad.

(m)

Gros.

(m)

N.H.

(m)

1,00

1,00

=z7=/A//=//=//=//

Pamant cenușiu

5JO

4J0

L

Loess galben plastic vârtos,grupa A-P.S.U.C

Adâncimea si grosimea stratului

Coloana litologîca

Denumirea pământului din strat

Nivelul hidrostatic

Observații

Ad.

(m)

Gros.

(m)

N.H.

(m)

0,60

0,60

=/A//=//=//=//=//

=//=7^//=//=//=//

Pamant cenușiu

5,00

4,50

Loess galben plastic vartos,grupa A-P.S.U.C

Adâncimea si grosimea stratului

Coloana litologica

Denumirea pământului din strat

Nivelul hidrostatic

Observații

Ad.

(m)

Gros.

(m)

N.H.

(m)

1,00

1,00

=/A/A//=/A/A//

=/A//=//=//=//=//

Pamant cenușiu

6,20

5,20

Loess galben plastic vârtos,grupa A-P.S.U.C

întocmit

Ing Moga Dragos

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
•I                                                                                                                                                                                   ---------------------

t____.                                     <'z    ■:                         Sti Mircea Cel Batran


MOBILARE

■ Statuie - monument istoric

• Stâlpi decorativi placați cu piatra

Parapet placat cu piatra, H=0,4 m

Cos Gunoi

Deseu Câini

Banca

T oalete ecologice

Stâlp iluminat existent

Iluminat pardosea existent

Cișmea existenta

Capac canalVEGETAȚIE _____

O Arbore existent

se menține

O Arbore existent se transplantează pe terenul studiat,

- Thuja plicata


©Arbust existent se mențineArbust existent

se transplantează pe terenul studiat,

- Cuprsssus arizanlca penii pom Ttiuja occidentalis. Photlnia x frasen, Magnolia x soulangcana, Synnga ssp., Cotinus ssji . Lorticeua ssp.. Ptiiladelphus tznwtarius


SUPRAFEȚEArbore existent depreciat se extrag:

- Populus nigra, Ficus nigra, Sophorajaponica, Thuja plicata


O Arbore exislenl amplasat in condiții nefavorabile se transplantează pe alt teren:

Acer ssp., Tilia txjrdala, Sophora japonica
Arbust existent depreciat se extrag:

- Forsythia x suspensa, Thuja occidentalis


Arbust existent amplasat in condiții nefavorabile se transplantează pe alt teren:

- Hibiscus syriacusTip suprafața

Existent

Suprafața (mp)

Procent din total

Spatii verii

10.041

4y,39%

Alei pietonale

4.350

21,40%

Carosabil si parcam

5.039

24,64%

Amprenta Anexe

595

2,93%

Lot de joaca ccpi

134

D, 56';>

Bazin fantana

200

0.98%

Total (top. 243067)

20.329

100%


TOPOGRAFIE__

Limita de proprietate top. 243067

Cote de nivelVerificator


' referat nr din


PHHNBRUCKEȘUy

I \ A RC III I FCT U R E tei.or4a.022. tos ----- ——— : CU I 2806363

da                       J3W28/12.01.1993

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE

NUME

Șef Proiect

etfi HAM ZA AUGU5T1N

Proiectat

wt. HAMZA AUGUST»

irtg.        filLfVASAW MARIEfS

ftrfi BOGDAN ALEXNADRU

Desenat

ing uisag SlLlVASAN MARIUS i1ud. zrh BOGOAN ALEXNADRUBENEFICIAR:

Unitatea Administraiiv-T&rttoriala Municipiul Constanța

DENUMIRE PROIECT:

"Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski"


J L-


SCARA-

1:350


DATA:

01/2Q19


AMPLASAMENT;

Parcul Teatrului, nr. cad. 243067, oraș Constanța, județ Constanța_________

DENUMIRE PLANȘA: Plan sttuatia existenta


Proiect nr.

531 f2018

FAZA

D.A.L.I


PLANȘA:

A.C2


Revizia rev2
MOBILARE__ ___

■ Statuie - monument istoric


• Stâlpi decorativi placați cu piatraCos Gunoi

Deseu Câini

____împrejmuire Loc de joaca câini, gard sarma H=1,5m

#0* BancaT Stâlp iluminat propusIluminat pardosea propus


Cișmea existenta


Cișmea propusa


VEGETAȚIE
Arbore existent

se transplantează pe terenul studiat, - Thuja plfcata

Arbore propus

Tilia corrjata

Arbore Propus

Magnolia grandiflora

Arbore propus

Cupreso ciparis ieylandi

Arbore propus

Cedrus decdora

Arbore propus

Larix decidua

Arbore propus

Picea pungens hoopsii


Arbore pr opus Picea omorika
Arbust existent

se transplantează pe terenul studiat,

- Cupressus arizonlca pom pom, Thuja occidenlaiis, Pbotinia x frascri. Msgnaka x soulangeana, Syringa ssp., Gotinus ssp., Lontera ssp . Phliadelphiis coronanus

Plante agatatoare

Wîsteria sinensisAmenajări florale


Amenajări florale


SUPRAFEȚE__ ___

Spatii verzi - gazon

Spatii verzt - rumeguș

Spatii verzi - pietriș

Alei pietonale lespezi de piatra

Alei pietonale piatra cubica

Alei pietonale beton amprentat

Alei pietonale piatra

Carosabil asfalt/ beton

Amprenta Anexe

Loc de joaca copii

Cauciuc Antitrauma

- Auloftcâli* i'lr: CarEtaiitâ nr. 1363 tjn Z7.OSJ24M7

Bazin fantanaPropus


Modificare


TOPOGRAFIE


Detaliere Amenajați - indice planșa separata


[—I I ~1

looflOQMionl


Spatii veni

Alei pietonale Carosabil ți parcari


Amprențg Anexe


Bazin fantana


Total (top. 243067)


rr=


Verrficalor


Suprafața

(mp) _

10.041

4.350

5.00920.32M


Prorent din total


Suprafața

(mP)


49,39%


21,40%

24,64%


11.560

4.416

3.730


Procent din total 56,86% 21,72%


Suprafața (mp) *1.513

66-1 779


-5"


100%


100%


Procent din inițial

+13,14%

1,49%

-34,29%


Limita de proprietate

Tt” top. 243067

<? Cote de nivelRHEINBRUCKE'™-.T ..... *■■■■           ■■      — Martirilor Nr.51120

. A RCHl'l ECT U KE teLtms.022.W6

-------------------------- “ CUI 2806353

J35AW17 U1.1093

SC. RHEINBRUCKE S.R.L.


SPECIFICAȚIE


Sef Proiect


Proiectat


Desenat


NUME


ari. HAMZA AUGUSTlN


SEMNĂTURA

■ — -


BENEFICIAR.

Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanța


DENUMIRE PROIECT:

"Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski"


FAZA

D.A.LI


«ih HAMZA AUGUST1W_______

hg pniag. StllVAS Ah M AMU S Oirt arh BOGDAN ALfXHADRU ni      SlLIVĂȘAN MABIUS

sa.1 ah. COGOAN ălexhadbu


SCARA:

1:350


DATA:

01/2019


AMPLASAMENT:

Parcul Teatrului, nr. cad. 243OS7, oraș Constanța, județ Constanța ______


DENUMIRE PLANȘĂ: Plan stluatia propusa


PLANȘA:

A.03


Revizia rev2