Hotărârea nr. 103/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN PROIECTUL „ALT/BAU TRANSFER NETWORKS, ALTERNATIVE BUILDING ACTIVATION UNITS” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL URBACT III 2014-2020


JjQROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca partener în proiectul „ALT/BAU Transfer Networks, Alternative Building Activation Units" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Urbact III 2014-2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 91?

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 48799/08.03.2019, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 51701/13.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură urbanism;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Urbact III 2014-2020; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului în proiectul „ALT/BAU Transfer Networks, Alternative Building Activation Units" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Urbact III 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile legate de proiect, respectiv contribuția proprie, în cuantum de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce îi revin din bugetul proiectului, costurile neeligibile și conexe aferente proiectului, precum și asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Urbact III 2014 - 2020, Obiectiv tematic 1-1-3: 1. Promovarea dezvoltării urbane durabile integrate; 1.1 Diseminarea bunelor practice și a expertizei și valorificarea rezultatelor schimbului de experiență în ,ceea ce privește dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv- legăturile rurale; 1.1.3 îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.                                                     .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: X 7 pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție * ' consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONSTANȚA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR^

MARCELA ENACHE


NR.