Hotărârea nr. 102/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA PROGRAMUL „WIFI4EU PROMOVAREA CONECTIVITĂȚII LA INTERNET ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE, ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”


cONSTAWr^

<. 1ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Constanța la programul "WÎFÎ4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale, în Municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 48438/07.03.2019, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 48763/08.03.2019, raportul Comisiei de/ specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile Acordului de grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WÎFÎ4EU;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr, 215/2001 a adminstrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Constanța la programul "WiFu4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale, în Municipiul Constanța".

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.                                                -

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:      7 pentru,

—~    împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție       y consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACt+E