Hotărârea nr. 101/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 PALAZU MARE, CONSTANȚA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.14 Palazu Mare, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 59343/21.03.2019, a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 59404/22.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l "Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.14 Palazu Mare, Constanța" și devizul general, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre"

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-2.583.138,44 lei fără TVA, adică 3.069.168,21 Iei (cu TVA) total investiție. -1.858.298,17 lei fără TVA, adică 2.211.374,82 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art 3. Pentru proiectul „Reabilitare Școala Gimnazială nr.14 Palazu Mare, Constanța" este necesară identificarea unor surse de finanțare din bugetul național/local pentru pregătirea și implementarea proiectului.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea Ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

J y pentru, ~~ împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție X consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

6rL-"


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCEL^ EN/\0<£

CONSTANȚA NR.          /

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.l .

Ia H.C.L. nr. ÂP/Ătetâ

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 14 Palazu Mare, Constanta

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 14 Palazu Mare este sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de carbon, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice.

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1938

Regim de inaltime: Parter

Construcția are destinația de școala.

Clădirea se prezintă intr-o stare tehnica buna (fara degradări structurale), insa nu îndeplinește condițiile de performanta termoenergetica, de unde rezulta necesitatea creșterii eficientei energetice pentru corpul de clădire studiat.

Situația propusa a obiectivului de investiții

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situația existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (școala) = 1.199,OOmp

Sc C2 (grădiniță) = 263,OOmp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc C3 (magazie) = 43,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc total (C1+C2+C3) = 1.505,OOmp

Sd CI (școala) = 1.199,OOmp

Sd C2 (grădiniță) = 263,OOmp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd C3 (magazie) = 43.OOmp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd total (C1+C2+C3) = 1.505,OOmp

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 9.242,OOmp (din acte)/9.242,00mp (din măsurători)

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2+C3)

1.505,OOmp

0,00mp

1.505,OOmp

Suprafața desfasurata(Cl+C2+C3)

1.505,OOmp

0,00mp

1.505,OOmp

POT

16,28%

0,00%

16,28%

CUT

0,16

0,00

0,16

Mod de utilizare al terenului:

= 9.242,00 mp

= 1.505,00 mp

= 3.812,00 mp

= 46,00 mp

= 3.879,00 mp


= 100%, din care:

= 16,28%

= 41,24%

= 0,49%

= 41,99%


S teren

S construcții

S circulații pietonale/rutiere

S podeste/trepte

S spatii verzi

Din punct de vedere funcțional, pentru a corespunde legislației in vigoare (mai ales exigente ISU si DSP), se propun cateva recompartimentari interioare:

 • - închiderea tuturor caselor de scara;

 • - recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale acestora);

 • - desființarea spatiilor amenajate provizoriu in cadrul coridoarelor (pe zonele de capat);

 • - amplasarea de rampe in doua dintre zonele de acces in clădire spre a facilita exploatarea acesteia de către persoanele cu dizabilitati;

Din punct de vedere constructiv, soluțiile tehnice de intervenție propuse:

 • - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • - termoizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților;

 • - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana la betonul de panta si înlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei;

 • - inlocuirea tamplariei exterioare (usi si ferestre) existente aflata in stare buna, dar neetansa, cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare;

 • - refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat pentru elementele de construcție, cat si pentru instalații;

 • - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • - demontarea instalatiillor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • - crearea/adaptarea intrărilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si alte masuri de dezvoltare durabila;

 • - refacerea hidroizolatiei perimetrele;

 • - inlocuirea instalației de iluminat interior;

 • - lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare;

 • - instalare sistem de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • - repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si pluviala din canalul tehnic al clădirii pana la căminul de branșament.

In plus fata de acestea, pentru a realiza recompartimentarile interioare menționate anterior, se vor efectua operațiuni de:

 • - desființare pereți existenti fara rol structural

 • - desfiintare/demontare tamplarie pentru construcțiile provizorii

 • - refacerea finisajelor in zonele (spatiile) in care se propun compartimentări noi

 • - prevederea de usi/dispozitive/compartimentari ce vor satisface cerințele legate de securitatea la incendiu

Principalii indicatori tehnico-economici

1. Indicatori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investiții:

3.069.168,21 lei (cu TVA) / 2.583.138,44 lei (fara TVA), din care:


Valoarea constructii-montaj (C+M):

2.211.374,82 lei (cu TVA) / 1.858.298,17 lei (fara TVA)

Durata de realizare (luni) 18 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (școala) - 1.199,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (școala) - 1.199,00 mp Cost unitar investiție de baza - 1.725,06 lei/mp (exclusiv TVA) Cost unitar C+I - 1.507,05 Iei/mp (exclusiv TVA)

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalații: 1.806.949,62 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea montaj utilaje: 23.886,02 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje cu montaj: 237.512,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje fara montaj: 0,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoare dotări: 0,00 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza: 2.068.347,64 lei (exclusiv TVA)

președinte ședință


)ant,

;rl
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAf

Proiectant,

SG HOUDAY Df&tCN CONSULT S.R.L_______________

(denumim persoanei juridice fldirtefe de identifican) 1 l


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de frvestițâ


ANEXA LA HCLMNR.


'Reabilitare Școala Gimnaziala nr.14 Palatu Mare"

Cot» TVA» 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ar* TVA

TVA

Valoare cu TVA

tel

tel

lai

1

2

3

4

5

CAPITOLUL J Cheltuieli pentru obținerea fl amenajarea terenului

1,1

Obținerea terentrfu!

0.00

0.00

0.00

1J

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

13

Amentjiri pentru protecția mediului fi aducerea terenului la starea inițial*

0.00

0.00

0.00

IX

Cheltuieli pentru relocarea/protecțl» utlUtițitor

0.00

ooo

o.oo

Totilapltoll

0X0

ooo

0.00

CAPITOLUL 2 ChettuiaU pentru asigurarea utllitițltor necesare obiectivului de Investiții

2.1

AII menit re cu apa ■ CONEXE NE ELIGIBIL

0.00

ooo

0.00

2.2

Canalizam menalera al pluviala - CONEXE NEELIGIBIL

0.00

0.00

ooo

Tot.l capltoll                                                                         . .

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL3 Cheltuieli pentru proiectare |l asistenți tehnic*

3.1

StudU

3,400.00

646.00

4*046.00

3.1.1. Studii de teren

3,400.00

646.00

4046.00

3,1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

o.oo

0.00

3,13. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatfr-ruport tl cheltuieli pentru obținerea de aviie, acorduri; 1 autorizații

1,000.00

190.00

1,19000

33

Expertlzare tehnic*

8,900100

1,69100

10,591.00

3,4

Certlflare* performanței energetice el dldlrilor

10.500.00

1,995.00

12,495.00

3.5

Proiectare

74,600.00

14,174.00

88,774.00

3.5.1. Tem* de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabllltate

000

OlOO

0.00

3.53. Studiu de fetibltltite/documenutle de avizare * locrlrilor de Intervenții țl deviz general

17.900.0C

3,40100

21,301.00

3.54. Documentațiile tehnice necetare tn vedere» obținerii evizelor/itordurilor/autorizațlllor

2,200100

418.00

2,61B.CC

33.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

6,50000

1,23500

7,735.00

3.5.6. Proiect tehnic fl detalii de execuție

48,000,00

9,120.00

57,120.00

3 6

0 rg» nUare* proced urilor de achiziție

0.00

OlOO

0.00

3.7

Consultanți

109*200.00

205S3.00

128.758 .OC

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

62,00000

H.780.0C

73,78000

3.7.L 1 Elaborarea ce reril de finanțare ti a tuturor stixtâ!or necesa re întocmirii a ceitela

12,000.00

2,280.00

14,28000

3.7.12 Management de proiect

5000CL0C

9.500.00

59,500.00

3.7.2» Auditul finmdar

46200OC

8,778.00

54,978.00

33

Asistenți tehnici

82*34L7<

15,64433

97,986.67

3J.1. Asistent! tehnici din partea proiectantului

10,341*74

1964.93

1X306.67

3 JL1»L pe perioada de execuție a hicriribr

827339

1*57194

9,84533

3X12. pentru participarea pro le etan tulul la fazele Induse in programul de control al lucririlor de execuție, avizat decitre Inspectoratul de Stat bi Construcții

2,06835

392.99

2/46133

3.BX Dirtgent le de șantier

72,OOClOC

13,68000

85,680.00

Tot»! ci pttol >

288*941.74

54498-93

343*840.67

CAPII0 LUL 4 CheltuieU pentru Investiția do baz*

4.1

Constrotțu T1 Insta latll

1*806,949.62

343,320.43

2,150^70.05

4JJ

Obiect J • £ Masuri de creștere o efidentei energetice in dadvffe publice - EUGIBftf

1,133.371.80

22?tS9Q64

Z426.06Z44

4.1,2

Obiect 2-iL Masuri conexe cure contribuie fa jlmptementareo proiectului pentru core se sdidta /frânt. - EUGiBUE

12Z2Q&67

23,029.84

144,233.31

4,1,3

Obiect 3 ■ A Morari conexe care contribuie la implementarea proiectirfui pentru care se soi/efta/frant• NE£UGIB1L£

487,366.15

9Z599.95

579.96310

43

Montai utila ja, «hJpa menta tthnotot lee }[ funcționale

23*886.02

4*538.34

28,424.36

4.Z1

Ob/ect 1 - 1 Masuri dt creștere o efîdentef energetice in dadfrle publice * EUGIBilf

I3ț,09&65

Z488.36

15.S3S.01

4.Z2

Obiect 2-8 Masuri conexe core contribuie Ia impfementarea proiectului pentru care se sof/pța/7flant. * EUGfBU£

4*2S3L5J

80817

5,061.63

4.2,3

Obiect 3-8 Masuri conexe care contribu/e Ia imptanentarea proiectufuf pentru care se sd/dta/frânt• Ai£E£JG18I££

6*535-86

1^41.81

7,777.67

4.1

Utila Je* echipamente tehnologica 11 funcția na le ca ra necesiți mortal

237J12JX

45*127.28

282,639.28

4*3J

Obiect 1 - L Masuri de creștere a eficientei energetice in dadirite publice - EUGIBIIC

164,44100

31,244.17

195,637.17

4^,2

Obiect 2-lt. Masuri conexe are contribuie ta Implementarea proiectului pentru care se snildtafinant. - ELIGIBILI

20033.00

3.813.62

23.916,62

4.3,3

Obiect 3 -ti» Masuri conexe core contribuie Ia Implementarea proiectului pentru care sesottcita/frant * NE6UG13JLE

52,971.00

10,064.49

63.035.49

4.4

Utilaje» echipamente tehnolog ka |I funcționale ca re nu necesit* montaj |f echipamente de transport

Q.00

0.00

0.00

4.4,1

Obiect 1 - £ Masuri de creștere a eficientei energetice in dadirite publice - EUGlSitE

0.00

aoo

0.00

4.4,2

Obiect 2 -/£ Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se sortata/front - EUGIS/LE

0,00

000

0.00

4.4,3

Obiect 3 - li. Masuri conexe care contribuie Ia /mp/emeorarea proiectului pentru care se soi/dta/frânt * NEEUGIBILE

0,00

0.00

0.00

4.S

Dotirf

0.00

0.00

0.00

W

Obiect 1 - £ Masuri de creștere a eficientei energetice in dadirffe publice - EUGlBtlE

aro

0.00

OOO

4,5,2

Obiect 2 - ti, Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se satidta/frant - EUGIBftf

000

000

Q00

Obiect 3 ■ U. Maturi conexa care contribuie ta Implementarea proiectului pentru are se solicita finont. - NEEUGIBILE

000

0.00

0.00

4.6

Activa necorporale

OlOO

0.00

0.00

Toții capitol 4

2*068*347.64

392*986.05

2*461,339,65

CAPITO LUL 5 Afle cho Itulall

5.1

Organizare de țantler

45*770,89

8*696.47

54*467.36

5.1.1. Lucrirl de construcții tl Instalații aferente o rgaritziril de untier

27,462.33

5,217.88

32,680.42

5.12. Cheltuieli conexe orrenliirll șantierului

18,303.36

3,478.59

21,786.94

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25*087.03

0-00

25*087X13

52. L Comisioanele ți dob* nzlle afe rente creditata 1 bS nefl fînanțatoa re

0.00

0.00

0.00

52 2. Cote aferent* GC pentru controlul caîlUțil lucririfor de construcții

9,291.49

OlOO

9,29149

5.2 J, Cota aferent* ISC pentru controlul stătuta 1 tn amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucririlor de construcții

1.B5S30

0.00

1,858,30

5.2.4. Cola aferent! Casei Sociale a Constructorilor- CSC

9,29L49

0,00

9,29149

5,2.5» Taxe pentru acorduri, avize conforme ti autorizația de construi re/desfilnțare

4,645.75

0.00

4,645,75

5.3

ChettuteB diverse fl nepreviiute (10 % • cap. 4.1.1+42.1+43.1+4.4,1+4,5.1)

137,591.14

‘  26.14232

163,73 3.«

5.4

Cheltuieli pentru Informare fl publicitate

8,400.00

1,596.00

9.996.0C

Total capitol 5

2X6449X»

J64M-79

253,20115

CAFTIOUJL 6 dultutaU pentru prob* tehnologice fl test*

6.1

Pregitirea personal uhd de exploatare

OOO

OOO

o.oo

6.2

Probe tehnologico țl t este

9.00000

1,71000

10*710.00

Total capitol 6

900000

1*710X0

ÎDJIOJX

TOTAL GENERAL

2,583*1304

♦88*029.77

8^69468,21

din care: C + M11J +13+14 * 2 + 4.1 ♦ U * 5.1.1)

1*858*29847

ț 353,076.65

V 12*211,374,82


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,8ENB3CIAR

HAT IWWOPUL CONSTANTA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ANEXA LA

HCLMNR./^/

DEVIZUL OBIECTULUI 1

I. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice - ELIGIBILE

Școala 14

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

915,534.08

4,1,2

Rezistenta

0.00

4,1,3

instalații

282,837.72

4,1,3,1

Instalata electrice curenti tari interior

166,446.03

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0.00

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

0.00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

9,775.14

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti inferior

0.00

4,1,3,6

Instalații termice si ventilație interior

106,616.55

TOTAL I - subcap. 4.1

1,198,371.80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

13,096.65

TOTAL II - subcap. 4.2

13,096.65

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

164,443.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporaie

0.00

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

164,443.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total ll + Total III)

1,375,911.45

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACH£


ANEXA CA J [HCLM

,               ►       '                                   c 1              1 >

h_ - ? ' /'

DEVIZUL OBIECTULUI 2

II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea -ELIGIBILE


Școala 14


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

0.00

4,1,2

Rezistenta

0.00

4,1,3

Instalații

121,209.67

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

457.54

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

58085.45

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

62666.68

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

0.00

4,1,3,5

Instalații sanitare hidrant/ interior

0.00

4,1,3,6

Instalații termice si ventilație interior

0.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1

121,209.67

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4,253.51

TOTALII-

subcap. 4.2

4,253.51

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

20,098.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III -

subcap. 4.3+4.44-4.5+4.6

20,098.00

Total deviz

pe obiect (Total I + Total II + Total III)

145,561.18


BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PROIECTANT

S.C. HOLI

Director GeWi


președinte șlSULTS.R.L.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
ANEXA LA,

hclmnr,^Z^7

DEVIZUL OBIECTULUI 3

II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea -NEELIGIBILE

Școala 14

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

210796.47

4,1,2

Rezistenta

246882.68

4,1,3

Instalații

29689.01

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

0.00

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0.00

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

0.00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

29689.01

4,1,3,5

Instalații sanitare hidrant! interior

0.00

4,1,3,6

instalații termice si ventilație interior

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

487,368.15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6535.86

TOTAL II ■

subcap. 4.2

6535.86

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

52971.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III -

subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

52,971.00

Total deviz

pe obiect (Total I + Total II + Total III)

546,875.00

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

PROIECTANT

S.C. HOLID

Director GenSIGN CONSULT S.R.L.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAp-tfc


£0 'jae.


e’t'