Hotărârea nr. 100/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA” – FAZA DALI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 59526 /22.03.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 62398/26.03.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, precum și cerințele Ghidului sollcitantului-condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervențij și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și Stațiunea Mamaia" și devizul general, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției: -76.888.177,05 lei fără TVA, adică 91.361.641,40 lei (cu TVA), total investiție -64.731.723,03 lei fără TVA, adică 77.030.750,41 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

X pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție J-r consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

MARCELA ENACH1T


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

/O y r

CONSTANTA        „

NR. /W / 22.K-M/3

Anexă Ia Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎNTRE GARA CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA”, din Municipiul Constanta, județul Constanta____

f ANEXA LA

HCLM NR.

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiție:

Documentația de autorizare a lucrărilor de intervenții pentru “ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA ÎNTRE GARA CFR Șl STAȚIUNEA MAMAIA”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

 • - U.A.T. Municipiul Constanța

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar):

 • - nu e cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

 • - U.A.T. Municipiul Constanța

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate :

- S.C. Urban Scope S.R.L.

CIF: RO35752863

SEDIU: Șos. Pipera Nr.14, Et. 3, Sector 1 București 014252

Email: office@urbanscope.ro

Telefon/fax: 031.438.2379

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1, Prezentarea contextului; politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța între Gara CFR și Stațiunea Mamaia” a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului -cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative avute în vedere, cu evidențierea reducerii emisiilor GES, a numărului de călători atrași spre deplasarea cu transportul public și a reducerii numărului de kilometri parcurși cu vehiculul privat.

Obiectivele Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, după cum urmează:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța

„Strategia integrată de dezvoltare urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate. în cadrul Listei de proiecte aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța, proiectul se regăsește la poziția 108: „îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia - Bulevardul Lăpușneanu”.

<♦ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creșetere Constanța

Proiectul se regăsește în Planul de Mobilitate urbană durabilă, în cadrul tematicii: „Proiecte integrate pentru îmbunătățirea integrării între planificarea urbană și infrastructura de transport, pietonală și pentru biciclete”, Poziția 3, Cod proiect nou BULEVARDUL1: „îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, între gara CFR și stațiunea Mamaia -Bulevardul Lăpușneanu.”

Intervențiile privind reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Constanța prin îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța între gara CFR și stațiunea Mamaia se încadrează în obiectivele Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • 2.2, Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

în acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: Planul de Mobilitate Urbană al Polului de Creștere Constanța, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere..

Elementele rezultate din analiza documentelor existente și a studiilor de circulație efectuate în teren au fost sintetizate, astfel încât să poată fi identificate principalele deficiențe ale sistemului de transport actual, în special din punctul de vedere al mobilității urbane durabile, iar concluziile au servit pentru stabilirea zonei de reabilitare, astfel încât rezultatele să fie optime.

 • 2.3. Obiective preconizate a fl atinse prin realizarea investiției publice

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiții sunt:

 • a) Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor.

 • b) Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori.

 • c) Reabilitarea/extinderea traseelor pietonale (trotuare).

 • d) Ambientarea cu mobilier urban de calitate.

 • e) Realizarea de benzi de circulație dedicate transportului public, delimitate fizic.

 • f)  Pregătirea pentru implementarea unui sistem inteligent de management al traficului.

 • g) Introducerea unui sistem modern de iluminat pentru zone pietonale si piste de biciclete.

 • h) îmbunătățirea condițiilor de transport public în zona studiată prin repararea străzilor studiate.

 • i)  Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto, pietonală si biciclete.

 • j)  Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor cu bicicleta, prin introducerea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare, respectiv prin realizarea de piste de biciclete.

 • k) Reorganizarea facilităților de stocare auto, după caz.

 • l)  Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale prin reabilitarea/crearea trotuarelor.

 • m) Reducerea emisiilor cu efect de sera GES.

 • n) Promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă, furnizorii de servicii și alte puncte de interes.

 • o) Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni.

 • p) Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona de influență a proiectului.

 • 3. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

3.1, Soluția tehnică din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru Scenariul 1

Lucrări de drum și resistematizare a spațiului existent

Bulevardul 1 Decembrie1918, L=1447,00 m

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație a vehiculelor de transport public) și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public, pietonal și cu bicicleta se propune reconfigurarea infrastructurii existente prin realizarea de benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public (lățimea benzii fiind de minim 3,50 m), reabilitarea trotuarelor și realizarea de piste pentru bicicliști (în limita spațiului disponibil).

Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, L=4140,00 m

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație a vehiculelor de transport public) și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public și pietonal se propune reabilitarea părții carosabile și a trotuarelor.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă

Amenajări peisagere

Pe străzile ce fac obiectul documentației, vegetația existentă este de două categorii: cea alcătuită din copaci ce datează din momentul în care a fost realizata inițial amenajarea - elemente vegetale de tip arbori ce s-au dezvoltat foarte bine și nu necesită lucrări și zonele verzi propriu zise..

Lucrări edilitare

Pentru asigurarea unei circulații în siguranță, capacele căminelor de vizitare existente, gurile de scurgere existente și aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectată a străzii.

Instalații electrice si iluminat public pentru pistele de biciclete și trotuare

Pentru alimentare cu energie electrica a instalațiilor electrice de iluminat public, au fost prevăzute tablouri electrice TE-1L, amplasate in exterior. Comanda pornit-oprit a iluminatului se va realiza manual si automat (fotocelula sau automat programabil).

Pentru alimentarea cu energie electrica a instalațiilor electrice de curenti slabi din zona s-au prevăzut tablouri electric TE-CS, amplasate in exterior.

Dotări și mobilier urban

Având în vedere ca pe străzile ce fac obiectul prezentei documentații circulă transportul public, prin proiect au fost prevăzute stații de transport public inteligente după cum urmează:

 • • Bulevardul 1 Decembrie 1918-4 stații de autobuz inteligente

 • • Bulevardul Alexandru Lăpușneanu -18 stații de autobuz inteligente

Sistemele de informare pentru cetateni sunt elemente integratoare care asigura fluxul informațional intre spatiile special amenajate pentru trasnportul public si restul zonelor. Acestea vor avea efect de indrumare a cetatenlor/calatorilor către hub-urile de transport.

 • • sisteme de informare pentru cetățeni:

o Bulevardul 1 Decembrie 1918-3 bucăți

o Bulevardul Alexandru Lăpușeanu - 7 bucăți

Mobilierul urban inteligent actioneaza ca un real hub de socializare pentru cetățenii secolului 21, astfel ca acest element urban are un deosebit impact si in zona de influențare a deciziilor de călătorie.

 • • bănci "smart":

o Bulevardul 1 Decembrie 1918-4 bucăți

o Bulevardul Alexandru Lăpușneanu - 16 bucăți

Alte elemente de mobilier urban propuse sunt:

 • • stâlpi antiparcare, amplasați la marginea trotuarelor după cum urmează:

o Bulevardul 1 Decembrie 1918-802 bucăți

o Bulevardul Alexandru Lăpușneanu - 1650 bucăți

 • • rastele pentru biciclete:

o Bulevardul 1 Decembrie 1918-4 bucăți

o Bulevardul Alexandru Lăpușneanu - 15 bucăți

 • • automate pentru controlul adaptiv al traficului si prioritizarea transportului:

o Bulevardul 1 Decembrie 1918 -5 bucăți o Bulevardul Alexandru Lăpușneanu - 13 bucăți

Infrastructura de comunicații

în cadrul intervențiilor proiectate va fi realizată canalizația necesară pentru infrastructura de comunicații a sistemelor inteligente de transport care vor fi implementate în aria de intervenție prin proiect sau alte proiecte complementare, respectiv: sistem de management al traficului, sistem de informare a călătorilor în stații, ticketing.

Canalizația este dimensionată astfel încât să asigure rețelei subterane de curenți slabi condiții de dezvoltare, întreținere și exploatare rațională din punct de vedere economic și urbanistic permițând instalarea succesivă de noi cabluri, înlocuiri sau desființări de cabluri fără afectarea drumurilor modernizate, și fără perturbați! în circulația rutieră. Canalizația se va realiza din patru conducte PEHD cu diametrul de 90 mm pozate pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm si vor avea o acoperire de 10 cm din nisip.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici $i naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

- nu este cazul

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

- nu este cazul

 • e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenșie

  Denumire stradă

  Lungime

  (m)

  suprafață carosabil (m2)

  suprafață trotuare (m2)

  lungime benzi dedicate exclusiv transportului public (m)

  lungime piste biciclete (m)

  suprafața piste biciclete (m2)

  Piste de biciclete

  Bulevardul 1 Decembrie 1918

  1.447,00

  37,188,00

  12.034,00

  2 x 1.447 m -bandă dedicată ce    se    va

  întrerupe    în

  dreptul intersecțiilor

  2.257 (1447 m stânga * 810 m dreapta), piste de biciclete ce se vor întrerupe în dreptul intersecțiilor)

  2,057,00

  Pistă în sens unic amplasată la nivelul trotuarelor

  Bulevardul Alexandru Lăpușneanu

  4.140,00

  105.768,00

  32.906,00

  2 x 4.140 m -bandă dedicată ce    se va

  întrerupe     in

  dreptul intersecțiilor

  5.530 (2765 m stânga <■ 2765m dreapta), piste de biciclete ce se vor întrerupe în dreptul intersecțiilor)

  5.494,00

  Pistă în sens unic amplasată la nivelul trotuarelor

3.2. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etapele principale

Nr. Crt.

Denumire activitate

Activități desfășurate înaintea semnării contractului de finanțare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice

1.1

Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”, altele — Studiu de trafic

1.2

Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”, altele -ELABORARE TEMĂ DE PROIECTARE

: -

1.3

Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică ( studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, altele - cerere de finanțare) -Lot 2 „îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”

2

Achiziționarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, altele - cerere de finanțare) -Lot 2 „îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia”

2.1

Elaborarea studiului de trafic

2.2

Elaborarea temei de proiectare

3

Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DALI

3.1

Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiză tehnică

3.2

Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor

3.3

Elaborare cerere de finanțare

4

Aprobarea cererii de finanțare. Semnarea contractului de finanțare

1

5

Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DTAC, PT

5.1

Elaborarea documentației tehnico-economice - Faza DTAC, PT

6

Derularea procedurilor de achiziții publice pentru servicii și lucrări de construcții

6.1

Achiziția și contractarea serviciului de consultanța în managementul de proiect

6.2

Achiziția și contractarea serviciului de supraveghere arheologică

6.3

Achiziția și contractarea serviciului de audit financiar extern

6.4

Achiziția și contractarea serviciului de promovare

6.5

Achiziția și contractarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj

6.6

Achiziția și contractarea serviciului de dirigenție de șantier

7

Realizarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montai

7.1

Realizarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj

8

Realizarea serviciului de dirigenție de șantier si a serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului

8.1

Realizarea serviciului de dirigenție de șantier

8.2

Realizarea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului

10

Realizarea serviciului de supraveghere arheologică

10.1

Realizarea serviciului de supraveghere arheologică

9

Managementul proiectului

9.1

Desfășurarea activității echipei de implementare a proiectului

9.2

Realizarea serviciului de consultanță în managementul de proiect

10

Realizarea serviciului de audit financiar extern

□□□□
immiiiii

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

10.1

Realizarea serviciului de audit financiar extern

1

n n -r

I

11

Realizarea serviciului de promovare a proiectului

□□□□□□□□□□□

□□

11.1

Realizarea serviciului de promovare a proiectului

1 III

n r

 • 5.3. Costurile estimative ale investiției

Valoarea unitară pe metru pătrat a lucrărilor de construcție pentru carosabil este 183,168 lei/mp (19.373.338,274 lei / 105.768,00 mp) și se încadrează în cuantumul unor lucrări similare.

Costurile estimate pentru realizarea investiției, în cazul celor două scenarii, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Scenariu

Cost investiție (inclusiv TVA) (lei)

1

91.361.641,40

2

116.510.75T.85

Din punct de vedere al costurilor de operare, acestea sunt reprezentate de cheltuielile de mentenanță ale lucrărilor de investiție.

Totalul costurilor estimative de operare și mentenanță pe durata normată de viață/amortizare a investiției (25 de ani) este prezentat în tabelul de mai jos.


Scenariu

Costuri totale operare și mentenanță (Iei)

1

141.509.397,49

2

149.920.032,12

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
D.A.L.l.

îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța între Gara CFR și Stațiunea Mamaia


Proiectant - S.C. URBAN SCOPE S.R.L. Sos. Pipera nr. 14, Sector 1, București Nr. de înreg. CC.: J40/3273/2016 CUI:35752863

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFR Șl STAȚIUNEA MAMAIA

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

2-               iD^umicea^pitoleîor4p^

ri‘< e       A: r." 'subcapitolelordețh’eltuieli '               ; ?■ ■;■

tj--.-'.au 'U'.i .-ciuhih.s                                                            ......<x Si

F- ^yaÎMreP .■ F ^j(fara jȚVA)h..J ■

TVA-

yâloareȚ < £ ȚincîusWyĂjlz.

I;     u.x                   TN-pi

!      Jej

i

2

3

4

. 5

-

^RlȚOLULl^^:. . ■

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

iȚdtAVcAPÎȚoti                          F' ■ v-F”

'‘"F? ■ jojoîyn^^

i(ȘgtoîulW: FF                                         r

> CHELTUIELI RENTRU ASIGURAREA^UTILITATiLOR;NECESARE;OBIECTIVULUrDE INVESTiȚII^ .' . 7^ ::: r - ^ ; j -     i ; ‘          /

2.1

Construcții

340.000,00

64.600,00

404.600,00

2.2

Utilaje, echipamente

0,00

0,00

0,00

^OÎĂkCĂPltQL'zCLiiZ'          <:J’Fl      LC;U5Lf FFFZj

CJș^QiOpO/QflFF

br,:64fisob;bov'L

^l>O4Î60^Od]tFi

D.A.L.I.


îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța între Gara CFR și Stațiunea Mamaia

icHELTUJEWE^iRtLR^i'EgrÂREsi?A§tCTENTA:T%'HMcA ?                     l .jîj               'ei .-rl-./JLL£J’'..£d

3.1.

Studii

198.416,81

37.699,19

236.116,00

3.1.1.

Studii de teren

97.900,00

18.601,00

116.501,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

100.516,81

19.098,19

119.615,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.676,32

318,50

1.994,82

3.3.

Expertiza tehnica

48.950,00

9.300,50

58.250,50

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

823.250,00

156.417,50

979.667,50

3.5.1

Tema de proiectare

89.000,00

16.910,00

105.910,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiliitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

342.650,00

65.103,50

407.753,50

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

391.600,00

74.404,00

466.004,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

206.750,00

39.282,50

246.032,50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3.7.2

Auditul financiar

37.800,00

7.182,00

44.982,00

3.7.3.

Elaborarea cererii de finanțare

48.950,00

9.300,50

58.250,50

3.8.

Asistenta tehnica

221.686,87

42.120,51

263.807,38

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

48.950,00

9.300,50

58.250,50

3.8.I.I.

pe perioada de execuție a lucrărilor

39.160,00

7.440,40

46.600,40

D.A.L.l.

îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța între Gara CFR și Stațiunea Mamaia

3.8.1.2.

pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

9.790,00

1.860,10

11.650,10

3,8.2

Dirigentie de șantier

172.736,87

32.820,01

205.556,88

^^iîsbo^a^’oorj-:

7285J38/7CTy

^ 1.785;86870i^

'WTQLUD4 vv ’■v:      ~ T"'- "•7                  p

^EL7UIEU:RENTRU.INVESflflĂ‘DE;BÂ2AÂ-:

,.lz • !*■ .                   ■;

77; .;7,i

4.1.

Construcții si instalații

61.946.819,59

11.769.895,72

73.716.715,31

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.027.970,66

195.314,43

1.223.285,09

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

6.853.137,76

1.302.096,17

8.155.233,93

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

iTOTălcăpitolM^--       ț

^;69;827i928foi‘î!“ • i

J13^267^06;32t

S3>95'S34;3W

-AâWi elițujelK"

i ?>” *t-L ^*727 M

"'-Ei

1 r

5.1.

Organizare de șantier

1.574.369,76

299.130,26

1.873.500,02

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 +4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

1.416.932,78

269.217,23

1.686.150,01

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

157.436,98

29.913,03

187.350,01

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

712.048,93

0,00

712.048,93

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

323.658,61

0,00

323.658,61

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

64.731,71

0,00

64.731,71

D.A.L.l.


îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța între Gara CFR și Stațiunea Mamaia

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

323.658,61

0,00

323.658,61

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.837.100,35

539.049,07

3.376.149,42

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

96.000,00

18.240,00

114.240,00

5.4.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12.500,00

2.375,00

14.875,00

5.4.2

Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/ serviciului finanțat

83.500,00

15.865,00

99.365,00

TOTALiC

^1856^19733^1

Llb6i075i938>57^

^GAPfrgiL rCHELȚOl

’EU. PENTRU PlRQBE TEHNOLOGICESÎKTJX’

- T. i~\’             j. L    /

î X *..             i 4 i uit;«     -

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

’TOTAKG

APITOLf6.

" :/-b.oop L -; i

M;473W;35ii

Z§9iV36£.i4Î/4cȚ3j

<dirCrare:Xtiiiliiy((^pla®HG^iîS3 ^Ga^i4]'<Căp r2 *;Găp?4f'i    l

—C™>“2“-'==4J“T ș—l-LTi—   TJ

în prețuri la data de 22.03.2019; 1 Euro = 4,7509

Data: 22.03.2019

Beneficiar/lnvestitor: UAT Municipiul Constanța


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE