Hotărârea nr. 10/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RESTAURAREA MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA”


coHSTaw^ ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA iKl/n MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

de


privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 5705/11.01.2019, raportul de specialitate ai Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 5724/11.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 -pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit.d și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Valoarea totală estimativă a investiției:

  • - 7.135.182,71 lei, fără TVA, adică 8.482.065,50 lei (cu TVA) total investiție;

  • - 4.028.341,27 lei, fără TVA, adică 4.793.726,11 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:           pentru,

________împotrivă, •—    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR


MARCELA Ei

CONSTANȚA

nr. a o / cU'Qa.oolg

PROIECT: “RESTAURAREA MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA


II


ANEXA LA HCLM nr.      —-


DEVIZ FINANCIAR CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

In preturi la data de: 07.12.2018

1 Euro=    4.6531 LEI (curs InforEuro Decembrie 2018)

TVA:        19%


S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

ing. CONSTANTIN MariusNIL CRT.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

3.1.

STUDII

17,500.00

3,325.00

20,825.00

3.1.1.

STUDII DE TEREN

2300.00

475.00

2375.00

3.1.1.1.

STUDIU TOPOGRAFIC

2,500.00

475.00

'    2,975.00

3.1.1.2.

STUDIU GEOTEHNIC

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

ALTE STUDII SPECIFICE

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.I.3.I.

STUDIU ISTORIC

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.1.4.1.

SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA

0.00

0.00

0.00

3.2.

DOCUMENTAȚII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3.

EXPERTIZA TEHNICA

50,975.00

9,685.25

60,660.25

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

0.00

0.00

0.00

3.4.1

AUDITUL ENERGETIC

0.00

0.00

0.00

3.4.2

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

0.00

0.00

0.00

3.5.

PROIECTARE

241,025.00

45,794.75

286,819.75

3.5.1.

TEMA DE PROIECTARE

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

STUDIU DE PREFEZABILITATE

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

STUDIU DE FEZABIUTATE/D.A.L.I. SI D.G.

46,025.00

8,744.75

54,769.75

3.5.4.

DOCUMENTATE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATIILOR

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.5

VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A P.T. SI D.E.

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6

P.T., D.T.A.C. SI D.E.

175,000.00

33,250.00

208,250.00

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

0.00

0.00

0.00

3.7.

CONSULTANTA

113,400.00

21346.00

134,946.00

3.7.1.

MANAGEMENTUL DE PROIECT

63,000.00

11,970.00

74370.00

3.7.2.

AUDITUL FINANCIAR

50,400.00

9376.00

59,976.00

3.8.

ASISTENTA TEHNICA

162,000.00

30,780.00

192,780.00

3.8.1

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

42,000.00

7,980.00

49,980.00

3.8.1.1.

PE PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8.1.2.

PT. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, AVIZAT DE I.S.C.

12,000.00

2,280.00

14380.00

3.8.2.

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

120,000.00

22,800.00

142,800.00

TOTAL CAPITOL 3

585,900.00

111321.00

697,221.00

PROIECT: “RESTAURAREA MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA"

ANEXALA J hclmnr.


DEVIZ FINANCIAR CAP. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării șantierului

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Ici/u.m.

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Iei

1

Consuni electric pe perioada execuției (inel, racord provizoriu) 200kw/luna [kWh]

4800

0.49

2,352.00

446.88

2,798.88

2

Consum apa pe perioada execuției (inel, racord provizoriu) 15mc/luna [mc]

360

4.09

1,472.40

279.76

1,752.16

3

Canalizare pe perioada execuției (inel, racord provizoriu) 15mc/luna [mc]

360

3.63

1,306.80

248.29

1,555.09

4

Paza șantierului pe perioada execuției - salariul minim+25% spor noapte [Luni]

24

800.00

19,200.00

3,648.00

22,848.00

S

Chirie container birou - 3 buc [Luni]

24

1,883.25

45,198.00

8,587.62

53,785.62

6

Chirie container birou cu GS -18 [Luni] -1 buc

24

1,367.10

32,810.40

6,233.98

39,044.38

TOTAL CAPITOL 5.1.2

102,339.60

19,444.52

121,784.12

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

ing. CONSTANTIN Marius