Hotărârea nr. 1/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018


HOTĂRÂRE w

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al ^municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de__Z?/-         :

Analizân^ expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.8512/15.01.2019, raportul Direcției financiare nr.8513/15.01.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 , H.C.L. nr. 33/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 63/23.03.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 , H.C.L nr. 142/25.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 222/28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, Dispoziția nr.3167/11.07.2018 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, H.C.L nr. 265/31.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și H.C.L. nr. 317/27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 376/02.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L.nr. 378/31.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr.447/29.11.2018, Dispoziția nr.20410/20.12.2018 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol și comunicarea ANAF nr. 3527/27.11.2018 înregistrată sub nr.206799/28.11.2018 la Primăria municipiului Constanța;                      /

în temeiuL prevederilor art.36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 la venituri în sumă de 514.241 mii leî*, la cheltuieli în sumă de 784.551 mii lei cu un deficit de 270.310 mii lei.

Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabîle pe anul 2018 la venituri în sumă de 325 mii lei și la cheltuieli în sumă de 325 mii lei.

Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2018 la venituri în sumă de 100.QpO mii lei și la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei.

Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2018, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hdtărâre.

Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Sew aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lO Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

  • -  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București se majorează cu suma de 313 mii Iei.

  • - subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății se diminuează cu suma de 5.504 mii lei.

  • -  sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de tfesă ale secțiunii de funcționare se diminuează cu suma de 149.942 mii lei.

  • -  sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se diminuează cu suma de 120.368 mii lei.

Art. 12 La capitolul 51 "Autorități publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli pentru^bunuri și servicii cu suma de 2.422 mii Iei.

Art.13 La capitolul 65 "învățământ" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 10 mii lei, titlul alte transferuri se diminuează cu suma de 5 mii lei, titlul asistență socială se majorează cu suma de 308 mii lei.

Art. 14 La capitolul 66 "Sănătate" se diminuează titlul cheltuieli de personal cu surria de 5.382 mii lei, titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 50 mii lei și titlul alte cheltuieli cu suma de 72 mii lei.

Art. 15 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 2.400 mii lei.

Art. 16 La capitolul 80 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă se majorează titlul Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENS») cu suma de 22 mii lei.

Art.17 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare din excedentul bugetului local.

Art. 18 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.

Art.19 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezența hotărâre a fost votată de consilieriUpcali astfel: _   f?) pentru, ~ împotrivea & abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR


MARCELA ENACH


JUDEȚUL.CONSTANTA /

Unitatea administrativ-teritorialăiMUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

ANEXA 1


Formular:


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2018

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

C

2018

TOTAL VENlTURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

514241

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

400514

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

481158

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

433789

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

200387

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

200387

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1800

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1800

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

198587

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

198587

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

A1.3.

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

1

DENUMIREA INDICATORILOR

I   ANEX//^y^ |

i

[

Cod indicator

BUGET

2018

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

o

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

114140

Impozite si

u-                                  t                v                t--------------

taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

—C----------C-----

----c---

07.02

----£--

114140

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

87600

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

26600

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

61000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

20540

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02:02.01

7500

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

12650

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

390

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6000

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

118852

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

88828

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

75577

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2840

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

10411

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

-

12.02

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

---2

DENUMIREA INDICATORILOR

ț ~ ANBXAJ-

0

I

t

Cod indicator

i

î   BUGET

I______

2018

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

550

Impozit pe spectacole

15.02.01

550

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utiliz/rea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.(^+16.02.50)

c

16.02

29474 C

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

24000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10000

■Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

^Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

5474

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

410

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

410

■Alte impozite si taxe

18.02.50

410

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

47369

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5178

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5178

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

5028

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

5028

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50         !

Venituri din

dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03         j

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

42191

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

i

2018

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02,27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

I

3054

Venituri din prestări de servicii <                     <                     <

«_________ < .... <

33.02.08     f

300

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

386

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1998

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

370

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

11717

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

11717

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4307

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

4307

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

4307

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intîrztere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02..47+36.02.50)

36.02

23113

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

4

BUGET

ANEXA LA.

1

DENUMIREA INDICATORILOR

HCLMNR.ZZ^X^-

Cod indicator

i

2018

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

6000

Taxe speciale

36.02.06

17113

c

Vărsăminte din emortizarea mijloacelor fixe       CCC

36.02.07        4

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

; 36.02.32.02

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

!36.02.47

Alte venituri

36.02.50

Transferuri

voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

i 37.02

0

Donații si sponsorizări **)

,37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

■37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

>37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

,37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

: oo.i 5

8184

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

8184

-

Venituri din valorificarea unor bunuri alelnstitutiilor publice

-

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

190 5 ...

DENUMIREA INDICATORILOR          Ipri M NW         —1   Cod indicator

f

I

BUGET

2018

Venituri din privatizare                                                                                                                                      ■ 39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat a! statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

7994

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

in.Operațiuni financiare <cod40.02+îi.02)            c               c               c               c               <

00.16

C 0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice                                                                          40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)                                !40.02.11

I

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

--------------------------------------------------------------------------------— . - ~ ~ ■

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

r

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

_

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR                              \    Cod indicator

Ihclm nr.

1

BUGET

2018

C

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îsi desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare*1^

i

41.02.05.02

C

C

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

24091

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

_

24091

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

24089

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03      '

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18               O

i

;   BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

HCLMNR. ff/

Cod indicator

i

2018

—------

i

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

c

C             C             €             C             C            <

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

C

42.02.18.03

C

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

300

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

9422

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

— -

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

I

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

|Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54'

DENUMIREA INDICATORILOR         |   ^^7/7-

IwnMNR//,^ —

Cod indicator

i

î

;   BUGET

i

2018

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

[42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

*

14260

----£---- ---------< £ £

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

c.

42.02.66

V

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

142.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

107

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)143.02

2

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

i

i

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

!

DENUMIREA INDICATORILOR

Ihclm nr

I

1

i

Cod indicator

BUGET

2018

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

2

Sume alocate din bugetul AFIR^pentru susținerea proiectelor din PNDR 2Q14-2020****)

C            €

43.02.31 c

C

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Sume primite de fa UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04) *)

45.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

I

45.02.01.02

Prefinanțare

*45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04) *)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

‘45.02.02.03

Corecții financiare

I

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.04) *)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Prefinanțare

I

45.02.03.03

Corecții financiare

■ !

45.02.03.04

DENUMIREA INDICATORILOR

ANEXA LA hclm NR.

Cod indicator

I

i

*   BUGET

i

2018

I

I

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plății^ efectuate în anii an^riori               «                   *

c              «

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04) *)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03      I

i

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

-

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

I

i

I

, Cod indicator

<   BUGET

i

DENUMIREA INDICATORILOR

hclm nr.

2018

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

<L

Sume prirflite în contul plăților dfectuate în anul curerft

c             <

45.02.16.01

l

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01 +45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori -

45.02.20.02

-

Prefinanțare

45.02.20.03

12 _J

DENUMIREA INDICATORILOR

hclmnr.

I

I

I

H Cod indicator

l

I

BUGET

2018

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

4

Sume primite^n contul plăților efec^jate în anul curent

l            €

^5.02.21.01

C

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

î

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

i

i

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11 +48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

i

808 |

j

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48,02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

19         |

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

19

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

148.02.01.02

Fondu

Prefinanțare

I Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.01.03

48.02.02

668

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

668

Fondu

Prefinanțare

I de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

-

Prefinanțare -                       -                       *                       •

*

48.02.03.03

I

I

DENUMIREA INDICATORILOR

IhCL-M NR-

i

i

Cod indicator

i

BUGET

2018

1 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

1-----------------------

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

c

Sume primite în cantul plăților efectuat^în anii anteriori                          c

c            c

48.0^.04.02

<L

Fondc

Prefinanțare

1 European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instrui

Prefinanțare

■nentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

I

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

,48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instrui

Prefinanțare

nentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

0

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

j

Prefinanțare

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.12.03

48.02.15

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

i

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

‘48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Cod indicator-

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

HCLMNR.

2018

I

I

Prefinanțare                                                                                                                             148.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02) j

C                €                C                <.                <                C                C         *48.02.3^

!

°<

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiu! Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

490882

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

392330

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

481158

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

433789

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

200387

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

200387

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1800

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1800

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)  ....

04.02

198587 .

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

198587

DENUMIREA INDICATORILOR

hclm

Cod indicator

BUGET

2018

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

!04.02.04

A1.3.

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite venit, profit si câștiguri din capital (cgd 05.02.50)                             <_

c             c

05.02    c

o c

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

114140

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

114140

--------------------------------------------------------------!

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

87600

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

26600

Impozit si taxa pe clădiri de Ia persoane juridice *)

07.02.01.02

61000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

20540

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

7500

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

12650

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

390

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6000

[Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

,00.10

f

118852

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

88828

Isume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

1

11.02.01

i

--1

iSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, Jsectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

(11.02.05

1

i

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

!11.02.06

. 2840

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

111,02,09

i

• I

10411

BUGET

ANEXA LA

HCLM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2018

i----

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

550

Impozit pe spectacole   <.<<.«-

c               c

15.02.01      C

550

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29474

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

24000

| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14000

[impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

5474

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

410

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

410

Alte impozite si taxe

18.02.50

410

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

47369

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5178

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5178

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

5028

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

5028

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

*

Alte venituri din dobânzi     ...        -

-

31.02.03

i

DENUMIREA INDICATORILOR

I    ANEXALA    1

hclmnr. //<^gL=l

i.

i

[ Cod indicator

i

i

BUGET

2018

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

42191

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3054

c_

<«« «

a                 *                 «

£

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

386

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1998

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

j33.02.28

370

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

11717

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

11717

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

4307

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

135.02.01

4307

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

j35.02.01.02

4307

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

1

35.02.02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

i

35.02.03

°

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii                            j

I

35.02.03.01

i

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

[

. I

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

i

23113    I

----------1S    i

I

BUGET

I

ANEXA LA

HCLMNR.

!

DENUMIREA INDICATORILOR

, Cod indicator

i

2018

l

I

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

'36.02.01

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

6000

(Taxe speciale      <                  C                  C                  fl.                  C

c

36.02.06

C17113

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.03)

36.02.32

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

Transferuri

voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

Donații si sponsorizări**)

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

I

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcredițelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

Sume

din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume

din excedentul bugetului loca! utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

încasări,din rambursarea altor împrumuturi acordate

'40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

141 ■                J

'o

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR         .---^7777    1  ' Cod indicator

1 ] HCLM NR/y      J j

2018

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale dec£t cea pe raza căreiaCși desfășoară activitatea consiliul județearff. Consiliul General alC/lunicipiului București*) cod 41.02.05.01 C

1

1

41.02.05

C.

0

C

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București .pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

9724

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

9724

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 +42.02.44+ 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

9722

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

300

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

9422

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45         î        0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51                 0

i i

1

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

1 1

42.02.51.01

I

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54         '

I

DENUMIREA INDICATORILOR      | HCLM NR.

Cod indicator

!

BUGET

2018

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

142.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deșeurilor de origine animală

C                C                <L                C               €               <                €

42.02.73

C

C

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21 +43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

i

i

43.02

2

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

I

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

i

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

i

iSubvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

i

43.02.24

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

2

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL "           '           '

00.01 SD

23359..

DENUMIREA INDICATORILOR         I

"■       .        A 1 .A.     Xil

i Cod indicator

1

BUGET

3^1

■ 2018

I

I

I

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

>49.90

8184

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

,00.12

0

C2. VANZARI DEL BUN URI SI SERVIOH (cod36.02+37.02)C                C               C

<

c

jOO.14       €

0 <

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47)

,36.02

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

136.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

i 36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

>36.02.31

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02)

,36.02.32

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

136.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

j 37.02

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

137.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

I37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

[00.15

8184

i Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

8184

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

139.02.01

î Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

139.02.03

190

'Venituri din privatizare

j 39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

|39.02.07

7994

I

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

-

-

40.02

0

I                                            i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

i

2018

I

i

Sume

din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume

din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

C--

Sume

primite îif cadrul mecanismuk/decontării cererilor dS plată*)            C                  t                  <                  <

40.02.16       4

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14367

SUBVENȚII

DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

14367

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

14367

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

-

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)         *|

42.02.16

___

0 I

I

r '

BUGET

ANEXA LA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2018

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

<L

Subvenții de^a bugetul de stat către bugetele locale perfru finanțarea reparațnlor capitale în sănătate

42.02.16.02

C

<

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

1

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

!

1

(Sume

alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42,02.65

14260

BUGET

1

DENUMIREA INDICATORILOR            ----- ' \

Cod indicator

2018

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

■42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) pbstaderare aferete pdfioadei de programară 2014-2020****)    C                  C                  C.                  <

42^2.69

c107

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

Sume

alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plătitor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04) *)

45.02.01

- - -

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04) *)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.04) *)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01      ;

I                                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

-

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori       .

45,02.03.02      !

i

I

Prefinanțare

45.02.03.03      '

--------25----1

i

i

i

BUGET

n E M 1 1 Hfl 1 D E A   1 kl n î r A T n D f 1    D

HCLM NR.X /&£!-

1

UeNUMIKeA INUICAIUKILUK

) Cod indicator

!

i

| 2018

i

i

!       1 Corecții financiare

ii’

45.02.03.04

| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

l

0

c

Sume primite în coltul plăților efectuate î^i anul curent        <                    <                    «

. .......< _

45.02.g4.01

<

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

I

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04) *)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

I

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

-p I

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

I

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15 -

0

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

I    anexa'

'hclmnr.^z

A.

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cocl 'nclicator

2018

1

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

f

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.^6.01+45.02.16.02+4802.16.03+45.02.16.(14) *)

c

c.

45.02.16 <

0    C.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

1

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

—<

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

n

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

----------------------------------------------!

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

' AK m 1Q

0

45.02.

19.01 +45.02.19.02+45.02.19.04) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

: 45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

_

________________________________________________________________I

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0            I

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET

|    ANEXA LA .a

[hclmnr.^2^

Cod indicator

2018

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

JF-----------------------------------

i45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

145.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

|45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

<46.02.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

808

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

,48.02.01

19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

19

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

'48.02.01.02

Fondu

Prefinanțare

I Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.01.03

48.02.02

668

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

668 !

Fondu

Prefinanțare

I de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

I

I

0          i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

I

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

o           i

I

1

BUGET

i

DENUMIREA INDICATORILOR

hclmnr.^2_z»4

I Cod indicator

Șl

2018

I

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

I

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

c.

Fondt

Prefinanțare

C                   C                   C.                   C                   <-

il European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

c.                   c

48.02.04.03

48.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

_

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA 11) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

.48.02.11

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

148.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

■48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

148.02.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

; 48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

-

Prefinanțare '

-

48.02.19.03

-

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2018

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

1

L

Sume primite fh contul plăților efectfiate în anul curent C                    €.                   <

c

46.02.32.01

<•

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

I I

I

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor finagciare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

o             :

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

_

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚAConJ^aseMNSază SECRETAR ma^^he

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrați v-teritorială:MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: I ANEXA 2

ANEXA,

wclmnr*.^


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2018

<L.


fi.


fi.


c .... c mu lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Propuneri

2018

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

784551

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

118099

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

114981

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

114981

Autorități executive

51.02.01.03

114981

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

839

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

WCLMNR.^X^^=

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

I

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

525

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

314

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2279

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

--------w—

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

33864

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Apărare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

33864

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

20097

Politie locala

61.02.03.04

20097

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

417

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13350

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

268953


c


HCLM NR. ZZZrZȘ-

___

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

60575

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

14068

învățământ preșcolar

65.02.03.01

9792

învățământ primar

65.02.03.02

4276

<- învățământ securfdar (cod 65.02.04<01 la 65.02.04.03)^                 <■                 <-

£5.02.04

<       44887

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

14358

învățământ secundar superior

65.02.04.02

30047

Invatamant profesional

65.02.04.03

482

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1620

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

13963

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

1749

Spitale generale

66.02.06.01

1749

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

12130

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

57470

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1631

c Biblioteci publiSe comunale, orasefiesti, municipale <•                  <-                  c

67.62.03.02

C

Muzee

67.02.03.03

1631

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

44746

Sport

67.02.05.01

21525

Tineret

67.02.05.02

41

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

23180

Servicii religioase

67.02.06

300

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10793

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

136945

Din total capitol:

i

_

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

9223

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

67450

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

67450

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

450

Creșe

68.02.11

13869

Unități de asistență mediîo-sociale                           C                c                 C

68.02.fe

C

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3705

Ajutor social

68.02.15,01

409

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

3296

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

42248

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

42248

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

147644

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

16919

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

1      Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

130725

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

70742

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

59470

Salubritate

74.02.05.01

59470

Colectarea, tratarea ^-distrugerea deseufilor        CCC

74.02.05.

C

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

11272

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

145249

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

954

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

954

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

954

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

34212

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

34212

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

(              Alte cheltuieli în domeniul^griculturii        «                   <                   <                   <

83.02.03.30 ,

<

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

110083

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

110083

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

54266

Străzi

84.02.03.03

55817

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

c Excedentul secțiifnii de dezvoltare <-                  <-                                      c                  <

98.02.97

L

DEFICIT 2J    99.02.96 + 99.02.97

99.02

-270310

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

-149942

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-120368

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

640824

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

106095

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

103004

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

103004

Autorități executive

51.02.01.03

103004

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

812

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

525

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

287

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

2279

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțareaccentrelor pentru prptecția copilului c.

56.02.06

C

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

33695

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

33695

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

20018

Politie locala

61.02.03.04

20018

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

327

Alte cheltuieli în domeniu! ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13350

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

241789

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

48387

ANEXA

c

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

13753

învățământ preșcolar

65.02.03.01

9477

învățământ primar

65.02.03.02

4276

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

33199

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

13460

^nvatamânt secundar superior       C               c               c               c.

65.02.Cft.02

c 19257

Invatamant profesional

65.02.04.03

482

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1435

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

9714

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

73

Spitale generale

66.02.06.01

73

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

9557

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

57319

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1480

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

1480

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04~

---------€---

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03,05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02,03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

44746

Sport

67.02.05.01

21525

Tineret

67.02.05.02

41

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

23180

Servicii religioase

67.02.06

300

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10793

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

126369

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

7932

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

67450

ANE HCLM NR,


ANEXAIA
HCLMNR.Zf^^ -

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

67450

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

450

Creșe

68.02.11

5322

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3389

c       Ajutor social              c               C               C               C               €

68.02.15.01     f

409

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2980

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

41826

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

41826

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

74710

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

16919

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

57791

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

70376

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

59470

Salubritate

74.02.05.01

59470

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

10906

Xlte servicii în domefiiul protecției mediiflui         CCC

74?02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

114159

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

34212

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

34212

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

ANEXA.LA

HCLMNR.

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

I                                                         ....... ■

I

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

79947

Din total cagitol:                c                   c.                   <                   <                   <

<

c

c

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

79947

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

42890

Străzi

84.02.03.03

37057

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea VH-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02


REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

-149942

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

-149942

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+79*02)         *          ' C'                         c           c''

49.02

14^727

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

12004

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

11977

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

11977

Autorități executive

51.02.01.03

11977

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

27

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

27

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

169

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02


ANEXAyL/\

uri M-NR ZZ

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

j              169

Din total capitol:

I

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

79

Politie locala

61.02.03.04

79

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitarâ)

61.02.05

90

C Alte cheltuieli î£i domeniul ordinii publice și siguranței Raționale          <                  c                  C

61.02.50      <_

<

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

27164

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12188

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

316

învățământ preșcolar

65.02.03.01

316

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

11687

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

898

învățământ secundar superior

65,02.04.02

10789

Invatamant profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

185

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4249


<L


Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

1676

Spitale generale

66.02.06.01

1676

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

2573

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

V--------- —

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

151

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

151

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

151

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

c

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

10576

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1291

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

C Asistenta sociata in caz de invaliditate       cec

68.02.05.02

<.

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

8547

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

316

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

316

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

422

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

422

Partea a lV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

72934

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa                                                                                     ^70.02.05.01

anexa

HCLM NR-Xz

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

72934

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

366

Din total capitol:

Reducerea și controlul pozării     CC<LC

74.02.05-

C

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

366

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

31090

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

954

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

954

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

954

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

Din total capitol:

ANEXA LA.

hclmnr.^/2%^-

Energie termica

81.02.06

i

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

w»                                                                  V»'

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

..............c ■

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

30136

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

30136

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

11376

Străzi

84.02.03.03

18760

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

Aeroporturi

84,02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

i i

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

I

Zone libere

87.02.03

_

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

c Excedentul secțiunii de dezvoltare <-                  t                  <L                  <L                  <

98.02.97         '

L

DEFICIT 2> 99.02.97

99.02

-120368

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-120368

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA LA

hclmnr.20^—


JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_________________

CAP. 5102


Formular:

ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

C

<L

&

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

114981

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

103004

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

103004

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

47157

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

44298

Salarii de baza

10.01.01

37048

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

500

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

ANEXA LA- .fi
HCLMNR.^^X

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod indicator

BUGET

2018

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

560

Indemnizații de delegare

10.01.13

30

Indemnizații de detasar^                 c                 <                 c                 c                 <L

10.01.14

c

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

indemnizații de hrana

10.01.17

160

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

6000

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

829

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

829

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2030

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

311

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

10

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

103

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

600

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1003

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

55217

ANEXA LA
HCLMNR.^^Z^-

|   BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

I---

indicator

2018

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4102

Furnituri de birou

20.01.01

349

Materiale pentru curățenie

20.01.02

60

încălzit, llyminat si forța motrjpa     <.<.<<<

; 20.01.03

<     641

Apa, canal si salubritate

20.01.04

82

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

142

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

573

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

535

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

784

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

936

Reparații curente

20.02

235

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1016

Uniforme si echipament

20.05.01

L

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

1

1

| Alte obiecte de inventar

20.05.30

1016

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

180

DENUMIREA INDICATORILOR

I

' Cod

I indicator

I

I

BUGET

2018

Deplasări interne, detașări, transferări

! 20.06.01

35

Deplasări în străinătate

20.06.02

145

Materiale de laborator

20.09

dercetare-dezvoltafe               <                €               €                c               c

C 20.10

a

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

13

Consultanta si expertiza

20.12

1007

Pregătire profesionala

20.13

558

Protecția muncii

20.14

78

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.26

Tichete cadou

20.27

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

48028

Reclama si publicitate

20.30.01

1038

Protocol si reprezentare             c                  <.                  c                 <                  c

20.3d?02

8&

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

26

Chirii

20.30.04

2025

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

I

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

44051

TITLL

IL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

SulJventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate £le preturilor la combustibili        *                c

40.20

<

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01,14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31


ANEXA LADENUMIREA INDICATORILOR

I

Cod indicator

i

BUGET

2018

l

I

■Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

•   51.01.39

Transferări din bugetele locale pentru finanțareaicheltuielilor curenta.din domeniul sănătății                <                  <

51.01.46

<

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

F“------

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

i

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul UD

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2018

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

,   57.02.01

Ajutoare sociale in natura

j 57.02.02

c

Tichete de cr?sa si tichete social? pentru grădiniță c                  c

c

<

^7.02.03

<

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

630

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale____ __ ______

Programe pentru tineret

Asociații si fundații______ 59.111

Susținerea cultelor_____ j

Contribuții la salarizarea personalului neclerical_________________________ |

Despăgubiri civile

140


490

0

0


-----------r

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

59.40

791

801

--

i

80.031


Acțiuni cu caracter științific si social-cultural___________

Sume aferente plății creanțelor salariale________________

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării ______

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe_____ _______

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate________ _ ____

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2018

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

&                 C                 <                 C                 <L                 C                 <.

81.01

<0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

I

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

11977

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 61.02)

51

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

I

51.02

i

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

|   51.02.12

c             c             c             c             c             c

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

i 51.02.28

c

Alte transferuri de capital către instituții publice

!   51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finalizarea proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.8/2016

51.02.46

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

1

51.02.47

I

TITLUL V» ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

'          55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.64+55.01.67+55.01.68)

,       55.01

I

l

0

Programe cu finanțare rambursabila

'   55.01.03

Programe comunitare

I 55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

'   55.01.08

I

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

î 55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

:   55.01.12

Programe de dezvoltare

!   55.01.13

i

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local'

55.01.56

j

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

i

| Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.8/2016

<

i .

55.01.64

i

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

.                 f                       r                       ft                        t                        t                       a                        «

55.01.67

î !

€              t

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

i

i

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ne ram bursa bile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08

j

+56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

I

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

I

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

i

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabifa

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

I Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

; Cheltuieli neeligibile

56.04.03

DENUMIREA INDICATORILOR

I

i

Cod

BUGET

, indicator

2018

I

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

< Finanțarea națională

56.05.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

I

c

Cheltuieli fieeligibile          <.                    c                    c.                    c                    c

66.05.03

c         i

i

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

1

1

[

01

! Finanțarea națională

56.07.01

|

j    Finanțarea externa ne ram bursa bila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

!

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

i

Sume

aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

1

i

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

I I

Finanțarea națională

56.15.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

i

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

I    Finanțarea externa ne ram bursa bila

56.16.02

; Cheltuieli neeligibile

56.16.03

I

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

c Finanțarea națională   <.<.<<<_

56.17<01

<

| Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

1 Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

j Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

| Cheltuieli neeligibile

56.18.03

I

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

(56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

| Finanțarea națională

56.25.01

j Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

I

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

o!

Finanțarea națională

56.27.01

I Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0|

Finanțarea națională

56.28.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

u 2018

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

i

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

«-                 c                 C                 c                 <                 c                 4

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

218

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

j Finanțarea națională

58.01.01

i Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

■ ———--1

I

i Cheltuieli neeligibile

58.01.03!

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

218

Finanțarea națională

58.02.01

33

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

185

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

1

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

Finanțarea națională

58.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

| Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

| Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instjjumentul de Asistentă pentru Preaderaig (IPAII) (58.11.014a 58.11.03)       <                 c                 <

58.11

c        o

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

i

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

---------------- 1

ol

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

I

Finanțarea națională

58.30.01

|

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

1

1

i

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

Finanțarea națională

58.31.01

l

Finanțar^externă neramburâabilă            <                <                c                c

<58.31.02

c.

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la

I

58.32.03)

58.32

o

Finanțarea națională

58.32.01'                    |

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02 i

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0.

Finanțarea națională

1 • ...

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02,

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

11759

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

11759

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

11759'

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1304

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

120

Alte active fixe

71.01.30

10335

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

oi

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

. 1

anexa,u- \

HCLM NR./vZJ%a2.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

77//^DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

!

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

c               <               <               c               c               t

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

C              €

81.04

c

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

l

I

85

o           !

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

î

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

1

Excedentul secțiunii de dezvoltare

I 92.01.97

■ * 1

1

Deficit (93.01.97)

93.01

i

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA0HE

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


Instituția publică:.


Formular:
ANEXA 2


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


DENUMIREA INDICATORILOR


I BUGET

Cod I_____

indicator I 2018


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

■Salarii de baza________ ___

■ Indemnizație de conducere _______________

Spor de vechime________________________

;Sporuri pentru condiții de munca_________ _      __      __

| Alte sporuri _________

iQre suplimentare__________

iFond de premii______

ÎFond pentru posturi ocupate prin cumul ____ ___ __

:Fond aferent plătii cu ora


01

10


10.01

10.01.01

i      10.01.03

10.01.04

!      10.01.05

10.01.06

10.01,07

10.01.08

10.01.10

10.01.11


839


812


812

267


237


187


DENUMIREA INDICATORILOR

|    Cod

indicator

I

I

BUGET

2018

{indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

{Indemnizații de delegare

10.01.13

i Indemnizații de detașare

i         - .

10.01.14

{Alocatiitpentru transportul l@ si de la locul de rrțunca        cec

C 10.01.15

c

{Alocații pentru locuințe

10.01.16

{Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

15

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02':

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

ÎTransportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

15

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

15

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

-• 1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06j

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

545

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

[ Furnituri de birou

20.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

i

I

Cod indicator

BUGET

' 2018

Materiale pentru curățenie

20.01.02:

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți și lubrifianti     <           c           cc           <.

2001.051

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

o

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

1

20.06

-

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod indicator

BUGET

2018

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza              c                <_                c                <                c

20.112

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturiior

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

525

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

525

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

20

Reclama si publicitate

20.30.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Pțestari servicii pentru transmiterea drepturilor              c                  c                  c                  c

20.30.06

C

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

I

î Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

-

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte c

obanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

L

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

ANEXA LA

hclmnr.j/Z^^

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2018

i Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

1

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)  <             <             <•              <

<-        50

c 0

<

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

[Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

'Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

^Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-;teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea ■copilului

51.01.26

■Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

1

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

^Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

ANEXA LA ~ HCLMNR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

_2018 ’

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

<

€<<-€&<

c

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

-J

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

I Alte transferuri curente interne                                                                                            j      55 0118

i

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

i

(sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

(Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

| Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

i

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

I

i

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

■■

iTichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

ANEXA LA
HCLMNR./^XZ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +5^30+59.35)      C              C              <              €              €              C

&

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.121

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume

destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume

aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume

alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume

aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

i

80.031

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

DENUMIREA INDICATORILOR

j

'    Cod

indicator

! BUGET

2018

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondufcde garantare     c                 c                 c                 <.

81.01.02

<

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

| Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

27

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

0

ANEXA LA   |
pn M NR.yyS^<^=.

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod indicator

BUGET

2018

(Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte trănsferuri de capital featre instituții publicfe                    c                    c                    c

<• 51.02.29

c

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finalizarea proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.8/2016

p

I

i

51.02.46!

I

I

i

(Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

i

i

51.02.47 î

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.64+55.01.67+55.01.68)

55.01

0

(programe cu finanțare rambursabila

55.01.031

(Programe comunitare

55.01.07

I Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08!

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

(Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.131

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15]

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28!

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.421

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.8/2016

55.01.64

ANEXALA
HCLMNR.^7^^

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

I

BUGET

2018

I___

i Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

[Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

!---- f<                    <                    g                    f                    <

5Ș.01.68

f

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

! Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

, Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) ; Finanțarea națională

56.02

56.02.01

0

! Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

! Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

! Finanțarea națională

56.03.01

! Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

I Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

I Finanțarea națională

56.04.01

j   Finanțarea externa nerambursabila

j    Cheltuieli neeligibile

56.04.02

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

! Finanțarea națională

56.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

! Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

I Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Pițjgrame Instrumentfil de Asistență pentfu Preaderare (IPA?(56.07.01 la 56.07.t)3)               c                 <

56ft7

0

I Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPl) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume

aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

l

- -

Finanțarea națională

56.11.01 i

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02i

| Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

I Finanțarea națională

56.15.01

I

Finanțarea externa ne ram bursa bila

56.15.02

i

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

UCLM NR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

' Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

< Cheltuieli neeligibile                €                  <                   c                  c                  <

56.17.03

c

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

.56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01!

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

L _         „

, Cheltuieli neeligibile

56.18.03!

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume

aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

ANEXA LA TI
HCLMNR-/Z^^-1

DENUMIREA INDICATORILOR

i

i

:    Cod

indicator

BUGET

2018

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01

la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

Programe din Fondul Europeantde Dezvoltare Regională (FEDR) (58.0.1.01 la 58.01.03) <                c

c

58.01

0

| Finanțarea națională

58.01.01

| Finanțare externă nerambursabilă

58.01.021

j Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

58.02.01

0

| Finanțarea națională

j Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

! Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

î Finanțarea națională

58.03.01

j Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

' Cheltuieli neeligibiie

58.03.03

r ~ ’

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03 i

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

JL

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

boa indicator

"2018

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

! Finanțarea națională

58.11.01

I Finanțare externă nerambyrsabilă           «                 c                 <                 <

5g.11.02

<

| Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

| Finanțarea națională

58.12.01

j Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

j Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

I Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02'

I

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

| Finanțarea națională

58.31.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

(56.32.01 la 58.32.03JL                 C                 c                 <

Norvegian 2014-2021

< <

5862

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

27

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

27

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

27

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

27

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

I

81

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

c                c.                c                <                c                c                <

85

€ 0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

|Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

| Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01 î

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.011

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


marcexa^aChe


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

i

2279

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

2279

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2279

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

........0

! Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

1

__i Spor de vechime

10.01.04

. i

! Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

ÎOre suplimentare

10.01.07

!

'Fond de premii

10.01.08

iFond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

'Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2018

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.121

Indemnizații de delegare

10.01.13'

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la și de la locui de mugea               c                  <                  <

C1O.O1.15:

c

Alocații pentru locuințe

10.01.16-

Alte drepturi salariale in bani

10.01,30.

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02 ’

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05.

Vouchere de vacanță

10.02.06,

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01:

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02'

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.031

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 i

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05!

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06!

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20]

384

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01'

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

DENUMIREA INDICATORILOR

i

i

i Cod

indicator

r

BUGET

2018

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.031

i

--------1

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05:

c.

Piese de schimb   €€«.<<

20.61.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                                                                          I 20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.011

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

i

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03!

Alte obiecte de inventar

20.05.30

i

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


Instituția publică;


CAP 5502


Formular:


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018c.


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018~

Cercetare-dezvoltare

i      20.10!

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

i

Pregătire profesionala«.                 c                 c                 c                 <_                 <

20.13

—1

Protecția muncii

|     20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

! 20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

S     20.24

384

! Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

384,

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

! 20.24.02

t

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

i

20.25

1

1

1

Tichete cadou

i     20.27

i

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0(

] Reclama si publicitate

20.30.01

i Protocol si reprezentare

I 20.30.02

I ANE

|hclmnr.i         I BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod ___________

indicator i 2018

'                                                         i

i                                               î

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

I

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/FQndul conducatorulnjjnstitutiei publice <                  c                 c                 c

20.30.07

<L                      i

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

I

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

1895!

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.011                0!

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

I

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

1895'

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

!

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

1895

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

1

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte d

obanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

-

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

1

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

> indicator

l

2018

i Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

i

I

|Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)   <              4              €              C

C      50

c

°i

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

i

i

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

1

i

|

; Acțiuni de sanatate

51.01.03

i

Ținantarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

“■ 1

^Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

■■

51.01.14

i

.Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

i

1

'Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

1

1

(Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

j

I

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

i

I

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

i

i

I

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu! sănătății

51.01.46

i I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

” 2018 ~ ~~

I                                                                                                                                                                                                                      ■

I

ÎTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

I

51.01.491

p

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60|

(

&<-<<.<.€

c

(Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile

!

1

Ide învățământ special

51.01.611

i

ITransferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe

j i

1

i

«

educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.641

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF;

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.011

o!

I Alte transferuri curente interne

55.01.18

1

i

j Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63 \

1

.. . f

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

-------p

r

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02:

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.011

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04l

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57.

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.05)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

(Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.031

- . —    i

ANEXA LA
HCLM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018 ~

■Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale iSuport alimentar

57.02.04

57.02.05

I

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01^+ 59.02 + 59.08 +5£.11 +59.12 +59.15^+59.17 +59.20+59.^2 +59.25 +59.30+^935)

î>9

o1

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

1

Programe pentru tineret

59.08

1

Asociații si fundații

59.11

1

Susținerea cultelor

59.12

!

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

_______59.15

59.17

59.20

1

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

1

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

.....     Q,

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0,

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

80.30

81

0'

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

i

o;

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01


ANEXA LA

hclm nr.


BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

' indicator

• 2018

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

i

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

--;

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambuițari de credite intdrne (cod 81.02.01*81.02.02+81.02.05)                c                <L                <

81.02

c         o

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

I

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

— ■' 1

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

_ 0 J

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0 i

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

1

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

1

! Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

1

1

I Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

i !

51

0


Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

ÎTransferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

; Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății


51.02

51.02.12ANE
HCLM NR.


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

)

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finalizarea proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.8/2016

. c- ...... f      ...... <          -                <             *             *

51.02.46

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

oi

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.64+55.01.67+55.01.68)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

------- _ - .

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

■*

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

---!

I

l

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

i

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

<

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

1

1

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.8/2016

55.01.64

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

1

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

1


ANEXA LA HCLMNR.

DENUMIREA INDICATORILOR

j

Cod

BUGET

r

indicator <

2018

i


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)                                                                  *

<

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

I <.

i      56.01

<

0

î Finanțarea națională

| 56.01.01

, Finanțarea externa nerambursabila

! 56.01.02

I Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)

I      56.02

0

i Finanțarea națională

56.02.01

i Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

i Cheltuieli neeligibile

, 56.02.03

_

!

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 la 56.03.03)

I      56.03!                Ol

; Finanțarea națională

'  56.03.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

i 56.03.02

l

Cheltuieli neeligibile

| 56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

;      56.04

0

Finanțarea națională

|  56.04.01

Finanțarea externa ne ram bursa bila

I 56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)

56.05

o!

Finanțarea națională

1 56.05.01

i

Finanțarea externa nerambursabila

i 56.05.02

Cheltuieli neeligibile

. 56.05.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2018

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

<

Finanțarea externa nerambursabila              <                €                c                c

56.03.02

c

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

I Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume

aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

1

Finanțarea națională

56.11.01

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

j Finanțarea națională

56.15.01

j

Finanțarea externa ne rambursabila

56.15.02

. J.

Cheltuieli neeiigibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

j Finanțarea națională

56.16.01

i

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

i

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

I J

Finanțarea națională

56.17.01

ANE HCLM NR.

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

j indicator

BUGET

2018

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

c Finanțarea națiofială              c

CCC

c

56.18.01

c

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

I

j

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse i

(56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

| Finanțarea națională

56.25.01’

j Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02 i

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

| Finanțarea națională

56.27.01

I Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

| Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01 i

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

| Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

I Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

I

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58tD1.01 la 58.01.03) <                €                <

<

58.01

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

I

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.021

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

c

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

"2018

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

1

oj

i Finanțarea națională

58.11.01

i Finanțare externă neramlțursabilă          c                 <                 c                 <

<58.11.02

c i

I Cheltuieli neeligibile

58.11.03

1

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0’

| Finanțarea națională

58.12.01

j

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

i Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0-

! Finanțarea națională

58.15.01

1

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

I

j Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

o'|

I Finanțarea națională

58.16.01

1

1 Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

I

i Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 ia 58.30.03)

58.30

ol

; Finanțarea națională

58.30.01

l Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

Finanțarea națională

58.31.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

| Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

i

| Cheltuieli neeligibile

58.31.03

i

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la

58.32.03)         C               €               €                €               <                €

§8.32

«0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

i

0!

Finanțarea națională

58.33.01

i

I Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

1

I Cheltuieli neeligibile

58.33.03

p " 1

1

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

Oi

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Oi

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1

Alte active fixe

71.01.30

1

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

i

1

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

ol

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

o!

i

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

751

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

oi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod !

1 indicator |

BUGET

2018

r~

1

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

«.                C                C                C.                «                C

t      ;       85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

t 85.01.02

I

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

'  92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

;  93.01.97

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


contrasemnează secretar, MARCELA ewaCh^

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :ONSTANTA

Instituția publică:_________________

Formular: ANEXA 2 BIS


CAP 6102


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


<.


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


j   Cod

: indicator •

i

i

i


BUGET


2018


33864


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


10'


33695


33695


15850


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza_______________ ______ _   ____

j Indemnizație de conducere _ ______ _ _________

Spor de vechime      ______________________

___'Sporuri pentru condiții de munca________________ ____ _   ____ jAlte sporuri                 ___________ _   _____ ___ _        _

!Qre suplimentare__           _       ___ _            ______

Fond de premii___          ________ _    __ _     ___

'Fond pentru posturi ocupate prin cumul ________ _ _______________ _ _ _

l^ond aferent plătii cu ora        _ _ _____

12440

10402


!  10.01.05

10.01.06

|  10.01.07

i 10.01.08

i io.oi.io

; io.oi.li


235


I

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

-------- .

indicator

2018

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

3

Indemnizații de detașare

10.01.14i

Alocatii<)entru transportul l^si de la locul de mynca              <.                  c                  <L

t0.01.15'

C

Alocații pentru locuințe

10.01.16]

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30:

1800

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02!

2734

Tichete de masa*)

10.02.01;

Norme de hrana

10.02.02:

2400

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03-

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04'

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

334

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30j

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03!

676

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02;

3

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03!

27

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.041

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.051

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06l

350

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

215

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

i

20

17845

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.011

448

Furnituri de birou

20.01.01!

40


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2

<

Carburanți șj lubrifiant!         c                  c                  c                  <                  <

20.01105

<L 394

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

180

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0S.03+20.05.30)

20.05

2337

Uniforme si echipament

20.05.01

1102

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1235

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

i

Deplasări în străinătate

20.06.02


<


DENUMIREA INDICATORILOR

I

i Cod

1 indicator

i

1

BUGET

2018

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza              C                c               <                c               c

20.12

€ <

Pregătire profesionala

20.13

780

Protecția muncii

20.14)

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.1fi!

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18'

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22'

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02'

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

14100

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02,

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

7

ANEXA LA

hclmnr.

DENUMIREA INDICATORILOR

! Cod

• indicator

i     BUGET

!        2018

I—     - “

I

''Chirii

'Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.04 i                485

20.30.06j

■ Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare <                 c                 <                 c                c

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13608

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 Ia 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

! Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

. Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

! Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

: Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02

30.02.01

30.02.02

0

'Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

l.

30.02.03

; Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

; Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

ÎDobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

i

I

|Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

■ Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

{Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

i

t

40.20

șAlte subvenții

40.30

TITLUL V FtfNDURI DE REZERVA (cod 50.04)  <              <              <              <

<-     50

c 0

Fond

de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

{Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.03

51.01.05

-----------

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniu! sănătății

51.01.31

51.01.39

51.01.46

ANEXA LA
HCLM NR. //

DENUMIREA INDICATORILOR

1

1

Cod indicator

i

BUGET

2018

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

<                 <                 <.                 C                 C                 €

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

c

51.01.61

TITLl

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

IL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

51.01.64

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul (IO

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

anexa la

HCLMNR.zZjj^

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

c            C            €            <            C            €—          C

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

c

59

c

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical                                                                              59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume

destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume

aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume

alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neTncadrate

59.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03.

Alte imprumuturi

80.301

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

ANEXA LA^ HCLM NR. //

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

: 2018

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

flambursari de credite externe din fonGLul de garantare c                 <                 c                 c

81.01.02

c

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

o

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

| Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

92.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

169

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

0

ANEXAXA   1

HCLMNR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

[Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.12

51.02.28

Alte<ransferuri de capităl către instituții publice                 C                   c                   c

«- 51.02.29

c

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finalizarea proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.8/2016

51.02.46

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.64+55.01.67+55.01.68)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.091

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15j

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.8/2016

55.01.64

DENUMIREA INDICATORILOR                     '

i i

Cod indicator

BUGET

__ 2018

I

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local                             |

55.01.67

( Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017          I

.                   *                                                                                                                                                                          t                        .

' 55.01.68

*                                                      V.                                                                                  C               .   Ț.

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe neram bursa bile (FEN) posta de rare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + |

56.08 +56.11 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)                                                                 !

I

---1--

56

---

0

i i

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)                                ■

56.01

0

i Finanțarea națională                                                                                                       |

56.01.01


___Finanțarea externa nerambursabila _____ _______Cheltuieli neeligibile_____________

3rograme din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) __‘ Finanțarea națională__________

I Finanțarea externa nerambursabila______

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 la 56.03.03)


! Finanțarea națională

i-------—-----

i


Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56,04.03)

___[__Finanțarea națională______________ __ ____ _____

____ Finanțarea externa nerambursabila______ ________ ____

' Cheltuieli neeligibile______________

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)______

Finanțarea națională

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență peiftru Preaderare (IPX) (56.07.01 la 56.0^03)              c                 €

56.

«■ 0

î Finanțarea națională

56.07.01

1 Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume

aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

-

56.11

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

I

I

Finanțarea națională

56.15.01

I

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

j Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

I Finanțarea națională

56.16.01

i

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

!

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

I

BUGET

2018

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

o

Finanțarea națională

56.17.01'

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

<

Cheltuieli neeligibile   «.<_€<<

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02.

; Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatiior economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

i

Finanțarea națională

56.25.01

I

I

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

I

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

I Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

|

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

_____________________________________I

Finanțarea națională

56.28.01

i i

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)

56.40

0

hclm

DENUMIREA INDICATORILOR

I Cod

i indicator

BUGET

2018

t

j Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02;

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01

1

la 58.

05-K58.11+58.12+58.15*58.16+58.30 la 58133)      «.CCC

i

581     *

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

i

l

58.01'

0

j Finanțarea națională

58.01.01 •

j Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02*

j Cheltuieli neeligibile

58.01.03!

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

Finanțarea națională

58.02.01 i

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02'

Cheltuieli neeligibile

58.02.031

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

Finanțarea națională

58.03.01 i

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04 i

0

Finanțarea națională

58.04.01 i

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02!

Cheltuieli neeligibile

58.04.031

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.051

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod . indicator

BUGET

2018

Finanțarea națională

: 58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

i 58.05.02:

Cheltuieli neeligibile

; 58.05.03

€<.<<<«.

i <

<

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (58.11.01 la 58.11.03)

I      58.11

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

!  58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

!

58.12

0

Finanțarea națională

' 58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

Finanțarea națională

î 58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

f 58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

i

‘      58.16

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

i 58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

!      58.30

0

Finanțarea națională

î 58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

; 58.30.03

ANEXA LA HCLM NR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

f

indicator

1     BUGET

> 2018

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

[

58.31!

0

l Finanțarea națională

58.31.01

| Finanțare externă nerambifrsabilă           C                 C                C                 <

58.31.02

; Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01

la 58.32.03)

58.32

0

I Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

! Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

i Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă ne ram bursa bilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

169

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)                                                         !       71

169

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

169

(Construcții

71.01.01

19

| Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

150

! Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

[Alte active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod , indicator

|     BUGET

|        2018

i

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

:          75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

&

<              c              <               <              c

<         i             c

c

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

i

1

I

<        85

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

i

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

i 85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

i

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

i

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

| 92.01.97

Deficit (93.01.97)

I      93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

C0NTRASEMNEA7Ă

SECRETAR,

PREȘEDINTE ȘEDINȚA                                                            k'ARCcLA ='X"'-i =DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

60575

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

48387

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

48387

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

_____10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA


Instituția publică:.


Formular:


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018
i Salarii de baza_____


_ ‘Indemnizație de conducere___

■ Spor de vechime_____

_ sPoruri pentru conditnde munea

Alte sporuri____ __

[Ore suplimentare _______

'   BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

r Cod

»--- —_ —

indicator

[ 2018

I

[Fond de premii

10.01.08

iFond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unocpersoane din afaraunitatii           <                  c                  <                  <

10.01.12

<

'indemnizații de delegare

10.01.13

IIndemnizații de detașare

10.01.14

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

[Alocații pentru locuințe

10.01.16

1 Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03 i

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

IO.O3.O2!

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20|

24982

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i    BUGET

~2018

i

i

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

;           15058

Furnituri de birou

20.01.01

■              339

Materiale pentru curățenie

20.01.02'            293

încalzit^lluminat si forța mqțrica              <                  c                  c                  <.

<20.01.03

(L 9559

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1873

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

21

Piese de schimb

20.01.06

4

Transport

20.01.07

343

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

281

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

572

j Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1773

Reparații curente

20.02

7472

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1

Hrana pentru oameni

20.03.01

1

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

6

Medicamente

20.04.01

2

Materiale sanitare

20.04.02

1

Reactivi

20.04.03

2

Dezinfectant!

20.04.04

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1859

Uniforme si echipament

20.05.01

13

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

29

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1817

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

47

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018""

i Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

47

1 Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

1

Cercetare-dezvdftare   <-€<.€<

^0.10

C

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

39

Consultanta si expertiza

20.12

1

Pregătire profesionala

20.13

93

Protecția muncii

20.14

205

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe                                                              (   20.24.01

| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

1

Tichete cadou

20.27

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

199

Reclama si publicitate

20.30.01

3

Protocol si reprezentare           C                  <                  c                  <_                  <L

20.30.0&

1f

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2

Chirii

20.30.04

6

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

177

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

| Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

. . j

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

. i

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

i

i

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

I

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

I

I

I

BUGET

! 2018

j Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

1

i

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru Compensarea cresferilor neprevizion&te ale preturilor l/combustibili    c               c

40.20

C-----

{Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

50.04

51 SF

208

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

208

Transferuri către instituții publice

51.01.01

208

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.14

r~            - -

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

i

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

I

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

i i

i

51.01.39*

|Traasferuri din bugetelajocale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății           c                  <

.   51.01.46

<-

, Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.491

[Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de jmasă

51.01.60

i Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în

[unitățile de învățământ special

51.01.61i

1

1

iTransferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe I educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

10462

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

10462

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

10462

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1700

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

1700

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1343

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichet^ de cresa si tichete^ociale pentru grădiniță              <                 €                 c

C 57.02.03

C    44

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04 j

ISuport alimentar

57.02.05

313

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

11035

Burse

59.01

11035

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau actîvitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

--------------

indicator

2018

Alte imprumuturi

80.30!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

c                c                c.                c                <                c

< 81.01

c o

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02;

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05:

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

o

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

| Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12188

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

ANEXA LA

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

2018

Transferuri de capital țcod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

< ___________________£______ ________£____________________£_         .    _   _£   _                r                    g

Ș1.02

r 0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finalizarea proiectelor finanțate din FEN, conform OUG

nr. 8/2016

51.02.46

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.64+55.01.67+55.01.68)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

DENUMIREA INDICATORILOR


Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes localTransferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.8/2016

<                       c                       <L                       <.


Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local


Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017i

Cod indicator '

l


55.0X64


55.01.67


55.01.68;


BUGET


2018


Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.01 la 56.01.03) ___ Finanțarea națională__

Finanțarea externa nerambursabila____

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională___

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile__

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 la 56.03,03)

Finanțarea națională______________

_ Finanțarea externa nerambursabila

|_ Cheltuieli neeligibile____

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) ______l Finanțarea națională __ _________

56


56.041

56.04.01


anexata

HCLM NR-^Z-z^/X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

.   56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

<

FinanțareaCnațională   <.€      <.<.<

I 56.0501

c

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

‘   56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 Ia 56.07.03)

1

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

'   56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

j 56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

1   56.08.02

_

Cheltuieli neeligibile

!   56.08.03

Sume

aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

1

!      56.11

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

|   56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

!

i      56.15

0

Finanțarea națională

.   56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

:   56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03l

ANEXA LA

HCLM NR.

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

uoa

_____ _____

indicator

2018

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

I Finanțarea națională

56.16.01

i Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

L

| Cheltuielcneeligibile  <.<<<<

56.16.03

C

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

! Finanțarea națională

56.27.01

| Finanțarea externa nerambursabila

56.27.021

| Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01


c.


ANEXA LA-
HCLM NR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

BUGET

indicator

2018

| Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56,40.02)

56.40

0

| Finanțarea externă nerambursabilă         c                c                c                <

56.40.02

<.

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe n eram bursa bile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

23

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58,01.01 la 58.01,03)

58.01

23

Finanțarea națională

58.01.01

4

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

19

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58,02,01 la 58.02.03)

58.02

o

| Finanțarea națională

58.02.01

| Finanțare externă nerambursabilă

58,02,02

| Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03,03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

I

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilâ

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

ANEXA LA

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

God

- —---------—

indicator

2018

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

Finanțarea națională

58.05.01

c

Finanțare externă nerambursabilS                c                C                *                c        58.05.02

t

Cheltuieli neeligibile                                                                                                        '   58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

i Finanțarea națională

58.11.01

i Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02!

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02.'

Cheltuieli neeligibile

58.12.03l

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03|

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

Finanțarea națională

58.30.01

ANEXA LA
HCLM NR,

DENUMIREA INDICATORILOR


Finanțare externă nerambursabilă ; Cheltuieli neeligibile


Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

___C_____<-_ CCC

_ __ J__Finanțarea națională__

Finanțare externă nerambursabilă


Cod indicator

i

I_____________________________________________________________________________.

i _ 58.30.021

" 58.30.03 i

l                                                             ■


BUGET


2018


_____Cheltuieli neeligibile ___ __ >   58.31.031

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32?oT~i

la 58.32.03)_____________________________________,     58.32:

__   __Finanțarea nională ___ j   58.32.01

___|___Finanțare externă nerambursabilă___                                                                     ;   58.32.02

___j__Cheltuieli neeligibile__________ !   58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58/33.01 la 58.33.03)

i

! Finanțarea națională_____________

Finanțare externă nerambursabilă Cheltuieli neeligibile


____________L

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)   ____

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod fî.01 + 71.03) Active fixe” (cod 71.01.01 la 71.01.03+7^01.30)Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

12165

12165

12165

6787

16

'Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03i

312

| Alte active fixe

71.01.30i

5050

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.031

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

721

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)     <■              C              C              C              C

79

4L

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plat! efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLU

L XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

JUDEȚUL: CONSTANȚA

Unitatea administrativ - teritorială .MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ CONSTANȚA

Instituția publică:________________

Formular:

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

anexai^

HCLMNR.^2^^C-


anexa'2 bis


CAP.66.02


- mii lei -

C

€                <-               €                C

C

c

c

Cod indicator

c

BUGET

U E H U IVI IR CA  IHUILAIUKILUK

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13963

SECPUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

9714

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

9714

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9249

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8803

Salarii de baza

10.01.01

8535

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

225

Alte sporuri

10.01.06

3

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

anexa la

HCLM NR.

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.17

40

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

168

Tichete de masa*)

10.02.01

C

Norme de hrana <><•<.<.<,<.

10.fc.02

C

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

168

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

278

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

61

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

20

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

189

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.16 la 20.25+20.27+20.30)

20

245

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

28

Furnituri de birou

20.01.01

8

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

ANEXA UK '
HCLMNR.^2^<2-

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

flrana pentru animale <>.<.<<.<     C

20.03.02

C                        I

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

110

Medicamente

20.04.01

38

Materiale sanitare

20.04.02

52

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

20

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

107

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

107

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si 'înghețurilor

20.23

€             €             r-------------C-------------€-------------C-------------«T-

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 * 20.24.02)

20.24

—c-----

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

Dobânzi aderente împrumuturilor dțp fondul de tezaur                                                                          ,

„   30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

V

30.03,02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

73

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

73

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51-01:03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

hclm nr.

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

c

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-gociale                c                      C

5L01.39

C

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

73

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

84

I
HCI.MNR.Zc!±^-rJ

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

84

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

84

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLl/t XI ALTE CHELTUIEL.f(cod 59.01 + 59.02 + ^6.08 +59.11 +59.12 +59*15 +59.17 +59.20+59.2Î+59.25 +59.30+59.35+^9.40)               C

<

59

<

63

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si socia l-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

63

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Ranflbursari de credite intern® garantate            €-                      C                      <L                      C                      <L

81.02.01

C

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

|Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

4249

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

1676

Transferuri decapitai (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)

51.02

1676

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

1676

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

ANEXA L/k

hclmnr.^2%2^

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67+55.01.68)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare          r                  *                  *                  *                   *

,  55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

L             C            €             €-------------C-------------V-------------€---------

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

---€---

56.07

---------€----

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

ANEXALA

hclmnr.z2z^^-

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

<

Finanțarea externi nerambursabila     •►                     <•                     C                     C                     <.

56.18.0^

----------------E7

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL

X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.06+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

Finanțarea națională

58.02.01

^Finanțare externă nerafîibursabilă             4L                      (L                      <                      (L                      <L

58.02.02

C

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

Finanțarea națională

58.12.01


ANEXAI HCLM NR.

cFinanțare externă nerambyrsabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (68.16.01 la 58.16.03) (AEIP)           CCC

L

58.16

C

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2573

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2573

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2573

Construcții

71.01.01

1323

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1250

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

I

Alte active fixe

Aoi.30

C

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe ne rambursabile

85.01.05

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

|Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

57470

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

57319

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

57319

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01,12

Indemnizații de delegare <LC<L<L<L<

10.01.13

C

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

33464

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

21379

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :ONSTANTA


Instituția publică:


Formular:


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


«.
CAP 6702ANEXA LA

HCLMNR.^Z>^

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

i .

Apa, canal ^salubritate      c               C               C               C               c

ao.oi.o4

'     <L.

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

21379

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

■ 20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

i

i

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cafti, publicații si materiale documentate               C               C               c               c

2111

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12085

DENUMIREA INDICATORILOR

I

I

Cod indicator

BUGET

2018

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii c              c              C              C              c              €              c

20.30.04

C

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12085

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții             C               C.               C.               C               C

<  40.30

C

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

1480

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

51.01

1480

Transferuri către instituții publice

51.01.01

1480

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

ane:

HCLM NR.,


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

C

<.             €             C             C             C             C

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

C

51.01.60

i

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de crasa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

feuport alimentar       <-<-<.      <.<.

57.O2.o8*

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

22375

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

22375

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

0

HCLxM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

(Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

(Ramițursari de credite eterne din fondul de garantare         <.                €                 C                 C

81.01.02

<L

(Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

(Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

(Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

| Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

j Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

151

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

1

1 Cod

< indicator

BUGET

2018

Transferuri prentru finanțarea investițiilor fa spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transfeftjri de capital către fnstitutii publice

6-1.02.29

c

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finalizarea proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.8/2016

51.02.46

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A- Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.64+55.01.67+55.01.68)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.8/2016

55.01.64

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i BUGET

i

i    2018

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

«                  «                  «                  *__.__   ______ *______r_____

55.0^.68

-----w----

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 +

56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 ia 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Progr;

ame din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

56.05.01

Finanțarea națională


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Prograrfie Instrumentul de Asistență pentru Pnfaderare (IPA) (56.(fr.01 la 56.07.03) c

56.07

L 0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03ȘANEXA

c

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cteltuieli neeligibile C                 c                 <                 <                 c                 C

56.17.03

C

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

ANEXA.
HCLM NR.


<

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalăt(FEDR) (58.01.014a 58.01.03)      c                <

C

58.01

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă ne ram bursa bilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

Finanțarea națională

58.11.01

c

Finanțare eternă nerambursabyă              c               C               €               C

58.1£.O2

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă ne rambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

Finanțarea națională

58.31.01

ANEXAZAo

hclmnr

DENUMIREA INDICATORILOR

i

Cod indicator

BUGET

2018

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03jC              C              €              C              C              C              C

58.32

t       0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

151

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

151

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

151

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

151

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

C             €             C             €             C             <L             C

85

C0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


c.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

77?/^


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR,

MARCELA ENACH&


JUDEȚUL.CONSTANȚA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIU REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ CONSTANȚA

Instituția publică:_________________

Formular

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


anexa 2 bis


CAP,68,02- mii lei -

<              <               C              €

<

&

C

Cod indicator

<

BUGET

UEHUIV1IKEM IHUILAIUKILUK

2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

136945

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

126369

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

126369

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

60022

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

55379

Salarii de baza

10.01.01

53919

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

783

Alte sporuri

10.01.06

11

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatîi

10.01.12

ANEXA LA

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Indemnizații de hrana

10.01.17

516

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

150

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

2522

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hfena                <-                  <-                  €                  C                  <

10.of;02

C

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

2522

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

2121

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

483

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

159

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

96

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1360

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

16252

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6909

Furnituri de birou

20.01.01

117

Materiale pentru curățenie

20.01.02

355

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1140

Apa, canal si salubritate

20.01.04

445

Carburanți si lubrifiant

20.01.05

37

Piese de schimb

20.01.06

35

ANEXA LA n
HCLMNR.

Transport

20.01.07

30

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

507

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3640

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

603

Reparații curente

20.02

680

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

3854

Hrana pentru oameni

20.03.01

3854

C

Hrana pentru animale    <<.<<.<.

20.03.02

C              <

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

213

Medicamente

20.04.01

57

Materiale sanitare

20.04.02

133

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

23

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.06.30)

20.05

804

Uniforme si echipament

20.05.01

34

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

98

Alte obiecte de inventar

20.05.30

672

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

41

Consultanta si expertiza

20.12

60

Pregătire profesionala

20.13

153

Protecția muncii

20.14

130

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

anexa,la

HCLMNR.y>4^X-

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

C

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

<                     *-                     V                     <.                     <                                            <,

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

----€------------

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06+20.30.074-20.30.09+20.30.30)

20.30

3378

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10

Chirii

20.30.04

1454

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1914

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

Dobapzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur „                                                                   *

, 30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

C.             J

30.03.02

--------1---------

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15


ANEXA LA

hclmnr./2^X-

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile admînistrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuricfin bugetele locale pentțu finanțarea unităților d<asistență socială și megico-sociale            <                      <

51 .CM.39

C

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

A. Transferuri interne (cod 65.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

43265

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

43265

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

38335

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4930

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

îfrLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.0&- 59.08 +59.11 +59.12^-59.15 +59.17 +59.20+^9.22 +59.25 +59.30+59^5+59.40)           C

59

< €

6830

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

260

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

5400

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

'59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

1170

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursări de credite iifterne garantate       C                    C                    C                    C                    <.

81.02.01

C

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

|Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

]Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

10576

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)

51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017

51.02.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67+55.01.68)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Progrpme comunitare      <                   #                                                             *

* 55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară conform OUG nr.27/2017

55.01.68

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)

56.01

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56:05

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

-----------<-----

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11.01 la 56.11.03)

56.11

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

ANEXA LA HCLMNR.

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17,01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

<L

Finanțarea eterna nerambursabila *-                     *■                     c                     4                     *•

56.18.02

t--------

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

</