Proces verbal din 30.04.2015

118.proces verbal sedinta din data 30.04.2015

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 30.04.2015, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 22 de consilieri (absenți: dl.Lixandru Virgil, dl.Pîrvulescu Valentin, dl.Stan Gabriel și dl.Vișan George), d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.41/2014, de domnul consilier Ciorbea Valentin.

Dl.Valentin Ciorbea

Bună ziua, distinși colegi, bună ziua reprezentanților presei și colegilor din Primărie, din staful tehnic, și tuturor celor care participă la ședința ordinară din această lună, și declar deschise lucrările ședinței! Distinsă doamnă, spuneți-ne care e situația prezenței.

D-na Marcela Enache

Sunt 21 de consilieri prezenți, 5 absenți.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, suntem statutari, la acest moment. Dumneavoastră ați primit ordinea de zi. Înainte de a o aproba, vă aduc la cunoștință că proiectul 21 și proiectul 28 au fost retrase de pe ordinea de zi. Cu aceste precizări, vă supun aprobării ordinea de zi de la prima parte, că avem și ordine de zi suplimentară.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru. A venit și dl.Georgescu, între timp, deci, sunteți 22 de consilieri prezenți.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun la vot ordinea suplimentară. O aveți, ați primit-o. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea Trecem la primul punct:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.03.2015.”

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru și 3 abțineri. S-au abținut: dl.Roman, d-na Tușa și dl.Gima.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2014 al RATC Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Iustin Fabian Roman

Aici aș avea și eu o simplă propunere... .sau întrebare.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog!

Dl.Iustin Fabian Roman

Aș vrea de la actualul director al RATC ca în ședința viitoare să ne prezinte o situație a RATC-ului, pentru că am mai avut niște discuții, și în comisi și în Consiliu, și nu știu cum s-au închis.

Dl.Ovidiu Tănase

Da, nicio problemă, în ședința viitoare.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun aprobării dumneavoastră solicitarea colegului. Se fac comentarii în sală. (Nu e nevoie...)

Dl.Valentin Ciorbea

Nu e nevoie? Nu? Eh, dacă nu este nevoie, înseamnă că la ședința.

D-na Marcela Enache Consemnăm în procesul-verbal.

Dl.Valentin Ciorbea

Consemnăm în procesul-verbal și, la ședința următoare..este domnul director aici, da. Supun la vot proiectul.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru”, Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 291/2014 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliției locale Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 38/2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L..”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 104/2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții “Parcul Seniorilor”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției încheiate între municipiul Constanța, Consiliul local al municipiului Constanța și S.C.Confort Urban S.R.L. cu privire la eșalonarea unei plăți.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei Adormirea Maicii Domnului I.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 10:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 7 din HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 15/2015 referitoare la statul de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța aprobate prin HCL nr. 150/2014.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vă rog, doamna Marcu!

D-na Ana Marcu

O întrebare. Doamna director de la Resurse umane este în sală?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Doamna director de la Resurse umane este în sală? Veniți încoace!

D-na Ana Marcu

În cadrul comisiei am avut o discuție privind eficiența, dovedită sau nedovedită... intenția de eficiență a acestei organigrame. Au fost puse niște întrebări, nu ni s-au acordat răspunsuri. Am fost de acord cu suplimentarea acestor posturi, înțelegând că aparatul de specialitate trebuie să beneficieze de un număr suficient de profesioniști, da?, care să asigure atât eficientizarea activității cât și transparența decizională, dar, atât din raport, cât și din expunere de motive nu a rezultat, nicidecum, că după această suplimentare va avea loc, într-adevăr o eficiență a activității aparatului administrativ. S-a vorbit numai de suplimentare, că se adaugă numărul de personal care se adaugă la anumite departamente și cu.. și actele normative care sunt în vigoare. Deci, nu este suficient. Organizarea e un lucru foarte important și trebuie să aibe în spate o justificare la fel de importantă. Deci, nu este vorba numai de acte normative, este vorba de o strategie și ce anume vrem să dovedească această organigramă. Deci, din punctul acesta de vedere, o să ne abținem. Și am mai întrebat-o pe doamna de la Resurse umane în legătură cu planul de medicii și asistenții sanitari. Deci, înțeleg că avem 116 persoane dedicate asistenței medicale în școlile preuniversitare. Da? Am întrebat cine monitorizează activitatea acestor medici, care este programa de lucru. La fel, ni s-a spus că nu se cunoaște, că o să vină doamna care coordonează această activitate, care nu știm de unde să o luăm, să vedem dacă, într-adevăr .

Se fac comentarii în sală.

D-na Laura Bobeș

Este pezentă.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, vă rog!

D-na Ana Marcu

Atunci, dacă este prezentă .pe doamna respectivă ..

D-na Iordache

Dacă-mi permiteți, mă numesc Iordache.

D-na Ana Marcu

Doamna Iordache, n-am apucat să ne cunoaștem.

D-na Iordache

Bună ziua!

D-na Ana Marcu

Dacă ați pregătit pentru ședința aceasta un raport de activitate sau un. referat din care să rezulte cum se ocupă cadrele medicale de școlile arondate și câți copii revine fiecăruia. Mie mi s-a părut insuficient numărul de medici alocat școlilor ..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, imediat, doamnă, imediat. Să o luăm pe rând. Da, domnul viceprimar, aveți ceva? Vă rog, poftiți!

Dl.Decebal Făgădău

Bună ziua! În primul rind, aș vrea, în calitate de inițiator, să răspund la ccea ce, foarte corect, a subliniat doamna consilier. Unu - în momentul de față, tot ceea ce propunem ca și modificare a organigramei are un fundament de specialitate legal, deloc plăcut, legat de serviciile și direcțiile aparatului de specialitate. Doi - are suprapusă o componentă de defulare o unor noi servicii și birouri necesare elaborării unor strategii ulterioare. Trei - vine, tocmai, să reglementeze ceea ce dumneavoastră ați sesizat că este, oarecum, ambiguu. Vă răspund în mod invers, plecând de la personalul ce deservește din punct de vedere medical rețeaua pe care noi o organizăm din punct de vedere al activității administrative, iar Inspectoratul școlar, ca și reprezentant al ministerului, din punct de vedere al activității profesionale. Cam același lucru se întâmplă și cu rețeaua de asistență medicală, în sensul că noi asigurăm funcționarea din punct de vedere administrativ, iar ministerul de specialitate, respectiv Ministerul sănătății prin Direcția de sănătate publică, asigură activitatea de specialitate. Noi asigurăm doar resursele necesare: locuri de muncă, finanțarea, implementarea necesară și așa mai departe. În momentul în care această descentralizare, numită descentralizare, în sănătate s-a făcut, vă rog să mă credeți că noi toți am fost puși în fața următoarei situații: aveam necesar de materiale (seringi, instrumentar medical...), lucruri care noi, ca aparat executiv, nu aveam cum să stim dacă este absolut necesar, care este realitatea pieței, cum se fundamentează, cum se achiziționează, care sunt caracteristicile și așa mai departe. În continuare, vreau să vă spun că acest department nu este tocmai nou, anterior fiind înglobat în corpul municipalității, și în acel moment, pentru că există o consecvență în a emite acte normative ce nu au coerență și aplicabilitate ... am însărcinat-o pe doamna Ortanza Gâscă să fie șef al acestui servici și să țină legătura între noi, direcția de sănătate publică și cei care lucrează. Încă sunt nebuloase și nu are cine să vă răspundă, pentru că legiuitorul nu s-a gândit la toate aceste aspecte. De exemplu, pentru a angaja un medic stomatolog, pentru că avem posturi libere, Ministerul Sănătății are o procedură în care depui dosarul, verifici dosarul, și din comisie trebuie să facă parte experți din domeniul respectiv, în cazul de față stomatologi, și așa mai departe. Comisiile sunt formate din medici care sunt plătiți. Iar noi nu avem această procedură de angajare. Nu avem medici angajați, pentru că am făcut adresă la Ministerul Sănătății, la Ministerul Muncii să ne explice cum se fac aceste angajări; nu am primit un răspuns. Așa că nu ne cereți nouă, executivului, niște răspunsuri pe care nu le avem, din punct de vedere al organizării rețelei medicale școlare. Noi nu am făcut altceva decât să preluăm, să le asigurăm tot fluxul financiar necesar și am însărcinat un om din sistemul acesta să se ocupe și.de diligențe pe care nu și le dorea, pentru că un medic nu stă, neapărat, să facă necesar de materiale, pontaje și alte lucruri. Asta ca să închei povestea cu asistența medicală, și aici mă bucur că ați deschis subiectul, și mă așteptam să-l deschideți mai demult- ce facem cu asistența medicală în școli. Vă propun să înființăm o comisie din reprezentanți ai tuturor partidelor politice ce alcătuiesc consiliul local și să analizăm planurile, să analizăm, practic, da? realitatea din teren și să luăm decizii, pentru că a existat o întrebare pentru colega noastră de la Resurse umane care nu face altceva decât să centralizeze niște solicitări. Legat de aparatele noi, pe care noi le propunem, și servicii, vă dau exemplu biroul de infrastructură urbană, pe care am propus să-l înfiintăm în aparatul executiv al municipiului, pentru că în momentul de față nimeni nu reflectă relația cu deținătorii de utilități. Există o lege a investițiilor publice. În această lege a investițiilor publice, toți deținătorii sunt obligați, dar fără sancțiuni, să ne pună la dispoziție toate datele necesare, lungimea rețelelor, consumul, numărul consumatorilor și așa mai departe. Eu lucrez, și vă demonstrez, elaborarea unei strategii energetice a municipiului Constanța. Dar, pentru a putea avea un început de strategie, trebuie să avem măcar date primare. Întrucât nu am cu cine să culeag aceste date, din punct de vedere organizatoric am propus înființarea acestui birou, unde, sper, să dea Domnul, odată înființat, oamenii de specialialitate să vină și să lucreze. Avem nevoie de specialiști energetici, de ingineri, de tot felul de specialități care nu sunt pe piață. Mai mult, văd că toată lumea se face jurist sau manager, fără să știe la ce. Noi avem nevoie de date exacte, tehnice, în acest demers. Mai departe, sunt foarte multe servicii în care nu facem altceva decât să completăm ceea ce două acte normative anterioare ne-au executat. Prima a fost Ordonanța 63 care ne-a impus o grilă de diminuare, nici nu știu pe ce principii, iar, ulterior, a mai venit, ca să repare, chipurile, această ordonanță, o ordonanță care ne-a spus să desființăm toate posturile neocupate. Dar ele nu erau neocupate, posturile vacante, pentru că nu erau necesare ci pentru că, efectiv, nu s-a mai putut înscrie nimeni ca să se prezinte la concurs.Avem concursuri și, după cum puteți să constatați pe site-ul Primăriei, vedeți că în permanență dorim să angajăm oameni. Vă spun că la căminul de bătrâni, din 10 oameni care s-au prezentat la concurs nu s-a angajat nimeni până la urmă. Nu știu dacă sunt condițiile de examinare prea drastice sau recompensa prea mică, sau contextul timpului cel mai potrivit de a se angrena într-un corp ... .vizat din ce în ce mai mult de atenția, nu doar a ....

Ultimul lucru pe care vroiam să vi-l spun este că nu aș fi semnat o expunere de motive ambiguă, dacă aș fi avut niște parametri exacți, corecți de comensurare a acestei eficiențe. Dacă dumneavoastră dispuneți de acești parametri, vă stau întotdeauna la dispoziție și sunt de acord să inițiem împreună un proiect de hotărâre cu o expunere potrivită. Eu, unul, atât am putut să expun. În afară de un punct de vedere al administrației, dublat de avizarea de către ANFP, nu am altceva ce să vă spun.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, mulțumim, domnu' viceprimar. Doamnă.

D-na Ana Marcu

Deci, expunerea de motive, domnul primar..domnul viceprimar a făcut-o exact în cadrul ședinței. Aceste lucruri, pe care tocmai le-ați spus, dacă erau în raport sau în expunerea de motive, scrise, în scris, nu verbal, probabil că discuția noastră acum ar fi fost ceva mai altfel. Deci, tocmai ce ați spus dumneavoastră acum, nu am regăsit în raport și în expunere de motive. Nu e chiar așa complicat, dacă nu puteți vă ajutăm. Doi: nu trebuie să vi se pară curios că i se pune o întrebare doamnei de la Resurse umane. Este dreptul nostru de a pune întrebări. Da, în ședință se pun

întrebări.... Doamna de la Resurse umane chiar trebuie să știe ce se întâmplă și care este situația cu

întregul aparat administrativ, pentru că de acolo, într-adevăr, centralizează. Poate că nu poate să cunoască în amănunt toate departamentele. Dar, dacă vrem să scăpăm de o modalitate, pe care eu aș numi-o. puțin hazardată, și ea există în anumite cazuri, da?, atunci, va trebui să încercăm să dăm dovadă, așa cum spuneați dumneavoastră, de coerență și de măsuri care să anticipeze, cel puțin, o eficiență. Da? Să ne ducă, într-adevăr, într-acolo. Asta am avut de spus. Mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Mulțumim!

Dl.Iustin Fabian Roman

Numai puțin, domnule președinte, am o scurtă întrebare pentru domnul viceprimar. Mai devreme ați spus că sunt niște probleme între dumneavoastră, ca primărie și ministerele din cadrul Guvernului. Nu credeți că n-ar fi trebuit să fie problemele astea, din moment ce și dumneavoastră, ca administrație publică locală și Guvernul Ponta, care sunteți din PSD? Tot în aceeași parte vă aflați! Consider că n-ar fi trebuit să fie problemele astea.

Dl.Valentin Ciorbea

Stimate coleg, sunt probleme într-o familie și nu merge treaba totdeauna. Haideți să fim serioși! Asta-i pusă politic, da', mă rog, vă răspunde domnul primar.

Dl.Decebal Făgădău

În primul rând, stimată doamnă consilier, cred că știți, că este de notorietate, nu doar respectul pe care v-il port, ci și aprecierea față de munca dumneavoastră în calitate de consilier local. Am intervenit pentru că mi se pare absolut normal, din moment ce sunt inițiator al acestui proiect, ca întrebarea să fie adresată întâi mie, iar unde nu pot să dau un răspuns, să solicit sprijin din partea executivului. Nu voi constrânge niciodată dreptul consilierului local de a solicita explicații, public, în ședințele consiliului, comisiilor de specialitate sau în orice mod doriți cu privire la un proiect, ori de câte ori simțiți nevoia de clarificări în interesul: 1 - eficienței; 2 -colaborării; 3- al cetățeanului. Iar dumneavoastră, domnule Roman, nu vă răspund, întrucât vă rog să vă păstrați discuțiile pentru conferințele de presă de la partid.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Mulțumim! Domnul viceprimar Decebal Făgădău a propus, la începutul intervenției domniei sale, constituirea unei comisii care să...

Se fac comentarii în sală. (Dacă o agreem.)

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Sunteți de acord să se creze această comisie? Se fac comentarii în sală.(Da.)

Dl.Valentin Ciorbea

Cine este pentru? Ca să intrăm, totuși, într-o abordare democratică, da? Urmează ca după aceea, de la fiecare partid, să se stabilească cine face parte din această comisie. Pentru că, într-adevăr, este un domeniu care trebuie cunoscut. Pe de-o parte. Statul acesta de funcțiuni eu, personal, l-am văzut tocmai ca un pas serios spre eficientizarea activității din Primărie. Eu așa l-am văzut și cred că și mare parte dintre dumneavoastră la fel. Cu acestea, haideți să vedem..să trecem la vot.

Cine este pentru?

Dl.Tudorel Chesoi

La ce votăm acum?

Dl.Valentin Ciorbea Proiectul de la punctul 12.

D-na Marcela Enache

Comisia s-a votat, am înțeles, în unanimitate, cu 22 de voturi pentru.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Reluați de la capăt.

Dl.Valentin Ciorbea

În ce sens, domnu' Chesoi?

Dl.Tudorel Chesoi

Pentru comisie, n-am ridicat mâna toți.

Se fac comentarii în sală. (N-am votat toți.)

Dl.Valentin Ciorbea

Bun.Cine este pentru comisie? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, s-a votat. Nu știu ce... .Domnul consilier Chesoi, merge democrația.

Dl.Tudorel Chesoi

N-am ridicat toți mâna atunci și am crezut că pot fi voturi împotrivă sau abțineri.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu i-am văzut și mi-am dat seama. Avantajul de a fi aici la ședință.

Se fac comentarii în sală. (Să nu uitați de proiect.)

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Supun aprobării dumneavoastră proiectul 12.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 17 voturi pentru și 5 abțineri.S-au abținut următorii consilieri: d-na Marcu, dl.Roman, d-na Tușa, dl.Gima și dl.Matei. Proiectul a trecut.

Dl.Valentin Ciorbea A trecut, da. Mulțumim!

Punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 aprobată de art.1 din HCL nr.

186/2014 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 26/2012 privind transmiterea terenului în suprafață de 500.00 mp., situat în municipiul Constanța din parcare Poarta 1- Port aparținând domeniului privat al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 154/2001 privind transmiterea

unor terenuri situate în stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra activelor amplasate în minicipiul Constanța, plaja Modern.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra terenului în suprafață de 14000 mp. situat în municipiul Constanța, zona Palas.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în bd. Mamaia nr. 284 Complex Grup Gospodăresc.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 19:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 322/2003 privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Aș vrea să fac un amendament. De fapt, este o corectură a acestui proiect. Ulterior promovării lui am rearanjat puțin anexele și tocmai de aceea a intervenit o mică eroare. La art.1 alin.1 din prezentul proiect de hotărâre, în loc de poziția 19 se va citi poziția 6. Acesta este amendamentul. De fapt, este pentru prevenirea unei erori materiale.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun aprobării dumneavoastră amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun aprobării dumneavoaastră întregul proiect, cu amendamentul aprobat, pe care l-am

citit.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată de

str. Soveja, Oficiul Poștal nr. 7 blocurile LT6, LT8, dispensar TBC și autogara din zona Tomis III, terenuri proprietate publică și privată, inițiator PUZ Cojocaru Diana.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 21 retras. Punctul 22:

Vă rog domnul viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Aș vrea să explicitez motivele retragerii celor două puncte de pe ordinea de zi. Punctul nr. 21, cel care propunea aprobarea unui plan urbanistic zonal în zona “Tomis Nord” - Suceava, Adamclisi, Heracleea, Capidava, Argeșului - din punct de vedere al avizului de oportunitate, certificatului de urbanism... etapelor absolute legale de obținere a avizelor și de dezbatere publică, proiectul poate părea complet din punct de vedere tehnic. Întrucât am luat act de o serie de obiecțiuni ce au fost aduse la cunoștința elaboratorului încă din momentul dezbaterii publice, dar acestor nemulțumiri nu li s-a răspuns într-un mod argumentat, într-un mod tehnic, într-un mod civilizat, voi retrage acest proiect în calitate de inițiator și voi propune organizarea unei dezbateri publice între toți cei care au ceva de spus, toți cei care au.hai să-i spunem un interes în zonă. Iar, dacă va fi necesar, dacă nu se rezolvă, voi trimite adrese inclusiv către toate instituțiile avizatoare să ia parte la această dezbatere publică. Consider că este o dezbatere publică ce nu a fost finalizată cu o.hai să-i spunem cu împăcarea tuturor părților. Aceasta este motivația pentru retragerea punctului nr.21. Nu vrem să.nu facem aceasta ca să lăsăm senzația că cineva este favorizat. Din punct de vedere legal, vă repet, documentația, așa cum a fost avizată și cum este anexată, este completă, dar, am știut că nu s-a răspuns obiecțiunilor ridicate în faza de dezbatere publică.

La punctul 28, aceeași explicație. Dacă din punct de vedere legal, din punct de vedere tehnic totul era în regulă, am primit o sesizare, ieri, cum că între inițiatorul PUZ-ului și vecinul său există pe rol un ligiu. Acest litigiu are ca obiect tocmai autorizația de construire pe care acesta a obținut-o și, întrucât este interzisă inițierea de reglementări urbanistice, de modificări ale reglementărilor urbanistice tocmai în vederea intrării în legalitate, pentru a preveni sau pentru a stopa un litigiu strict administrativ, am retras acest proiect de pe ordinea de zi.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, mulțumim, domnule viceprimar, precizările sunt extrem de bine-venite! Problema asta, a PUZ-urilor, interesează, în mare măsură, pe constănțeni. Ar fi foarte bine dacă, în momentul intrării în dezbatere publică, s-ar fi intervenit și în felul acesta s-ar corecta o serie de lucruri, pentru că eu am mai auzit, și doar mă plimb mult prin oraș: “Domn'e, iar s-a trântit o clădire, aici. Iar este ceva...” Da' aici trebuie văzut până unde răspunde Primăria acestei chestiuni. Primăria, de fapt, execută niște lucruri care îi vin de la alte. .Bun, mulțumesc! Mergem mai departe.

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată de

str. Basarabi, str. Oborului, alee acces, inițiator PUZ Hubel Maria.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată de

str. Intrarea 1 Mai, limita A.P.M.C., centrul de scafandri, bld. 1 Mai vechi, terenuri

proprietate publică și privată, inițiator PUZ Naniș Octav Florin.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată de șos. Mangaliei, alee acces și terenuri proprietate publică și privată, inițiator Babu Dumitru.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată de

str. Ion Corvin, la vest și nord de terenuri aflate în proprietate privată și la est de str. Agricultori, inițiator PUZ Mocianu Sorin.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - sala polivalentă, str. Badea Cârțan, inițiator municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Vasile Chirondojan

Aici aș vrea să pun o întrebare...

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog!

Dl.Vasile Chirondojan

Domnu' viceprimar, spuneți-mi și mie, cu proiectul care s-a făcut, cum rămne cu terenul din Badea Cârțan, cu terenul “Constructorul Cleopatra”?

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Bun. Răspundeți, da? Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

În primul rând, reglementarea urbanistică nu face altceva decât să consfințească caracterul pe care îl are acea zonă, acela de funcțiuni sportive. Doi - din punct de vedere al proprietății, tot ceea ce se propuse a fi supus dezvoltării pentru sala polivalentă, aparține, din punct de vedere al proprietății, al construirii și al utilizării, municipiului. Faptul că “Constructorul Cleopatra” utilizează terenul de rugby, este cu acordul Consiliului local. Asta nu-i conferă un titlu de proprietate. Din punct de vedere al activității, absolut lăudabile, și cea care încurajează sportivii, a echipei de rugby - campioana națională și așa mai departe, v-am propus ca împreună să identificăm soluții. Nu am primit nicio solicitare din partea dumneavoastră, domnule consilier, de a ne întâlni și de a găsi aceste soluții împreună. Îmi pare rău că trebuie să avem aceste discuții, public, atâta vreme cât aveți la dispoziție o mulțime de alte mijloace, politice, personale, să găsim soluții.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Mulțumit de răspuns, domnu' consilier?

Dl.Vasile Chirondojan

Da, o să stăm de vorbă. În primul rând, e vorba de proprietatea “Constructorului”. Eu am făcut un act adițional cu terenul lui “Constructorul.”, că a fost dat la schimb, de pe str.Unirii 3436. Deci, am dat 3 ha.34.300 mp, deci, care s-a dat în schimb unde s-a construit, în locul bazei sportive de la Constructorul; sus, care era teren medicinal al Facultății “Ovidiu” și “Constructorul” - care era terenul de fotbal și rugby. Deci, în primul rând, deci în 1972, domnu' președinte, pe timpul ăla Voicu.. .Deci, s-a dat terenul de schimb, care s-a dat în Badea Cârțan, pe care noi, cu fonduri proprii, noi, foștii jucători care am făcut terenul ăsta cu muncă voluntară. Deci, nu a costat niciun ban. Deci, tot ce s-a făcut acolo, aproape de un million de Euro, evaluat la ora actuală, este făcut de munca voluntară. Deci, noi nu vrem să-și bată cineva joc de foștii jucători și de echipa, și de fotbal a “Constructorului” și de a rugby-lui și așa mai departe, care e prima echipă a orașului Constanța și s-a numit “Constructorul Cleopatra”. Și cu asta.În primul rând, noi am făcut deci 4 adrese, 4 dosare de câte 10 cm fiecare. Unul a plecat la Ministerul Direcției de Dezvoltare, unul a plecat la Ministerul Tineretului și Sportului, unul a plecat la Tribunal și unul îl va primi domnul viceprimar. Și cu asta am terminat! Deci, e foarte greu.să călcăm în picioare munca a zeci și zeci de sportivi care au fost jucători de națională și așa mai departe și campioana României. Eu am avut de spus asta, și vă rog frumos, și dumneavoastră să analizați dacă se poate călca în picioare munca unui oraș întreg.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, mulțumim pentru precizări! Acuma, domnu' viceprimar v-a dat un răspuns, legat de chestia asta. Cred că ar trebui să aveți o întâlnire cu dumnealui, pentru că, depunând acel dosar, cred că necesită și câteva explicații în plus, poate mai mult decât ați făcut-o acuma.

Dl.Vasile Chirondojan

Domnul profesor Ciorbea, important e că eu am făcut un act cu ei. Deci, eu am investit.și “Constructorul” a venit cu..Nu-i chiar așa, că vine altul, ia terenul municipiului și așa mai departe. Deci, eu am făcut un act. În 20 de ani am investit și rog ca investiția să fie...și “Constructorul” să fie. Și “Constructorul” trebuia să vină și ei la ședința asta, să spună..Eu reprezint “Constructorul” că am investit și eu ceva acolo.

Dl.Valentin Ciorbea

Da.

Dl.Vasile Chirondojan

Deci, asta e problema.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Probabil că mai trebuie niște clarificări.Eu știu?!

Dl.Vasile Chirondojan

Ce clarificări?

Dl.Valentin Ciorbea

Păi, veniți și dumneavoastră la Primărie, discutați cu domnul viceprimar, în comisii și așa mai departe. Da? Eu, oricum, sunt obligat să supun proiectul aprobării Consiliului local.

Cine este pentru? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 21de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Vă recomand să vă abțineți, că sunteți în conflict de interese.

Dl.Vasile Chirondojan

Mă abțin.

Dl.Valentin Ciorbea

Da.Împotrivă? Așa.

D-na Marcela Enache

Avem o abținere, dl.Chirondojan, și 21 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 28 s-a retras. Explicații s-au dat.

D-na Marcela Enache

Eram la 27.

Dl.Valentin Ciorbea Păi, da, la 27. L-am aprobat.

D-na Marcela Enache

Nu, a fost punctul 26 - Badea Cârțan.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal - zona delimitată la nord de bulevardul Aurel Vlaicu, la vest de aleea Umbrelor și aleea Melodiei, la sud de str. Soveja și la est de bd. Al.Lăpușneanu, inițiator S.C. Agexcom Internațional S.R.L.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vă rog, domnu'....

Dl.Radu Bogdan Matei

La această propunere de hotărâre, grupul liberal o să se abțină, dar nu pentru că am fi observat vreo problemă în documentația tehnică sau vreo problemă de legalitate în această propunere de hotărâre, ci pentru că aici avem o problemă de viziune diferită față de ceea ce și-ar dori Partidul Național Liberal și ce propune Primăria în actuala etapă. Cartierul acela e deja o zonă foarte aglomerată și prin acest proiect se va aglomera din ce în ce mai tare. Ce vreau eu aici să subliniez este că în tot orașul sunt foarte puține spații verzi și nu respectăm.nu numai Constituția României ci și deciziile Uniunii Europene, care spun că trebuie să avem un număr de mp de spațiu verde pe locuitor. Deci, repet, abținerea de la acțiunea de vot este un principiu după care pot fi urmărite direcțiile per total decizii de dezvoltare. Orașul are nevoie de mai multe spații verzi și de o dezvoltare durabilă, nu are nevoie de aglomerarea această urbană, numai în zonele centrale ale orașului.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, am reținut considerațiile dumneavoastră. Domnu' viceprimar, aveți ceva de spus? Nu.

D-na Sorina Tușa Aș avea eu o propunere.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog!

D-na Sorina Tușa

..la acest proiect, având în vedere ceea ce ne-a precizat domnul viceprimar în legătură cu punctul 21, în sensul deschiderii spre dezbatere publică. E adevărat că nu sunt înregistrate cereri, ca la ordinea 21, de la oameni care să susțină și care.să susțină nevoia de spațiu verde, și aici se simte nevoia de o pergolă, și care să se opună punctului nr.27. Dar, având în vedere că n-avem în spatele proiectului un raport al dezbaterii publice..aș solicita retragerea proiectului și supunerea lui unei dezbateri publice.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Bun.

D-na Sorina Tușa Și mai am o întrebare.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Dacă-mi permiteți, fac o precizare. Să știți că toate proiectele privind aprobarea PUZ-urilor, au la documentație, și Comisia 2 a verificat, aceste ședințe de publicitate și de cunoaștere. Deci,.

D-na Sorina Tușa

Eu nu văd niciun raport în spate, care.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache O să rugăm să fie anexat și acest raport.

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Înseamnă că nu am primit tot ce era nevoie.nu am acest raport..

D-na Marcela Enache

De acum încolo, o să scanăm și aceste rapoarte, dacă le considerați necesare. Nu e o problemă asta.

D-na Sorina Tușa

În regulă. Deci, o să avem și aceste rapoarte.

Dl.Valentin Ciorbea

Domnule viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Apreciez consecvența colegului de Comisie de urbanism, este un punct de vedere pe care dânsul l-a enunțat și în lucrările comisiei de specialitate. Dumneavoastră, doamna Tușa, nu vă voi răspunde din politicianism. Puteți să solicitați consultarea proiectului și altfel, nu doar în ședința de consiliu. Dacă erați interesată, puteați să veniți la Secretariat sau să depuneți o solicitare pentru a vi se pune la dispoziție acest raport ce face parte din documentația proiectului ce urmează a fi supus aprobării în Consiliul Local.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, nu vreau să naștem la o polemică. Închei această discuție. Îmi mențin punctul de

vedere: nu-l retrag .

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Totuși, s-a făcut o propunere....

D-na Sorina Tușa

O secundă.

Dl.Valentin Ciorbea

Păi, nu, ați făcut o propunere.

D-na Sorina Tușa

Da, dar vreau..

Dl.Valentin Ciorbea

O s-o supun și pe-a dumneavoastră.

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Vreau să răspund.

Dl.Valentin Ciorbea

Poftiți!

D-na Sorina Tușa

Domnu' viceprimar, vă rog să faceți diferența între o solicitare și o intervenție cu conotații politice. Nu a fost nicio intervenție policită, am solicitat acel raport. Vă mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Da. S-a făcut propunerea de retragere.

Dl.Decebal Făgădău

Doar inițiatorul poate să retragă, nu supuneți o prostie la vot, supuneți proiectul la vot!

Dl.Valentin Ciorbea

Supun proiectul la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 16 voturi pentru și 6 abțineri. S-au abținut: d-na Marcu, dl.Roman, d-na Tușa, dl.Gima, dl.Chesoi și dl.Matei. Deci, cu majoritatea consilierilor în funcție, proiectul a trecut.

Dl.Valentin Ciorbea A trecut, da. Mulțumim! Punctul 29:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii a 4 străzi aferente zonei Sat

Vacanță.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 30:

Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei străzi din Palazu Mare, lotizarea aprobată prin HCL nr. 263/2012.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 31:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 22/2015 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2015-2016.”

- inițiator: consilier local Matei Radu Bogdan;

E legat de Școala nr.5.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 32:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 33:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 30/2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 34:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociației.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Aici e cu buletin de vot. Deci, vă rog, dacă.... Mai sunt și alte propuneri?

Dl.Radu Bogdan Matei

Este deja o propunere înscrisă pe buletin.

D-na Marcela Enache

Da, și dacă mai aveți și altă propunere...

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Dacă nu mai sunt.

D-na Marcela Enache

Buletinele, ați văzut, sunt cu “DA” și “NU” și vă exprimați în funcție de opțiunea dumneavoastră.

Dl.Valentin Ciorbea

Trecem la punctul 35:

„Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 65/2013 privind aprobarea unor măsuri de stimulare a turismului în stațiunea Mamaia.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Da, vreți să spuneți ceva, doamna Marcu? Vă rog!

D-na Ana Marcu

Legat de acest proiect de hotărâre, am citit și am analizat și raportul și expunerea de motive. Se specifică că și-a atins scopul această Hotărâre 65/2013. Ne bucurăm să aflăm acest lucru. Pe de altă parte, se face referire la Hotărârea 246/2014 care reglementează taxele și impozitele ce revin în sarcina operatorilor din staținea Mamaia.. Acestea sunt: spoturi publicitare,care alegorice, impozite.

De aceea, având în vedere că din taxa de promovare a turismului s-au colectat aproximativ 1 milion 800 de mii de roni, și s-a hotărât ca 80% din acestă sumă să fie folosită pentru promovarea stațiunii Mamaia de către Asociația Litoral -Delta Dunării, solicit, public, un raport din partea asociației, care să specifice foarte clar modul în care s-au cheltuit acești bani și ce intenționează să facă pe 2015, care sunt intențiile, și dacă mai există alte surse sau dacă sumele primite de la municipiul Constanța este singura sursă cu care se alimentează Asociația Litoral-Delta Dunării.

Deci, solicităm un raport de activitate, un raport privind modul de cheltuire a banului public. În rest, suntem de acord.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, vă rog! Măi, fraților, nu mai stați cu camerele de luat vederi.că nu mai văd cine.

D-na Marcela Enache

Că noi trebuie să vedem cine votează, cine trebuie să ia cuvântul..

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog, găsiți un punct puțin, totuși..

D-na Marcela Enache

Mai lateral.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog,! Poftiți, domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Stimată doamna Marcu, mă alătur solicitării dumneavoastră către Asociația Litora l-Delta Dunării, aceea de a ne prezenta un raport detaliat a modului în care au fost utilizate aceste fonduri. Dar vreau să fac următoarele precizări: 1 - ceea ce am propus eu se fundamentează pe hotărârea de impozite și taxe în sensul că, anterior, municipalitatea a făcut tot acest demers, cu votul Consiliului local, de promovare a stațiunii Mamaia, tocmai pentru că nu existau alte instrumente. De îndată ce Asociația Patronală, asociațiile de profil din stațiunea Mamaia au solicitat instituirea acestei taxe de promovare, vă repet, ei au solicitat instituirea acestei taxe de promovare, consider că au la dispoziție un instrument și resort important pentru a-și asigura singuri această promovare. Tocmai de aceea, ținând cont de faptul că sezonul estival este deschis, din punct de vedere legal, la 1 Mai, am considerat că este de datoria mea să vă propun în a-i anunța, previzibil, coerent, pe deținătorii de club din stațiunea Mamaia, că sunt și alți agenți economici în această stațiune, de programul nostru. Cu alte cuvinte, nu vom mai face carnavaluri în stațiunea Mamaia , astfel încât asupra dânșilor nu mai incită obligativitatea de a participa cu care alegorice. Asta, pentru a previziona corect cifrele de afaceri - doi. Trei, la mână, o a treia precizare pe care vreau să o fac este accea că, din punctul meu de vedere, în momentul de față, lucrurile sunt bine structurate în stațiunea Mamaia. Municipalitatea știe ce are de făcut în ceea ce privește trama stradală, parcuri verzi, promenadă, afte și așa mai departe, dar, la fel de bine ar trebui să aibe... să știe ce au de făcut și operatorii economici. Tocmai de aceea cred că rolul nostru, ca și Consiliu Local, este să facem o politică și o strategie coerentă, astfel încât să se știe pe termen mediu și lung care sunt direcțiile de dezvoltare și faptul că noi vom colabora cu ei. Și, de asemenea, că noi, cel puțin din punct de vedere al administației, suntem extrem de interesați de economia turismului nu doar de turismul în sine, pentru că economia turismului este cea care nouă ne lansează comenzi sociale, legate de infrastructură de acces, de infrastructură de parcare, de infrastructură în sensul de utilități și așa mai departe. Tocmai din punctul acesta de vedere, trebuie să am, și l-am aprobat, un sistem administrativ ca să știm cum să includem stațiunea Mamaia, ca și viziune, ca și dezvoltare, ca și strategie într-o viziune a municipiului Constanța, nicidecum să le tratăm disparat, separat. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că ceea ce astăzi cred că împreună am solicitat, ar trebui să fie structurat de un dialog permanent pe care noi să-l avem cu Asociația Litoral-Delta Dunării, nu legat numai de taxa de promovare. Și solicitarea dumneavoastră mi se pare puțin excesivă, dacă mai au și alte surse. Noi putem să-i întrebăm despre fondurile pe care noi am vrut să le colectăm. Dar, în cadrul acestui dialog, pe care vi-l propun să-l permanentizăm, venim exact cu aceeași propunere, oamenii de specialitate să alcătuiască o comisie care să asigure nu doar un dialog asupra confortului sau.cum sunt aici tot felul de comentarii, mai mult din partea celor care nu știu despre ce e vorba, ci să culegem impulsuri necesare pentru a face o strategie coerentă. Așa că, nu este nevoie, domnule președinte, să supuneți la vot, dar, din punct de vedere politic, cred că o coloratură completă a spectrului reprezentat în Consiliul local trebuie să poarte un dialog permanent cu agenții economici, în prima fază, din stațiunea Mamaia, ulterior, din oraș, astfel încât să punem cap la cap o stategie și o viziune. Vă mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Mulțumim! Sigur, schimbul acesta de idei este interesant. Poate se naște o nouă viziune de abordare a ceea ce înseamnă municipiu și Mamaia. Sigur, poate prin comisia de specialitate din.a Consiliului se poate.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Un prim pas...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Prin comisia care a fost constituită atunci.

Dl.Valentin Ciorbea

Sigur, și prin.Vă supun aprobării.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Atunci când s-a votat proiectul.acum un an de zile..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Domnu'...domnu', haideți să o luăm.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Obligația Asociației a fost ca, după încheierea sezonului estival, să vină cu un raport. Așa este, și cred că toată lumea știe, și nu s-a venit cu acel raport.

Dl.Decebal Făgădău

Ați văzut că nu s-a depus acel raport, trebuia să-l solicitați, nu să așteptați ședința..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Nu, nu să-l solicit. Așa s-a votat hotărârea, că în momentul când se termină sezonul, vine cu un raport cu ceea ce s-a făcut.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Dacă veți constata o diferență de răspuns între ceea ce-i răspund doamnei Marcu și ceea ce vă răspund dumneavoastră, să știți că ..

Dl.Iustin Fabian Roman

Da, dar nu e politic.

Dl.Decebal Făgădău

Argumentația e.

Dl.Iustin Fabian Roman

Nu e...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Am dreptul la replică.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun aprobării, proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Domnu' președinte, am și eu o.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog, domnu'.!

Dl.Mircea Dobre

Există un regulament care reglementează desfășurarea ședințelor Consiliului local. Printre altele, în ăsta se specifică că pentru fiecare punct al ordinii de zi, un domn sau o doamnă consilier, are dreptul la o singură intervenție. Da? Discutăm de conducerea de către președintele de ședință. A doua intervenție, dacă este, a apărut ceva nou, nu se face decât cu aprobarea dumneavoastră. Deci, dacă dumneavoastră îi dați cuvântul, atunci vorbește, dacă nu.altă dată.

Dl.Valentin Ciorbea

Aveți perfectă dreptate, domnu' consilier..

Dl.Mircea Dobre

Deci, v-aș ruga, pentru că, așa, aici, cine vorbește mai tare, a uitat, ne mai aducem aminte de.

Dl.Valentin Ciorbea

Aveți perfectă dreptate.O să fiu mai.

Dl.Mircea Dobre

Deci, v-aș ruga, să desfășurăm ședințele în spiritul acestui regulament. Da?

Dl.Valentin Ciorbea

Da, sigur, sigur...

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Sigur, păstrând și spiritul democratic și colegialitatea. Punctul 36:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui expert parte de către

Consiliul local al municipiului Constanța care să participe la efectuarea expertizei evaluatorie în dosarul penal nr. 6536/2/2008, aflat pe rolul Curții de Apel București.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Vasile Chirondojan

Da', n-a fost dl. Beșcucă? Ăla... de ce ? N-a evaluat nimic, omul...?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

E altceva. Reiau votul.

D-na Marcela Enache

De ce? Au fost 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

A votat toată lumea, împotrivă, abțineri.

Punctul 37:

“Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local.” - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Știți cum s-a ajuns.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru. Rugăm comisia de numărare a voturilor să numere voturile.

Dl.Valentin Ciorbea

După care.

Dl.Decebal Făgădău

Am o propunere, domnule președine: să continuăm cu ordinea de zi suplimentară și, la

sfîrșit.

Dl.Valentin Ciorbea

La sfîrșit, da. Da, diverse, la sfârșit. Bun. Da Dl.Decebal Făgădău

Fac o declarație politică. Îi rog pe colegii liberali să facă nominalizarea .efectiv, propunerea pentru ocuparea locului vacant.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, aveți cuvântul, domnule!

Dl.Radu Bogdan Matei

Grupul liberal o nominalizează pe d-na Trandafir Raluca, pentru ocuparea locului vacant.

D-na Marcela Enache

Așteptăm hârtiile de la.. pentru ședința viitoare.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Trecem la ordinea suplimentară. Proiectul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de str.Avram Iancu, al.Garofiței, Piața Agroalimentară “Balada”, terenuri în proprietate publică și privată, inițiatori S.C. Confort Grup SRL.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vă rog!

Dl.Radu Bogdan Matei

Grupul liberal se abține din aceleași motive enunțate anterior la punctul nr.27.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Bun. Supun aprobării dumneavoastră, proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 16 voturi pentru și 6 abțineri. S-au abținut: d-na Marcu, dl.Matei, dl.Roman, d-na Tușa, dl.Gima și dl.Chesoi. Deci, cu 16 voturi pentru, proiectul a trecut.

Dl.Valentin Ciorbea

Comisia de numărare a buletinelor...

D-na Marcela Enache

Mai avem o hotărâre.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, știu, dar să intre în.

D-na Marcela Enache Imediat. Să terminăm și.

Dl.Valentin Ciorbea

Proiectul 2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

22 . Am epuizat și ordinea suplimentară și revenim la Diverse. Aici avem niște musafiri speciali, un grup de copii. Dau citire.

D-na Marcela Enache Comisia de numărare, vă rog.

Dl.Valentin Ciorbea

Așa. Copii, vă rog, cu domnii profesori, să veniți în față, aici, ca să vă vedem, că sunteți drăguți, frumoși și câțiva dintre voi, probabil, vor fi în funcții peste câțiva ani aici, în Consiliul local. Ia uite ce drăgălași sunt! Hai, vă așezați cum vreți voi, cum v-ați pregătit.. ..să afle.. .Da.Așa. Bun. Deci, cine ia cuvântul? Avem prezentarea proiectului cetățeanului “Norocul câinelui de pripas” de grupul de elevi al Școlii gimnaziale nr.7 “Remus Opreanu”.

Grupul de elevi din clasa a III-a B a Școlii gimnaziale nr.7 “Remus Opreanu”, coordonat de doamna învățătoare Marilena Tudose, prezintă proiectul cetățeanului “Norocul câinelui de pripas” fiecare elev recitând câte o parte a proiectului, proiect ce propune, în baza Legii nr.258/20013, amenajarea din fondurile proprii ale municipalității de adăposturi pentru cîinii fără stăpân.

Dl.Valentin Ciorbea

Dragii mei, vreau să văm spun că..să vă mulțumesc foarte, foarte mult, pentru simțul vostru civic, să felicit școala, direcția și profesorii, pentru că v-au antrenat, și părinții voștri, oameni foarte minunați, se vede și cum arătați, cu totul și cu totul deosebit, și vă mulțumesc pentru mesajul care l-ați transmis Consiliului local și comunității constănțene și vă asigurăm că îl luăm în studiu, și nu numai, și încercăm să-l punem în aplicare. Mulțumesc! Felicitări , încă o dată, copii!

Da, poftiți, domnu consilier.

Dl.Radu Bogdan Matei

Sunt impresionat de prezentarea făcută de acești copii, cunosc acest probleme și vreau să vă spun că o parte din ele s-ar putea rezolva . Avem hotărârea de gospodărie comunală. Putem, deja, sancționa persoanele care hrănesc câinii comunitari, cu ajutorul poliției locale..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Bine. Am reținut. Vă prezint rezultatul votului. Deci, comisia de numărare a voturilor, alcătuită din: Popescu Răducu, nu mai e, Cojoc Marioara, Răsăuțeanu, Tușa..rezultatul votului este următorul:

-    reprezentant titular - Făgădău Decebal    - 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă;

-    reprezentant supleant - Roșu Vasile    - 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă.

Supun hotărârea aprobării.

D-na Marcela Enache

În întregime.

Dl.Valentin Ciorbea

În întregime, sigur, hotărârea 35. Hotărârea 34, pardon! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru. Domnul Chesoi a plecat. A trecut, hotărârea.

Dl.Valentin Ciorbea Cu aceasta, am epuizat.

Dl.Vasile Chirondojan

Domnu' președinte.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog!

Dl.Vasile Chirondojan

Pentru stațiunea Mamaia, vreau să-i comunic domnului viceprimar, în primul rând, pentru orele de aprovizionare. Deja sunt cozi. De la hoteluri, care nu poate să intre. Deci, conform hotărârii, orele de aprovizionare în stațiunea Mamaia sunt în intervalul 2,00-10,00, dar nu se poate intra că este interzis. Îl rog pe domnul viceprimar să dea ordine departamentului care se ocupă de acest lucru să afișeze plăcuțele cu orele de aprovizionare. Vă rugăm frumos, pentru că sunt probleme cu aprovizionarea, nu se dă voie mașinilor de aprovizionare, și se apropie 1 Mai.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, am reținut, și executivul și Consiliul, și se va găsi o soluție practică de rezolvare. Cu aceasta, ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare și clipe fericite și senine de 1 Mai! Mulțumesc!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Valentin Ciorbea

SECRETAR,

Marcela Enache

26