Proces verbal din 30.03.2015

117.proces verbal sedinta din data 30.03.2015

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 30.03.2015, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 de consilieri ( absenți: dl.Lixandru Virgil și dl.Vișan George), d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr. /2015, de dl.Ciorbea Valentin.

Dl.Valentin Ciorbea

Bună ziua, stimați colegi, stimați reprezentanți ai corpului tehnci și ai presei! Deschidem ședința de astăzi, conform convocatorului și tuturor celor precizate. Avem o prezență de 23 de consilieri, deci, suntem în cvorum...

D-na Marcela Enache

De 24. A venit și dl.Candindatu.

Dl.Valentin Ciorbea

A venit și dl.Candindatu. Deci, 24.

Dl.Decebal Făgădău

Cine lipsește?

D-na Marcela Enache

Lipsește dl.Lixandru, care este bolnav, dl.Gabi Stan, care a spus că întârzie puțin, și dl.Vișan, care a anunțat că este plecat.

Dl.Decebal Făgădău

E în delegație.

Dl.Valentin Ciorbea

Înainte de a vă supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi, vă fac precizarea că au fost retrase punctele 13, 14, 19 și 30, iar proiectul de hotărâre nr.2, la rugămintea doamnei director Marcela Frigioiu, vă propun să-l discutăm după ordinea de zi suplimentară.

Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi normală, cea din convocator, cu modificările precizate.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi suplimentară: cele două proiecte din listă. Și, cu proiectul de la punctul 2 care există deja pe convocator, după ordinea de zi vor fi deci 4 puncte și cu punctul diverse

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Se fac comentarii în sală. (Avem și diverse?)

D-na Marcela Enache

Da. Deci, vor fi 4 puncte. Și aș dori să fac o precizare la punctul 28, unde avem o mică greșeală, titlul va fi: “darea în administrare a unei suprafețe de teren” nu a “unor” fiindcă este vorba de o singură suprafață de teren.

Dl.Valentin Ciorbea

Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 13.02.2015.”

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru, 2 (două) abțineri. S-au abținut dl.Dobre și dl.Candindatu.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind execuția bugetului municipal pe trimestrul IV pe anul 2014.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Roman, d-na Tușa și dl.Gima.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2015.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la acordarea mesei la cantinele de ajutor social.”

-    inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 251/2014 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2015.”

-    inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 181/2012 privind aprobarea

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Iustin Fabian Roman

Numai puțin! Aici aș pune o întrebare la.... doamna director Frigioiu, dacă este în sală....

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Da, sunt aici.

Dl.Iustin Fabian Roman

Am o întrebare cu privire la aceste proiecte. Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

E pe site.

Dl.Iustin Fabian Roman

Și mă interesa să știu cât mai avem de achitat ...

D-na Marcela Frigioiu

Din 68 de milioane s-au achitat.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Și care este gradul de îndatorare al municipalității?

Dl.Decebal Făgădău

Nu are legătură cu proiectul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Puteți să-mi spuneți?

D-na Marcela Frigioiu

Gradul de îndatorare?

Dl.Iustin Fabian Roman

Da, dacă știți.

D-na Marcela Frigioiu

Sub 20%.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

V-ați lămurit, domnu' consilier, da? Supun aprobării acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 267/2013

pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Centrul Fair Play - modernizare și extindere”.

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 268/2013 privind aprobarea proiectului “Centrul Fair Play - modernizare și extindere”și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 249/2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctele 13 și 14 sunt retrase. Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării voluntare și al lichidării societății RADET Constanța SA.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Este cel mai important proiect.

Se fac comentarii în sală. (Nu, nu este.)

Dl.Valentin Ciorbea

Este un prim pas în rezolvarea...

Se fac comentarii în sală.(Nu, nu este. Supuneți la vot proiectul.)

Dl.Valentin Ciorbea

Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 și a creării SACET integrat în municipiul Constanța, prin emiterea acordului pentru preluarea condiționată de către municipiul Constanța a acțiunilor statului român la Electrocentrale Constanța S.A.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Vă rog!

D-na Ana Marcu

Domnule viceprimar, v-aș ruga să ne spuneți care sunt principalele probleme, pentru că aici văd am condiționată preluarea CET datorită unor probleme rezultate în urma divizării Elcen. Deci, dacă am înțeles eu bine, în urma divizării au rezultat alte 3 societăți: Electrocentrale București, Electrocentrale Constanța și Electrocentrale Titan. La înființarea SACET, acțiunile care aparțin Electrocentrale Constanța vor fi predate către RADET Constanța, peste 33 de milioane, cu stingerea, totodată, a datoriilor dintre acestea; RADET are 170 de milioane, datorie către Electrocentrale Constanța, numai că, în urma divizării, aproximativ 162 de milioane din datoria RADET-ului către CET Constanța a fost repartizată către Electrocentrale Titan. Cât reprezintă creanțele? Cum s-a făcut această divizare, s-a făcut o reevaluare a mijloacelor fixe și s-a dat o parte din mijloacele fixe și o parte din creanțe? Problema este mai complexă și trebuie adusă în atenția opiniei publice.

Scopul municipalității este de a crea un sistem care să funcționeze în parametri optimi de calitate și fiabilitate, deci de a furniza cetățenilor energia termică la un preț mai scăzut al gigacaloriei și problemele legate de crearea acestui SACET sunt complexe și necesită a fi analizate atent și aspectele financiare, nu numai cele asupra naturii lor, unde am înțeles că s-au făcut demersuri. Noi, dacă creem acest SACET, dacă luăm această hotărâre asta se va rezolva? Există un plan de afaceri, pe baza unor studii, care să ducă la o reducere a prețului gigacaloriei? Există studii privind profilul de clienți?

Se fac comentarii în sală.( E problema celui care va prelua acest serviciu...)

D-na Ana Marcu

Precizez că ar fi bine ca Primăria sau RADET să aibă și profilul de clienți, pentru că astfel știm care sunt clienții neîncasați și măsurile care s-au luat în privința lor. Astea sunt întrebările la care răspunde un studiu privind profilul clienților. De asemenea, dacă s-a făcut o solicitare către Ministerul Economiei, având în vedere importanța acestei probleme, prin care să solicităm sprijin din partea departamentului de specialitate. Constanța nu a avut o unitate care să producă energie termică. Problemele sunt atât de complexe și ne trebuie un sprijin al specialiștilor din cadrul ministerului de resort. Solicit să ne adresăm Ministerului Economiei și să beneficiem de acest ajutor.

Dl.Decebal Făgădău

Stimați colegi, am să fac un parcurs al celor 4 proiecte de hotărâri ce sunt supuse dezbaterii dumneavoastră în ședința de astăzi. Lucrurile sunt, în concret, rezultate din Memorandumul aprobat de Guvernul României în 2013. La data aprobării acestui memorandum, toate părțile au înțeles, de bună credință, să implementeze acest memorandum și realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică să se facă de către operatorii liberi de pe piață care să fie ghidați de principiul economiei de piață, cel al cererii și ofertei și am înființat RADET SA, care nu a funcționat. Ori, pentru a putea urma etapele, tocmai de aceea am desființat RADET S.A. , fiindcă nu am utilizat acest vehicul RADET S.A. Repet, nu vorbesc despre RADET ce funcționează la ora actuală ci despre o societate pe care nu am utilizat-o. RADET, regia aflată în subordinea Consiliului local rămâne în continuare. Ce prevede acest memorandum? O divizare asimetrică a Elcen în trei : Electrocentrale Constanța, Electrocentrale București și Electrocentrale Titan, în coordonarea Ministerului Economiei. Nu au făcut o divizare conform evaluării, ci conform.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

În momentul în care noi am luat act de această divizare.

Se fac comentarii în sală.(Ați fost consultați?)

Dl.Decebal Făgădău

Nu, am aflat după ce s-a făcut divizarea., de la CET, de la RADET. În momentul în care am luat act de această divizare, noi, executivul municipalității și comisia înființată pentru acest lucru de preluare a CET-ului, am constatat câteva nereguli și am făcut obiecțiuni față de modul în care a fost repartizat activul și pasivul. Întrucât noi nu avem o calitate, suntem clienți, prin RADET am

făcut această notificare. Nu s-a ținut cont de obiecțiunile depuse de RADET Constanța și a rezultat un proiect de divizare acceptat de AGA și supus instanțelor care au încuviințat, în cele din urmă, o divizare pe care noi o considerăm defectuoasă. Ulterior, au încercat să implementeze memorandumul, următoarea etapă fiind ca Electrocentrale București să treacă din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București, CET Constanța să treacă în domeniul public al municipiului Constanța, iar Electrocentrale Titan să rămână în continuare la Ministerul Economiei. Urmare acestor transferuri, CET trebuie să fuzioneze cu RADET și să se stingă datoria. Prin incorecta repartizare a activului și pasivului.....

Se fac comentarii în sală. (Cu intenție...)

Dl.Decebal Făgădău

Cu intenție, din punctul meu de vedere. Noi am procedat.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Consecvent la a emite un punct de vedere cu privire la corectarea neregulilor, dar nu aveam calitatea.Au încercat transferul Electrocentrale București și Electrocentrale Constanța printr-un proiect de hotărâre. Întrucât proiectul are în condițiile de adoptare și dezbaterea publică, noi am făcut opoziție solicitând corectarea neregulilor constatate. Urmarea - a fost retras proiectul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Am fost notificați că urmează să preluăm Electrocentrale Constanța, întrucât există un proiect de transfer.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Proiectul a fost retras. La momentul în care suntem, întrucât ELCEN s-a divizat în trei componente, pentru a putea prelua Electrocentrale Constanța și a urma etapele memorandumului am desființat RADET S.A., pe care noi nu am utilizat-o, și dacă suntem de acord cu această preluare condiționată putem utiliza și alte căi de atac.

Se fac comentarii în sală. (Acțiune în justiție.)

Dl.Decebal Făgădău

Întrucât executivul și RADET au făcut deja această acțiune, noi venim și consfințim că intenția noastră este de a implementa în continuare memorandumul. În cazul în care noi, Consiliul local, nu am adoptat nici o hotărâre și acțiunea ar putea fi respinsă. Tocmai de aceea m-am gândit, și în calitate de inițiator îmi susțin punctul de vedere, că o preluare condiționată este instrumentul care să ne confere calitatea pentru a ne putea prezenta și instanțelor dacă va fi cazul. Îi mulțumesc doamnei Marcela Frigioiu, care m-a ajutat, că mi-am dat seama că a studiat cu atenție proiectul. Consiliul local București este asistat juridic pe sume mari, RADET, de asemenea, pe sume foarte mari, iar noi a trebuit să facem tot acest parcurs de unii singuri, tocmai pentru a nu angaja cheltuieli de la bugetul local.

Se fac comentarii în sală.(Și în instanță avem asistență?)

Dl.Decebal Făgădău

Din punct de vedere juridic, da, întrucât nu acceptăm un memorandum pentru a fi implementat așa cum au considerat cei de la București și sunt probleme mult mai complexe, avem asistență juridică.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Solicitarea dumneavoastră este extrem de pertinentă, dar Bucureștiul nu ne va pune la dispoziție consultanță juridică și tehnică. Sunt alături, în sală, cei de la RADET, care ne oferă asistență juridică și tehnică pe acest parcurs extrem de dificil, să solicităm corectarea proiectului de divizare astfel încât să nu fie strâmb față de Constanța și benefic pentru alții.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Dacă nu vom reuși și ne va aștepta un chițibuș juridic.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

N-am cum să prevăd care vor fi rezultatele. Orice informații doriți, dați pe site-ul de la RADET sau aveți posibilitatea, ca și mine, în calitate de consilier, să le solicitați să vă pună la dispoziție.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Mă alătur solicitării dumneavoastră și le solicit să facă publice evaluarea acestor parametri: clienți, rețea ... Sigur, sunt întrebări pertinente. RADET este a Consiliului local....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Da, le solicit să mai depună o analiză contabilă, juridică și nu tehnică și să propun să mergem pe această cale: dizolvarea RADET SA, continuarea implementării memorandumului.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu

Nu ar firesc întâi să corecteze.să le cerem.

Dl.Decebal Făgădău

Ar fi firesc, însă, deocamdată, noi n-avem calitatea.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Da, este un drum neclar și de aceea vă propun, fiind interesul comunității mai presus de disputele politice dintre partide, să facem front comun și să dăm o ultimă șansă...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Prin aprobarea în bloc, dăm girul pentru implementarea memorandumului și, în paralel, solicităm o aplicare corectă a modului de repartizare a activului și pasivului. și în special pentru ceea ce reprezintă creanțele.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Noi, în calitate de reprezentanți ai municipalității, ne-am plătit întotdeauna datoriile și mi se pare strâmb să plătesc de două ori.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Mi se pare ciudat să plătesc pentru niște facturi care nu sunt ale noastre. Închei cu speranța că cel puțin dumneavoastră ați înțeles. (D-na Marcu.)

Dl.Valentin Ciorbea

Da, cred că erau absolut necesare precizările făcute. Rog stimații colegi să aprobe ca RADET să prezinte o situație de date clare, într-un timp de.

D-na Ana Marcu

Până în luna Mai, situația clienților, pe vârste, și măsurile care s-au luat pentru recuperarea debitelor. Atâta vreme cât Consiliul local acordă subvenții, este normal ca RADET să aibă proceduri de recuperare. Domnule viceprimar, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și sunt de acord. Mai avem de plătit ceva spre final, pentru că acopeream până la începutul lunii martie.? O să trebuiască să alocăm. Problema nu este a partidelor, de preluare a CET, ci a municipiului Constanța, a cetățenilor. S-au acumulat prea multe probleme. Care sunt șansele să se rezolve pozitiv? Eu, personal, nu cred că se vor rezolva, și vă spun pentru că am citit foarte atent memorandumul.

Dl.Iustin Fabian Roman

În completare, dacă se poate !? Dacă nu credeți oportună demararea procedurilor vizavi de un studiu tehnic.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Ca să nu fim puși în situația că scoatem ceva și nu știm ce vom face în perioada următoare. Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Eu cred că ar fi oportună demararea unei proceduri tehnice...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog, eu conduc ședința! Vreau să precizez, doamna Marcu. Rămâne ca la ședința din luna Mai, și vă propun acest lucru din nou, RADET să prezinte o situație foarte clară, așa cum s-a cerut aici.

Dl.Decebal Făgădău

Dacă-mi permiteți, mai am de dat două răspunsuri.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Unu. Sunt încrezător, pentru că avem toate argumentele juridice; doi - financiar, dacă nu acționăm acum, există temerea că vom avea dreptate când va fi prea târziu, pentru că vedem că orice decizie este influențată de domeniul politicului . De aceea am și propus, ca reprezentanții ai fiecărui partid politic, să dezbatem această problemă, să conturăm un răspuns și, în continuarea implementării memorandumului, împreună să căutăm soluții. Și, ca să-i răspund și domnului Roman, în buget există un proiect care s-a votat în plenul consiliului, strategii de alimentare cu energie termică. Vom identifica soluțiile tehnice: nu nou CET, amplasamentul pentru CET și așa mai departe. Nu știm. Municipalitatea nu dispune de fonduri pentru a angaja specialiști și datul cu părerea nu se poate într-un proiect atât de important....

Dl.Iustin Fabian Roman

V-am întrebat dacă n-ar fi oportună o procedură tehnică, pentru că doamna director, acum câteva zile, n-a știut să-mi explice ce se va întâmpla după preluarea CET-ului.

Dl.Decebal Făgădău

Nu RADET face strategia, ci municipiul.

Dl.Iustin Fabian Roman

Dar măcar un reprezentant al RADET, care.

Dl.Decebal Făgădău

Nu este nevoie...Imi pare rău că am făcut această propunere unui subiect și unui tipic atât

de important.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Stimați colegi, trebuie să mergem mai departe. Vă propun spre aprobare proiectul 16.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru. A venit și dl.Stan.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României

din data de 27.03.2013 și a creării SACET integrat în municipiul Constanța, prin actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Constanța cu privire la rețelele de termoficare, cu instalațiile, terenurile și construcțiile aferente, conform paragrafului III, pct. 4 al anexei la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, în vederea transmiterii acestora în administrarea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Se leagă de ceea ce s-a discutat până acum, și acesta și următorul.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind implementarea Memorandului Guvernului României din data de 27.03.2013 și a creării SACET integrat în municipiul Constanța, prin aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanța și transformarea în societate conform prevederilor Legii nr. 31/1990.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 19 este retras. Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind

aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor immobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Aici avem buletine de vot. Până se votează, trecem mai departe.

Punctul 21:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unei suprafețe de teren în vederea creării unei căi de acces pentru imobilul situat în strada Lt. Haneș Gheorghe nr. 6.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 276/2014 privind închirierea cu

prioritate, fără licitație a unui teren în suprafață de 100 mp, situat în municipiul Constanța, Piața Pescăruș, zona Faleză Nord, lot 2, numitei Asiei Elena, conform Sentinței civile nr. 1461/CA/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța, definitivă și irevocabilă.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 28:

“Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Constanța către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 29:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 - organigrama și a anexei 2 - statul de funcții, ale Serviciului public de administrare creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, aprobate prin HCL nr. 255/2014.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 30 este retras. Punctul 31:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 98/2013 referitoare la Regulamentul privind procedurile și criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Cantinei de ajutor social Constanța și a Cantinei de ajutor social Palazu Mare, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 32:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.293/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor mijloace fixe și obiecte de inventar reprezentând elemente componente ale sistemului de iluminat public din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

D-na Ana Marcu

Se face o reevaluare. De ce?

Se fac comentarii în sală.

D-na Mihaela Pătruțoiu

Este numai o reevaluare din punct de vedere contabil a elementelor componente ale sistemului de iluminat public întrucât, la data la care ele au fost preluate în domeniul privat au avut o valoare și acum se va face reevaluarea acestora...

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu

Dar când s-au preluat în gestiune delegată nu s-a făcut evaluarea?

D-na Mihaela Pătruțoiu

Nu s-a făcut o evaluare când s-au dat în gestiune delegată, s-au preluat cu valoarea din

contabilitate....

Se fac comentarii în sală.

D-na Mihaela Pătruțoiu

La data când a fost aprobată trecerea din domeniul public în privat..

D-na Ana Marcu De unde s-a luat valoarea?

D-na Mihaela Pătruțoiu

Tot din contabilitate.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Bine. Mulțumesc! Sunteți mulțumită de răspuns?

D-na Ana Marcu

Da.

Dl.Valentin Ciorbea

Trecem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Comisia de numărare a voturilor.

D-na Marcela Enache

Mai avem și punctul 33.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, da' trebuie să numere voturile la.

Punctul 33:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 118/2012 privind trecerea

din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental și elemente ale instalațiilor de iluminat public aflate în gestiune delegată la SC Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Stimați colegi, trecem la ordinea de zi suplimentară. Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare a mijloacelor fixe, materiale necesare amenajării secțiilor de votare, panouri electorale, obiecte de inventar ce aparțin Primăriei municipiului Constanța, pe perioadă nedeterminată, în suprafață de aproximativ 700 mp. situat pe raza municipiului Constanța.”

- inițiator: dl.viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul HCL nr.41/2014 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice furnizată în municipiul Constanța pentru consumatorii non-casnici.”

- inițiator: dl.viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Sorina Tușa

Aici, poate ne spune cineva despre ce eroare materială este vorba, că n-am_

D-na Marcela Enache

A fost menționat “ non-casnici” și se pare că nu trebuia menționat în mod special acest termen. Asta este toată eroarea.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun, ne-am lămurit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Trecem la buget. Era la punctul 2 din convocator:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanța pe anul 2015.”

- inițiator: dl.viceprimar Decebal Făgădău;

Sunt întrebări? Doriți precizări?

Dl.Decebal Făgădău

Am eu de făcut două amendamente.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

În primul rând, stimați colegi, după cum vă aduceți aminte, în anterioara ședință a Consiliului local noi am adoptat un preț local de facturare. Cu toate că cei de la CET au mărit, printr-o decizie a ANR-ului, prețul de facturare către RADET, noi nu am majorat prețul către populație și am menținut acel preț de 310 lei subvenționat pentru toată lumea, iar de la acest preț urmând să acordăm ajutoare, pe tranșe, așa cum se știe, din bugetul local. În acel moment, țineți minte, am făcut și o precizare, pentru că din calcule a reieșit că banii pe care noi i-am primit pentru subvenția generală, aceia de la 364 de lei până la 310 lei, în valoare de 19 milioane de lei ar fi ajuns doar până undeva în jur de 7-8 martie. Trebuia să luăm o decizie ce facem până la sfârșitul lunii martie. Tocmai de aceea, unul, întrucât nu am mai avut ședință de consiliu local, doi, pentru că am corectat proiectul de hotărâre, noi acordăm acum până la sfârșitul lunii martie această subvenție generală de la 384 de lei, cât a devenit între timp prețul, cu cât ne facturează nouă.. .CT.T-ul, inclusiv RADET. Păstrăm prețul la 310 lei și punem bani din bugetul local, astfel încât am de făcut următorul amendament: propunem majorarea subcapitolului „Cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de 5000 mii de lei, iar la cap.81 - Combustibili și energie, majorăm, de asemenea, suma cu 5000 de mii de lei. Aceasta pentru a fi foarte clar în ceea ce privește prețul cu care RADET a facturat către populație, 310 lei, inclusiv luna martie, subvenționat unitar pentru toată lumea, iar de la acest tarif în jos se aplică ajutoarele acordate de Primărie.

Al doilea amendament pe care vreau să vi-l propun este legat, oarecum, de întrebarea dumneavoastră, domnule Roman. La capitolul studii și proiecte propun să luăm bani dintr-un capitol mai larg și să-i împărțim după cum urmează, de la capitolul 51 - studii și proiecte, două poziții noi. La poziția 16 să înființăm poziția care se numește „inventarierea clădirilor publice în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța” și să alocăm o sumă de 167 de mii de lei. Asta ce înseamnă? Inventariem, din punct de vedere energetic, toate clădirile publice de pe raza municipiului Constanța. La poziția 17 să înscriem obiectivul „inventarierea clădirilor rezidențiale în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța”, aceeași sumă de 167 de mii de lei și restul rămân în strategii locale de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Constanța. Acestea sunt cele două amendamente.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun aprobării dumneavoastră amendamentele solicitate de domnul viceprimar Decebal Făgădău.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun aprobării dumneavoastră întregul proiect cu amendamentele deja aprobate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Da.

D-na Marcela Enache

Trecem la numărătoarea voturilor pentru proiectul de la punctul 20.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Și, la diverse. ...dumneavoastră ați primit un material din partea DNA-ului, nu-i dau..prin care se solicită, în esență, Consiliului local al municipiului Constanța să ne constituim în parte civilă împotriva suspectului Mazăre Radu Ștefan. Sunt precizate niște puncte aici. Deci, dumneavoastră știți despre ce este vorba. Am înțeles că de la serviciul juridic.

D-na Marcela Enache

Doriți să vi se facă o scurtă prezentare?

Dl.Valentin Ciorbea

Precizări, de la serviciul juridic? Se fac comentarii în sală. (Da.)

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Cine-i de la serviciul juridic, vă rog?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Ar trebui să fie. Vine doamna.Luați microfonul, ca să se poată înregistra, vă rog!

D-na Irina Pînzariu

Deci, cu permisiunea dumneavoastră am să vă fac o prezentare succintă a dosarului penal 93/P/2013. În acest dosar s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea a patru infracțiuni de abuz în serviciu, infracțiuni săvârșite de domnul Radu Ștefan Mazăre în calitate de primar, și care vizează următoarele aspecte. Unu, este vorba de subevaluarea terenului în suprafață de aproximativ 12.000 de metri pătrați aferent activului Cazino Sud, vândut de Primăria municipiului Constanța în anul 2007. Al doilea aspect vizează subevaluarea terenului aferent activului Club Castel, în suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, vândut de Primăria municipiului Constanța în anul 2004. Al treilea aspect se referă la nesuspendarea din funcția publică a patru funcționari, trimiși în judecată în dosarul retrocedărilor și ultimul punct se referă la nepunerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești.

Cu privire la primele două puncte, vreau să fac următoarele precizări. Întreaga procedură de vânzare a bunurilor care reprezintă proprietatea privată al municipiului Constanța a fost aprobată de Consiliul local. Tot Consiliu local a aprobat și vânzarea nominală a celor două terenuri în speță, aferente activului Cazinou și activului Club Castel și, de asemenea, tot prin hotărâre de consiliu, comisia de vânzare a fost mandatată să-și însușească în numele Consiliului local întreaga documentație care stă la baza acestor vânzări cât și raportul de evaluare. Astfel, comisia de negociere a negociat prețul acestor vânzări pornind de la un preț, stabilit prin raport de evaluare, încheiat.... în baza unui contract încheiat cu un evaluator, ca urmare organizării unei licitații publice. În prezent, evaluatorul care a întocmit la vremea respectivă rapoartele de evaluare fiind chiar președintele ANEVAR pe România. Comisia de vânzare, în baza acestui raport, a negociat prețurile pornind în sus de la prețul stabilit de evaluator, finalizându-se astfel procedura cu încheierea unui proces-verbal de negociere în care au fost cuprinse elementele definitorii ale contractului de vânzare-cumpărare, atât obiectul contractului cât și prețul vânzării. Ulterior acestei proceduri a urmat faza finală de autentificare a contractului de vânzare-cumpărare la notariat, contract care a fost semnat de domnul primar, directorul Direcției financiare și directorul Direcției Administrația Publică Locală. În dosarul 93/P/2013 procurorul a dispus efectuarea unei expertize cu privire la verificarea evaluării la care au fost vândute cele două terenuri. În urma acestei expertize, făcută de expertul oficial desemnat de DNA, este vorba de un expert din Piatra Neamț, s-a ajuns la concluzia că se înregistrează un prejudiciu pentru Cazinou Sud în valoare de 3 milioane 100 de Euro, iar pentru terenul de la Castel un prejudiciu de 1 milion 100 de Euro. În paralel, cu girul Consiliul Local, Primăria municipiului Constanța, a încheiat un contract de prestări servicii în baza căruia am fost reprezentați la DNA de un expert parte, un expert ANVAR, care, întocmind rapoartele de expertiză a constatat că la data vânzării celor două terenuri evaluările au fost corect întocmite, fără să existe un prejudiciu în acest sens. În ședința din octombrie 2014, Consiliul local și-a însușit raportul de expertiză întocmit de expertul nostru parte, și-a însușit punctul de vedere precum și obiecțiunile formulate la raportul întocmit de DNA, obiecțiuni care, ulterior, au fost respinse atât de procurorul de caz cât și de procurorul șef. Deci, în prezent ne aflăm în fața a două rapoarte de expertize, întocmite de doi specialiști ANVAR, cu argumente total contradictorii, din care rezultă o valoare foarte diferită, disproporționată, chiar aș putea zice, raportul nostru având o valoare de trei ori mai mică decât cel făcut de reprezentantul DNA. Aceasta cu privire la cele două vânzări.

Al treilea aspect se referă la nesuspendarea din funcție a patru funcționari trimiși în judecată în dosarul retrocedărilor. Într-adevăr, conform art.86 din Legea nr.188 privind statutul funcționarului public, în situația în care un funcționar public este trimis în judecată, se va va dispune, de persoana care are competența legală de numire, suspendarea raportului de muncă. Pornind de la un principiu fundamental în drept, conform.. care este statuat prin prevederile art.31 din Legea nr.188, dar și din Codul muncii, care spune că munca prestată, munca desfășurată de un salariat trebuie neapărat să fie retribuită printr-un salariu exprimat în bani, prin prisma faptului că cei patru funcționari publici și-au continuat activitatea în cadrul Primăriei, în interesul Primăriei, nu știu ce aș mai putea spune.dacă salariile luate de ei s-ar putea încadra la venituri.la foloase necuvenite, cum spune domnul procuror. De asemenea, vreau să spun că am mai avut un caz similar în cadrul Primăriei Constanța, în care un funcționar a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, iar, pe baza probelor administrate în dosar, DNA ne-a trimis o solicitare prin care, în mod expres, a cerut să fie puse în aplicare prevederile art.86. Există mai multe spețe, pe care le-am identificat, și mai multe sentințe referitoare la suspendarea raporturilor de serviciu a funcționarilor publici trimiși în judecată , sentințe care, de asemenea, fac referire la adrese ale organelor de cercetare și urmărire penală prin care s-a solicitat în mod expres punerea în aplicare a prevederilor art.86. În acestă speță nu au fost formulate, Primăria nu a fost notificată cu o asemenea solicitare din partea DNA-ului. De asemenea, mai menționez că există și niște dispoziții.niște decizii de neconstituționalitate, referitor la acest art.86 din Legea 188, decizii prin care, într-adevăr, excepția de neconstituționalitate a fost respinsă, însă, în motivarea Curții Constituționale se reține că această măsură este o sancțiune administrativă și are ca finalitate protejarea instituției față de posibilitatea continuării faptei ilicite de către funcționarul public, urmând, bine-nțeles, ca pe parcursul procesului penal funcționarul să beneficieze de prezumția de nevinovăție.

Cu privire la ultimul punct, cel al nepunerii în executare a unei hotărâri judecătorești, aici

este vorba despre două terenuri: unul în suprafață de 22 mp cu destinația de spațiu verde și unul.....

cu destinația de platformă betonată, îmi cer scuze, și unul în suprafață de 129 mp cu destinația de spațiu verde care au făcut obiect al vânzării prin licitație publică. Vreau să punctez un aspect foarte important aici, și anume, acela că aceste loturi au fost.. .erau situate în imediata vecinătate a unui spațiu comercial, asigurând buna funcționalitate a activității din acel spațiu și, totodată au fost scoase la licitație ca urmare a solicitării proprietarului spațiului. Deci, prin destinația sa și prin amplasamentul său, în mod indubitabil, acest spațiu nu putea fi valorificat decât de persoane care justificau un interes real în adjudecare prin licitație. La această licitație s-a prezentat și dl.Greavu Sorin, care în acea perioadă, în mod frecvent, participa la toate licitațiile organizate de Primăria Constanța, prezentând acele bonități financiare. Acesta este motivul pentru care proprietarul spațiului a cerut anularea licitației, urmând un dosar în instanță, acțiunea fiind stabilită în favoarea lui Greavu Sorin, instanța obligându-ne să încheiem contract de vânzare-cumpărare, ceea ce am și făcut la nivelul anului 2007. Ulterior, am fost chemați în judecată de Greavu Sorin pentru predarea celor două terenuri și instanța a dispus obligarea Primăriei la plata unei amenzi pe zi de întârziere până la predarea efectivă a celor două terenuri, punerea în posesie către Greavu a celor două terenuri și plata de daune interese pentru lipsă de folosință în valoare totală de aproximativ 30 de mii de lei. Primăria Constanța a executat parțial și un cap din dispozițivul acestei sentințe, cu privire la capul de cerere privind punerea în posesie, nu am putut să îl executăm. Ulterior, dl.Greavu a inițiat executarea silită împotriva noastră, ocazie cu care s-a întocmit un proces-verbal de executare în care, personal, la acea dată, în calitate de șef Serviciu juridic am precizat faptul că Primăria nu se opune, sub nici o formă, la executare situație în care executorul judecătoresc poate proceda, conform competențelor conferite de lege, la executare chiar și în lipsa debitorului, respectiv în lipsa noastră. În această situație, executorul a fost în teren, a verificat despre ce este vorba și ulterior a consemnat în procesul verbal că există un impediment la executare, respectiv că nu poate face această executare întrucât terenul de 23 de metri asigura accesul către spațiul respectiv, fiind de fapt o platformă betonată, iar pe celălat teren se aflau trepetele spațiului. ceva de genul acesta, ocupau.oarecum.parțial.o construcție.față de acel teren. Ulterior, dl.Greavu ne-a dat din nou în judecată, solicitând din nou obligarea Primăriei la plata de daune interese în valoare totală de 120 de mii de lei. Acțiunea i-a fost admisă în fond, iar în apel și în recurs, instanța a respins acțiunea, în mod corect reținând în sarcina domnului Greavu un abuz de drept vădit, prin faptul că prin acțiuni repetate de solicitare de obligare a Primăriei la plata de daune, exercită o acțiune nerezonabilă, exercită o acțiune care denaturează scopului prevăzut de lege al dreptului de proprietate.

Deci, cam acestea sunt aspectele conținute în dosarul penal 93 față de care am primit pe data de 5 martie adresa DNA-ului prin care solicită Consiliului local dacă se constituie parte civilă în acest dosar.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Domnu' viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Aș face o completare. Întrucât în mod cert știam că vom discuta astăzi despre solicitarea DNA-ului și despre acest dosar, am retras tocmai pentru a discuta laolaltă chiar și proiectul nr.30, acela de însușire a punctului de vedere întocmit de expert și a obiecțiunilor la expertiza făcută de DNA. Tocmai de aceea cred că este momentul ca să discutăm despre acest dosar, pentru că acum toți consilierii au luat la cunoștință despre solicitarea DNA-ului și decât să facem un proiect și încă un proiect și alt proiect de hotărâre de Consiliul local, cred că azi este timpul să discutăm franc despre el, dacă ne constituim parte civilă, într-un fel împotriva noastră, a Consiliului local, sau dacă nu. Tocmai de aceea eu vă rog să avem discuții, dezbateri, iar ulterior, doamna secretar, să supunem pas cu pas la vot: 1 - dacă ne constituim parte civilă, da sau nu; 2 - dacă ne însușim raportul de expertiză făcut de domnul Beșcucă, cel pe care noi l-am însărcinat să facă acest lucru; 3 - dacă ne însușim obiecțiunile dânsului la raportul de expertiză făcut de DNA. Să nu mai facem zece mii de discuții pe acest subiect, ci să tranșăm o dată, ferm corect, asumat public.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc! Sunt alte.. ..solicitări, puncte de vedere?

Dl.Iustin Fabian Roman

Dacă înțeleg bine, reintroduceți punctul 30 sau cum?

Dl.Decebal Făgădău

Da.

Dl.Iustin Fabian Roman

Din punctul meu de vedere....

Dl.Decebal Făgădău

Reintroducem punctul 30 ca să nu mai facem două hotărâri, o hotărâre prin care ne însușim ce spune expertul, ne însușim obiecțiunile pe care le face expertul. Oricum discutam acum dacă ne constituim sau nu parte civilă. Și atunci, vă propun să hotărâm acum ...să luăm o hotărâre. Doamna secretar, dacă nu mai sunt discuții, eu v-am solicitat să adresăm următoarea întrebare Consiliului local: 1 - ne constituim parte civilă?; 2 - ne însușim raportul de expertiză, obiecțiunile și ce mai scrie acolo? Asta e. Se votează și redactăm hotărârea.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, haideți să trecem la vot.

D-na Sorina Tușa

O secundă, eu am o scurtă intervenție!

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog!

D-na Sorina Tușa

Pe scurt, nu am să vă rețin prea mult atenția, pentru că în comisie s-a dezbătut pe larg subiectul, ceea ce vreau eu să aduc în atenția colegilor mei este următorul lucru, faptul că prin această constituire de parte civilă nu aducem acuzații nimănui, iar constituirea de parte civilă se face în raport de inculpatul în dosar și nu față de Consiliul local așa cum a precizat domnul viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Păi, mi se pare normal că atâta vreme cât Consiliul local a aprobat vânzarea, Consiliul local

a mandatat comisia de vânzare cu ce preț să vândă, iar primarul doar a semnat, prin efectul legii, mie mi se pare că noi ne constituim parte civilă împotriva Consiliului local. Ca să vorbim cu subiect și predicat!

D-na Sorina Tușa

Nu, nu...Nu. Este o prezumție în situația în care se va face plângere penală, dar, la acest moment, în dosarul nr.93 vorbim de constituire de parte civilă în raport de suspectul Radu Mazăre. Dar, repet, nu vorbim de o acuză pe care o aducem suspectului. Eu vreau să spun că, din punctul meu de vedere, constituirea de parte civilă nu reprezintă decât o îndeplinire a obligației de diligență pe care o are Consiliului local prin consilierii săi în scopul administrării corespunzătoare a patrimoniului municipiului Constanța. De aceea, indicația mea este, către consilieri, de a aproba constituirea de parte civilă.

Dl.Decebal Făgădău

Și cu ce prejudiciu?

D-na Sorina Tușa

O să vă răspund.Tocmai vroiam să continui și cu ideea prejudiciului. Vă răspund și la acest punct, pentru că eu cunosc foarte bine acest lucru, pentru că a trecut și prin comisia juridică, și știu că ni s-a pus în vedere să ne constituim parte civilă și să precizăm și prejudiciul. Sunt de acord cu dumneavoastră, cu privire la prejudiciu, că nu este unul foarte bine definit la acest moment, tocmai prin prisma acelor rapoarte de expertiză care sunt vădit disproporționate și din punctul meu de vedere, și pare nefirec ca doi experți ANVAR să vină cu astfel de soluții atât de diferite, și spun că la acest moment trebuie doar să ne exprimăm intenția de a ne constitui parte civilă fără a indica prejudiciul, chestiune pe care procedura penală o permite, având în vedere că este faza de urmărire penală, iar până la termenul de judecată vom avea și un rechizitoriul definitivat. Deci, punctul meu de vedere este, și invit colegii să-și respecte obligațiile de diligență, de a vota un proiect de hotărâre de constituire de parte civilă cu mențiunea că nu prezentăm la acest moment prejudiciul, pentru că și procedura penală ne permite. Mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc! Deci, iată că.

Dl.Decebal Făgădău

Vă propun să supuneți la vot întîi constituirea..

Dl.Valentin Ciorbea

Binențeles..

Dl.Decebal Făgădău

Și ulterior însușirea.

Dl.Valentin Ciorbea

Bineînțeles....

D-na Sorina Tușa

Dacă ne constituim parte civilă, nu?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Domnule președinte, stimați colegi, prin prisma celor discutate în consiliu, vă propun o pauză de 10 minute pentru a ne putea consulta.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Supuneți la vot propunerea domnului consilier Radu Matei.

Dl.Valentin Ciorbea

Dar, domnu' Matei, vă rog să..Domnu' Matei, vă rog să reveniți, că n-am auzit..

D-na Marcele Enache

Să se suspende 10 minute lucrările, pentru consultații.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Supun la vot propunerea dumneavoastră.

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.(Pentru ce?)

Dl.Valentin Ciorbea Suspendarea pentru 10 minute..

Se fac comentarii în sală.(Dar nu durează.)

Dl.Valentin Ciorbea

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală. Consilierii nu votează.

D-na Sorina Tușa Lăsați-ne 5 minute, dacă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea Dar nu înțeleg pentru ce?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Lăsați-ne 5 minute... avem o problemă cu ...să o închidem cumva....5 minute, să suspendăm ședința, pentru ...

Dl.Valentin Ciorbea

Păi, da, dar eu nu pot să suspend ședința fără acordul dumneavoastră, al colegilor, nu?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Păi, trebuie supusă la vot.

Cine este pentru suspendarea, cu 5 minute, a ședinței? Vă rog!

D-na Marcela Enache

Avem 5 voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Cine se abține?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Împotrivă?

Se fac comentarii în sală. Se numără voturile.

D-na Marcela Enache

Avem 14 voturi împotrivă..

Dl.Decebal Făgădău

Diferența, doamna secretar.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, deci, votul a fost exprimat în sensul acesta. Acum, sigur că da, trebuie să răspundem în sensul acestei întrebări care ni se pune: dacă ne constituim sau nu în parte civilă. Mai aveți ceva de.domnu' Matei?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă nu ați fost de acord, mergem mai departe.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Supuneți la vot propunerea doamnei Tușa.

Dl.Valentin Ciorbea

Doamna Tușa a făcut o propunere...

D-na Sorina Tușa

Propunerea mea era vizavi de ce a spus domnul viceprimar și prima întrebare era dacă ne constituim parte civilă. Și asta este și propunerea mea. Dacă am reținut eu bine e aceeași propunere.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun la vot solicitarea doamnei.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Întrebarea era dacă ne constituim parte civilă sau nu în acest dosar.

D-na Sorina Tușa

Da.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci asta este întrebarea. Bun. Supun..

Dl.Decebal Făgădău

Vă rog, dați-i microfonul doamnei secretar, pentru a formula corect întrebarea.

D-na Marcela Enache

Deci, întrebarea este simplă, dacă ne constituim sau nu parte civilă în acest dosar.

D-na Sorina Tușa

Păi, nu. Întrebarea e dacă ne constituim parte civilă.

Se fac comentarii în sală. (Fără „sau”!)

Dl.Decebal Făgădău

Cine este pentru a ne constitui.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Dacă ne constituim parte civilă în acest dosar..

Dl.Decebal Făgădău

Și votează cine este pentru a ne constitui.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Trebuie să supunem la vot.

Dl.Decebal Făgădău

Este un subiect atât de serios și de important...

Dl.Valentin Ciorbea

Păi, tocmai!

Dl.Decebal Făgădău

Și văd că-l discutăm cu virgule și cu sau. Vă propun să supuneți la vot cine este pentru constituirea Consiliului local în parte civilă, așa cum a propus doamna Tușa.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Cine este ..Supun la vot. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Pentru constituirea ca parte civilă. Deci, avem 6 voturi pentru. Au votat pentru: d-na Marcu, dl.Roman, dl.Gima, dl.Matei și dl.Chesoi.

Dl.Valentin Ciorbea

Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 10 abțineri.. ..și am să și nominalizez: dl.Ciorbea, dl.Dede, dl.Șurghie, dl.Dobre, dl.Candidatu, dl.Ali, dl.Ibraim, dl.Roșu, d-na Onciu, d-na Cojoc și dl.Ene. Am să repet ca să nu omit pe cineva.

Se numără voturile.

D-na Marcela Enache

Sunt 11 abțineri.

Dl.Valentin Ciorbea

Împotrivă?

Se numără voturile.

Dl.Decebal Făgădău Diferența, doamna Enache.

D-na Marcela Enache

Avem 6 voturi împotrivă. Nu, pentru că au mai plecat din sală. A plecat dl.Popescu și dl.Papari. Deci, împotrivă, au votat: dl.Făgădău, dl.Pîrvulescu, dl.Georgescu, dl.Chirondojan, dl.Răsăuțeanu și dl.Stan.

Dl.Decebal Făgădău

Acum supuneți la vot a doua propunere, Consiliul local să nu se constituie parte civilă și să -și însușească raportul și obiecțiunile cu privire la...

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Domnu' viceprimar, nu sunt două proiecte diferite?

Dl.Decebal Făgădău

Evident.

Se fac comentarii în sală. (Atunci, să se supună pe rând.)

Dl.Valentin Ciorbea

Supun la vot propunerea să nu ne constituim parte civilă. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 6 voturi pentru. Au votat pentru: dl.Făgădău, dl.Pîrvulescu, dl.Georgescu, dl.Chirondojan, dl.Răsăuțeanu și dl.Stan.

Dl.Valentin Ciorbea

Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: d-na Marcu, dl.Roman, dl.Gima, dl.Matei și dl.Chesoi.

Se fac comentarii în sală. (Aceleași voturi.)

Dl.Valentin Ciorbea

Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 11 abțineri. S-au abținut: dl.Ciorbea, dl.Dede, dl.Șurghie, dl.Dobre, dl.Candidatu, dl.Ali, dl.Ibraim, dl.Roșu, d-na Onciu, d-na Cojoc și dl.Ene.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun la vot propunerea de însușire a raportului domnului Beșcucă. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 13 voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 10 abțineri. S-au abținut: dl.Dede, dl.Șurghie, dl.Chesoi, dl.Gima, d-na Tușa, dl.Roman, d-na Marcu, dl.Matei și dl.Dobre.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Să ne spuneți și nouă rezultatul final....

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

La propunerea „dacă ne constituim parte civilă” au fost 6 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 11 abțineri, așa că nu a trecut.

Se fac comentarii în sală.(Și hotărârea.?)

D-na Marcela Enache Nu putem trage o concluzie.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Părerea mea e că aici este vorba de poziția individuală a fiecărui consilier.

Dl.Valentin Ciorbea

De aceea s-a și votat individual.Fiecare este notat.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

În procesul-verbal se va nota nominal cum a votat fiecare. În ce privește însușirea raportului domnului Beșcucă, inclusiv obiecțiunile, au fost 13 voturi pentru și 10 abțineri. Având în vedere că hotărârea se adoptă cu votul majorității celor prezenți, acest proiect de hotărâre a 

trecut.

Dl.Valentin Ciorbea

Avem rezultatul votului pentru proiectul de la punctul 20:

-    d-na Daniela Gherlan    - 23 de voturi pentru, 1 vot împotrivă;

-    d-na Fulvia Dinescu    - 22 de voturi pentru, 1 vot împotrivă;

și un buletin anulat.

Supun la vot hotăârea în întregime.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Stimați colegi, declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Valentin Ciorbea

SECRETAR,

Marcela Enache

30