Hotărârea nr. 99/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. MANGALIEI, ALEE ACCES ȘI TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ, INIȚIATOR BABU DUMITRU

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- pentru zona delimitată de Șoseaua Mangaliei, alee acces și terenuri proprietate publică și privată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30-04- 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 44831 26/03/2015 , raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 47503 din 01.04.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea inițiatorilor Babu Dumitru și Babu Florentina înregistrată sub nr.24739/18.02.2015 precum și Avizul de oportunitate nr.137772/17.10.2014 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- pentru zona delimitată de Șoseaua Mangaliei și alee acces, terenuri proprietate publică și privată,conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RAJA nr.4/15511/05.01.2014, avizul RADET nr.B25140/17.12.2014, avizul RDS RCS nr.7563/17.12.2014,avizul ENEL nr.140736861/22.12.2014 și avizul SC TELEKOM România nr.15/06.01.2015.

Zona studiată în suprafață de 11266 mp, este compusă din teren identificat cu nr. cadastral 210581, în suprafață de 1245mp, proprietatea numițiilor Babu Dumitru și Babu Florentina, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.196/17.01.2012, la Biroul notarului public Florin Vișan,precum și din terenuri proprietate publică și privată.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numițiilor Babu Dumitru și Babu Florentina , în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

CIORBEA VALENTIN    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR99    / 30-04-    2015


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 47503 din 01.04.2015

Urmare solicitării adresate de numiții Babu Dumitru și Babu Florentina privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic zonal - pentru zona delimitată de Șoseaua Mangaliei și alee acces, terenuri proprietate publică și privată.

REGIMUL JURIDIC al imobilului :

Amplasamentul, situat în zona interesectiei dintre Sos. Mangaliei si Bd. 1 Mai, zona magazinului Billa, beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :

pe Sos. Mangaliei si Bd. 1 Mai - dinspre zona centrală și peninsulară a localității, dar și dinspre zona de vest a municipiului, autostrada Al și centura ocolitoare A4.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual si colectiv, situate de-a lungul sos. Mangaliei si Bd. 1 Mai, dar și zone industriale cu caracter de depozitare, servcii si comerț pe Sos. Mangaliei. în zonă sunt prezente și funcțiuni comerciale reprezentate de hipermarket-urile Billa și Doraly Mall, reprezentante auto si magazin de prezentare si desfacere mobilier.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat la adresa Sos. Mangaliei nr. 80A - Poligon III, corp 4, în suprafață de 1245 mp, identificat prin număr cadastral 210581, este proprietatea lui BABU DUMITRU si BABU FLORENTINA conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 196/17.01.2012 la Biroul Notarului Public Florin Visan.

Potrivit PUG Constanța aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte din UTR8, ZRCB3 - zone situate in afara cartierului central care grupează funcțiuni complexe de importanta municipala si supramunicipala, subzona poli terțiari principali, unde este necesara întocmirea de planuri urbanistice zonale pentru stabilirea condițiilor de construire, iar reglementările urbanistice sunt următoarele:

•    funcțiuni admise: sedii de companii si firme, unitati mici si mijlocii de producție si depozitare, servicii financiar-bancare, servicii pentru cercetare, centre de informare, edituri, servicii pentru media, hoteluri pentru turismul de afaceri, alimentație publica, spatii de expunere, galerii, servicii profesionale, scoli profesionale, centre comerciale, loisir, centre de recreere si practicarea sportului in spatii acoperite si descoperite, locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, parcaje, spatii verzi

•    regimul de înălțime va fi stabilit prin PUZ si va fi corelat cu necesitățile funcționale ale clădirilor si cu contextul urban

•    POT = 50%, cu posibilități de creștere in cazul unor dezvoltări complexe, se admite depășirea procentului de 50 % in cazuri izolate, nu si la nivelul zonei

•    CUT = 2,40, cu posibilități de depășire in cazul unor dezvoltări complexe, se admite depășirea valorii de 2,40 cu maxim 1,00 in cazuri izolate, nu si la nivelul zonei.

Păstrând limitele și specificul zonelor de reglementare din PUG, teritoriul studiat, în suprafață de 11266mp, va fi organizat din punct de vedere operațional într-o zona de reglementare omogena - ZM - zona mixta.

UTILIZĂRI ADMISE

ZM

•    servicii avansate manageriale, tehnice si profesionale (sedii de companii si firme in clădiri specializate);

•    unitati mici si mijlocii specializate in activitati de producție in domenii de vârf;

•    servicii financiar-bancare si de asigurări;

•    servicii pentru cercetare-dezvoltare;

•    unele inserții de instituții si servicii publice administrative supramunicipale si municipale;

•    centre de informare, biblioteca-mediateca;

•    centre telecomunicații si servicii poștale;

•    edituri, servicii pentru media;

•    lacasuri de cult

•    hoteluri pentru turismul de afaceri si alte spatii de recepție;

•    restaurante, cofetarii, cafenele, baruri;

•    spatii pentru expoziții, galerii;

•    scoli profesionale, activitati asociative diverse;

•    comerț cu amănuntul in cadrul unor centre comerciale si /sau străzi comerciale;

•    loisir - casino, cinema, centre de recreere, sport in spatii acoperite si descoperite;

•    unitati productive manufacturiere si depozitare mic-gros legate

•    locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale;

•    locuințe în proprietate privată și locuințe sociale, construcții aferente echipării tehnico-edilitare, căi de acces, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

ZM

•    locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor;

•    se admite conversia locuințelor de la parter în spații comerciale (excusiv pentru comerț zilnic), servicii, birouri pentru exercitarea de funcțiuni liberale (arhitectură, avocatură, notariat, cabinete medicale)

•    se admit și alte echipamente publice, complementare locuirii (ex. alimentație publică, catering, saloane de îngrijire și înfrumusețare și alte asemenea), cu condiția asigurării unui acces separat de cel al locatarilor

UTILIZĂRI INTERZISE

ZM

•    echipamente publice, altele decât cele permise

•    construcții provizorii de orice natură;

•    depozitări de materiale refolosibile;

•    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

•    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate ori care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

ZM Hmaxim admisibil este P+2E (15m) cu posibil accent P+5E (25m)

Este permisă supraetajarea construcțiilor o singură dată, cu un nivel cu suprafața de maxim 20% din suprafața desfășurată, conform art. 2, alin. (4) din Legea nr. 50/1991, actualizată.

A

In condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, POT - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

-    dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

-    dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții)

ZM POT maxlm = 80 %

în toate cazurile în care POT existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține POT existent, conform cadastrului, situație în care se pot autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, CUT și utilizări admise. Astfel, valoarea existentă a POT se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, CUT - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

-    dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

-    dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții)

ZM CUT maxim = 2,88 - 3,88 ( pentru accent de inaltime P+5E )

Condiții de depășire a CUT:

•    In toate cazurile în care CUT existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține CUT existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

•    Este permisă supraetajarea construcțiilor o singură dată, cu un nivel cu suprafața de maxim 20% din suprafața desfășurată, conform art. 2, alin. (4) din Legea nr. 50/1991, actualizată.

Reglementările propuse prin prezenta documentație de urbanism se înscriu în prevederile art. 32, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUG.

Funcțiunile propuse sunt compatibile cu funcțiunea predominantă a zonei și respectă principalele obiective ale activității de urbanism:

-    îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;

-    utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite

-    asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat.

Reglementările operaționale propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a zonei, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare.

Reglementările urbanistice propuse ilustrează și vin în întâmpinarea tendințelor de dezvoltare ale zonei

Documentația prezentată conține :

Piese desenate :

-    Plan de încadrare în zona sc.l :2000 ;

-    Situația existentă sc. 1:200

-    Regimul de proprietate sc.l:200

-    Reglementări urbanistice sc.l:200

-    Plan situație locuri de parcare

-    Plan situație -analiza funcționala ,regim de înălțime,starea clădirilor sc.l:200;

-    Rețele edilitare sc.l:500

-    Desfășurări de front stradal

-    Fațade

-    Studiu însorire

Piese scrise :

-    Regulament de urbanism

-    Memoriu general

-    Certificat urbanism nr.3525/11.11.2014

-    A.O. nr. 137772/17.10.2014

Avize :

-RAJA nr.4/15511/05.01.2014

-    Aviz Mediu nr. 14492RP/11.02.2015

-ROMTELECOM nr. 15/06.01.2015

-Aviz Corn. Circulație nr. A/ 5108/2014

-CONGAZ nr. 856B/04.12.2014

-    Viză cadastru PMC nr.49/20781

-RADET nr.B25140/17.12.2014

-    RDS RCS nr.7563/17.12.2014

-ENEL nr.140736861/22.12.2014

Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de Șoseaua Mangaliei și alee acces, terenuri proprietate publică și privată.

ARHITECT ȘEF,

Arh. LUIZA ELENA TĂNASE

INSPECTOR URBANISM,

Urb. Andreea


Eugenia Buculeasa