Hotărârea nr. 98/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STR. INTRAREA 1 MAI, LIMITA A.P.M.C., CENTRUL DE SCAFANDRI, BLD. 1 MAI VECHI, TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ, INIȚIATOR PUZ NANIȘ OCTAV FLORIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de Intr. 1 Mai, A.P.M.C., centrul de scafandri, bd IMai, str. Caraiman, bd. IMai Vechi, terenuri proprietate publică și privată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30.04    2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.44821/26.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 46929/31.03.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului Naniș Octav-Florin, înregistrată sub nr.154750/24.11.2014, precum și Avizul de oportunitate nr.56605/15.04.2014 al Direcției urbanism.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de Intr. 1 Mai, A.P.M.C., centrul de scafandri, bd IMai, str. Caraiman, bd. IMai Vechi, terenuri proprietate publică și privată, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RAJA nr.9730/25.08.2014, avizul ENEL nr.136847483/17.10.2014, avizul RADET nr.B13564/21.07.2014, avizul CONGAZ nr.448B/17.07.2014, avizul ROMTELECOM nr.203/04/07/01CT/954 și avizul Ministerului Apărării Naționale - Stat Major General nr.D4421/23.09.2014

Zona studiată în suprafață de 49421 mp include terenul inițiatorului în suprafață de 550,25mp, identificat cu nr. cadastral 16876, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4092/01.11.2004 de Biroul notarial Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel, precum și din terenuri proprietate publică și privată .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitului Naniș Florin Octav., în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22

consilieri din 27 membri.

CONTRASEM N EAZĂ, SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN

CONSTANȚA

NR 98    / 30.04.    2Q15


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 46929 din 31.03.2015

Urmare solicitării adresate de NANIȘ OCTAV-FLORIN privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic zonal - zona delimitată de Intr. 1 Mai, A.P.M.C., centrul de scafandri, bd IMai, str. Caraiman, bd. IMai Vechi, terenuri proprietate publică și privată

Terenul inițiatorului în suprafața 550,25 mp este identificat cu nr. Cadastral 16876, intabulat în cartea funciara sub nr. 123192 conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr.4092/01.11.2004 de Biroul Notarilor Publici Asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan-Gabriel.

SITUAȚIA EXISTENTĂ :

Terenul cuprins în studiu face parte din intravilanul municipiului Constanța și se învecinează :

•    la nord: teren proprietate privata

•    la sud: teren proprietate privată

•    la est: Intrarea 1 Mai

•    la vest: Intrarea 1 Mai

ÎNCADRAREA ÎN REGLEMENTĂRILE URBANISTICE APROB'

Conform PUG Mun. Constanta, aprobat prin H.C.L.M. 653/25.11.1999, zona studiata face parte din zonele de reglementare:

ZRL4: SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII P+3-4 SITUATE IN ASAMBLURI

PREPONDERENT REZIDENȚIALE

UTILIZĂRI ADMISE

-locuințe in proprietate privata si locuințe sociale, construcții aferente echipării tehnico-edilitare, amenajari aferente locuințelor, cai de acces carosabile si pietonaleprivate, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-amenajari la parterul clădirilor cu acordul asociaților de proprietari, dispensare, crese, farmacii, spatii comerciale, cu acces separat.

UTLIZARI INTERZISE

-activitati productive, construcții provizorii de orice natura, depozitare si comerț cu ridicata sau de mic-gros, depozitari de materiale refolosite si platforme de precolectare a deșeurilor, autobaze, unitati de transport si statii de întreținere auto

-    POTmax =30%

-    CUTmax = 1.5

-    RHmax = P+4, respectiv 15m

ZRF: ZONA ACTIVITĂȚI LEGATE DE CULTE

UTILIZĂRI ADMISE:

-lacasuri de cult, servicii pentru culte, activitati sociale ale asociaților religioase, activitati complementare pentru biserici

UTILIZĂRI INTERZISE

-sunt interzise toate funcțiunile care nu sunt compatibile cu funcțiunea de cult religios POT: conform caracteristicilor specifice fiecărui cult CUT: conform caracteristicilor specifice fiecărui cult

ZRS: SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA

FUNCȚIUNI PRINCIPALE

-apararea tarii, ordine publica, siguranța naționala.

FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ADMISE

-cerințe proprii ale instituțiilor ce administrează zona.

Eliberarea autorizațiilor de construire se face cu respectarea normelor specifice si cu avizele ministerelor tutelare.

Pentru zonele care se propun a fi supuse unor reconversii funtionale in vederea integrării acestora in spațiul urban este obligatoriu PUZ cu regulament aferent.

ZRE1: SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE, LA NIVEL DE CARTIER SI

COMPLEXE REZIDENȚIALE EXISTENTE UTILIZĂRI ADMISE:

-echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier

POTmax =85%

CUTmax = 3

RHmax = conform PUZ, conform caracterului specific al zonei ZRVla: SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT - PARCURI, GRĂDINI PUBLICE

ORĂȘENEȘTI SI DE CARTIER, SCUARURI SI FASII PLANTATE UTILIZĂRI ADMISE:

-spatii plantate, locuiri de joaca, circulații pietonale, mobilier urban, amenajari pentru odihna

POT: conform studiilor de specialitate

CUT: conform studiilor de specialitate HCLM nr. 186/2008:

FUNCȚIUNI ADMISE: locuințe colective

POTmax = 33% - CUTmax = 3.39

RHmax = 2S+P+5E (18 m la cornișa; calculat de la cota ±0 a trotuarului) HCLM nr, 584/2008:

FUNCȚIUNI ADMISE: locuințe colective

POTmax = 40% - CUTmax = 2.40

RHmax = 2S+P+5E (18 m la cornișa; calculat de la cota ±0 a trotuarului) PROPUNEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE I

Având in vedere analiza situației existente se propun următoarele reglementari:

Pentru zona de studiu PUZ se propun:

Funcțiuni: locuințe colective, locuințe individuale, comerț, servicii, birouri, alimentație publica, spatii verzi, locuri de joaca, circulații carosabile, circulații pietonale, parcaje.

Retragerea clădirilor fata de aliniament cu o distanta de variabila, conform planului de Reglementari urbanistice.

Retragerea clădirilor fata de limita posterioara a parcelei cu o distanta minima egala cu 5m, in cazul parcelelor de colt se vor considera laturile dinspre strada drept aliniamente, iar cele dinspre parcelele vecine, drept limite laterale.

Zona studiata,in suprafața de 49421 mp, va fi impartita in 6 zone de reglementare: ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5 si ZR6.

ZR1*: ZONA LOCUINȚE COLECTIVE MEDII:

P.O.T. = 50%

C.U.T. = 1.8

R.H. = P+5E

Funcțiuni: locuințe colective, locuințe individuale, comerț, servicii, servicii conexe locuirii, circulații, parcaje

ZR2*: ZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII SI ÎNALTE:

P.O.T. = 50%

C.U.T. =4

R.H. = P+10E

Funcțiuni: locuințe colective, , comerț, servicii, servicii conexe locuirii, circulații, parcaje

ZR3*: ZONA LOCUINȚE COLECTIVE, ECHIPAMENTE PUBLICE:

P.O.T. = 50%

C.U.T. =3,6

R.H. = P+4E

Funcțiuni: locuințe colective, echipamente publice, servicii conexe locuirii, circulații, parcaje

ZR4*: ( ZONA MIXTA: COMERȚ, SERVICII, ALIMENTAȚIE PUBLICA BIROURI)

P.O.T. = 50%

C.U.T. =3.6 R.H. = P+4E

Funcțiuni: comerț, servicii, alimentație publica, birouri, circulații pietonale, circulații carosabile, parcaje, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii

ZR5*: ZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII

P.O.T. = 50%

C.U.T. =3.6 R.H. = P+4E

Funcțiuni: locuințe colective, comerț, servicii, servicii conexe locuirii, circulații, parcaje

ZR6*: ZONA MIXTA: COMERȚ, SERVICII, ALIMENTAȚIE PUBLICA, BIROURI, STATIE

ALIMENTARE CARBURANȚI:

P.O.T. = 60%

C.U.T. =3 R.H. = P+6-7E

Funcțiuni: comerț, servicii, alimentație publica, birouri, statie alimentare carburanți, circulații pietonale, circulații carosabile, parcaje, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii

*Indicatorii urbanistici au fost calculați pentru întreaga suprafața aferenta fiecărei zone reglementate.

In vederea autorizării construcțiilor,indicatorii urbanistici reali pentru fiecare lot integrat in zona vor fi calculați prin raportare la întreaga suprafața a terenului si construcțiilor aferente ZR1.

Amplasamentul ce a generat PUZ S:550mp situat in ZR2:

POT propus = 60%

CUT propus = 4

Rh propus = P+6E+7R

Funcțiuni: locuințe colective

Documentația prezentată conține :

Piese desenate :

-    Plan de încadrare în oraș

-    Plan de încadrare în zona

-    Plan situația existentă sc. 1:1000

-    Plan situație propusă sc. 1:1000

-    Regimul juridic sc.1:1000

-    Plan reglementări tehnico-edilitare sc. 1:1000

-    Studiu de însorire

Piese scrise :

-    Contract de vânzare-cumpărare nr.4092/01.11.2004

-    Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 1:500

-    Certificat urbanism nr. 1945/10.07.2014

-    AO nr.56605/15.04.2014

-    Memoriu general

-    Regulament local de urbanism

-    Memoriu studiu de însorire

Avize :

-    Aviz RAJA nr.9730/25.08.2014

-    Aviz ENEL nr.136847483/23.07.2014

-    Aviz RADET nr.B13564/21.07.2014

-    Aviz CONGAZ nr.448B/17.07.2014

-    Aviz ROMTELECOM nr.J12/2339/1997

-    Aviz Ministerul Apărării Naționale nr.D4421/23.09.2014

-    Decizie Agenția pentru Protecția Mediului Constanța nr.9084RP/16.09.2014

-    Proces Verbal ședință dezbatere publică nr. 115883/29.08.2014

-    Raportul informării și consultării cu publicul nr. 122969/16.09.2014

Propunem spre avizare Planul Urbanistic zonal- zona delimitată de Intr. 1 Mai, A.P.M.C., centrul de scafandri, bd IMai, str. Caraiman, bd. IMai Vechi, terenuri proprietate publică și privată;inițiator Naniș Octav-Florin .

ARHITECT ȘEF,    INSPECTOR URBANISM,

Arh. LUIZA ELENA TĂNASE

Urb. Andfeeg-Eugenia Buculeasa