Hotărârea nr. 97/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATE DE STR. BASARABI, STR. OBORULUI, ALEE ACCES, INITIATOR PUZ HUBEL MARIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada Oborului, alee de acces și strada Basarabi, terenuri proprietate

publică și privată, inițiator PUZ Hubel Maria

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30-04.

2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.9189/22.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr.55960/22.04.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicata, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei Hubel Maria înregistrată sub nr. 159212/12.03.2014, precum și Avizul de oportunitate nr. 114260/26.08.2014 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de strada Oborului, alee de acces și strada Basarabi, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Hubel Maria conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul RAJAnr.868/13379/25.11.2014, avizul ENEL nr. 138756849/22.10.2014, avizul RADET nr.B21866/21.10.2014, avizul CONGAZ nr.696B/14.10.2014, avizul TELEKOM nr. 203/04/07/01CT/1461.

Zona studiată în suprafață de 14745 mp include terenul inițiatorului în suprafață de 130,00 mp conform actelor de proprietate (129,98 mp conform măsurătorilor cadastrale) situat în municipiul Constanța, str. Labirint, nr. 5, județul Constanța, identificat cu nr. cadastral 6712, intabulat în cartea funciară sub nr.216795 și respectiv de 132,00 mp conform actelor de proprietate și 124,81 mp conform măsurătorilor situat în municipiul Constanța, str. Labirint, nr. 7, județul Constanța, identificat cu nr. cadastral 4600, intabulat în cartea funciară sub nr.239885 conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.516/26.03.2014 de Biroul notarului public Borună Chirața și asociații,precum și din terenuri proprietate publică și privată.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitei Hubel Maria, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ^^consilieri din 27 membrii

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ciorbea Valentin

CONSTANȚA

NR 97    /    30.04.    2015