Hotărârea nr. 96/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATE DE STR. SOVEJA, OFICIUL POSTAL NR. 7, BLOCURILE LT6, LT8, DISPENSAR TBC SI AUTOGARA DIN ZONA TOMIS III , TERENURI PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATE, INITIATOR PUZ COJOCARU DIANA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de str. Soveja , O.P.NR.7, blocurile LT 6, LT7 și LT8 , dispensar TBC și autogara din zona Tomis 3 , terenuri proprietate publică și privată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30.04.

2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.9194/22.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 19949/10.02.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei Cojocaru Diana înregistrată sub nr. 16479/05.02.2015, precum și Avizul de oportunitate nr. 124478/18.09.2014 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată de str. Soveja , O.P.NR.7, blocurile LT 6, LT7 și LT8 , dispensar TBC și autogara din zona Tomis 3 , terenuri proprietate publică și privată , conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul TELEKOM nr.203/04/07/01CT/1582/29.10.2014, avizul ENEL nr. 139044911/31.10.2014, avizul RADET nr.B22971/19.11.2014, aviz RAJA nr.2/13960/05.01.2015, avizul CONGAZ nr.738B/28.10.2014, avizul RCS&RDS nr.6470/05.11.2014.

Zona studiată în suprafață de 3500 mp include terenul inițiatorului în suprafață de 94 mp, lotl, identificat cu nr. cadastral 116194, intabulat în cartea funciara sub nr. 160010, terenul în suprafață de 94mp, Iot2 identificat cu nr. cadastral 116184, intabulat în cartea funciara sub nr. 159915 și terenul în suprafață de 55mp,lot3, identificat cu nr. cadastral 116169, intabulat în cartea funciara sub nr. 159890 conform Dispoziției de primar nr.6835/10.12.2010, precum și din terenuri proprietate publică și privată .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitei Cojocaru Diana , în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin CONSTANȚA

NR 96    / 30 04-    2015