Hotărârea nr. 94/2015

HOTARARE PRIVIND ALIPIREA UNOR TERENURI SITUATE IN BD. MAMAIA NR. 284 COMPLEX GRUP GOSPODARESC

HOTĂRÂRE

privind alipirea unor terenuri situate în bd. Mamaia nr.284, Complex Grup Gospodăresc

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2015    2015;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 53201/16.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 53195/16.04.2015;

Având în vedere adresa Societății Profesionale Notariale "Themis" înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.165621/17.12.2014;

Luând în considerare referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța nr.103927/30.10.2014;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă alipirea terenului în suprafață de 2187 mp, având nr.cadastral 223878, cu terenul în suprafață 160 mp, având nr.cadastral 214194, astfel încât suprafața totală a terenului situat în bd. Mamaia nr.284, Complex Grup Gospodăresc și Centrală Termică va fi de 2347 mp cu nr.cadastral 241801, aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Societății Profesionale Notariale "Themis"-Șoseaua Națională nr.74, et.l-Ovidiu, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Ciorbea Valentin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

NR.


CONSTANȚA, 94 /


30.04.


2015Pi«.i de amplasament si delimitare a imobilului

cu propunere de alipire

I    SCARA: 1 : 500


Nr. Cadastral

Suprafața

măsurată

[mp]

Adresa imobilului:

1

2347

i

B-dul Mamaia, nr. 284, Complex Grup Gospodăresc ți . Centrală Termică, mun. Constanța

Cartea Funciara nr.    |'

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

ț

1

Constanța


PRIMĂRI^UNJCIPI^

VIZAT SPRE NESCHiMBARE

Nr. . stâS &&-


DataTabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil

Situația actuală

Situația viitoare

(înainte de alipire)

(după alipire)

Nr.cad.

Adresă imobile

Suprafața

(mp)

Categorie de folosinti

Descrierea

imobilului

Adresă imobil

Nr.cad.

Suprafața

(mp)

Categorie

de

folosință

Descrierea

imobilului

B-dul Mamaia,

) nr. 284, Complex Grup Gospodăresc

2187

Cc

Teren

intravilan

l

B-dul Mamaia, nr. 284, Complex Grup Gospodăresc și Centrală Termică

2347

Cc

Teren

intravilan

223878

B-dul Mamaia,

_Incintă Grup -Gospodăresc -Centrală Termică

160

Cc

Teren

intravilan

ț

214194

Total

2347

j

2347

a

Executant:P.F.A. Corici Gheorghe

Confirm executarea măsurătorilor in teren, corepți^dineg întocmirii documentației cadastrale și corespondența a^eâîSia cu reâlitșțea din teren .    > c^«'CKt

j    f-

Data: 22.10.2014    I

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată șl atribuirea numărului cadastral

- CAuASffiU Șt PUBDOTATE MOBUARA CONSlMJft lumeți Pronume: TRUCĂ ILIOARA y

Stampila BCPI