Hotărârea nr. 93/2015

HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANTA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 14000 MP. SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA PALAS

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra terenului în suprafață de 14.000 mp situat în municipiul Constanța,

zona Palas

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..'........................2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.53213/16.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr.53209/16.04.2015;

Văzând adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.29180/26.02.2015 precum și certificatul de urbanism nr.3833/05.12.2014;

Luând în considerare anexa nr.3, pct.II, poziția 1 din H.C.L.nr.61/18.09.1992 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța", H.C.L.nr.34/20.05.1994 privind schimbarea destinației vechiului "Târg săptămânal" din zona I.C.Brătianu (str.Dâmbovița-Ialomița) și anexa 40, poziția 21 din H.C.L.nr.598/2008, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit."c ", art.123 alin.(1) și art.115, alin 1, lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra terenului în suprafață de 14.000 mp aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, situat în zona Palas, Fundătura Ialomiței și preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Ciorbea Valentin

.......consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr. 93    /    30.04.2015

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROM ANIA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 93/2015_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren zona Palas

Steren=14.000 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.61/1992, anexa nr.3, pct.II,poz.l

H.C.L.nr.34/20.05.1994 H.C.L.nr.598/22.10.2008, anexa nr.40, poziția 21

Adresă R.A.E.D.P.P. nr.29180/26.02.2015

Certificat de urbanism nr.3833/05.12.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Ciorbea Valentin

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA