Hotărârea nr. 92/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL RAEDPP CONSTANȚA ASUPRA ACTIVELOR AMPLASATE ÎN MINICIPIUL CONSTANȚA, PLAJA MODERN

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra activelor amplasate în municipiul Constanța, plaja Modern

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de......3..Q.....Q.4.,.....................2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău nr.53206/16.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu nr.53204/16.04.2015;

Văzând adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.33256/06.03.2015;

Luând în considerare H.C.L.nr.223/04.06.2001 privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanța a mijloacelor fixe aferente Plajei Modern, H.C.L.nr.292/28.05.2009 privind transmiterea dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P.Constanța asupra unui imobil, situat în municipiul Constanța, H.C.L.nr.284/28.05.2009, H.C.L.nr.109/2005 și nr.598/2008, anexa 41 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit."c ", art.123 alin.(1) și art.115, alin 1, lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra activelor amplasate în municipiul Constanța, Plaja Modern, inclusiv a terasei nr.5 și trecerea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului, în vederea casării și scoaterii din funcțiune conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T Constanța în vederea aducerii Ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului ^jpnstanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

CIORBEA VALENTIN    SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 92    / 2015


ANEXA LA H.C.L. NR. 92/2015

Mijloace fixe aferente Plajei Modern

Nr.

crt

Nr.

inventar

Denumire

Suprafață

Valoare

inventar/lei

1.

Construcție compusă din :

601,50 mp

1501

-Pisoar

1.649

1502

-Grup sanitar bărbați

3.629

1503

-Grup sanitar femei

5.260

1504

-Duș femei

1.755

1505

-Duș barbati

1.755

1506

-Poliția

2.814

1507

-Cabina 1

2.916

1508

-Cabina 2

2.814

1509

-Cabina 3

2.916

1510

-Cabina 4

2.814

1511

-Cabina 5

2.916

1512

-Cabina 6

2.814

1513

-Chioșc răcoritoare

3.099

1514

-Cabina 7

2.956

1515

-Cabina 8

3.201

1516

-Cabina 9

2.956

1517

-Chioșc 1

3.201

1518

- Chioșc 2

2.956

1519

- Chioșc 3

2.916

1520

- Chioșc 4

2.814

1521

- Chioșc 5

2.916

1522

- Chioșc 6

2.814

1523

- Chioșc 7

2.916

1524

- Chioșc 8

2.956

1525'

- Chioșc 9

2.916

1526

- Chioșc 10

2.814

1527

- Chioșc 11

2.916

1528

- Chioșc 12

2.814

1529

- Chioșc 13

3.201

2.

1530

Canal menajer

16,61 mp

2.105

3.

1532

Punct salvar

30,00 mp

5.554

4.

1533

Terasa punct salvamar

114,00 mp

7.459

5.

10501

Platforma cu dușuri

155,00 mp

4.220

6.

10502

Platforma cu dușuri

16,96 mp

3.384

7.

Costrucție compusă din:

485,16 mp

1534

-Grup sanitar bărbați

4.791

1535

-Grup sanitar femei

5.505

1536

-Clădire stație pompare

3.955

1537

-Vestiar

4.628

1538

-Cabină schimb

4.485

1539

-Punct sanitar

5.117

1540

-Spațiu administrativ

3.935

1541

-Braserie

11.071

1542

-Bucătărie

5.546

1543

-Magazie

5.546

1544

- Chioșc răcoritoare

2.222

1545

- Chioșc ziare-tutun

2.426

1546

-Articole de plajă

2.222

1547

-Agrement

2.426

1548

-Fast-food

2.222

1549

- Chioșc răcoritoare

2.426

1550

-Patiserie

2.426

1551

-Foto

2.222

1552

-Chioșc răcoritoare

2.426

8.

Construcție cu destinația alimentație publică:

1553

-Clădire

1.930

1554

-Terasă

ll,25mp

62,42 mp

3.409

9.

1555

Solar

912,45 mp

2.154

10.

1556

Conducte alimentare apă

270

11.

1557

Alimentare apă

184

12.

1558

Canal menajer

326

13.

1559

Topogan

679,36 mp

27.232

14.

10500

Platformă betonată

145.350

15.

2501

Echipament stație pompare

1.667

16.

2500

Echipament pompe și tablou electric

127

17.

6502

Boiler 1000L

73

18.

6503

Contor Kays

7

19.

1531

Rețea electrică

81.485

20.

1500

Clădire stație pompare

10.235

21.

Construcție nr.5

27,70 mp

0

22.

Platformă beton

55,70 mp

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax; 0040- 41 - 708101; Tel; 0040 -41—708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA