Hotărârea nr. 91/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 154/2001 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN STAȚIUNEA MAMAIA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA

ț-pNSTA/Vfy


'X O X ROMANIA

HOTARARE

privind completarea H.C.L. nr.154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.04._20 15;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 53229/16.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 53228/16.04.2015;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 165850/18.12.2014.

Văzând H.C.L. nr.154/26.04.2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța și H.C.L. nr.109/28.02.2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, pagina 54.

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), Iit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 45 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dorna conform planului de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 - Se aprobă transmiterea terenului în suprafață de 45 mp, prevăzut de art.l din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanța.

Art. 3 - Se aprobă completarea art.l, punctul 22 din anexa la H.C.L.nr.154/2001 în sensul suplimentării suprafeței terenului situat în Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dorna cu terenul în suprafață de 45 mp astfel încât suprafața totală aflată în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța va fi de 445 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Art. 4 - Predarea - primirea terenului prevăzut la art.2 se va face prin proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii Ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 91    /


2015Legenda:

£.61 Punrtra&lcuccfereSsțiva

Mfesta&fsuubmetsfc)

v-o. oo Cda da referința locaîa 16.07.2014 (cotakîduîrideapaladaîa de16.Q7.2014)

c/?;-yy.z]

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA
AUTORIZARE « Seria RO-B-J Nr, 0406 X S.C.-THETACAD ACTIV c °

CUSăW

<^srâî^

9 certificat &

■ DE    x

autorizare '

SERIA CT Nr. j fg

ILLI Categoriile

te B/C

(^JORDACHE zs DSAGOȘ jp,

V Xmc.p.v


EXECUTANT:

S.C. THETACADscfivS.R.L

Bl B-dui MAMAlA nr.34,‘B!.LV3,sp.4< CONSTANTA IwlKai)! Telefon: 0743.070.237    C.J.F.: 32614238

H    /    J13/268472013

Operațiune

Nume st prenume

/^Semnătura

Măsurat

lordache Dragos

Si7f

Calculat

lordache Dragos

Desenat

lordache Dragos

SCARA

1:500

DATA dec. 2014


BENEFICIARI:

RAE.D.P.P. CONSTANTA S.C. AS 77 MAMAIA S.R.L.


PLANȘA

nr.

2 rev1


PLAN DE SITUAȚIE

Stațiunea Mamaia, Zona HotelDoma

intre Lacul Siutghîol si B-dui Mamaia

Lot in prelungirea lotului R1-13 pe

latura de Sud-Est