Hotărârea nr. 90/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 26/2012 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 500.00 MP., SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN PARCARE POARTA 1- PORT APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

coHSTAA/^ romania

sl @ ... JL județul constanta


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea art.l din H.C.L. nr.26/2012 privind transmiterea terenului în suprafață de 500,00 mp situat în municipiul Constanța din Parcare poarta 1 - Port, aparținând domeniului privat al municipiului

Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța


liul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data

de    ;


2015;


Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 53287/16.04.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.53283/16.04.2015;

Având în vedere adresa S.C. RAJA S.A. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.46918/31.03.2015;

Văzând prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Luând în considerare H.C.L. nr.26/2012 privind transmiterea terenului în suprafață de 500,00 mp, situat în municipiul Constanța din Parcare poarta 1-Port, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”c", alin.(5) lit/'a" și alin.(l), lit,"b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea alineatului 2 din art.l al H.C.L.nr.26/2012 astfel:

Transmiterea dreptului de administrare se face până Ia data de 30.06.2015, dată la care își încetează aplicabilitatea prezenta hotărâre, iar terenul revine în administrarea! Consiliului local al municipiului Constanța;

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.26/2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, S.C. RAJA S.A. Constanța, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT - Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

CIORBEA VALENTIN    SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr.........................................................

90

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 -41-708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA