Hotărârea nr. 9/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL 63/2013 PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

OMSTA/vy-^

Sfîfl


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

13.02.2015 -,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Marius Gabriel Stan înregistrată sub nr. 16345/05.02.2015, referatul Direcției gospodărire comunală nr. 16235/05.02.2015;

Luând în considerare adresa S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 15998/04.02.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement precum și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „c", și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei nr.15 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul că se aprobă Programul estimativ de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru reparații în anul 2015, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre precum și modificarea Anexei nr.ll din H.C.L. nr. 63/2013, în sensul că se aprobă Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor lunare de administrare, respectiv a cheltuielilor de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției gospodărire comunală și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

19

Prezenta hotarare a fost adoptată de_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA Constanța

Nr. 9    /    2015_

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,<D;O


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la H.C.L. NR.    /    2015


ANEXA 15 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

PROGRAM ESTIMATIV DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARARE A TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA 2015

LUCRĂRI REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE CURENTĂ

1.    Reparații curente ( 30% ) :

•    Covoare bituminoase subțiri;

•    Plombare carosabil;

•    Diverse și neprevăzute.

2.    Reparații intersecții ( 20% ) :

•    înlocuire borduri;

•    Reparații pavele;

•    Ridicare la cotă borduri.

3.    Reparații trotuare ( 40% ) :

•    Decapare asfalt existent;

•    Așternere asfalt;

•    Ridicare la cotă borduri;

•    înlocuire borduri;

•    Reparații pavele.

4.    Marcaje rutiere ( 10% ) :

•    Treceri pietonale;

•    Marcaje longitudinale.

Total reparații curente :


5.353.200


3.568.800


7.137.600


1.784.400


17.844.000


DENUMIREA OBIECTIVULUI

VALOARE

(lei)

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ROMÂNIA    Anexa nr. 2 la H.C.L. NR.

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


2015


ANEXA 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE


Cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare Trama stradala a Municipiului Constanța


A. Lucrări de întreținere și reparașii curente

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentații Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații sunt următoarele :


1.    DOI

2.    D02

3.    D03

4.    D04

5.    D05

6.    D06

7.    D07

8.    D08

9.    D09

10.    D10

11.    DII

12.    D12

13.    D13

14.    D14

15.    D15

16.    D16

17.    D17

18.    D18

19.    D19

20.    D20

21.    D21

22.    D22

23.    D23

24.    D24

25.    D25

26.    D26


DECAPARE SISTEM RUTIER EXISTENT -SĂPĂTURĂ ÎN TEREN TARE ȘI FOARTE TARE -REPROFILARE PIETRUIRE EXISTENTĂ CU APORT DE MATERIAL PÂNĂ LA 10 CM -REPROFILARE PIETRUIRE EXISTENTĂ FĂRĂ APORT DE MATERIAL -

DESFACERE TROTUAR DALE 50X50X8 -DEMOLARE BORDURI PREFABRICATE 20X25 -DECAPARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ -


5098,99 LEI / 100MC 4685,21 LEI / 100MC

1909,42 LEI / 100MP

1184,68 LEI / 100MP 9,50 LEI / MP 1521,11 LEI / 100ML 1401,85 LEI / 100MP


DECAPARE ÎMBRĂCĂMINTE DIN BETON DE CIMENT - 135,58 LEI / MC


RIDICARE LA COTA BORDURI PREF. 20X25 -BORDURI PREFABRICATE 10X15 -BORDURI PREFABRICATE 20X25 -SUBSTRAT NISIP -

FUNDAȚIE DE PIATRĂ SPARTĂ -AMORSARE SUPRAFEȚE -

STRAT DE FUNDAȚIE DIN AGREGATE 0-63 MM -REPARAȚII TROTUARE PAVELE AUTOBLOCANTE -FREZARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ - 4 CM -STRAT DE LEGĂTURĂ BINDER BAD 25 - 5 CM -STRAT DE BAZĂ DIN MIXTURĂ ASFALTICĂ AB2 -STRAT DE UZURĂ BA 16 -4 CM CU AȘTERNERE MECANICĂ -

STRAT DE UZURĂ BA 16 CU AȘTERNERE MANUALĂ - 4 CM -


683,98 LEI/100ML

2788.93    LEI / 100ML

6296.93    LEI / 100ML

117,90 LEI / MC

138.86    LEI / MC 170,87 LEI / 100MP

149.86    LEI / MC 7157,21 LEI / 100MP 803,92 LEI / 100MP

292,03 LEI / TO

289,50 LEI / TO


34,39 LEI / MP

36.57 LEI / MP


STRAT DE UZURĂ BA8-3 CM CU AȘTERNERE MANUALA- 27,78 LEI / MP STRAT DE UZURĂ BA8-4 CM CU AȘTERNERE MANUALĂ- 35,55 LEI / MP ADUCERE LA PROFIL CU BA8 CU AȘTERNERE MANUALĂ- 365,72 LEI/TO ADUCERE LA PROFIL CU B16 CU AȘTERNERE MANUALĂ- 358,59 LEI/TO REPARAȚII PRIN PLOMBARE BA 16 - 4 CM -    6092,48 LEI / 100MP


27.    D27 REPARAȚII PRIN PLOMBARE BA 16 - 6 CM -    10111,48 LEI / 100MP

28.    D28 REPARAȚII PRIN PLOMBARE BAD25 - 6 CM -    9593,61 LEI / 100MP

29.    D29 MARCAJ LONGITUDINAL CLASIC - VOPSEA

SOLVENT ORGANIC + MICROBILE -    2776,09 LEI /KM.ECHIV.

30.    D30 MARCAJ TRANSVERSAL CLASIC VOPSEA SOLVENT ORGANIC +

MICROBILE -    22,14 LEI / MP

B.    Cheltuieli cu amortizarea pentru construcții, reparații capitale și modernizări tramă stradală a municipiului Constanța.

Pentru investițiile efectuate, recuperarea acestora se face prin amortizarea calculată lunar iar pentru investițiile predate municipiului Constanța, în funcție de stadiul amortizării, s-au recuperat prin majorare de capital, ținând cont de faptul că plata acestor lucrări conform contractului nr. 1229 / 23.02.2012 încheiat între S.C. Confort Urban S.R.L. și S.C. Shapir Structures S.R.L., s-a făcut prin BILETE LA ORDIN, scadente la 36 luni ( 3 ani ), avalizate de către Primăria municipiului Constanța .

Amortizarea investițiilor se face conform H.G nr. 2139 / 30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe .

Codul de clasificare pentru infrastructură drumuri, alei, străzi cu toate accesoriile necesare ( trotuare, borne, parcaje, parapeți, marcaje, semne de circulație ) cu îmbrăcăminte din beton asfalt sau pavaj pe fundație suplă este 1.3.7.2., cu o durată normală de funcționare stabilită la 30 ani.

C.    Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru asistența tehnică, urmărire și verificare proiecte, consultanță ( control laborator ), asistență tehnică, urmărire execuție, expertize tehnice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente - conform facturii lunare.

D.    Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.8 % pentru lucrările de investiții, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

E.    Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

F.    Costuri din contractul de delegare a gestiunii

FI. Utilități - energie electrică / termică, consum apă, telefonie și comunicații, pentru sediul societății unde se desfășoară activitatea de gestiune și administrare a domeniului public și privat - conform facturilor lunare.

F2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanta pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială ( 8 mijloace de transport ) - 31.080 lei / lună .

F3. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială - 47.619 lei / lună .

G.    Impozite si taxe .

H.    Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate .

I.    Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

J.    Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ