Hotărârea nr. 88/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA APROBATE PRIN HCL NR. 150/2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin H.C.L. nr.150/23.06.2014

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de JL°-04-2015

Luând în dezbatere :

-    expunerea de motive nr.49815/06.04.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău,

referatul nr. 49810/06.04.2015 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală,

-    raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

-    adresa nr.2294/04.03.2014 a Instituției prefectului - județul Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.30526//05.03.2014,

-    avizul nr. 15552/2015 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 49551/06.04.2015.

în temeiul prevederilor art.100, 107, 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, art.XIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Ordinului nr. 4040/2012 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit/'a", alin. (3) lit/’b" și ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se stabilesc 1153 posturi ca număr maxim la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și al instituțiilor din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, repartizate astfel:

a)    .- în numărul de 800 posturi alocate unității administrativ teritoriale, respectiv municipiul Constanța, sunt incluse :

-    527 posturi ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța din care 3 funcții de demnitate publică alese, 58 funcții publice de conducere (inclusiv funcția de Secretar Municipiu), 427 funcții publice de execuție, 39 posturi de natură contractuală.

-    249 posturi utilizate în cadrul Serviciului Public Impozite, Taxe si alte Venituri la Bugetul Local

-    24 posturi contractuale la Muzeul de Artă Populară Constanța

b)    .« un număr de 46 de posturi alocate Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (3 funcții publice de conducere, 43 funcții publice de execuție)

c)    .- un număr de 297 de posturi alocate Direcției Poliția Locală (18 funcții publice de conducere, 278 funcții publice de execuție, 1 post contractual)

d).- un număr de 10 posturi contractuale alocate Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională (1 post conducere, 9 posturi execuție)

ART. 2 - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele modificări:

1.    Serviciul Inspectorat Protecție Civilă va număra 12 posturi prin suplimentarea cu o funcție publică și un post contractual, după cum urmează:

-    inspector clasa I grad debutant - 1 posturi

-    magaziner - 1 post

2.    Direcția Programe și Dezvoltare

- se înființează Biroul Dezvoltare și Management Proiecte ce va cuprinde un număr de 6 funcții publice suplimentate după cum urmează:

-    Șef Birou- 1 post

-    consilier clasa I grad superior - 1 post

-    consilier clasa I grad principal - 2 posturi

-    consilier clasa I grad asistent - 2 posturi

Se suplimentează două funcții publice în cadrul Serviciului Implementare Plan Integrat de Dezvoltare, care va număra 13 posturi prin adăugarea:

-    consilier clasa I grad superior - 1 post

-    consilier clasa I grad principal - 1 post Direcția Programe și Dezvoltare număra 37 de posturi.

3.    Direcția Administrație Publică Locală

Serviciul Resurse Umane va număra 10 posturi prin suplimentarea cu două funcții publice, după cum urmează:

-    consilier clasa I grad superior - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant- 1 post

Serviciul Juridic va număra 24 posturi prin suplimentarea cu 5 funcții publice, după cum urmează:

-    consilier juridic I grad principal - 3 posturi

-    consilier juridic I grad asistent - 2 posturi

Serviciului Asistență și Protecție Socială va număra 17 posturi prin suplimentarea cu două posturi, după cum urmează:

-    asistent social debutant - 1 post

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

Serviciului Autoritate Tutelară și Protecția Copilului va număra 20 posturi prin suplimentarea cu 2 funcții publice de execuție:

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post

Direcția Administrație Publică Locală va număra 85 posturi.

4.    Direcția Gospodărire Comunală

Serviciul Tehnico Economic va număra 9 funcții publice prin suplimentarea cu yn post :

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

Serviciul Administrare Spații Verzi va număra 12 funcții publice prin suplimentarea cu 4 posturi:

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 2 posturi

-    referent clasa III grad debutant - 1 post

Serviciul Drumuri și Iluminat Public va număra 12 funcții publice prin suplimentarea cu 2 posturi:

-    inspector clasa I grad asistent - 2 posturi

și prin includerea în componența sa a celor două posturi ale Compartimentului energetic care se desființează; respectiv:

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post (Grosu Costin)

-    inspector clasa I grad principal - 1 post (Bănică Elena)

Serviciul Administrare Cimitire va număra 11 posturi prin suplimentarea cu 2 posturi:

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

-    inspector specialitate gradul I - 1 post contractual

Serviciul Igienă Publică va număra 10 funcții publice prin suplimentarea cu 2 posturi:

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

-    referent clasa III grad debutant - 1 post

Direcția Gospodărire Comunală va număra 56 de posturi.

5.    Biroul infrastructura și rețele urbane. Eficiență energetică

- se înființează Biroul infrastructură și rețele urbane. Eficiență energetică aflat în subordinea directă a viceprimarului, ce cuprinde un număr de 6 funcții publice după cum urmează:

-    Șef Birou - 1 post

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

-    inspector clasa I grad principal- 1 post

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 2 posturi

6.    Direcția Servicii Publice

Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic își modifică denumirea în Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare și va număra 9 funcții publice din care 3 funcții publice de execuție suplimentate:

-    inspector clasa I grad principal - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

-    referent clasa III grad asistent - 1 post

Se completează structura Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare și se mută definitiv următoarea funcție publică și funcționarul public titular:

-    inspector clasa I grad superior (Boutros Mihaela) din cadrul Serviciului Sistematizare Rutieră și Servicii Publice

Serviciul Sistematizare Rutieră și Servicii Publice își modifică denumirea în Serviciul Sistematizare Rutieră și Parcări și va număra 8 funcții publice prin suplimentarea cu 4 posturi:

-    inspector clasa I grad principal - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

-    referent clasa III grad asistent - 2 posturi

Se înființează Serviciul Administrativ, Tehnico-Economic cu 9 posturi, din care 2 funcții publice suplimentate:

-    Șef Serviciu gradul II

-    referent clasa III grad debutant - 1 post

Se completează structura Serviciului Administrativ, Tehnico-Economic și se mută definitiv următoarele funcții publice și funcționarii publici titulari:

-    inspector clasa I grad superior (Mititelu Claudia) din cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic

-    inspector clasa I grad superior (Tifu Raluca) din cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic

-    inspector clasa I grad principal (Mosora Anișoara) din cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic

-    inspector clasa I grad principal (Hagea Nica) din cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic

-    inspector clasa I grad asistent (Memiș Kenan) din cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic

-    inspector clasa I grad asistent (Țăranu Alexandru Mircea) din cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic

-    inspector clasa I grad principal (vacant) din cadrul Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare, Administrativ și Tehnico-Economic

Se înființează Serviciul Asigurare Integritate Bunuri Publice cu 8 posturi, din care 5 funcții publice suplimentate:

-    Șef Serviciu gradul II

-    inspector clasa I grad principal- 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

-    referent clasa III grad asistent - 1 post

-    referent clasa III grad debutant - 1 post

Se completează structura Serviciului Asigurare Integritate Bunuri Publice și se mută definitiv următoarele funcții publice și funcționarii publici titulari:

-    inspector clasa I grad principal (Mangra Cosmin) din cadrul Serviciului Sistematizare Rutieră și Servicii Publice

-    inspector clasa I grad asistent (Ilie Florian Alexandru) din cadrul Serviciului Sistematizare Rutieră și Servicii Publice

-    referent specialitate clasa II grad superior (Nedelcu Cornel) din cadrul Serviciului Sistematizare Rutieră și Servicii Publice

Direcția Servicii Publice va număra 35 de posturi.

7. Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism de la 10 posturi va număra 14 posturi prin suplimentarea cu 3 funcții publice, după cum urmează:

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

-    inspector clasa I grad principal - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post Vor fi mutate definitiv următoarele funcții publice:

-    consilier clasa I grad superior din cadrul Serviciului Urbanism trece în componența Serviciului Autorizații în Construcții ( Matei Viorica)

-    inspector clasa I grad asistent din cadrul Serviciului Autorizații în Construcții trece în componența Serviciului Urbanism ( Ghican Mariana)

-    inspector clasa I grad principal din cadrul Serviciului Autorizații în Construcții trece în componența Serviciului Urbanism ( Stoian Adela)

-    inspector clasa I grad principal din cadrul Serviciului Autorizații în Construcții trece în componența Serviciului Urbanism (Soare Georgiana)

Serviciul Autorizații în Construcții de la 17 posturi aprobate, va număra 19 posturi prin suplimentarea cu 4 funcții publice, după cum urmează:

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

-    inspector clasa I grad principal - 1 post

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

Se înființează Biroul Strategii Urbane compus din 6 funcții publice din care 5 suplimentate după cum urmează:

-    Șef Birou - 1 post, inspector clasa I grad asistent - 1 post, inspector clasa I grad debutant - 3 posturi

-postul de inspector clasa I grad asistent din cadrul Serviciului Urbanism trece în componența Biroului Strategii Urbane (Buculeasa Andreea )

Direcția Urbanism va număra 40 de posturi.

8.    Direcția Patrimoniu

Serviciul Patrimoniu va număra 22 posturi prin suplimentarea cu 8 funcții publice, după cum urmează:

-    inspector clasa I grad debutant - 4 posturi

-    inspector clasa I grad asistent - 2 posturi

-    inspector clasa I grad principal - 1 post

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

Direcția Patrimoniu va număra 42 posturi.

9.    Direcția Tehnic - Achiziții

Biroul Tehnic Investiții va deveni Serviciu și va număra 10 posturi prin suplimentarea cu 4 funcții publice, după cum urmează:

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

-    inspector clasa I grad principal - 1 post

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post

Compartimentul Implementare Programe Locuințe va deveni Biroul Programe Locuințe și va număra 6 funcții publice, prin suplimentarea cu 3 posturi, după cum urmează:

-    Șef Birou - 1 post

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

-    inspector clasa I grad principal - 1 post

Serviciul Achiziții Publice va număra 13 posturi prin suplimentarea cu 4 funcții publice, după cum urmează:

-    inspector ciasa I grad superior - 2 posturi

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post

-    referent specialitate clasa II grad superior - 1 post Direcția Tehnic Achiziții va număra 31 de posturi.

10.    Direcția Financiară

Serviciul Contabilitate va număra 10 posturi prin suplementarea cu o funcție publică, respectiv:

-    inspector clasa I grad debutant - 1 post Direcția Financiară va număra 23 de posturi.

11.    Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat

Serviciul Urmărire și Executare Contracte - Vânzări va număra 16 posturi prin suplementarea cu o funcție publică, respectiv:

-    inspector clasa I grad superior - 1 post

Serviciul Autorizare Agenți Economici va număra 15 posturi prin mutarea definitivă a două funcții publice și a funcționarilor publici care le ocupă în componența Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat, respectiv:

-    consilier clasa I grad superior (post ocupat de Grigore Nicoleta)

-    inspector clasa I grad superior (post ocupat de Petcu Doina)

Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat se transformă în serviciu cu 11 posturi în componență, prin mutarea celor două posturi din cadrul Serviciului Autorizare Agenți Economici și prin suplimentarea cu două posturi după cum urmează:

-    inspector clasa I principal - 1 post

-    inspector clasa I debutant - 1 post

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat va număra 43 posturi.

12. Direcția Organizare și Informatizare

Serviciul Registratură, Management Documente care va număra 11 posturi, prin suplimentarea cu o funcție publică, după cum urmează:

- inspector clasa I grad principal - 1 post

Biroul Informatizare devine serviciu care va număra 8 posturi, prin suplimentarea cu două funcții publice:

-    inspector clasa I principal - 1 post

-    inspector clasa I superior - 1 post

Direcția Organizare și Informatizare va număra 32 posturi.

13.    Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente

Se aprobă suplimentarea Serviciului Transport Local și Organizare Evenimente cu 2 posturi :

-    inspector clasa I grad asistent - 1 post

-    referent clasa III grad principal - 1 post

Direcția Relații Internaționale și Organizare Evenimente va număra 20 de posturi.

14.    Direcția Asistență Persoane Vârstnice, Nevoiașe și alte categorii

Serviciul Administrare Cluburi Pensionari va număra 17 funcții contractuale prin suplimentarea cu 4 posturi:

-    administrador II - 4 posturi

Serviciul Achiziții și Distribuire Ajutoare va număra 33 funcții publice prin suplimentarea cu 2 posturi:

-    referent clasa III grad asistent - 2 posturi

Direcția Asistență Persoane Vârstnice, Nevoiașe și alte categorii va număra 52 posturi.

15.    Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale C.L.M.

Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale CLM va număra 8 posturi prin suplimentarea cu 2 funcții publice, după cum urmează:

-    inspector clasa I grad debutant - 2 posturi

16.    Compartimentul Arhivă va număra 3 posturi prin suplimentarea cu o funcție contractuală, după cum urmează:

-    arhivar debutant - 1 post

17.    Direcția Poliția Locală

Se înființează Biroul Urmărire și Executare Silită Amenzi compus din 6 posturi după cum urmează:

-    Șef Birou gradul II - 1 post

-    polițist local clasa I grad principal - 4 posturi mutate din cadrul Serviciului Activitate Comercială (ocupate de Alim Cader, Dobrovici Luana, Ciocirlău Adela, Stoianof Sebastian Florin)

-    polițist local clasa I grad asistent - 1 post mutat din cadrul Serviciului Activitate Comercială (ocupat de Rotaru Anișoara)

Serviciului Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal va număra 19 posturi ca urmare a desființării postului vacant de polițist local clasa I grad debutant.

Postul de polițist local clasa I grad debutant (Alim Dinder) din cadrul Serviciului Activitate Comercială se mută definitiv în cadrul Serviciului Protecția Mediului care va număra 11 posturi.

Serviciul Activitate Comercială va număra 17 posturi.

18.    Direcția Asistență Medicală Școlară și Comunitară

Se aprobă modificarea structurii interne a Direcției Asistență Medicală Școlară și Comunitară, după cum urmează :

- postul vacant de soră medicală din cadrul Serviciului Medicină Școlară se transformă în post de asistent medical.

ART. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, tuturor factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire si Instituției prefectului -județului Constanța, spre știință.

Adoptată de    consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CIORBEA VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 88


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129


Nr. 15552/2015


AVIZ


Având în vedere:

-    prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

-    prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

-    adresa Primăriei municipiului Constanța, județul Constanța nr. 47891/2015 de solicitare a avizului privind funcțiile publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 15552/2015,

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz

privind funcțiile publice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, județul Constanța

Președinte

JozsefBIRTALAN


conform legii 455/2001


*Notă: potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a transmite Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare, actul administrativ prin care s-au aprobat modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul autorității/înstituției dumneavoastră.


MhteM rio^îapșoiw. CONSTANȚĂ 6©mrâbf-Miftw - RAhV ȘWN MAZĂRE

ȘtâBiiatte i^pmraBe Mmâf, .

■ în temeiul ârt. Iii alin.8din O.U.G. nr.63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și peritr'u stabilirea unor masuri financiare, coroborat cu Ordinul comun nr.63/206 din 17 ianuarie 2014> publicat în M.Q. nr.112/14.02.2014, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al, ministrului finanțelor publice, vă comunicăm faptul că , numărul maxim de posturi , pentru unitatea âdministrativ-teritorială este:


Număr maxim de posturi potrivit pcLl din anexă la O.U.G. nr.63/2010

Posturi pentru serviciul public comunitar local de evidența persoanelor potrivit pct.2 din anexa Ia O.U.G, nr.63/2010

Posturi pentru poliția

comunitară și paza

obiectivelor de .interes județean potrivit pct.3 din anexă fa O.U.G. nr.63/2010

Posturi adăugate ' pentru

implerrientare proiecte finanțate din fonduri externe nerâmbursâbile potrivit pct.4 din anexa lă O.U.G. nr.63/2010

TOTAL

POSTURI

. 800

46

297

10

*    1153

■ Precizăm făptui că numărul maxim al posturilor pentru implementarea proiectelor finanțate dîh fonduri externe nerambursabile s-a adăugat numai pentru perioadă implementării proiectelor. Dacă în cursul anului unul sau mai multe proiecte se finalizează, începând cu luna următoare se reduce numărul posturilor corespunzător cu valorile, din


297-DIRECȚIA POLITIA LOCALĂ

10-SERVICTUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ 46-SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 146-DIRECTIA ASISTENȚĂ MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA


3 - FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA 58 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

427 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 39 - POSTURI CONTRACTUALE

249 - SERVICIUL PUBLIC IMPOZITE,TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL - 24 - MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ


STAT DE FUNCȚII

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Nn cit

Numele, prenumele/ vacant temporar

STRUCTURA

FUNCȚÎA

DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivel

studii

Funcția contractuală

Treapta Drof/ qrad

Nivel

studii

OBSERVAȚII

conducere

execuție

conducere

execuție

1

Radu Ștefan Mazăre

DEMNITARI

Primar

2

Făgădău Decebal

Vîceprimar

3

Stan Gabriel Marius

Viceprimar

1

Enache Marcela

SECRETAR MUNICIPIU

Secretar

municipiu

s

COMPARTIMENT PROBLEME ROMI

1

Huseîn Taifun suspendat temporar

Expert local

II

M

suspendat temporar la cerere

2

Petre Lucian

Expert local

I

G

CABINET PRIMAR

1

Racu Constantin

Consilier

IA

s

2

VACANT

Inspector

specialitate

IA

S

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

1

Cotet Mona Elena

Auditor

I

principal

s

2

Lățea Fabiola luliana

Auditor

I

principal

s

3 .

Anaqoste Mirela

Auditor

I

principal

s

4

Aramă Felicia

Auditor

I

asistent

s

SERVICIUL INSPECTORAT PROTEC

[IE CIVILĂ

1

Taran Ștefan

Șef Serviciu

II

s

2

Toma Elena

Consilier

I

superior

s

3

Burdulea Fiorin

Inspector

I

superior

s

4

Strâmbeanu Irina

Inspector

I

superior

s

5

Radu Marin

Referent

SDecîalitate

II

superior

SSD

6

Mocanu Florin

Inspector

I

principal

s

7

VACANT

Inspector

I

asistent

s

8

Radu Lenuta

Inspector

I

principal

s

9

TerpOVÎCi Ana IUlîana temporar vacant

Inspector

I

superior

s

-

concediu pt creștere copil

10

Trasca Vasile

Inspector

I

asistent

s

11

VACANT

Inspector

I

debutant

s

12

VACANT

Magaziner

M/G

BIROUL INFRASTRUCTURA SI REȚELE

URBANE. EFICIENTA ENERGETICA

1

VACANT

Șef birou

II

s

2

VACANT

Inspector

I

superior

s

3

VACANT

Inspector

I

principal

s

4

VACANT

Inspector

I

asistent

s

5

VACANT

Inspector

I

debutant

s

6

VACANT

Inspector

I

debutant

s

DIRECȚIA PROGRAME ȘI DEZVOLTARE

1

Merlă Viorica Ani

Director

executiv

II

s

2

Stan Mîhaela

Director

executiv

adj.

II

S

BIROUL DEZVOLTARE SI MANAGEMENT PROIECTE

1

VACANT

$ef Birou

II

S

2

VACANT

Consilier

I

superior

s

3

VACANT

Consilier

I

principal

s

4

VACANT

Consilier

I

principal

s

' 5

VACANT

Consilier

I

asistent

s

6

VACANT

Consilier

I

asistent

s

BIROUL ECOLOGIE URBANĂ

1

Bărdașu Octavia

Sef Birou

II

s

2

Balica Ruxandra

Consilier

I

superior

s

3

Ciolacu Alexandra

Inspector

I

principal

s

4

Stanca SImona

Inspector

I

principal

s

5

Pârioa ea Irina

Inspector

I

asistent

s

6

Urechescu Cătălin

Inspector

I

principal

s

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Popescu Carmina Ionela

Sef serviciu

II

s

2

Amautu Ionela Nîcoleta

Consilier

I

superior

s

3

Cair Seila

Consilier

I

principal

s

4

Popa Ionela Nicoleta

Consilier

I ’

asistent

s

5

Muresan Valentina

Consilier

I

superior

s

6

Radu Florea

Consilier

I

principal

s

7

Lupascu George

Consilier manager de proiect

I

asistent

s

8

Merisanu Daniela Anca

Consilier manager de Droiect

I

principal

s

9

Nicutae Stînqă Nonî Adrian

Consilier

I

superior

s

10

VACANT

Consilier

I

principal

s

11

Borali Selda

Consilier

I

principal

s

12

VACANT

Consilier

I

superior

s

13

VACANT

Consilier

I

principal

s.

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

1

Bratu Georqlana

Șef serviciu

II

S

2

Răduiescu Ionut Gabriel

Consilier

II

s

3

Dinu Antoanela Liliana

Consilier

II

s

4

VACANT

Consilier

II

s

5

VACANT

Consilier

II

s

6

VACANT

Consilier

II

s

7

VACANT

Consilier

II

s

8

VACANT

Consilier

II

s

9

VACANT

Consilier

II

s

10

VACANT

Consilier

II

s

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

Racu Constantin temporar vacant

Director

executiv

II

s .

Suspendat la cerere. Promovat temporar Pinzariu Irina

2

Dinescu Fulvia Antuanela

uirector

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

1

Licita Mihaela

Sef serviciu

II

S

2

Ichim Gabriela

Consilier

I

superior

S

3

Cabuz Mariana

Consilier

I

superior

S

4

Albut Steluța Marilena

Inspector

I

asistent

S

5

Barqaoanu Ștefan Ciprian

Inspector

I

superior

S

6

Bosoi Mi re la

Inspector

I

superior

S

7

Murqu Florentina

Consilier

I

superior

S

8

Nicolae Cristina

Inspector

I

superior

S

9

Târpan Mihaela

Referent

III

superior

M

10

Tandarescu Mirela

Inspector

I

superior

S

11

Soisun Tudorita Elena

Inspector

I

principal

s

12

Mihalache Tasica

Inspector

I

principal

s

13

Popescu Ionela

Inspector

I

principal

s

14

Breazu Marcela

Inspector

I

superior

s

15

Funda Carmen

Inspector

I

superior

s

16

Jianu Iordache

Inspector

I

principal

s

17

Marin Nicoleta

Consilier

I

superior

s

18

VACANT

Inspector

I

asistent

s

19

VACANT

Inspector

I

debutant

s

20

Simionesei Verona Angela

Psiholog

specialist

s

SERVICIUL ASISTENȚA ȘI PROTECȚIE

SOCIALĂ

1

Corn ea nu Daniela

Sef serviciu

II

s

2

Moroianu Mona Mirela

Inspector

I

superior

s

3

Leu Aurelia

Inspector

I

superior

s

4

Pavel Elena

Referent

III

superior

M

5

Buzu Vanqhelita

Referent

III

superior

M

6

Radu Elena

Inspector

I

superior

S

7

Gavrîz Cleopatra

Inspector

I

superior

s

8

Pălău Viorica

Inspector

I

superior

s

9

Dolcan Vasilîca

Inspector

I

superior

s

10

Boțea Antoaneta

Inspector

I

asistent

s

11

Stavrositu Mirela Loredana temporar vacant

Inspector

I

principal

s

concediu creștere copil

12

Livanu Mihaela Reliana

Inspector

I

principal

s

13

Islam Lacme

Inspector

I

principal

s

14

VACANT

Inspector

I

superior

s

15

VACANT

Asistent

social

deb

s

16

VACANT

Asistent

social

deb

s

17

Godeanu Iuliana

Referent

IA

M

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Bobes La ura

Șef serviciu

II

s

2

Sârghie Dorina temporar vacant

Consilier

I

superior

s

suspendat la cerere

3

Arsene Madalina Denisa

Consilier

I

superior

s

4

Popescu Gabriela

Inspector

I

superior

s

5

Ciora Stefania

Inspector

I

superior

s

6

Ilina Mirela

Inspector

I

asistent

s

7

Cosma Ana

Consilier

I

superior

s

8

VACANT

Consilier

I

superior

s

9

VACANT

Inspector

I

debutant

s

10

Dumitru Gabriela

Psiholog

practicant

S

SERVICIUL JURIDIC

1

Pinzariu Irina Roxana temporar vacant

Șef serviciu

II

s

promovat temporar Director

executiv DAPL

2

Dumitru Andreea

Consilier juridic

I

asistent

s

3

Răduțoiu Iuliana

Consilier juridic

I

asistent

S

4

VACANT

Consilier juridic

I

debutant

S

5

Ene Alina Ramona

Consilier juridic

I

superior

S

6

Pavel Alina temporar vacant

Consilier juridic

I

principal

S

concediu pt creștere copil

7

Cealera Claudia temporar vacant

Consilier juridic

I

superior

S

suspendat de drept

8

VACANT

Consilier juridic

I

superior

s

9

Dardac Diana

Consilier juridic

I

asistent

s

10

Beca Luminița

Consilier juridic

I

principal

s

11

Gucî Maria

Consilier juridic

I

principal

s

12

Voicu Iuliana temporar vacant

Consilier juridic

I

superior

s

promovat temporar Sef Serv. Juridic

13

Avram Maria

Consilier juridic

I

superior

s

14

Ciocirlan Monlca Mihaela

Consilier juridic

I

debutant

s

15

AmaUtU Elena temporar vacant

Consilier juridic

I

principal

s

concediu creștere copil

16

Mihail Elena

Consilier juridic

I

principal

s

17

VACANT

Consilier juridic

I

principal

s

18

VACANT

Consilier juridic

I

principal

s

19

VACANT

Consilier juridic

I

principal

s

20

VACANT

Consilier juridic

I

asistent

s

21

VACANT

Consilier juridic

I

asistent

s

22

Pirvu Claudia

Referent

III

superior

M

23

Bacale Liliana

Inspector

I

superior

s

24

Mihal Mariana

Referent

III

superior

M

SERVICIUL DE SPRIJINIRE ȘI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI

1

Teșuleanu Gabriela

Șef serviciu

II

S

2

Gongea Eduard Flavius

Inspector

I

superior

s

3

Gheorghe Manda Mirela

Inspector

I

superior

s

4

Vecerdea Simona

Inspector

I

superior

s

5

Cristea Daniel

Inspector

I

superior

s

6

Ou Castel

Inspector

I

principal

s

7

Serban Marian

Inspector

I

superior

s

8

Bafane Aura Mihaela

Inspector

I

asistent

s

9

Cosma Adina temporar vacant

Inspector

I

principal

s

concediu pt creștere copil

10

Jiru Iuliana

Inspector

I

principal

s

11

Fudulia Mirela temporar vacant

Inspector

I

principal

s

concediu pt creștere copil

12

Uzun Alexandra

Inspector

I

principal

s

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Trască Aurora

Director

executiv

II

s

2

Gheondea Doina

Director

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Munteanu Euqenia

Șef serviciu

II

s

2

Grozea Amelia

Inspector

I

superior

s

3

Oprea Sorina

Consilier

I

superior

s

4

Pârvu Romfilia

Inspector

I

superior

s

5

Harpalete Doru Aurelian

Inspector

I

superior

s

6

Talpalaru Mihaela temporar vacant

Inspector

I

superior

s

concediu creștere copil

7

Poenaru Loredana

Inspector

I

principal

s

8

Boqorodea Alexandrina

Referent

III

superior

M .

9

VACANT

Inspector

I

debutant

s

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Coman Gheorqhe

Sef serviciu

ii

S

2

Dospina Mihaela

Inspector

I

superior

S

3

Morcov Manolache Ramona

Inspector

I

superior

s

4

Ceomat Marius

Inspector

I

superior

s

5

VACANT

Inspector

I

superior

s

6

Petre Elena Georqiana

Inspector

I

debutant

s

7

Vasil Tatiana

Inspector

I

principal

s

8

Anton Cătălină

Inspector

I

asistent

s

9

VACANT

Inspector

I

asistent

s

10

VACANT

Inspector

I

debutant

s

11

VACANT

Inspector

I

debutant

s

12

VACANT

Referent

III

debutant

M

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Morcov Manoleche Draqos

Șef serviciu

II

S

2

Apostol Raluca Emilia

Inspector

I

superior

s

3

Grecu Alin

Inspector

I

superior

s

4

Fînaru Ioana

Inspector

I

superior

s

5

Dinu Vergii

Inspector

I

superior

s

6

Dinescu Niculina

Referent

in

superior

M

7

Radu Lavinia Julieta

Referent

iii

asistent

M

8

Fotu Gabriela

Referent

iii

superior

M

9

VACANT

Inspector

i

debutant

S

10

VACANT

Referent

iii

debutant

M

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Patrutoiu Maria Mihaela

Șef serviciu

II

S

2

Farcas Cristinel Viorel temporar vacant

Consilier

i

superior

S

suspendat la cerere

3

Dascalu Lacra mioara

Inspector

i

superior

S

4

Chirilă Gina

Referent spec

ii

superior

SSD

5

Teiehoi Alexandru

Referent

ni

superior

M

6

Pitu Florin

Inspector

i

principal

S

7

Bica Alexandru

Inspector

i

principal

S

8

Trasca Iulian

Inspector

i

principal

s

9

Grosu Costln

Inspector

i

asistent

s

10

Banîca Elena

Inspector

i

principal

s

11

VACANT

Inspector

i

asistent

s

12

VACANT

Inspector

i

asistent

s

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Gavriz Irina

Șef serviciu

II

s

2

VACANT

Inspector

i

debutant

s

3

Badea Vasillca

Referent

iii

superior

M

4

Barbu Irina

Inspector

i

principal

S

5

Panait Adriana

Inspector

i

principal

S

6

Poenaru Romeo

Referent

iii

superior

M

7

VACANT

Inspector

i

asistent

S

8

Harabala Eugen

Referent

iii

superior

M

9

Scorei Aurelia

Referent

iii

superior

M

10

VACANT

Inspector

i

debutant

S

11

VACANT

mspecroi

specialitate

I

S

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

1

Vascu Laciu Madalina

Director

executiv

II

S

SERVICIUL SISTEMATIZARE RUTIERĂ ȘI

PARCARI

1

Nutu Nîcalai

Șef serviciu

II

Ș

7.

Misoc Ta nașe

Inspector

I

superior

S

3

Mologani Geladet

Referent spec

II

superior

SSD

4

Caracas Camelia

Inspector

I

asistent

s

5

VACANT

Inspector

I

principal

s

6

VACANT

Inspector

I

debutant

s

7

VACANT

Referent

III

asistent

M

8

VACANT

Referent

III

asistent

M

SERVICIUL DOTĂRI URBANE, ECARISAJ, DEZINSECTIE ȘI DERATIZARE

1

Itoafă Cristina La u ren ti a

Șef serviciu

II

S

2

Boutros Mihaela

Inspector

I

superior

S

3

Para Luiza Ioana

Inspector

I

superior

S

4

Grosu Cristina temporar vacant

Inspector

I

principal

S

concediu creștere copil

5

Bădilă Stefania

Referent

III

superior

M

6

Mihai Nicu

Referent

III

principal

M

7

VACANT

Inspector

I

principal

S

8

VACANT

Inspector

I

debutant

S

9

VACANT

Referent

III

asistent

M

SERVICIUL ADMINISTRATIV, TEHNICO-ECONOMIC

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

Mititeiu CI a ud ia

Inspector

I

superior

s

3

Tifu Raluca

Inspector

I

superior

s

4

Mosora Anisoara

Inspector

I

principal

s

5

Haqea Nica

Inspector

I

principal

s

6

Memis Kenan

Inspector

I

asistent

s

7

Taranu Alexandru

Inspector

I

asistent

s

8

VACANT

Inspector

I

principal

9

VACANT

Referent

III

debutant

M

SERVICIUL ASIGURARE INTEGRITATE BUNURI PUBLICE

1

VACANT

Șef serviciu

II

s

2

Manqra Cosmin

Inspector

I

principal

s

3

lire Florian temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

suspendat la cerere

4

Nedeicu Cornel

Referent spee

II

superior

SSD

5

VACANT

Inspector

I

principal

S

6

VACANT

Inspector

I

debutant

s

7

VACANT

Referent

III

asistent

M

8

VACANT

Referent

III

debutant

M

DIRECȚIA URBANISM

1

Tanase Luiza Elena

Arhitect sef

II

S

promovat temporar

SERVICIUL URBANISM

1

Munteanu Mariana

Șef serviciu

II

S

promovat temporar

2

Lepadatu Diana Simona

Inspector

I

superior

s

3

Munteanu Mariana temporar vacant

Inspector

I

superior

s

promovat temporar Sef Serviciu

4

Ehimov Elena

Inspector

I

principal

s

5

Voinea Silvia

Inspector

I

principal

s

6

Tanase Luiza Elena temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

promovat temporar Arhitect sef

7

Pirvu Vasiltca

Inspector

I

principal

s

8

Matache Georqeta

Referent spec

II

superior

SSD

9

Ghican.Mariana

Inspector

I

principal

S

10

Soare Georqiana

Inspector

I

principal

S

11

Malai Stoian Adela

Inspector

I

principal

s

12

VACANT

Inspector

I

superior

S

13

VACANT

Inspector

I

principal

S

14

VACANT

Inspector

I

debutant

s

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Constantin Nicoleta

Șef serviciu

II

s

2

Chiri lă Ioana Dacia

Consilier

I

superior

s

3

Stana George

Inspector

I

superior

s

4

Moldovan Li li

Inspector

I

superior

s

5

Ionescu Daniela Beatrice

Inspector

I

superior

s

6

Serban Mariana

Inspector

I

superior

s

7

Dumitru Adrian

Inspector

I

superior

s

8

Curut Viorica

Inspector

I

superior

s

9

Boldea Elena

Inspector

I

superior

s

10

Pascale Claudia

Inspector

I

superior

s

11

Urziceanu Constantin

Referent

III

superior

M

12

Gheorghe Liliana Amelia

Inspector

I

superior

s

13

Grecu Carmen

Referent

III

principal

M

14

Dumitrof Anca

Inspector

I

principal

S

15

Matei Viorica

Consilier

I

superior

S

16

VACANT

Inspector

I

superior

S

17

VACANT

Inspector

I

principal

S

18

VACANT

Inspector

I

asistent

S

19

VACANT

Inspector

I

debutant

S

BIROUL STRATEGII URBANE

1

Sef birou

II

s

2

Buculeasa Andreea Euqenîa

Inspector

I

asistent

s

3

VACANT

Inspector

I

asistent

s

4

VACANT

Inspector

I

debutant

s

5

VACANT

Inspector

I

debutant

s

6

VACANT

Inspector

I

debutant

s

DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Dospinescu Daniela Ramona temporar vacant

Director

executiv

II

s

Suspendat de drept. Promovat temporar Gospodaru Georgiana

SERVICIUL CADASTRU

1

Florescu Nicoleta

Șef serviciu

II

s

2

Coman Laura

Inspector

I

superior

s

3

Bobu Amelia Carmen

Inspector

I

superior

s

4

Furtuna Coste!

Inspector

I

superior

s

5

Dode Gabriela

Inspector

I

superior

s

6

Bucovală Raluca

Inspector

I

superior

s

7

Voi nea Elena

Inspector

I

superior

s

8

Amzea Sorin Sebastian

Referent spec

II

superior

SSD

9

Rizea Niculina

Inspector

I

superior

s

10

Grosu Stana

Referent

III

superior.

M

11

Zorilă Elena

Inspector

I

superior

S

12

Stoicea Monica

Inspector

I

asistent

s

SERVICIUL PATRIMONIU

1

RUSU Gratiela temporar vacant

Șef serviciu

II

s

Suspendat de drept. Promovat temporar Gherasim Sorina

2

Andreias Nela

Consilier

I

superior

S

3

Enache Elena

Inspector

I

superior

S

4

Neagu Diana

Consilier

I

superior

S

5

Vasile Nelu

Inspector

I

superior

S

6

Murat Relhan

Inspector

I

superior

S

7

Paraschtv Anqela

Inspector

I

superior

S

8

Ispas Carmen

Inspector

I

superior

S

9

Simion Georgiana

Inspector

I

principal

S

10

Gherlan Dantela

Referent spec

II

superior

ssd

11

Irimia Anica

Referent spec

II

superior

ssd

12

Gosman Constantin

Referent spec

II

superior

ssd

13

Maximov Halea

Referent

III

superior

M

14

Stancu Elena

Referent

III

superior

M

15

VACANT

Inspector

I

superior

S

16

VACANT

Inspector

I

principal

S

17

VACANT

Inspector

I

asistent

S

18

VACANT

Inspector

I

asistent

s

19

VACANT

Inspector

I

debutant

s

20

VACANT

Inspector

I

debutant

s

21

VACANT

Inspector

I -

debutant

s

22

VACANT

Inspector

I

debutant

s ■

BIROUL REGISTRU AGRICOL

1

Radu Sanda Gabriela temporar vacant

Sef Birou

II

s

Suspendat de drept. Promovat Temporar Balaban Mihai

2

Crismaru Nicusor

Inspector

I

principal

s

3

Pufieni Elena

Inspector

I

superior

s

4

Iambor Dan

Inspector

I

superior

s

5

Gospodarii Georgiana temporar vacant

Inspector

I

superior

s

promovat temporar Director executiv Direcția Patrimoniu

6

Balaban Mihai temporar vacant

Inspector

I

principal

s

promovat temporar Sef Birou Reoistru Aqricol

7

Mocanu Marioara

Inspector

specialitate

II

S

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

1

VACANT

Director

executiv

II

s

2

Nanu Daniela

Director

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Mutalâp Ghlulnihal

Sef serviciu

II

s

2

Mo roșa nu Dragu Maricica

Consilier

I

superior

s

3

Kiru Sofia n

Inspector

I

principal

s

4

Vasii Aneta

Consilier

I

superior

s

5

Furtuna Mlhaela

Inspector

I

superior

s

“6“

Stancu Cristian Matei

Insoector

I

suDerior

s

7

Molagean Neida

Inspector

I

superior

s

8

Radu Marîa

Inspector

I

superior

s

9

Popa Alexandru Mihaela suspendat temDorar

Inspector

I

asistent

s

concediu creștere copil

10

VACANT

Inspector

I

superior

s

11

VACANT

Inspector

I

superior

s

12

VACANT

Inspector

I

asistent

s

13

VACANT

1

Referent spec

II

superior

ssd

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Bora li Veaveqhiul

Sef serviciu

II

S

2

VACANT

Inspector

I

principal

S

3

Turtoi Mirela Iuliana

Consilier

I

superior

S

4

Tudoran Razvan Mălin

Inspector

I

superior

s

5

Ispas Irina Anqelica

Inspector

I

superior

s

6

Cracanus Minella Alice

Inspector

I

superior

s

7

VACANT

Inspector

I

superior

s

8

VACANT

Inspector

I

principal

s

9

VACANT

Inspector

I

asistent

s

10

VACANT

Inspector

I

debutant

s

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

VACANT

Șef birou

II

s

2

Udrea Valeria Elisabeta

Consilier

I

superior

s

3

Ion Denlsa Maria

Inspector

I

superior

s

4

Gemănaru Ancuta

Consilier

I

superior

s

5

VACANT

Inspector

I

superior

s

6

VACANT

Inspector

I

principal

s

DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

Friqlolu Marcela

Director

executiv

II

s

2

Gheorqhe Georqeta

Director

executiv

II

s

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

Dobre Oana

Șef serviciu

II

5

2

Mirau ta Emanuela

Inspector

I

superior

s

3

Herda Elena

Consilier

I

superior

s

4

Hancu Doina

Inspector

I

superior

s

5

Banoiu Daniela

Consilier

I

superior

s

6

Stoica Luminița

Inspector

I

superior

s

7

Blca Veronica

Inspector

I

superior

s

8

Tiqanilă Liliana

Inspector

I

superior

s

9

Vasiliu Roxana temporar vacant

Referent

III

superior

M

suspendat la cerere

10

Vrancianu Panclu Rodica

Casier

M

11

Stan Tatiana

Casier

M

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Petcu Lenuta

Șef serviciu

II

s

2

Roșea Alexandru Georqe

Inspector

I

superior

s

3

Nedelcu Veronica

Consilier

I

superior

s

4

Beciu Maria

Consilier

I

superior

s

5

Tudor Andreea Luciana

Inspector

I

principal

s

6

Pitu Elena

Referent

III

superior

M

7

Ciocan Mariana

Inspector

I

principal

s

8

Damian Alina Elvira

Consilier

I

superior

s

9

Moise Elena

Referent

III

principal

M

10

VACANT

Inspector

I

debutant

S

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1

Dudas Camelia

Director

executiv

II

s

SERVICIUL AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI

1

Ene Sanziana

Șef serviciu

II

s

2

Stanisor Carmen

Inspector

I

superior

s

3

Vasilescu Mi re la

Inspector

I

superior

S

4

Petrache Ligia

Consilier

I

superior

S

5

Chiripuci Doina Alina

Inspector

I

superior

S

6

Parpala Brîndușa

Inspector

I

superior

S

7

Gavrifoiu Elena

Inspector

I

superior

S

8

Stoicescu Cristina

Inspector

I

superior

S

9

Popa Carmen Sandy

Inspector

I

superior

S

10

Nezami Leilan

Inspector

I

superior

S

11

Zvtnca Vasilica

Inspector

I

superior

s

12

Stoica Corina

Inspector

I

superior

s

13

Godin Antoanela

Inspector

I

asistent

s

14

Cheie Lonedana

Inspector

I

superior

s

15

Garqa Lenuta

Referent

III

principal

M

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE

CONTRACTE-VÂNZĂRI

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

Promovat temporar de Hagi Monica

2

Hagi Monica temporar vacant

Consilier

I

superior

s

Promovat temporar Sef Serviciu Urmărire si Executare Contracte

3

Gherasim Sorina temporar vacant

Inspector

I

superior

s

Promovat temporar Sef Serviciu

Patromoniu

4

Sanchi Lucv Anqela

Inspector

I

asistent

s

5

Irimia Mariana

Inspector

I

superior

s

6

Voitinovici Diana Roxana

Inspector

I

principal

s

7

Cristea Iu liana

Inspector

I

principal

s

8

Draqhici Ovidiu Nicolae

Inspector

I

superior

s

9

Clocea Roxana

Inspector

I

principal

s

10

Mocanu Camelia Petruta

Inspector

I

principal

s

11

Buttuceanu Eugenia Natalia

Inspector

I

principal

s

12

Tudor Mariana

Inspector

I

principal

s

13

Sarafu Sîmona

Inspector

I

superior

s

14

Andrei Lidia

Inspector

I

principal

s

15

Fotescu Maqda

Referent

III

superior

M

16

VACANT

Inspector

I

superior

s

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Varlan Dorel

Sef serviciu

II

s

2

Jamea Carmen

Inspector

I

superior

s

3

Lunqu Madalîna Georqiana

Inspector

I

superior

s

4

Udriste Marin

Inspector

I

superior

s

5

VACANT

Inspector

I

debutant

s

6

Amzu Gabrlel

Inspector

I

superior

s

7

Berea Berghin

Referent spec

II

superior

SSD

8

Grigore Nicoleta

Consilier

I

superior

s

9

Petcu Doina

Inspector

I

superior

s

10

VACANT

Inspector

I

principal

s

11

VACANT

Inspector

I

debutant

s

DIRECȚIA POLITIA LOCALĂ

1

VACANT

Director

executiv

II

s

2

Pripiși Ionuț

Director

executiv

adj.

II

s

3

Bratu Daniel

Director

executiv

adj.

II

S

COMPARTIMENT SECRETARIAT, PROCEDURI, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII ȘI PROTECȚIA MUNCII

1

Petrica Adrieana

Polițist local

I

superior

S

2

Dlimitrof Carmen

Polițist local

I

superior

s

3

Popescu Gheorqhe

Polițist local

I

principal

s

4

Grecu Manuela

Polițist local

I

superior

s

5

Boqdan Lacra mioara

Polițist local

I

superior

s

6

Nachiu La ura

secretar

dactilograf

I

M

SERVICIUL BAZE DE DATE, DISPECERAT, ARMAMENT

1

Untaru Adrian Constantin

$ef serviciu

II

s

2

Bănică Anca Mihaela

Polițist local

I

principal

s

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

4

Domnulete Narcisa

Polițist local

I

superior

s

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

Mateiu Mihaela

Polițist local

I

asistent

s

7

Staicu Elena

Polițist local

III

principal

M

8

Stana Adriana

Polițist local

III

principal

M

9

Son Monica Laura

Polițist local

I

superior

S

10

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

BIROUL IDENTIFICĂRI ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

1

VACANT

Șef birou

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 1

1

VACANT

Șef serviciu

II

s

2

VACANT

Polițist local

I

superior

s

3

VACANT

Polițist local

I

principal

s

4

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

S

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

III

principal

M

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

9

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

12

VACANT

Potitist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 2

1

VACANT

Sef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

principal

S

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

4

VACANT

Polițist local

I

principal

s

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

III

principal

M

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

9

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

■ VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M ■

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 3

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

superior

S

3

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

III

principal

M

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

9

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 4

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

superior

S

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

4

VACANT

Polițist local

III

superior

M

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

6

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

III

principal

M

9

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

10

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

11

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist loca!

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III-

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 5

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

3

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

5

VACANT

Polîtist local

I

debutant

S

6

VACANT

Polițist local

III

principal

M

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

9

VACANT

Polițist local

III

asistent

M

10

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

11

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

12

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

13

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

15

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

16

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

17

VACANT

Polițist local

irr

debutant

M

18

VACANT

Polițist local

iii

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ STAȚIUNEA MAMAIA

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

principal

S

3

VACANT

Polițist local

I

principal

S

4

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

5

VACANT

Polițist local

I

debutant

s

6

VACANT

Polițist local

III

principal

M

7

VACANT

Polițist local

III

principal

M

8

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

8

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

10

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERA

1

Dumitru Ionut

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Polițist local

I

principal

S

3

VACANT

Polițist local

I

principal

S

4

Todireanu Cătălin Demetriad

Polițist local

I

principal

s

5

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

-

6

Cotmeanu Sorin

Polițist local

I

principal

s

7

Teisan Cristian

Polițist local

I

principal

s

8

VACANT

Polițist local

I

asistent

s

9

VACANT

Polițist local

III

superior

M

10

Butucea Gheorqhe

Polițist local

III

superior

M

11

Buzolanu Ionut

Polițist local

III

principal

M

12

Pulbere Marian

Polițist local

III

principal

M

13

Draqomir Costica

Polițist local

III

principal

M

14

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

15

Pa Iade Adrian

Polițist local

I

asistent

S

16

Mercas Ionut

Polițist local

I

asistent

s

17

Leu Floria n

Polițist local

III

principal

M

18

Sotreanu Viorel

Polițist local

III

principal

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

TI

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

28

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

1

Baltaq Dan

Șef serviciu

II

S

2

Saban Dogan

Polițist local

I

superior

s

3

Stoian Adrian Razvan

Polițist local

I

superior

s

4

Serban Sorin

Polițist local

I

superior

S

5

Duta Mihai

Polițist local

I

superior

S

6

VACANT

Polițist local

I

principal

S

7

Caramihai Mihai

Polițist local

I

principal

S

8

Stoian Daniel

Polițist local

I

principal

s

9

Fluerasu Vasile

Polițist local

I

principal

s

10

VACANT

Polițist local

III

principal

M

11

VACANT

Polițist local

III

principal

M

12

VACANT

Polițist local

III

principal

M

13

Arsenie Gheorqhe

Polițist local

I

principal

S

14

Malciu Iulian

Polițist local

III

principal

M

15

Anastase Adrian

Polițist local

III

principal

M

16

Bellu Daniel

Polițist local

III

principal

M

17

VACANT

Polițist local

III

principal

M

18

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

19

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

20

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

21

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

22

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

23

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

24

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

25

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

26

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

27

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

COMPARTIMENTUL ÎNSOȚIRI, EXECUTĂRI SILITE, INTERVENȚII

1

VACANT

Polițist local

I

debutant

S

2

Enache Gabriel

Polițist local

III

principal

M

3

VACANT

Polițist local

I

asistent

S

4

VACANT

Polițist local

III

debutant

M

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI

AFIȘAI STRADAL

1

VACANT

Sef serviciu

II

S

temporar ocupat

2

Petre Diana

Polițist local

I

principal

S -

3

Irimia Daniela

Polițist local

I

principal

S

4

Irimia Elena

Polițist local

I

superior

S

5

Tudose Florin vacant temporar

Polițist local

I

superior

s

promovat temporar sef serviciu

6

Sbirnea Dragos

Polițist local

I

superior

s

7

Apaz Ervîn

Polițist local

I

superior

s

8

Popescu Liliana

Polițist local

I

superior

s

9

Levende Zoita

Polițist local

I

principal

s

10

Moise Gabriel

Polițist local

I

principal

s

11

Bar bătu Geo Cristian

Polițist local

I

superior

s

12

Bechir Narcis

Polițist local

I

principal

s

13

Toader Serban

Polițist local

I

superior

s

14

Sandulescu Anca

Polițist local

I

superior

s

15

Manole Florin

Polițist local

I

principal

s

16

Marin Florentina teroporarvaeant

Polițist local

I

principal

s

concediu creștere copil

17

Ghinea Elena

Polițist local

I

principal

s

18

Cutumlsu Vasiiica

Polițist local

I

principal

s

19

Carabas Mi re la

Polițist local

I

superior

s

BIROUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE MĂSURI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

1

Nache Mihaela Rodica

Sef birou

II

2

Dobre Carlos

Polițist local

I

superior

S

3

Șutu Valentin

Polițist local

I

principal

S

4

Apostolide Sanda

Polițist local

I

principal

s

5

Pelehra Train

Polițist local

I

superior

s

6

Cabuz Monica

Polițist local

I

principal

s

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

1

Petcu Muqurel Leonard

Șef serviciu

II

s

2

Iofcea Carmen

Polițist local

I

principal

s

3

Nicola Ratuca

Polițist local

I

suDerior

“5“

4

Roibu Aura

Polițist local

I

principal

S

5

Goga Chirata

Polițist local

I

superior

s

6

Zică Cristian

Polițist local

I

superior

s

7

Iuruc Teodora

Polițist local

I

principal

s

8

Ovezea Amelia Nicoleta vacant temporar

Polițist local

I

principal

s

concediu creștere copil

9

Chitriță Valentina

Polițist local

I

principal

s

10

Dragusin Corina

Polițist local

III

superior

M

11

Alim Dinder

Polițist local

I

debutant

S

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ

1

VACANT

Șef serviciu

II

s

ocupat temporar

2

Ia romi Ramona

Polițist local

I

principal

s

3

Stoian Dantela

Polițist local

I

principal

s

4

Văduvă Ionut temporar vacant

Polițist local

I

superior

s

promovat temporar sef serviciu

S

Misa Gheorghe

Polițist local

I

superior

s

6

Gheorghica Ana Maria

Polițist local

I

principal

s

7

Stoian Simona

Polițist local

I

principal

s

8

Ta nașe Roxana

Polițist local

I

principal

s

9

Encica Drăguț

Polițist local

I

superior

s

10

Munteanu Bogdan

Polițist local

I

principal

s

11

Culea Luda

Polițist local

I

superior

s

12

Șiret Nelu

Polițist local

I

superior

s

13

Brezeanu Daniela

Polițist local

I

superior

s

14

Blănaru Eugen

Polițist local

I

debutant

s

15

Gachi Putu

Polițist local

I

superior

s

16

Florea Oana Daniela

Polițist local

I

asistent

s

17

Grosu Dica Daniela

Polițist local

I

superior

s

BIROUL DE URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA AMENZI

1

VACANT

Șef birou

II

s

2

Alim Cader

Polițist local

I

principal

s

3

Dobrovici Lua na

Polițist local

I

superior

s

4

Rotaru Anisoara

Polițist local

I

asistent

s

5

Stoianof Sebastian

Polițist local

I

principal

s

6

Ciocirlau Adela

Polițist local

I

principal

s

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI INFORMATIZARE

1

Stamat Adriana

Director

executiv

II

S

SERVICIUL INFORMATIZARE

1

Mihaf Mihaela

Șef serviciu

II

S

2

Stanciu Adrian

Referent

III

asistent

M

3

Bucovala Dragos Lucian

Expert

I

superior

S

4

Ștefan Lucian

Expert

I

superior

S

5

Caprita Rares

Expert

I

principal

s

6

Toma Cristina Laura

Inspector

I

superior

s

7

VACANT

Inspector

I

superior

s

8

VACANT

Inspector

I

principal

s

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI

1

VACANT

Șef serviciu

II

s

2

Stamat Cristina vacant temporar

Inspector

I

superior

s

suspendat la cerere

3

Contu Maria

Referent spec.

TI

superior

55D

4

Achim Angelica

Inspector

I

superior

S

5

Vasiliu Gabrieia Cristina

Referent

III

superior

M

6

Banasu Violeta Cristiana

Inspector

I

superior

S

7

Dumitru Doinita

Referent

III

superior

M

8

Paris Elena

Referent

III

superior

M

9

Fuior Lacramloara

Inspector

I

principal

S

10

Staiculescu Simina

Inspector

I

superior

S

11

Solomon Elena

Referent

III

superior

M

12

Pușcași Carmen

Inspector

specialitate

I

S

SERVICIUL REGISTRATURA, MANAGEMENT DOCUMENTE ȘI DISPECERAT

1

Dancu Antuanela

Șef serviciu

II

S

2

Arghiropol Camelia

Inspector

I

superior

s

3

Rusen Mihaela

Inspector

I

principal

s

4

Vasla Mariana

Inspector

I

principal

s

5

Anastase Alina - Marv

Inspector

I

superior

s

6

Maracinaru Marioara

Inspector

I

superior

s

7

Ursa las Nicoleta

Inspector

I

asistent

s

8

Bratu Mădălin

Inspector

I

principal

s

9

Festeleanu Steluta

Inspector

I

principal

s

10

Accoium Mustafa Levent temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

detașat și promovat temporar subprefect

11

VACANT

Inspector

I

principal

s

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Munteanu Petrică

Director

executiv

II

s

SERVICIUL RELAȚII INTERNATIONALE

1

Tramudana Liviu

Șef serviciu

II

s

2

Țutuianu Felicia Manuela

Inspector

I

superior

s

3

Abduraim Sirin

Inspector

I

superior

s

4

Staneci Barbîeru Gabrieia

Inspector

I

superior

s

5

Petcu Cornelia Maria

Inspector

I

principal

s

6

Garofil Tincuta temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

suspendat la cerere

7

Bucur Andra Luiza

Inspector

I

principal

s

8

Preoteasa Georgeana

Inspector

I

superior

s

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Patrascu Livid

Sef serviciu

II

S

2

Nancu Elena

Inspector

I

principal

s

3

Mola Cristian

Inspector

I

superior

s

4

Roșea Madalina Violeta

Inspector

I

principal

s

5

Baltaq Laura

Inspector

I

superior

s

6

Popa Luminița Carmen

Inspector

I

superior

s

7

Duma Teodora

Inspector

I

principal

s

8

Mihai Zoîta

Inspector

I

principal

s

9

Unqureanu Constanta

Inspector

I

asistent

s

10

VACANT

Inspector

I

asistent

s

11

VACANT

Referent

III

principal

M

DIRECȚIA ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE,NEVOIAȘE SI ALTE CATEGORII

1

Mereuta Emil Andrei

Director

executiv

II

s

2

Velica Ecaterina

Director

executiv

adj.

II

s

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

Sanchi Ionut Gil

Administrator

I

M

3

Devlet Filiz temporar vacant

Administrator

I

M

concediu creștere copil

4

Ghiserel Rodica

Administrator

I

M

5

Timofte Valeriu

Administrator

I

M

6

Pascu Alina Tudorita

Administrator

I

M

7

Urs Mirela

Administrator

I

M

8

Caramihai Mihai

Administrator

I

M

9

Monea Raluca

Administrator

I

M

10

Marin Lidia Elena

Administrator

I

M

11

Pop Iuliana

Administrator

I

M

12

VACANT

Administrator

I

M

13

Cuneșteanu Diana Dana

tpmnnrar vacant

Secretar

dactiloaraf

M

concediu creștere copil

14

Administrator

II

M

15

Administrator

II

M

16

Administrator

II

M

17

Administrator

II

M

SERVICIUL ACHIZIȚII ȘI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Zahariciuc Iuliana

Sef serviciu

II

s

2

Oniscu Veronica Emma

Inspector

I

superior

s

3

Teisan Gabriela

Inspector

I

principal

s

4

Ene Claudia Cristina

Inspector

I

superior

s

5

Vasiliu Alina

Inspector

I

superior

s

6

Ivan Daniela temporar vacant

Inspector

I

asistent

s

concediu creștere copil

7

Popa Emilia Gheorqhita

Inspector

I

principal

s

8

Sandu Roxana

Inspector

I

principal

s

9

Lazar Cătălin Sebastian

Inspector

I

superior

s

10

Bita Constantin

Referent

III

principal

M

11

Draqomir Maria

Referent

III

principal

M

12

Neagu Laurentiu Marian vacant temporar

Referent

III

principal

M

suspendat la cerere

13

Dolana Carmen

Referent

III

principal

M

14

Trîfan Ion

Inspector

I

principat

S

15

Matei Ionel

Referent

III

superior

M

18

Militam Carmen

Referent

III

superior

M

17

Alexe Violeta

Referent

III

principal

M

18

BorOS El îsor temporar vacant

Referent

III

principal

M

concediu creștere copil

19

Tudor Mariana

Referent

III

principal

M

20

Dan Radu Theodor

Referent

III

superior

M

21

Voinea Cătălină

Magaziner

M

22

Sta mat Nicolae

Magaziner

G

23

Șefa Ozqhiun temporar vacant

Referent

III

asistent

M

suspendat la cerere

24

Mihai Sultana

Referent

III

asistent

M

25

Petre Marioara

Magaziner

G

26

Lăcustă Victor

Inspector

specialitate

I

' s ■

27

Alexandru Elîsaveta

Referent spec

II

superior

SSD

28

Șiret Elena

Inspector

I

principal

S

29

Vasile Iasemin

Inspector

I

asistent

s

30

Șoimaru Gabriela Claudia

Referent

III

superior

M

31

Caraiola Nicolae

Referent

III

principal

M

32

VACANT

Referent

III

asistent

M

33

VACANT

Referent

III

asistent

M

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CLM

1

Schell Daniela

Consilier

I

superior

S

2

Milea Ionela

Inspector

I

principal

S

3

Constant!nescu Luminița

Inspector

I

principal

S

4

Iorgovan Corina Despina

Inspector

I

superior

s

5

Enache Doinita

Inspector

I

superior

s

6

lorescu Virqinica

Consilier

I

superior

s

7

VACANT

Inspector

I

debutant

s

8

VACANT

Inspector

I

debutant

s

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

1

Dore Aurelia

Inspector

specialitate

II

S

2

Vias Maria

Inspector

specialitate

II

S

3

VACANT

Arhivar

deb

M

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTĂ A PERSOANEI

1

VACANT

Director

executiv

II

s

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

Dudas Dezideriu Odet

Șef serviciu

II

s

2

VACANT Cadar Dogan

Consilier

I

superior

s

detașat

3

Pop Georgeta

Consilier

I

superior

s

4

Fogoros Ioana

Inspector

I

principal

s

5

Stana Mihaela

Inspector

I

principal

s

6

Dima Mariana

Inspector

I

superior

s

7

VACANT Vasilescu Nicolae

Referent

III

superior

M

detașat

8

Gorpin Petrescu Loredana Sorina

Inspector

I

principal

s

9

Gavrila Gabriela

Inspector

I

superior

s

10

Iovanescu Dan Razvan

Inspector

I

principal

s

11

VACANT Tarcovnîcu Mariana

Referent

III

superior

M

detașat

12

VACANT Cutui Carmen

Inspector

I

principal

S

detașat

13

VACANT Marian Camelia

Referent

III

superior

M

detașat

14

VACANT Mirceoiu Maria

Referent

III

superior

M

detașat

15

VACANT Gănescu Monica

Referent

III

superior

M

detașat

16

VACANT Chirîtescu Alina

Inspector

I

principal

S

detașat

17

VACANT Niculae Maria

Referent

III

superior

M

detașat

18

VACANT Buior Georqeta

Inspector

I

asistent

S

detașat

19

Vlădusel Alina

Inspector

I

principal

S

20

Hancu Luminița

Inspector

I

superior

s

21

Covrig Viorel

Referent

III

superior

M

22

Zavera Ramona

Referent

III

principal

M

23

Frunza Octavia

Inspector

I

principal

S

24

Lunqu Aurelia

Inspector

I

principal

s

SERVICIUL STARE CIVILĂ

1

Crăciun Ana Rodîca

Șef serviciu

II

s

2

Nedelcu Claudîa Doina

Consilier

I

superior

s

3

Lesa nu Liliana

Inspector

I

superior

s

4

Rusu Bompa Mihaela

Inspector

I

principal

s

5

Dardac Zoita

Inspector

I

asistent

s

6

Matei Georqeta

Inspector

I

superior

s

7

Dascalu Cristina Florentina

Inspector

I

principal

s

8

Stroe Aurelia

Referent

III

superior

M

9

Amzea Luminița

Referent

III

superior

M

10

Miu Paula

Inspector

I

principal

S

11

Burtoi Celestina

Inspector

I

principal

S

12

Mambet Cheriman

Inspector

I

principal

s

13

Chiosea Ștefana

Referent

III

superior

M

14

Clinclu Daniela

Inspector

I

superior

s

15

Nicolae Raluca

Inspector

I

superior

s

16

Unqureanu Steluta

Referent

III

superior

M

17

Crasmaru Claudia Nicoleta

Inspector

I

principal

S

18

Lomnaru Florentina

Referent

III

principal

M

19

Parloaqa Mihaela

Referent

III

asistent

M

20

Docu Raluca

Inspector

I

principal

S

21

Tanase Adriana Beatrice

Consilier

I

superior

S

direcția asistență medicală școlară și COMUNITARĂ

1

VACANT

Director

S

SERVICIUL ASISTENTĂ MEDICALĂ

COMUNITARĂ

1

Dancă Ortanza

Sef Serviciu

S

2

Curuea Mihaela Nicoleta

Medic

primar

S

3

Mustafa Mersin

Medic

S

4

Mateescu Roxana-Alina

Medic

specialist

s

5

VACANT

Medic

primar

s

6

Balama ce Virqinia

Medic

primar

s

7

Pariza Olimpia

Medic

specialist

s

8

Bordea Delia -Rodîca

Medic

specialist

s

9

Moroîanu Cristina

Medic

S

10

Iqnat Adriana

Medic

primar

S

11

Murat Sema

Medic

primar

S

12

Ionescu Elena Teodora

Medic

primar

S

13

Iordache Traian

Medic

primar

s

14

Moise Zizi

Medic

primar

s

15

Cavachl Julieta

Medic

specialist

s

16

Maximîlian Daniela

Medic

primar

s

17

Dancu Mihaela

Medic

primar

s

18

Isleam Taiar

Medic

specialist

s

19

Dancă Ortanza

Medic

primar

s

promovat temporar

20

Iliescu Alina Maria

Medic

specialist

s

21

Nacea Cristian

Medic

primar

s

22

Droqeanu Mihaela Doina

Medic

primar

s

23

Cocea Gabriela

Medic

primar

s

24

Tîmpăscu Doina

Asistent

medical

principal

PL

25

Tală Zoica

Asistent

medical

principal

PL

26

Petrof Elena

Asistent

medical

principal

PL

27

Filisan Vlctarita

Asistent

medical

principal

PL

28

Costa Tania

Asistent

medical

principal

PL

29

VACANT

Asistent

medical

M

30

Pislaru Va Ieri ea

Asistent

medical

principal

M

31

Simion Camelia

Asistent

medical

principal

PL

32

Cartali Luminița

Asistent

medical

principal

PL

33

Carabineru Mirela Anca

Asistent

medical

principal

PL

34

Cristea Mihaela

Asistent

medical

principal

PL

35

Brudiu Lenuta

Asistent

medical

principal

PL

36

Tudor Mihaela

Asistent

medical

principal

PL

37

Vaseliu Manuela

Asistent

medical

principal

PL

38

Ambrose Liliana

Asistent

medical

principal

PL

39

Ivanov Elena

Asistent

medical

principal

PL

40

Burduta Oana Caro lina

Asistent

medical

principal

PL

41

Oprea Ionelia

Asistent

medical

principal

PL

42

Gunache Liza

Asistent

medical

principal

M

43

Bezuscu Leontina

Sora

medicala

principal

M

44

Popovld Mari a

Asistent

medical

principal

PL

45

Lazar Corina Georqeta

Asistent

medical

principal

PL

46

Iurea Aurelia

Asistent

medical

principal

PL

47

Para Janett Dalila

Asistent

medical

principal

PL

48

Miron Dantela

Asistent

medical

principal

PL

49

Constantin Georqeta

Asistent

medical

principal

PL

50

Iliescu Ioana

Asistent

medical

principal

PL

51

Ștefan Ani Mirela

Asistent

medical

principal

PL

52

Dobrinas Gabriela

Asistent

medical

principal

PL

53

Draqan Maqdalena

Asistent

medical

principal

PL

54

VACANT

Asistent

medical

principal

M

55

Mina Lăcrămioara

Asistent

medical

PL

56

Tentu Euqenia Elena

Asistent

medical

principal

PL

57

Korponai Ana Maria

Asistent

medical

PL

58

Berechet Lucica

Asistent

medical

principal

PL

59

Apostolescu Daniela Silvia

Asistent

medical

principal

PL

60

Iancu Olimpia

Asistent

medical

principal

PL

61

Moruz Mihaela

Asistent

medical

principal

PL

62

Zosin Euqenia

Asistent

medical

principal

PL

63

Papari Paula

Asistent

medical

principal

PL

64

Dumitru Elena

Asistent

medical

principal

PL

65

Maxim Valeria

Asistent medical i

principal

PL

66

Stolcescu Mana

Asistent

medical

principal

PL

67

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

68

Serban Cristina

Asistent

medical

principal

PL

69

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

70

Lupu Cosmina

Asistent

medical

PL

71

Memis Ingi

Asistent

medical

PL

72

Manolache Elena

Asistent

medical

principal

PL

73

Basarabeanii Eleonora

Asistent

medical

principal

PL

74

Mitroi Ana

Asistent

medical

principal

PL

75

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

76

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

77

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

78

Burca Mariana

Asistent

medical

PL

79

Andrei Mihaela

Asistent

medical

principal

PL

80

Nastase Emilia

Asistent

medical

principal

PL

81

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

82

Roșu Silvia

Asistent

medical

principal

PL

83

Amarluca Mihaela

Asistent

medical

principal

PL,

84

Miron Marfa

Sora

medicala

M

85

Florea Mihaela Smarandita

Asistent

medical

principal

SSD

86

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

87

Pariza Cori na

Asistent

medical

principal

PL

88

Stan Elena

Asistent

medical

principal

PL

89

Adam Claudia Gabriela

Asistent

medical

principal

PL

90

Chele Carmen

Asistent

medical

PL

91

Radu Claudia

Asistent

medical

PL

92

Naciadis Elena

Asistent

medical

principal

PL

93

Duțu Georgeta

Asistent

medical

principal

PL

94

VACANT

Medic

S

95

Rudeanu Georgela

Medic

primar

S

96

Marascu Renata

Medic

specialist

S

97

Goldstein Livia Mona

Medic

S

98

Minea Antonela

Medic

primar

S

99

Iliescu Mihaela

Medic

primar

S

100

Husein Dilek

Medic

s

101

Ismail Cheabihan

Medic

s

102

Paraschiv Adriana Iuliana

Medic

s

103

Grasu Aurelia

Medic

s

104

VACANT

Medic

s

105

Alexandru Teodor Viorel

Medic

specialist

s

106

Serbanescu Antuaneta

Medic

primar

s

107

Șachir Revide

Medic

s

108

Teoqnoste Crîstina

Medic

specialist

s

109

Delicote Lacramioara

Medic

specialist

s

110

Petcu Raluca Euqenia

Medic

s

111

VACANT

Medic

s

112

Mortaza Doina

Asistent

medical

principal

PL

113

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

114

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

115

Guzu Vasilica

Asistent

medical

principal

PL

116

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

117

Dumitrescu Steluta

Asistent

medical

principal

PL

118

Tache Marîa

Asistent

medical

principal

PL

119

Costea Lenuta

Asistent

medical

principal

PL

120

Muresanu Li liana Iolanda

Asistent

medical

principal

PL

121

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

12?

Grofu Stirbet Doina

Asistent

medical

principal

PL

123

Pintilie Titina

Asistent

medical

principal

PL

124

Fotu Steliana

Asistent

medical

M '

125

Tifrea Atena

Asistent

medical

principal

PL

126

Olteanu Menea

Asistent

medical

principal

M

127

Catrinoiu Maria

Asistent

medical

principal

PL

128

Constantinescu Gabriela

Asistent

medical

PL

129

Schiopu Iuliana

Asistent

medical

principal

PL

130

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

131

Hira Zoita

Asistent. medical

principal

PL

132

Florea Viorica

Asistent

medical

principal

PL

133

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

134

Oancea Elena

Asistent

medical

PL

135

Barbleru Lidia

Asistent

medical

principal

PL

136

Popa Georgiana

Asistent

medical

principal

PL

137

Raceanu Mariana

Asistent

medical

PL

138

Manqu Andreea

Asistent

medical

PL

BIROUL ASISTENTĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

1

VACANT

Șef Birou

2

Telehoi Raluca

Asistent

medical

PL

3

Stoica Cr iști na

Asistent

medical

principal

PL

4

Ciric Marilena

Asistent

medical

PL

5

Panchîci Anca

Asistent

medical

principal

PL

6

Georqescu Lacra mioara

Instructor

educator

M

7

VACANT

Instructor

educator

M

RECAPITULATIE

Număr posturi

Total

Nr.total de funcții publice

827

Nr.totai de înalțt funcționari publici

0

Nr.totai funcții publice de conducere si secretar UAT

58

Nr.totai funcții publice de execuție

427

Nr.totai funcții contractuale de conducere

2

Nr.totai funcții contractuale de execuție

37

Nr. total tuncții de demnitate

publică

3

Nr. total funcții Muzeul de Artă

Populară

24

Nr.totai funcții S.P.I.T.

249

utai ac runtțu airi-

Instituție potrivit pcfcl din anexa la OUG 63/2010

800

;3t!rVlLlUJ KLILJIIL CUfBUUlUdr Uti

Evidență a Persoanei potrivit pct.2 din anexa la OUG

46

Direcția Poliția Locala (,/yb f-p

+ 1 C) potrivit pct.3 din anexa la OUG 63/2010

297

serviciul Proiecte cu Finanțare

Internațională potrivit pct.4 din anexa la OUG 63/2010

10

Total Posturi

1153

Direcția Asistență Medicală

Școlară sl Comunitară

146

rtn iutei uc pu^iurt -țJULHVlL dl LIII

alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea sl completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum șl pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările șl completările ulterioare

399

Asistenți personali ai bolnavilor

cu handicap grav

1300

Total Posturi

2852

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

LA H.C.L. NR.


1