Hotărârea nr. 87/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 15/2015 REFERITOARE LA STATUL DE FUNCTII AL CAMINULUI PENTRU PERSONAE VARSTNICE CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.l la HCL nr.15/2015 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Căminul pentru persoane vârstnice Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30..04.2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Gabriel Marius Stan, înregistrată sub nr.55539/21.04.2015, referatul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr. 53146/16.04.2015, referatul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța înregistrat sub nr.53473 /16.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, și dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 4/20.01.2006;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale,^

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. b) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.15/2015 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Căminul pentru persoane vârstnice Constanța conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.15/2015 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Căminul pentru persoane vârstnice Constanța își păstrează valabilitatea.

Art. 3. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Căminului pentru persoane vârstnice Constanța și spre știință, instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

Nr. 87/30.04.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL    Anexă Ia HCL nr. 87/2015

STAT DE FUNCȚII

Subdiviziunea organizatorică/

Denumirea funcției

de conducere    de execuție

Gradație/

Grad

profesional/

treaptă

Clasa

Nivel

de

studii

Număr total de posturi

1

2

3

4

5

6

Director

grad II

78

S

1

Contabil

șef

grad II

77

S

1

Compartiment asistență socială

Psiholog practicant

44

S

1

Asistent social practicant

42

S

1

Asistent social debutant

24

S

1

Compartiment financiar- contabil

Economist

grad II

33

S

1

Economist

debutant

24

S

1

Referent

treapta IA

22

M

2

Magaziner

13

M/G

1

Compartiment bucătărie

Șef

formație

Grad II

30

M

1

Magaziner

13

M/G

1

Muncitor calificat bucătărie

treapta 1

15

2

Muncitor necalificat bucătărie

tr.l

5

14

Compartiment administrativ- gospodăresc

Șef

formație

Grad II

30

M

1

Muncitor calificat

Tr. 1

15

8

Muncitor necalificat

Tr.l

5

5

Paznic

12

4

Spălătoreasă

12

G

6

Compartiment îngrijitoare

Șef

formație

Grad II

30

M

1

îngrijitoare

12

27

Compartiment medical

Medic primar generalist

63

S

1

Asistent medical principal

43

PL

8

Asistent medical generalist

41

PL

4

Infirmieră

14

G

22

Compartiment juridic

Consilier juridic

debutant

24

S

1

Total    116

Acte normative aplicabile :

Ordin nr.2408 din 12 iulie 2013 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordinul nr. 4040/2012;

Legea nr.284 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, republicată;

Ordinul nr.8 din 29.03.2011 privind acordarea treptelor de competență profesională asistenților sociali;

Ordin nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Ciorbea Valentin

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU

MARCELA ENACHE