Hotărârea nr. 86/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR. 7 DIN HCL NR 246/2014 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 din HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30 04 7015    .

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 56741/23.04.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, referatul de fundamentare nr. 56426 din 23.04.2015 al Birolui Registru Agricol din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, și ale art. 2 și art. 6 din Anexa nr. 7 a HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa nr 7 a HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015, după cum urmează:

a)    se modifică art. 2 alin. (1) din Anexa nr. 7, urmând a avea următorul conținut:

"(1) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător:

-    pentru produsele vegetale:

a)    suprafață până la 1 ha, inclusiv este de 9 lei;

b)    suprafață de la 1 - 5 ha, inclusiv este de 27 lei;

c)    suprafață de la 5 - 10 ha, inclusiv este de 44 lei;

d)    suprafață peste 10 ha este de 57 lei.

-    pentru produse animaliere, apicole este de 57 lei".

b)    după alin. (3) al art. 2 se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea următorul cuprins:

"Contravaloarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în cuantum de 12,40 lei va fi suportată de solicitantul atestatului de producător."

c) se modifică art. 6 al Anexei nr. 7 urmând a avea următorul conținut:

" Art. 6 Taxele prevăzute la art. 2 se datorează și se încasează prin casieria Primăriei municipiului Constanța anticipat eliberării atestatului de producător de către Biroul Registru Agricol din cadrul Direcției patrimoniu."

Art. 2 Celelalte prevederi ale Anexei nr. 7 din HCL nr. 246/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015, rămân nemodificate.

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Serviciului public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, Biroului Registru Agricol din cadrul Direcției patrimoniu, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 22 consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

, Cinrhea Valentin-


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. __2£_/ 30.04.2015