Hotărârea nr. 85/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI ADORMIREA MAICII DOMNULUI I

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Adormirea Maicii Domnului I

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 30.04.2015_;

Analizând expunerea de motive nr.55007/21.04.2015 a d-lui viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Direcției financiare nr. 55004/21.04.2015;

Având în vedere prevederile art. 3 , alin.3 și art.4 ale O.G.nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, ale art.14 din HG.nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, și adresa Parohiei Adormirea Maicii Domnului I nr.38099/16.03.2015;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 6, lit.c și art. 115, alin 1, lit.b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 100.000 lei, din bugetul municipiului Constanța, Parohiei Adormirea Maicii Domnului I pentru lucrări de reparații urgente necesare lăcașului de cult.

Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire, Parohiei Adormirea Maicii Domnului I și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de 22 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

Ciorbea Valentin    SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 85    / 30.04.2015