Hotărârea nr. 84/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA , CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI SC CONFORT URBAN SRL CU PRIVIRE LA ESALONAREA UNEI PLATI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tranzacției încheiată între municipiul Constanța, Consiliul local al municipiului Constanța si SC Confort Urban S.R.L. cu privire la eșalonarea unei plăți

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 3(~) 04.2.0-15;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădau înregistrată sub nr. 55445/21.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr.55464/21.04.2015, sentința civilă nr.2622/29.09.2014, pronunțată în dosarul nr.409/118/2013**, având drept părți municipiul Constanța si Consiliul local al municipiului Constanța, in contradictoriu cu SC Confort Urban S.R.L;

Văzând dispozițiile art.2267- art.2278 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTAR ĂȘ TE:

Art.l. Se aprobă încheierea tranzacției judiciare între municipiul Constanța, Consiliul local al municipiului Constanța, pe de o parte, și SC Confort Urban S.R.L pe de altă parte, cu privire la eșalonarea plății sumei stabilite prin Sentința Civilă nr.2622/26.09.2014 pronunțată in dosar civil nr.409/118/2013**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește viceprimarui municipiului Constanța Decebal Făgădău să semneze tranzacția judiciară și toate actele necesare ducerii acesteia la îndeplinire, în numele Consiliului local al municipiului Constanța și a municipiului Constanța .

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, SC Confort Urban SRL spre aducere la îndeplinire, și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 84    /30.04..2Q 15

coNSTAN^, ROMÂNIA

£, jg? ® JUDEȚUL CONSTANȚAANEXA LA HCL NR. 84    / 2015


TRANZACȚIE JUDICIARĂ

Intre:

Municipiul Constanța prin Viceprimar si Consiliul Local al municipiului Constanța, cu sediul in Constanța, b-dul Tomis nr.51, pe de o parte, și

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. cu sediul în municipiul Constanța, Piața Ovidiu nr. 9, înregistrată la O.R.C. sub nr. J13/699/1997, C.U.I. RO1875349, având contul de virament nr. R095RNCB0114032055700001, deschis la B.C.R. Constanța, tel. 0241/614973, fax 0241/672299, reprezentată legal prin Director General - Ing. Farcaș Cristinel - Viorel, pe de alta parte

Au convenit sa încheie prezenta tranzacție judiciara, cu respectarea art.2267-2278 C.civ si a următoarelor clauze:

PREAMBUL

Având in vedere faptul ca :

1.    In anul 2002, a fost incheiat contractul de închiriere nr.69870/31.05.2002, încheiat intre municipiul Constanta si Consiliul local al municipiului Constanta pe o parte, si S.C Confort Urban S.R.L. pe de alta parte, ce a avut ca obiect acordarea în favoarea beneficiarului Municipiul Constanta a unui drept exclusiv de folosință a componentelor sistemului de iluminat public reabilitat.

2.    Contractul a fost prelungit succesiv, la nivelul anului 2012, în data de 17.08.2012 acesta fiind reziliat prin acordul părților, ca urmare a procesului verbal de constatare nr.95331/30.07.2012 încheiat de către Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Constanța. Ulterior încheierii procesului verbal de constatare, a fost emisă și decizia nr.64/13.09.2012 a Curții de Conturi.

3.    Conform Deciziei nr. 64/13.09.2012, Curtea de Conturi a constatat efectuarea unor plăti necuvenite ca urmare a încheierii contractul nr. 69870/31.05.2002, in perioada 26.02.2009-17.08.2012, in suma totala de 2.599.201 lei, plăti efectuate de către UATM Constanta cu titlu de chirie pentru bunuri care in fapt ii aparțin.

In baza acestei decizii, Curtea de Conturi a decis stabilirea întinderii si mărimii prejudiciului reprezentând plăti efectuate cu titlu de chirie si recuperarea acestuia.

4.    Prin cererea de chemare in judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta-Sectia a -II- a civila la data de 14.01.2013, reclamantele Municipiul Constanta si Cosiliul Local al muncipiului Constanta au solicitat, in contradictoriu cu parata S.C Confort Urban

5.    R.L, constatarea nulității absolute a contractului de închiriere nr.69830/31.05.2002 intervenit intre parti, obligarea paratei la restituirea prestațiilor efectuate către reclamanta in baza contractului de închiriere- chiria in valoare de 2.811.700 lei, aferenta perioadei 26.02.2009-17.08.2012 si la restituirea sumei de 344.398,68 lei, reprezentând foloase nerealizate, calculate pentru perioada 26.02.2009-01.12.2012.

5. Prin sentința civila nr. 2622/29.09.2014, instanța de judecata admite acțiunea formulata de către municipiul Constanta prin primar si Consiliul local al mun.Constanta, in sensul constatării nulității absolute a contractului de inchiriere nr. 69870/31.05.2002. In acest sens, a dispus obligarea paratei, in speța, S.C Confort Urban S.R.L la plata sumei de 2.821,414 lei reprezentând chirie achitata si a sumei de 294.650,02 lei reprezentând dobanda legala aferenta debitului principal.

împotriva sentinței civile nr. 2622/29.09.2015 pronunțată în Dosarul nr. 409/118/2013** aflat pe rolul Tribunalului Constanța, S.C Confort Urban SR.L a formulat apel. La data de 29.01.2015, instanța a amanat cauza la data de 26.03.2015 iar la termenul din data de 26.03.2015 a fost stabilit un nou termen in data de 30.04.2015, in vederea stingerii litigiului pe cale amiabila.

6. Având in vedere corespondenta purtata cu S.C Confort Urban S.R.L, Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 200/22.01.2015,nr. 203/30.03.2015 si fundamentarea eșalonării la plata a sumei provenite din anularea contractului de închiriere nr. 69830/31.05.2002, in conformitate cu care S.C Confort Urban S.R.L a înregistrat in anul 2014 o pierdere de 3,375 mii lei, estimând ca numai recuperarea anului fiscal 2014 se va face in aproximativ 13 ani,părțile au hotarat de comun acord eșalonarea la plata pe o perioada de 20 de ani (240 de luni) in rate lunare egale,pana pe data de 5 a lunii următoare, respectiv suma de 12.983,60 lei.

1.OBIECTUL TRANZACȚIEI

1.1    Obiectul prezentei Tranzacții ii reprezintă stingerea definitiva a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. 409/118/2013** aflat pe rolul Curții de Apel Constanța.

1.2    Paratul datoreaza reclamantului suma de 3.116,064,02 lei conform sentinței civile nr.2622/29.09.2015 (compusa din 2.821.414 lei reprezentând chirie, plus 294.650,02 lei reprezentând dobanda legala aferenta debitului principal) calculata pana la data de 27.07.2012.

1.3    Reclamantii, municipiul Constanța prin primar si Consiliul local al municipiului Constanța luând act de situația financiara a paratului S.C. CONFORT URBAN S.R.L., sunt de acord cu eșalonarea la plata a sumei de 3.116,064,02 lei pe o perioada de cel mult 20 de ani (240 de luni), in rate/transe lunare egale, pana pe data de 5 a lunii următoare. In urma calculării, rata lunara este de 12.983,60 lei, cu regularizarea profitului la sfârșitul anului, prin majorarea sumei lunare de plata cu tot profitul realizat.Foloasele nerealizate vor fi calculate de la data 27.07.2012 pana la stingerea debitului principal datorat de către SC.Confort Urban S.R.L in cuantum de 2.821.414 lei reprezentând chirie, calculul facandu-se in funcție de rata dobânzii de referința a BNR la sold.

1.4    In funcție de profitul net realizat de către S.C Confort Urban S.R.L si de plățile efectuate,părțile isi rezerva dreptul de a modifica clauzele prezentei tranzacții cu privire la termenul de eșalonare, fara a se limita insa doar la acesta.

2. DECLARAȚII ALE PÂRTILOR

2.1 Părțile declara ca prezenta Tranzacție reprezintă voința liber exprimata, neviciata in urma careia convin sa stingă litigiul aparut intre ele, prin eșalonarea la plata a sumei de 3.116.064,02 lei (compusa din 2.821.414 lei reprezentând chirie, plus 294.650,02 lei reprezentând dobanda legala aferenta debitului principal) pe o perioada de cel mult 20 de ani (240 de luni), in rate lunare egale, pana pe data de 5 a lunii următoare.In urma calculării, rata lunara este de 12.983,60 lei.

3.EFECTUAREA PLĂTII

3.1    Eșalonarea sumei de 3.116.064,02 lei se efectuează pe parcursul a cel mult 20 de ani (240 de luni), sub forma de rate/transe lunare egale, in cuantum de 12.983,60 lei si se va achita in contul municipiului Constanta nr.RO 79TREZ24A700600850101X deschis la Trezoreria municipiului Constanta.

3.2    Pentru neindeplinirea obligațiilor de plata la scadenta, se calculează penalitati de întârziere pentru fiecare zi de întârziere conform art. 1201 Cod procedura fiscala începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, nivelul penalității de întârziere fiind stabilit la 0,02 % pentru fiecare zi de întârziere si neilaturand obligația de plata a dobânzilor.

3.3 Plata poate fi efectuata si anticipat, in acest caz, beneficiarul notifica prin cerere intenția de a stinge anticipat aceste sume.

4.CLAUZE FINALE

in 4 (patru)


4.1 Prezenta tranzacție judiciara a fost încheiata azi,..., exemplare originale, cate 2 (doua) pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SC CONFORT URBAN SRL


MUNICIPIUL CONSTANȚA


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Ciorbea Valentin