Hotărârea nr. 82/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 38/2010 PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

r

N’HOTARARE

PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HC.L. NR. 38/2010 PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Consiliul lo&al al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de    ;


Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădjau nr. 56158/22.04.2015, adresa nr. 3242/21.04.2015 a S.C. Confort Urban S.R.L., rapoartele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, H.C.L. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L. cât și H.CL. nr. 63/2003 . ’ . privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.d, alin.3, lit. c si art.115, alini, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Art.l din H.C.L. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Art.l- în vederea amenajării, întreținerii și exploatării locurilor de parcare aflate pe domeniul public, pe care le are în gestiune delegată, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța are dreptul :

-    Să angajeze parcatori;

-    Să delimiteze locurile de parcare, prin marcaje rutiere astfel încât să fie obținut un număr maxim de locuri de parcare pe suprafața parcării;

-    Să execute lucrări de reabilitare a parcărilor, prin reparații ale tramei stradale, înlocuirea semne circulație, înlocuire borduri și reconfigurare perimetru parcare în funcție de dezvoltarea urbanistică, achiziție de sisteme moderne de taxare (contorizare în funcție de ora de staționare).

Exploatarea parcării se va face în baza tichetului de parcare (bonului cu valoare fixă) pentru perioada limitată (orară).

Valoarea tichetului de parcare (bonului cu valoare fixă) pentru perioadele limitate (orare) este de 2 lei/ora de staționare în Municipiul Constanța și în Stațiunea Mamaia"

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 38/30.03.2010 privind aprobarea valorii unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările ți completările ulterioare, rămân în vigoare.

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gospodărire comunală și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de <?</- consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Nr.