Hotărârea nr. 81/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 291/2014 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 291/2014 privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliției locale Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 30.04.2015

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Gabriel Marius Stan, înregistrată sub nr. 48150/02.04.2015;

Referatul nr. 48152/02.04.2015 al Direcției poliția locală a municipiului Constanța, precum și rapoartele Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și adminstrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere dispozițiile:

-    Legii nr. 155/2010 a poliției locale modificată prin OUG nr. 65/2014, Ordonanța nr. 7/2015 pentru completarea art. 35A1 din Legea poliției locale nr. 155/2010 și O.U.G. nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. nr. 28/2011 privind înființarea Poliției Locale Constanța și H.C.L. nr. 58/2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Constanța;

-    H.G. nr. 171/11.03.2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35A1 alin. (1) din Legea politiei locale nr. 155/2010;

Ordinul ministrului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 496/30.03.2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin (6) lit. a pct. 7,9,11,12 și art. 115 alin.l lit.b. din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se modifică prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 291/2014, care va avea următorul conținut: "Se aprobă acordarea normei de hrană personalului poliției locale din cadrul Direcției poliția locală Constanța, după cum urmează:

a)    norma nr.6 în valoare de 24 lei/zi, valoare neimpozabilă, pentru funcționarii publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local și personalului de conducere;

b)    norma nr.l în valoare de 18 lei/zi, valoare neimpozabilă, pentru personalul contractual;

Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice. "

Art. 2. Se modifică prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 291/2014, care va avea următorul conținut: "Se aprobă acordarea normei nr. 12"B" în valoare de 2 lei/zi, valoare neimpozabilă, ca normă suplimentară pentru personalul poliției locale în activitate care lucrează în ture sau schimburi."

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.291/2014 rămân neschimbate.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local, va comunica prezenta hotărâre Direcției poliția locală Constanța, Direcției financiare și Serviciului juridic în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Adoptată de un număr de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CIORBEA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Nr. 81    /    30-04-    2015