Hotărârea nr. 80/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU”, CONSTANȚA

V

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae

Rotaru, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

30.04.2015    '

Luând în dezbatere expunerea de motive, înregistrată sub nr. 55569/21.04.2015, a d-lui viceprimar Decebal Făgădău, raportul Direcției programe și dezvoltare nr.55568/21.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere posibilitatea finanțării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" prin intermediul Programului național de dezvoltare locală/alte surse de finanțare, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor", se impune elaborarea documentației tehnico - economice (exdertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect tehnic, detalii de execuție, documentație tehnică pentru autorizația de construire) pentru obiectivul de investiții mai sus menționat;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b", alin. (4), lit d) și art.115, alin. (1), lit. „b" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța" conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 10.099.588,11 lei, cu TVA, adică 2.284.716,23 euro Din care C+M: 6.585.426,04 lei, cu TVA, adică 1.489.746,87 euro (1 euro = 4,4205, cursul inforeuro din decembrie 2014)

ART.2 începând data prezentei hotărâri se revocă HCL nr.20/13.02.2015.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției tehnic - achiziții, Direcției gospodărire comunală și Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

ciorbea valentin

SECRETAR,

Constanța

Nr.


80


30.04.


2015


BENEFICIAR    '    _

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALAMUNICIPIUL CONSTANTA

PROfECTĂNT _

S.C. HOUSE CONSULT S.R.L.


REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANTA

LISTA COLECTIVULUI DE ELABORARE

arhitecțura/consțructii/instajații

Sef proiect

Inginer BRIBAN RADU

Arhitectura

Proiectat: Arh. DINU ADRIAN

Desenat: Arh. JURCA CRISTINA

Rezistenta

Proiectat: Inginer CLAUDIU TUDOSE

Instalații sanitare

Proiectat: Inginer APOSTOL BOGDAN

Instalații electrice

Proiectat: Inginer APOSTOL BOGDAN

Cuprins

I. DATE GENERALE...............................................................................................4

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții..................................................................4

1.2.    Amplasamentul.............................................................................. 4

1.3.    Titularul investiției............................................................................................4

1.4.    Beneficiarul investiției.......................................... 4

1.5.    Elaboratorul documentației tehnice..................................................................4

II. DESCRIEREA INVESTIȚIEI................................................................................4

2.1.    Situația existenta a obiectivului de investiții.....................................................4

2.2.    Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic..............................6

III    DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI....................................................................10

3.1.    Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat în

urma realizării lucrărilor de baza.................................... 10

REZISTENTA......................................................................................................10

' j    3.2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile

consolidate/reabilitate/reparate........................................... 12

ARHITECTURA...................................................................................................12

INSTALAȚII SANITARE......................................................................................16

INSTALAȚII ELECTRICE....................................................................................20

INSTALAȚII TERMICE..................................... 25

CURENTI SLABI............................................................................... 28

TRANSFER DATE SI CATV.............................................................................31

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE SI VENTILARE MECANICA.........................33

3.3.    Consumuri de utilitati............................................................. 35

IV    DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE....................................35

V    COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI....................................................36

5.1.    VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI

GENERAL................... 36

VI    SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI......................................................37

VII    ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI...............................................................................................................37

VIII    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI.............38

8.1.    Valoarea totala a investiției:........................................... 38

8.2.    Eșalonarea investiției:..................................... 38

8.3.    Durata de realizare (luni)...............................................................................38

8.4.    Capacitati (in unitati fizice si valorice)............................................................39

8.5.    Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investiția,

după caz.............. 39

IX    AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU...............................................................39

I. DATE GENERALE

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții

"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanta”

1.2.    Amplasamentul

Str. Ion Corvin, nr.2, mun. Constanta, jud. Constanta

1.3.    Titularul investiției

Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanta

1.4.    Beneficiarul investiției

Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Constanta

1.5.    Elaboratorul documentației tehnice

S.C. HOUSE CONSULT S.R.L, str. Fabrica de Cărămidă, nr. 1A, vila 8, sector 1, București, fax 031 102 36 54.

II. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Conform concluziilor evidențiate in Expertiza Tehnica.

Regimul juridic

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Constanta, str. Ion Corvin, nr.2, mun. Constanta, jud. Constanta.

Imobilul este in administrarea unitatii de invatamant preuniversitar de stat in Municipiul Constanta conform proces verbal de predare primire nr. 6061/30.12.2011.

Regimul economic

Folosirea actuala a terenului este: liceu sportiv.

Regimul tehnic

Procentul de ocupare a terenului (POT) se menține.

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat maxim 3,00

Circulația autovehiculelor si accesele se fac pe strada Oborului si strada București iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

Imobilul care face obiectul acestei investiții este compus din doua corpuri principale si 2 corpuri anexa: un corp P+2E cu destinație de cămin, un corp Parter cu destinație de cantină, un corp Parter de legătură si un corp Parter cu funcțiunea de centrala termica.

Fiecare corp are forma dreptunghiulară în plan. Corpul cazare si corpul cantina au subsol tehnic parțial pe direcția longitudinală.

a. Corp Cantina - regim inaltime P

b. Clădire Cămin - regim inaltime St + P + 2E (35 camere)

Corp Cantina (aprox. 25.50 x 11.50 ml):

Suprafața Subsol    117.00 mp

Suprafața Parter    305.40 mp

Structura de rezistență este alcătuită astfel:

-    structură mixtă constituită din ziduri portante de cărămidă întărite cu sâmburi și centuri de beton armat;

-    cadre lamelare parțiale transversale pe jumătate de clădire cu stâlpi la exterior (zona sălii mari de servire a mesei), grinzi și cu rezemare pe perete portant longitudinal intermediar la celălalt capăt; cadrele sunt dispuse la distanța de 2,50 m;

-    pe jumătatea cealaltă de clădire, pe axele cadrelor există doar grinzi care reazemă direct pe zidurile portante longitudinale - exterior și intermediar; pe ambele deschideri grinzile au pantă spre axul intermediar;

-    planșeui este realizat din panouri mari prefabricate de beton armat;

£    - golurile de usi si ferestre au buiandrugi de beton armat (atunci când nu se afla

direct sub grinda).

Clădire Cămin (aprox. 42.00 x 15.35 ml):

Suprafața Subsol    210.30    mp

Suprafața Parter    595.20    mp

Suprafața Etaj 1-2    580.90    mp

Structura de rezistență este alcătuită astfel:

-    zidărie portantă de cărămidă întărită cu sâmburi de beton armat la fiecare două travei în zona centrala a clădirii și Ia fiecare travee în zonele de capăt;

-    ziduri portante cu grosimea de 37,50 cm sunt în număr de patru pe direcția longitudinală;

-    ziduri portante cu grosimea de 25,00 cm pe direcția transversală, dispuse la 5,00 m;

-    centuri de beton armat pe zidurile portante longitudinale și transversale, cu secțiunea de 37,50 x 25,00 cm și respectiv, 25,00 x 25,00 cm;

-    grinzi longitudinale cu secțiunea de 25 x 40 cm dispuse la distanța de 1,50 m de axele zidurilor longitudinale laterale;

-    planșee din fâșii prefabricate de beton armat cu lățimea de 50 cm, așezate pe centuri și grinzi longitudinale;

-    scările sunt realizate din beton armat monolit;

-    golurile de usi si ferestre au buiandrugi de beton armat (atunci când nu se afla direct sub grinda).

Fundațiile clădirii sunt realizate sub forma unei rețele ramificate de tălpi de fundare continue dispuse sub pereții portanți. Cota de fundare este la circa 1,50...2,00 m față de cota terenului natural. In zona subsolului tehnic, cota de fundare este la circa 3,50 m față de cota terenului natural. Lățimea tălpilor de fundare este cuprinsă între 1,30 și 1,80 m sub pereții portanți exteriori și interiori.

Acoperișul este sub formă de terasă necirculabilă pentru ambele corpuri de clădire.

Valoarea de inventar a construcției

Nu a fost pusa la dispoziție de către Beneficiar.

Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul

2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

Raportul de expertiza tehnica:

In urma parcurgerii programului de analize analitice și inginerești s-a determinat gradul de asigurare convențional, la acțiuni seismice și s-a făcut încadrarea ambelor clădiri în clasa de risc seismic IV. Având însă în vedere existența unor tasări ale terenului de fundare pe latura de nord a clădirii P+2E s-au propus două variante de consolidare ale fundației si structurii acesteia.

Clădirea parter - cantina nu are nicio defecțiune la elementele componente ale structurii de rezistență și nu necesită decât lucrări de reabilitare care țin de finisaje, hidroizolații, refaceri trotuare, refaceri instalații, tâmplărie.

Clădirea P+2E - cămin, deși a fost încadrată în final tot în clasa de risc seismic Rs IV, are o serie de fisuri în zidurile portante longitudinale provocate de ușoare tasări ale fundației în capătul de nord al clădirii. Fisurile apar între axele 6-7-8 dar apar și în zona casei scărilor. In momentul de față aceste fisuri nu sunt periculoase pentru stabilitatea clădirii dar în timp ele se pot amplifica și ar putea pune în pericol siguranța acesteia. In consecință propun efectuarea unor lucrări de consolidare în două variante:

Varianta 1 de consolidare

-    Efectuarea unor lucrări de cămășuire cu beton armat pe ambele fețe ale zidurilor portante longitudinale exterioare la nivelul parterului. Cămășuirea se va efectua începând de la cota superioară a soclului de fundație și până la cota parapetului ferestrelor. Armătura din cele două cămăși va fi legată prin străpungerea peretelui cu agrafe în număr minim de șase pe metru pătrat.

-    Dată fiind existența fisurilor în zona de racord dintre corpul propriu-zis și corpul casei scărilor de pe latura de nord propun introducerea unor tiranți metalici la nivelul planșeelor de peste etajele 2 și 1 care să întărească legătura dintre cele două corpuri care structural au o legătură realizată din faza de construcție prin centurile de la nivelul etajelor.

-    Având în vedere că fisurile din zona casei scărilor au fost provocate de cedarea terenului de fundare în zonă, propun mărirea capacității portante prin realizarea unei evazări a tălpilor de fundare pe conturul fundației casei scărilor.

-    In situația in care, la decopertarea tencuielilor se vor constata fisuri si dislocări structurale, se poate opta pentru desființarea corpului casei de scara. Orice construcție realizata adiacent sa nu impieteze asupra corpului de clădire existent.

-    Injectarea fisurilor din zidărie cu materiale speciale de tipul rășinilor sintetice.

Varianta 2 de consolidare

-    Efectuarea unor lucrări de cămășuire cu beton armat pe ambele fețe ale zidurilor portante longitudinale exterioare la nivelul parterului. Cămășuirea se va efectua începând de la cota superioară a soclului de fundație și până la cota parapetului ferestrelor. Armătura din cele două cămăși va fi legată prin străpungerea peretelui cu agrafe în număr minim de șase pe metru pătrat.

-    Dată fiind existența fisurilor în zona de racord dintre corpul propriu-zis și corpul casei scărilor de pe latura de nord propun realizarea unor cămășuieli de colț pe verticala zonelor de legătură dintre cele două părți ale construcției, care să întărească legătura dintre ele.

-    Având în vedere că fisurile din zona casei scărilor au fost provocate de cedarea terenului de fundare în zonă, propun mărirea capacității portante a terenului de fundare prin injecții în profunzimea acestuia cu materiale specifice de tipul rășinilor sintetice.

-    In situația in care, la decopertarea tencuielilor se vor constata fisuri si dislocări structurale, se poate opta pentru desființarea corpului casei de

J    scara. Orice construcție realizata adiacent sa nu impieteze asupra corpului

de clădire existent.

-    Injectarea fisurilor din zidărie cu materiale speciale de tipul rășinilor sintetice.

Recomandarea expertului asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:

Expertul recomanda aplicarea variantei întâi de consolidare.

In afara lucrărilor de consolidare clădirea necesită efectuarea unor lucrări de reabilitare care țin de finisaje, hidroizolații, refaceri trotuare, refaceri instalații, tâmplărie.

Raportul de audit energetic:

Certificatul energetic pentru obiectivul - Cantina si Cămin apartinand Liceului cu program Sportiv Nîcolae Rotaru , Str. Ion Corvin, nr. 2, atribuie clădirii clasificarea

.    energetică ”D” și o valoare de 304 kWh/m2-an pentru consumul anual de căldură

,    pentru încălzire, apă caldă menajeră si iluminat, căreia îi corespunde nota 77,3 .

Separat pe utilități termice clasificarea energetică a clădirii este:

-    pentru încălzire: clasificarea “D” și consumul specific 174,95 kWh/m2an;

-    pentru apa caldă menajeră: clasificarea “E” și consumul specific 112,83 kWh/m2an;

-    pentru iluminat: clasificarea „A” si consumul specific 16,28 kWh/m2an;

-    indice de emisii echivalent CO2: 62,33 kgco2/m2an.

Certificatul energetic stabilește care sunt performanțele energetice ale clădirii de referința:

Certificatul energetic pentru Căminul si Cantina Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru , Str. Ion Corvin , nr. 2 , atribuie clădirii de referința clasificarea energetică ”B” și o valoare de 188 kWh/m2an pentru consumul anual de căldură pentru încălzire și apă caldă menajeră, căreia îi corespunde nota 93,612.

Separat pe utilități termice clasificarea energetică a clădirii de referință este:

-    pentru încălzire: clasificarea “A” și consumul specific 60,727 kWh/m2an;

-    pentru apa caldă menajeră: clasificarea “E” și consumul specific 110,664 kWh/m2an;

-    pentru iluminat: clasificarea „A” si consumul specific 16,28 kWh/m2an;

-    indice de emisii echivalent CO2: 26,03 kgco2/m2an.

Varianta I

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă, invelitoare si înlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie termoizolanta :

A.    Standardul de cost cuprinde, în principal:

-    curățarea prin periere, spălarea stratului suport și controlul tehnic de calitate;

-    izolare termică suprafață exterioară fațadă si invelitoare, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (șpaleți, buiandrugi, glafuri);

-    termoizolarea soclului (hmed = 0,6 m);

-    montarea-demontarea și transportul schelei;

-    utilizarea schelei aferente unei perioade de închiriere de 1,5 luni calendaristice;

-    transportul materialelor și molozului la o distanță de 10 km.

B.    Standardul de cost nu cuprinde:

-    reparații la tencuieli exterioare;

-    consolidarea/demolarea și refacerea unor elemente structurale/nestructurale a căror necesitate este stabilită, în condițiile legii, prin raport de expertiză tehnică;

-    repararea/consolidarea parapeților la balcoane/logii, a aticelor și a altor elemente de fațadă cu potențial risc de desprindere/prăbușire;

-    demontarea-remontarea echipamentelor pe fațadă

Precizări

1.    Izolarea termică a suprafețelor exterioare ale fațadei si invelitoarei se poate realiza luându-se în considerare de către proiectant:

a)    sisteme compozite de izolare termică - în structură compactă sau cu strat de aer ventilat însoțite de documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță - întocmite pe baza unui referențial -standard/agrement tehnic - aplicabil;

b)    produse de construcții, compatibile tehnic pentru destinația preconizată de reabilitare termică și ale căror caracteristici tehnice, clase și niveluri de performanță stabilite de proiectant în documentația tehnică respectă reglementările tehnice aplicabile, iar sistemul de izolare termică nou-creat respectă cerințele fundamentale de calitate în construcții.

2.    Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal:

-    aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport;

-    material termoizolant polistiren expandat d =10 cm

-    pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant;

-    aplicarea masei de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă;

-    realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă.

Se pot adopta și alte sisteme de izolare termică, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de construcții compatibile tehnic, care îndeplinesc caracteristicile tehnice, clasele și nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice în vigoare aplicabile și care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

-    se realizează în baza unui referat - standard/agrement tehnic - aplicabil;

-    se încadrează în clasa de reacție la foc prevăzută de prezentul standard de cost corespunzător regimului de înălțime pentru care se propune aplicarea sistemului de izolare termică;

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

A.    Standardul de cost cuprinde, în principal:

-    demontarea tâmplăriei exterioare existente;

-    montarea tâmplăriei exterioare termoizolante cu glaf exterior;

-    transportul materialelor și deșeurilor rezultate din demontare la 10 km.

B.    Standardul de cost nu cuprinde:

-    elementele de închidere la balcoane/logii (stâlpi de colț, stâlpi unghi variabil, profile de compensare, profile de dilatare).

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

-    profil cu 5 camere, culoare albă;

-    clasa A;

-    armătură oțel zincat;

-    grilă de ventilație mecanică;

-    geam termoizolant dubiu 4-16-4, low-E;

-    feronerie osciiobatantă cu închideri multipunct;

-    glaf exterior.

Caracteristici tehnice; clase și niveluri de performanță

-    Rezistența termică minimă corectată a tâmplăriei exterioare R'min >/= 0,77

m2K/W


Varianta II

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă, invelitoare si înlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie termoizolanta (Var. 1 ) si

Reabilitare termica sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare term o hidraulicăA. Standardul de cost cuprinde, în principal:

-    repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră, între punctul de racord și planșeul peste subsol, care cuprinde, în principal:

-    golirea instalației interioare;

-    desfacerea-refacerea izolației la conductele de distribuție, în zonele de intervenție;

-    demontarea-montarea conductelor de distribuție în zonele de intervenție;

-    repararea suporților de susținere a conductelor de distribuție;

-    realizarea protecției anticorozive la conducte și suporți;

-    echilibrarea termohidraulică a instalației interioare de încălzire, care cuprinde, în principal:

-    demontarea robinetelor de pe conductele de distribuție;

-    montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza coloanelor, în subsol;

-    demontarea robinetelor radiatoare și montarea robinetelor cu cap termostatic și robinete de aerisire;

-    spălarea instalației interioare de încălzire;

-    transportul materialelor și molozului la 10 km.

B. Standardul de cost nu cuprinde:

-    probe la rece, la cald și de circulație;

-    reparații majore la sistemul de încălzire, a căror necesitate este stabilită, în condițiile legii, prin raport de expertiză tehnică a instalației.

Caracteristici tehnice; clase și niveluri de performanță:

-    conductivitatea termică a izolației conductelor:

Amax. = 0,05 W/m K;

-    grosimea termoizolației conductelor: dmin. = 20 mm.

Unitate de măsură: m2 arie utila

Recomandarea auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:

Din punct de vedere economic, varianta tehnica nr. 1 prezentata este optima si prezintă un cost de investiție scăzut.

Din punct de vedere tehnic, varianta nr. 2 prezentata este eficienta in timp, amortizând cheltuielile si conferind clădirii o stabilitate termodinamica optima.

Se recomanda varianta II pentru implementare.

III DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de baza

Având in vedere recomandările Expertizei Tehnice si ale Auditului Energetic, propunem in cele ce urmeaza soluțiile de reabilitare.

REZISTENTA

Lucrări de intervenție - Corp Cămin:

Lucrările de consolidare vizeaza asigurarea stabilitatii si rezistentei structurale in timp a imobilului.

Clădirea P+2E - internat, deși a fost încadrată în final tot în clasa de risc seismic Rs IV, are o serie de fisuri în zidurile portante longitudinale provocate de ușoare tasări ale fundației în capătul de nord al clădirii. Fisurile apar între axele 6-7-8 dar apar și în zona casei scărilor.

Pentru consolidarea structurii acestuia, se executa lucrări de cămășuire cu beton armat pe ambele fețe ale zidurilor portante longitudinale exterioare la nivelul parterului. Cămășuirea se va efectua începând de la cota superioară a soclului de fundație și până la cota parapetului ferestrelor. Armătura din cele două cămăși va fi legată prin străpungerea peretelui cu agrafe în număr minim de șase pe metru pătrat.

La interior, se vor executa lucrări ce vizeaza desfaceri de pereți neportanti si recompartimentari cu pereți ușori tip rigips.

Casa scării actuala, care este o anexa excentrica ce iese din volumul principal se va demola. Aceasta măsură este necesara pentru a crea un spațiu de legătură intre cele doua functiuni(camin+cantina) mai amplu.

Totodată prin eliminarea corpului excentric in totalitate inclusiv fundații ce prezentau la dezvelire tasari inegale se elimina masurile de consolidare create de camasuire de colt si injecții la fundații.

La demolare se va păstră integritatea barelor de armatura din plansee si din centuri, se vor îndoi si se vor ancora local in elementele de beton ce se pastreaza.

Nu se admite eliminarea de spaleti ale pereților de zidărie portanta sau execuția de goluri in aceștia fara consultarea expertului. Toate modificările de structura vor fi avizate de către expert si cuprinse intr-un proiect la faza DDE, verificat tehnic.

Lucrări de intervenție - Corp Cantina:

Clădirea parter - cantina nu are nicio defecțiune constatata la elementele componente ale structurii de rezistență. Aceasta are regim de înălțime parter si subsol parțial.

_    Lucrările la cantina vizeaza refunctionalizarea spațiului interior, fapt ce impune

f    executarea de goluri in pereții structurali de rezistenta, desfaceri de pereți nestructurali

si construirea de pereți noi.

Golurile in pereții portanti de zidărie se executa bordate de o rama din beton armat. Spaletii de zidărie dintre găurile succesive se vor camasui cu plase de armatura. Plasele din camasuire se vor încastra in ramele de beton armat din jurul golurilor. înainte de execuția golurilor, se va sprijini planseul peste parter, realizat din elemente prefabricate de suprafața.

Pentru mont-charge se va sparge local planseul de peste subsol.

Pereții de la subsol si tavanul de la subsol se vor trata de igrasie cu soluții specifice.

Alte lucrări:

Corpul de legătură dintre internat si cantina se va demola integral si se va reface conform soluției noi de arhitectura. Structura acestuia va fi realizata din grinzi de fundare, stâlpi, planseu pe grinzi de beton armat. închiderile se vor realiza din zidărie. Regimul de inaltime ramane parter.

;    Actualul corp al centralei termice se va desface integral si se va reface pe o

structura noua cu grinzi de fundare, stâlpi, planseu pe grinzi de beton armat si închideri din zidărie. Se va păstră regimul de inaltime parter.

Intrarea in internat si in cantina se va face dintr-un corp nou cu regim de inaltime P+2E in care va fi prinsa si scara de acces la etajele superioare. Corpul nou de scara se va realiza pe o structura din beton armat cu grinzi de fundare retrase de la corpurile adiacente, după care parterul si etajele se vor dezvolta in consola către acestea si către exterior. Se vor respecta rosturile minime impuse de normative intre clădirile învecinate. Suprastructura este realizata din cadre de beton armat: stâlpi, grinzi, plansee si scări monolite. închiderile se vor realiza din blocuri de zidărie.

Toate clădirile propuse (corpul de legătură, centrala termica si corpul nou de scara) vor respecta cotele de fundare ale corpurilor cu care se învecinează. La începerea lucrărilor, se vor face constatări ale cotelor de fundare real executate, deoarece sunt realizate la cote diferite si prezintă incertitudini. Diferentele de cote se vor prelua cu blocuri de beton simplu.

La toate etapele de lucru la fundații, este foarte important sa se aiba in vedere protejarea terenului de fundare împotriva umezirii, atat in timpul execuției cat si in

xr~L house    a i

1? CONSULT    X -L

timpul exploatării prin îndepărtarea apelor de suprafața si înlăturarea unor eventuale pierderi de apa din conducte.

In jurul tuturor construcțiilor se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție cu panta de min. 5% spre exterior, cu latimea de minim 1,00m.

Se vor întocmi procese verbale de verificare a cotei si a naturii terenului ce vor fi avizate de către inginerul geotehnician, conform programului de control al calitatii la faza DDE.

Materiale utilizate:

Betoane:    NE012-1/07: C20/25, Dmax=16mm

Dozaj minim de ciment: 260kg/mc Raport Apa/Ciment max: 0,55

Beton de egalizare: clasa minima C8/10

Otel:    PC 52 ~ rezistenta

OB37 - etrieri, montaj, repartiții.

3.2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate/reabilitate/reparate

Documentația tehnico-economica se va întocmi in conformitate cu legislația in vigoare:

HG 28/2008 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții

Ordinul 863/2008 - pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008

HG nr. 363/2010 - privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările si completările aduse de HG nr. 717/2010

Legea 10/1995 - privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare

Legea 50/1991 (republicata) - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

HG nr. 925/1995 - pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor

ARHITECTURA

Corp cantina:

Pentru a răspunde cerințelor de reabilitare, respectiv refunctionalizare a clădirii cantina, se propun o serie de lucrări de recompartimentare interioare. Acest lucru va necesita lucrări locale de consolidare structurala.

Se vor schimba finisajele interioare in raport cu funcțiunile spatiilor nou create (pardoseli, pereți si plafoane), noile compartimentări fiind realizate din zidărie BCA sau pereți ușori din gips-carton cu,vata minerala. Se vor executa plafoane false in toate spatiile (plafoane din gips-carton sau casetate).

Având in vedere ca la o data recenta au fost executate lucrări de modernizare ale tamplariei exterioare, nu se va interveni la aceasta (pe cat posibil).

Spatiile tehnice rezultate, cu funcțiuni specifice pentru activitatile de preparea mancarii vor fi echipate cu utilaje si dotările aferente (vezi lista dotări specifice anexata

xn_ HOUSE 1 O ^jQcONSULT

prezentei documentații). Pentru facilitarea aprovizionării cu materie prima, se va monta un montcharge către subsol.

Toate spatiile interioare vor fi echipate cu instalații noi (echipamente si trasee), din materiale modeme si rezistente la exploatare intensiva.

Exteriorul clădirii va fi termoreabilitat prin poiistiren expandat in grosime de 10 cm. Pe terasa se va aplica un termosistem in grosime de 10 cm si o hidroizolatie realizata cu ajutorul unor membrane impermeabile.

Corp cămin:

Din cauza ca actualul flux pietonal de acces se face necorespunzator, pe latura din spatele clădirii, propunem realizarea unui corp nou de clădire cu rol de acces si adapostire casa scării principale. Acest lucru se realizează prin desființarea scării principale actuale si realizarea unui corp nou. Acest lucru conduce la o refunctionalizare a Parterului prin realizarea unei Spălătorii noi (complet echipata), translatarea cabinei de paza si realizarea camerei tehnice pentru supravegherea video/server.

Zona de cazare propriu-zisa suferă doar refinisari (pardoseli noi din rășini epoxidice sau parchet de trafic intens; pereți de compartimentare din gips-carton; plafoane false in zonele de acces in camere). Prin repartitionarea interioara a unor spatii se vor obține la final 39 de camere si 2 apartamente cu cate 2 camere.

Propunem echiparea si mobilarea tuturor spatiilor de cazare conform cu cerințele si standardele moderne pentru a asigura un grad ridicat de confort si educare al tinerilor (vezi lista dotări specifice anexata prezentei documentații).

Nodul de circulație secundar va fi reechipat si introdus in exploatarea cotidiana. Acesta funcționează ca o cale suplimentara de evacuare în caz de necesitate.

Având in vedere ca la o data recenta au fost executate lucrări de modernizare ale tamplariei exterioare, nu se va interveni la aceasta (pe cat posibil).

Toate spatiile interioare vor fi echipate cu instalații noi (echipamente si trasee), din materiale modeme si rezistente la exploatare intensiva.

Exteriorul clădirii va fi termoreabilitat prin poiistiren expandat in grosime de 10 cm. Pe terasa se va aplica un termosistem in grosime de 10 cm si o hidroizolatie realizata cu ajutorul unor membrane impermeabile.

Cele doua clădiri vor fi deservite de o Centrala Termica nou propusa (pentru încălzirea apei menajere, cat si pentru furnizarea agentului termic pe perioada iernii), racirea spatiilor interioare fiind realizata cu ajutorul unui chiller amplasat in curtea din spatele Cadirii Cămin.

De asemenea, se vor efectua lucrări de resistematizare a zonelor adiacente celor doua corpuri pentru a facilita accesul elevilor inspre/dinspre clădiri. Se vor realiza astfel noi spatii verzi, alei moderne si spatii de recreere ale studenților.

Prin lucrările propuse se va realiza alinierea clădirilor la standardele de exploatare actuale in vigoare, oferind spatii moderne, echipate si finisate corespunzător. Se vor aplica prevederile tuturor normativelor in vigoare pentru clădirile de profil, punandu-se accentul pe siguranța in exploatare, gradul de confort si cerințele pentru protecția împotriva accidentelor/incendiului.

Lucrările de anvelopare ale clădirilor vor spori aspectul vizual si estetic existent prin introducerea unor elemente decorative noi, coloristica si volumetrie.

Consideram ca, prin amploarea si caracterul lucrărilor, luând in considerare faptul ca Liceul nu isi poate suspenda activitatea pe perioada modernizării, va fi nevoie de o etapizare a acestora pentru a nu afecta activitatile specifice ale unitatii.

BILANȚ SUPRAFEȚE SUBSOL

NR.

CRT.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

U.M.

1

CASA SCĂRII

10.7

mp

2

CIRCULAȚII

6.6

mp

3

DEPOZIT

9.6

mp

4

DEPOZIT

29.9

mp

5

DEPOZIT

26.7

mp

6

CANAL TEHNIC

53.3

mp

7

CAMERA TEHNICA

58.3

mp

8

CAMERA TEHNICA

28.2

mp

9

CASA SCĂRII

9.3

mp

TOTAL

232.6

mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

327.3

mp

SUPRAFAȚA UTILA

232.6

_

BILANȚ SUPRAFEȚE PARTER

NR.

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

U.M.

CORP CAZARE

1    WINDFANG

3.6

mp

2

WINDFANG

4.7

mp

3

CORIDOR

106.7

mp

4

CASA SCĂRII

13.8

mp

5

CASA SCĂRII

9.3

mp

6

SPĂLĂTORIE

40.9

mp

7

CAMERA GUNOI

5.6

mp

8

T.E.

1

mp

9

SPAȚIU TEHNIC

2

mp

10

CAMERA CAZARE

29.2

mp

11

CAMERA CAZARE

29.2

mp

12

CAMERA CAZARE

29.2

mp

13

CAMERA CAZARE

29.2

mp

14

CAMERA CAZARE

29.2

mp

15

CAMERA CAZARE

29.2

mp

16

CAMERA CAZARE

29.2

mp •

17

CAMERA CAZARE

29.2

mp

18

CAMERA CAZARE

29.2

mp

19

CAMERA CAZARE

29.2

mp

20

CAMERA CAZARE

29.2

mp

21

CAMERA CAZARE

29.2

mp

22

CAMERA CAZARE

29.2

mp

23

C. TERMICA

24.7

mp

CORP CANTINA

1

SALA DE MESE

138

mp

2

G.S. BĂIEȚI

10.6

mp

3

G.S. FETE

10.6

mp

4

BUCĂTĂRIE

62.2

mp

5

FRIGORIFER

5.5

mp

6

CIRCULAȚII

8.4

mp

7

RECEPȚIE MARFA

12.8

mp

8

BIROU

4.9

mp

9

VESTIAR

6.6

mp

TOTAL

851.5

mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

1028.4

mp

SUPRAFAȚA UTILA

851.5

mp

SUPRAFAȚA    PODEȘTE,

SCARI/RAMPE-EXTERIOR

58.1

mp

BILANȚ SUPRAFEȚE ETAJ CURENT

NR

DENUMIRE

SUPRAFAȚA

U.M.

CORP CAZARE

3

CORIDOR

80.2

mp

4

CASA SCĂRII

13.8

mp

5

CASA SCĂRII

11.7

mp

8

T.E.

1

mp

USCATORIE

17.1

mp

6

APARTAMENT

56.2

mp

10

CAMERA CAZARE

29.2

mp

11

CAMERA CAZARE

29.2

mp

12

CAMERA CAZARE

29.2

mp

13

CAMERA CAZARE

29.2

mp

14

CAMERA CAZARE

29.2

mp

15

CAMERA CAZARE

29.2

mp

16

CAMERA CAZARE

29.2

mp

17

CAMERA CAZARE

29.2

mp

18

CAMERA CAZARE

29.2

mp

19

CAMERA CAZARE

29.2

mp

20

CAMERA CAZARE

29.2

mp

21

CAMERA CAZARE

29.2

mp

22

CAMERA CAZARE

29.2

mp

TOTAL

559.6

mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

672

mp

SUPRAFAȚA UTILA

559.6

mp

SUPRAFAȚA BALCOANE

13.7

mp

sunt:

Sconstruita (Parter)

1.028,40 mp

din care

Scamin

722,80 mp

Scantina

305,60 mp

Sdesfasurata (Parter+2E)

2.372,40 mp

din care

Scamin

2.066,80 mp

Scantina

305,60 mp

Ssubsol tehnic

327,30 mp

din care

Scamin

210,30 mp

Scantina

117,00 mp

Așadar, suprafețele centralizate ale investiției (inclusiv corpurile nou propuse)


Încadrarea construcției:

Grad de rezistenta la foc: III

Categorie de pericol de incendiu: Risc mediu/mic de incendiu

Categoria de importanta a construcției « C », conform Regulamentului aprobat

Q    de HGRnr.766/1997.

Clasa de importanta « II » conf.Normativ P100-92 si conform Normativului P118-99.

INSTALAT!! SANITARE

Pentru realizarea condițiilor optime prin modernizarea instalațiilor sanitare interioare, s-au prevăzut următoarele lucrări: a. Instalații interioare de apă rece și apă caldă de consum

>    în subsol: înlocuirea totală a instalațiilor de alimentare cu apă rece potabilă și apă caldă de consum; acestea vor fi cu conducte și elemente de conducte (coturi, teuri, reducții) din polipropilena reticulata PP-R SDR 6 PN20 în montaj aparent, amplasate la partea superioară a subsolului.Conductele instalației de apa rece si calda se vor izola termic cu izolație de elastomeri tip ARMAFLEX , cu grosimea de 9 mm.

>    In coloane: înlocuirea totală a instalațiilor de alimentare cu apă rece potabilă și apă

/"■>    caldă de consum si adaugarea instalației de recirculare apa calda menajera; acestea

V -    vor fi cu conducte și elemente de conducte (coturi, teuri, reducții) din polipropilena

reticulata PP-R SDR 6 PN20 montaj îngropat in ghene.

La baza coloanelor de alimentare se vor prevedea robinete de închidere cu

v obturator sferic si robinete de goliere.

Fiecare racord, de apă rece și a.c.c. se va prevedea cu robinete de secționare

cu obturator sferic.

Susținerea conductelor în subsol se face cu suporți și brățări de susținere, asigurându-se portanța conductelor.

>    în camere: alimentarea cu apă potabilă și apă caldă de consum a punctelor de consum din interior, care au prevăzute următoarele obiecte sanitare:

-    camerele de dus: lavoar din porțelan sanitar 600mm, cu picior,echipat cu baterie stativă 01/2”, cada de dus cu baterie de perete 0 1/2" si perdeluta de protecție;

-    grupurile sanitare: lavoar din porțelan sanitar 400mm, cu picior,echipat cu baterie stativă 01/2 și vas de closet din porțelan sanitar cu rezervor îngropat;

In grupurile sanitare din camere toate țevile se vor monta îngropat in sapa/tencuiala după caz.

Pentru preluarea apelor de pe pardoseală în zonele unde există riscul unor scăpări de apă s-au prevăzut sifoane de pardoseală.

Dotarea cu armături și obiecte sanitare s-a realizat în conformitate cu prevederile temei de proiectare ,STAS 1504 si Normativul I9.

-Spălătorie la parter complet echipata:-3 mașini de spalat de min 20kg/buc.

-camera gunoi - lavoar din porțelan sanitar 400mm, cu picior.echipat cu baterie stativă 01/2

b.    Alimentarea cu apă potabilă si apa calda

Alimentarea cu apa potabila de consum se face printr-un branșament existent de la rețeaua de apa potabila din zona realizat cu țeava PEID D.63mm.

Sursa de apă potabilă trebuie să îndeplinească condițiile de potabilitate a apei, conform reglamentarilor in vigoare.

Alimentarea cu apa calda menajera

Prepararea apei calde de consum apă caldă de consum se face cu ajutorul centralei termice propuse prin intermediul schimbătorului de căldură in placi si a rezervorului de acumulare cu capacitatea de 1000 litri si, alternativ, de la panourile solare. Apa calda menajera astfel preparată se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa în paralel cu cele de apă rece.

Alimentarea cu apa rece a centralei si a schimbătorului de căldură se face din branșamentul existent al căminului prin intermediul rezervorului de acumulare apa rece cu membrana si a pompei de apa rece.

c.    Canalizarea apelor:

Canalizarea debitelor captate de la coloanele de scurgere ape uzate menejere se face la rețeaua de distribuție principală de canalizare ape uzate menajere -colectoare principale orizontale, care vor fi amplasate în subsol, în montaj aparent la partea superioară / inferioară a acestuia.

în băi, captarea și evacuarea debitelor uzate menajere se face prin intermediul sifoanelor de pardoseală (băi), a conductelor de canalizare - legături și coloane Dn40

-    Dn110, racordate la rețeaua de canalizare ape uzate menajere din subsol.

Montarea conductelor interioare se va face cu pantă corespunzătoare diametrului acestora, i = 0,035 - 0,020 (3,5%, respectiv 2%) spre coloane.

Pentru asigurarea intervențiilor în timpul exploatării, coloanele de canalizare s-au prevăzut cu piese de curățire Dn110 amplasate la nivelul fiecărui etaj.

Rețeaua interioară de canalizare menajeră este racordată la rețeaua de canalizare menejeră publică - exterioară, respectiv cămin canalizare existent.

Coloanele de canalizare vor fi racordate la colectorul principal Dn 110-Dn250 poziționat pe toata lungimea holului principal al subsolului conform planșelor.

Instalație de canalizare a apelor menajere de la cantina si spălătorii se va face în sistem separativ si evacuare la rețeaua de canalizare.

Pentru cantina s-au prevăzut separatoare de grăsimi montate in exterior.

Susținerea conductelor de scurgere din PP-B Dn50 și PP-B 110 (de la băi) se face cu suporți și brățări de susținere, asigurându-se portanța conductelor. Se va avea în vedere și utilizarea suporților existenți (unde este posibil, după verificarea acestora

-    mod de prindere, rezistență).

Trecerea conductelor de scurgere prin pereți / planșee se face cu ajutorul tuburilor de protecție, iar efectuarea golului pentru conducte se va face doar prin carotare

Pentru o bună evacuare a debitelor uzate menajere, se va acorda o atenție deosebită pantelor conductelor de scurgere și a colectoarelor orizontale, care va fi funcție de diametrele conductelor (ex. Dn50, imin=3,5%„ pentru Dn110, imin=2%,).

Instalata de canalizare a apelor menajere s-a prevăzut a se realiza din conducte de PP tip B.

Legăturile la coloanele de canalizare menajere se vor monta îngropat aparent la tavanul etajului inferior si/sau în pardoseală cu panta spre coloane conform STAS 1795.

Pe coloane și pe conductele de colectare orizontală, după fiecare ramificație sau cot s-au prevăzut piese de curățire.

Pe orizontală, trecerile de la un diametru mai mare la un diametru mai mic, se realizează cu piese de reducție asimetrice, păstrându-se generatoarea superioară în aliniament, pentru a nu favoriza întoarcerea curentului de fluid în direcția opusă scurgerii.

La execuție se vor respecta prevederile ghidului GP 043/2001 și prevederile suplimentare recomandate de furnizorul de materiale.

Măsurile de protecție, siguranță și igiena muncii sunt prezentate în prezentul caiet de sarcini la punctul.

Instrucțiunile privind exploatarea instalațiilor realizate din PP-R sunt prezentate de asemenea în prezentul caiet de sarcini.

Pentru o bună exploatare a insatalației de canalizare menajere, s-au prevăzut pe colectoarele principale piese de curățire Dn110.

Evacuarea apelor pluviale: de la gurile de scurgere de pe terasa la coloanele de scurgere PP sau similar - Dn110, se face la căminele exterioare de canalizare existente în subsol, prin intermediul colectorului orizontal amplasat la partea superioara a subsolului.

> Rețele exterioare

Apele menajere colectate in rețeaua exterioara vor fi canalizate către rețeaua de canalizare stradala existenta.

S-a prevăzut a se reface racordurile de canalizare de la rețeaua din incinta pana la căminul de racord la reteua stradala ,realizate din țeava PVC-KG -KG Dn250 Sn4, conform planului de situație.

Adâncimea de pozare a conductelor este variabilă. Conductele de canalizare se va executa din tuburi tip PVC-KG - pentru canalizări exterioare, cu îmbinare uscată.

Pentru pozarea conductelor de canalizare în tranșee se va realiza un pat de pozare din nisip cu o grosime de 15 cm, se pozează tubul și se va umple tranșeea conform detaliilor de pozare tub cu pământ sănătos, compactarea facindu - se manual pana la nivelul stratului rutier. Este interzis ca racordurile sa se pozeze pe teren de umplutura.

Compactarea umpluturilor se va face manual in straturi de 20 cm grosime, în lungul conductei, la intersecția tronsoanelor precum si la schimbările de

direcție s-au prevăzut cămine de vizitare .Căminele de vizitare sunt proiectate și se vor executa conform STAS 2448/82. Acestea se vor executa concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, din aval spre amonte.

Lucrările de trasare se vor efectua conform recomandărilor normativului C85-73. Se vor materializa reperele de trasare, iar proiectantul va executa trasarea lucrărilor.

La executarea săpăturilor, pământul rezultat se va depozita temporar pe o singură parte a tranșeei, urmând ca acest pământ să fie încărcat in autobasculante și transportat in depozit intermediar, indicat de beneficiar. La executarea săpăturilor se vor avea in vederea prevederilor normativului C 169-88.

După executarea săpăturilor și verificarea pantei longitudinale a șanțului, se executa patul de pozare, din nisip sort 0-3 mm, strat cu grosimea 15 cm. Asamblarea conductei se face la poziție, în șanț, după aprovizionarea întregii tubulaturi. Este absolut necesara verificarea calității îmbinărilor. îmbinarea tuburilor se face utilizând un lubrifiant special, livrat odată cu tuburile.

încercarea hidraulică va fi făcută pe tronsoane de 50 m lungime (între două cămine consecutive ), la secțiune plină. Trebuie menționat că nu se admit probe de presiune pneumatice. Se considera că îmbinările sunt corecte dacă pe parcursul unei ore, nivelul scade cu maximum 1 % din valoarea sa inițială.

Umplerea tranșeei se executa în două etape: una după asamblarea conductei și alta după proba de etanșeitate.

Umplerea tranșeei după pozarea conductei se face din nisip sort 0-3 mm, in straturi succesive de 15 cm grosime, compactate cu mai de mană, pe o înălțime de 70% cm din diametrul conductei. Se continuă umplutura și compactarea manuală cu pământ rezultat din săpătura (transportul din depozitul intermediar) pană la înălțimea de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. După efectuarea compactărilor manuale, pe tot traseul conductei se pozează grila de semnalizare-avertizare (de culoare maro), cu fir de inox.

Hidranti interiori

Conform "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a . Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013" necesită hidranți interiori.

Qi = 1x2.1 l/s (conform anexa nr. 3).

Timpul teoretic de funcționare a instalației interioare conform "Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a ll-a . Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013" pct.4.35-d este ti = 10 minute.

Hidrantii interiori se pot monta aparent sau îngropat , marcându-se conform STAS 297/1.

Hidrantii interiori vor fi echipați cu furtun plat de 20 m lungime.Țeava de refulare universală trebuie prevăzută cu robinet de închidere a alimentării cu apă . Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau alt tip de deschidere lentă .

Cutiile hidrantilor interiori trebuie prevăzute cu usă . Ușile cutiilor trebuie să se deschidă cu minim 170° pentru a permite furtunului să fie mișcat liber in toate direcțiile

Pentru asigurarea acestei necesitați a fost prevăzută o gospodărie de apa compusa din rezerva de apa cu capacitatea de 120mc si grup pompare Q=10l/s h=80mca.

Rețeaua de hidranti interiori se va lega la rețeaua de hidranti exteriori.

Hidranti exteriori

In concordanta cu art. 6 si anexa nr.7 din P118/2-2013 s - au prevăzut instalații de hidranți exteriori după cum urmează:-s-a prevăzut o rețea de hidranti cu 1 jet in funcțiune simultana si un debit de calcul de 10 l/s,

-o rețea inelara realizata din țeava PEID Dn110mm, PE80 SDR 11 Pn10

-opt hidranti exteriori supraterani cu 2 racorduri de tip B+1A

Rezerva intangibila de incendiu este pastrata in rezervorul de incendiu cu capacitatea de 120mc amplasat suprateran, conform plan situație.

In conformitate cu cerințele P118/2-2013, hidrantii exteriori vor fi de tip suprateran (STAS 695) cu Dn. 80 mm., iar conductele de distribuție care alimentează hidrantii de incendiu exteriori, vor avea diametrul de 110 mm.

Aceștia vor fi dotați cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, țevi de refulare etc.), astfel incit sa se asigure paramerii de calcul, debitul de apa si presiunea pentru intervenția la nivelul cel mai înalt, conform prevederilor P118/2-2013.

Accesoriile de intervenție se vor păstră in panouri PSI (pichete) montate langa clădire sau intr - o încăpere separata din spațiul tehnic. Se vor prevedea cate un panou PSI la 5000 metri patrati de incinta.

Rezerva de apa este compusa din doua rezervoare din poliesteri armați cu fibră de sticlă fiecare cu capacitatea de 60mc .

Presiunea necesara in instalație este asigurata de un grup de pompare Q=10l/s, H=80mCA compus din: pompa activa si pompa de rezerva, pompa pilot, armaturi si elementele de automatizare.

Pompele intra in funcțiune automat, funcție de presiunea din instalație si este oprit numai manual din statia de pompe. Comanda pompelor se va face si manual.

S-a prevăzut semnalizarea acustica si optica a nivelului rezervei de incendiu.

Alimentarea cu apa a rezervei de incendiu se va face de la branșamentul de apa propus cu țeava PEID Dn63mm, PE80 SDR 11 Pn10.

Lucrările de săpătură pentru șanțuri si cămine se vor executa manual, din aval spre amonte (de la colector spre clădire), cu sprijinirea malurilor. Astuparea sântului cu pamant se va face lasand libera zona îmbinării tuburilor.

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de distribuție STAS 8591/97 - Amplasarea in localitati a rețelelor subterane.

Conducta din polietilena, sa va monta pe un pat de nisip de 10 cm, la adâncimea de 1.1 m, fiind mai mare decât adâncimea de îngheț specifica zonei.

INSTALAȚII ELECTRICE

Având în vedere specificul obiectivului s-au prevăzut următoarele sisteme de iluminat specifice:

In funcție de destinație, nivel de iluminare si grad de protecție, s-a propus echiparea cu următoarele tipuri de corpuri de iluminat, aparataj de comutație, tuburi de protecție si conductoare:

Camere

-    corpuri de iluminat pentru tip FIDI cu led-urî-în holuri;

-    corpuri de iluminat pentru tip FIDI cu led-uri in camere ;

-    corpuri de iluminat pentru tip AB cu led, in grupuri sanitare;

-    corpuri de iluminat tip FIPAD 05 T5, dispersor PMMA 2x28W in spatiile tehnice

, iluminarea exterioara si iluminat subsol;

-    prize ST cu contact de protecție, 220V/16A;

-    întrerupătoare si comutatoare ST in construcție normala, 10A;

-    tuburi izolante IPEY pentru montaj îngropat in tencuiala, pardoseli, planșee;

-    cabluri CYY-F 3x1,5mmp;3x 2,5 mmp pentru circuitele de iluminat, respectiv cele de prize monofazate;

-    cabluri CYY-F 3x4mmp pentru coloanele de alimentare ale tablourilor electrice din camere.

-    cabluri CYY-F 3x6mmp pentru coloanele de alimentare ale tablourilor electrice din oficii si spălătorii.

S-a prevăzut realizarea nivelelor de iluminare de 754-200 Ix, funcție de destinația încăperilor, astfel:

-    camera, hol, bucătărie, casa scării Emed.= 150lx;

-    grup sanitar Emed = 75lx.

Amplasarea aparatelor de iluminat se va face pe baza planurilor având în vedere structura clădirii și amplasarea obiectelor sanitare pentru a realiza trasee de circuite cât mai scurte și nivelul maxim de iluminare.

Acționarea iluminatului se face prin intermediul întrerupătoarele amplasate în locuri accesibile.

Instalații de prize - cu contact de protecție, alimentate la tensiunea de 220V si 380/400V in spatiile tehnice

Montarea prizelor se face la o înălțime de cca. h= 0,25m, față de pardoseala camerelor de locuit si 1.20m fata de pardoseala in spatiile tehnice si 0.3m fata de blatui de lucru in cantina.

Coloana pentru alimentarea tabloului mont-charge-ului este racordată înaintea întrerupătorului general al tabloului general.

Pentru iluminatul puțului mont-charge-ului s-a prevăzut un corp de iluminat tip CISA racordat la instalația de iluminat de siguranța a clădirii.

Motoarele electrice se amplasează avându-se în vedere asigurarea spațiului necesar pentru verificări, întreținere și reparații.

Iluminat exterior

Pentru iluminatul exterior de prevăd corpuri de iluminat montate pe perete, lângă ușile de acces, acționate cu detectoare de proximitate si senzor crepusculari iar in incinta cu stâlpi de iluminat si corpuri cu led-uri.

Securitate la incendiu

S-a adoptat alimentarea dublă dinaintea întrerupătorului general al tabloului general si din grup electrogen cu puterea de 20 kVA deoarece :

Sunt prevăzute instalații de stins incendiu, instalații de desfumare si instalații de detecție si avertizare incendii.

Iluminatul de securitate

S-au proiectat următoarele tipuri de iluminat de securitate conform 17/2011 după cum urmeaza:

1.    iluminat pentru continuarea lucrului;

S-a prevăzut iluminat de securitate pentru continuarea lucrului in următoarele incaperii;

-camera portar/camera centralei de semnalizare si avertizare incendiii

-camera server

-camera statiei de pompare/ grup pompare incendiu

2.    iluminat pentru intervenții în zonele de risc;

S-a prevăzut iluminat de securitate pentru intervenții în zonele de risc in următoarele zone;

-camera portar/camera centralei de semnalizare si avertizare incendiii

-camera statiei de pompare /grup pompare incendiu

3.    iluminat pentru evacuarea din clădire;

Aplasarea corpurilor de evacuare se va face după cum urmeaza:

b)    max.2m de scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

c)    max.2m de orice altă schimbare de nivel:

d)    la fiecare ușă de ieșire destinată la fi folosită în caz de urgență;

e)    la panourile de semnalizare de securitate;

f)    Ia fiecare schimbare de direcție;

g)    în exteriorul și lângă max.2m de fiecare ieșire din clădire

h)    max.2m de fiecare post de prim ajutor;

i)    max.2m de fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului și fiecare punct de alarmă


Iluminatul de siguranța de evacuare se va realiza conform normativului 17-11 art.7.23. cu tip de punere in funcțiune de 0.5-5sec, cu corpuri de iluminat tip luminobloc, prevăzute cu dispozitive de comutare automata pe acumulatorul propriu timp de funcționare min. 2 ore , amplasate astfel incit sa indice traseul de urmat,.

Circuitele de-iluminat de siguranța se vor dispune pe trasee diferite de cele de iluminat normal sau distanțate la cel puțin 10cm fata de traseele acestora .

Corpurile pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare s-au repartizat pe mai multe circuite pe tabloul de iluminat de siguranța TVITAL alimentat dinaintea întrerupătorului general al TG .

Corpurile de iluminat de siguranța pentru evacuare s-au ales din gama omologata, existenta pe piața - CISA prevăzute cu leduri de tip CI SA MARTE M LED si/sau CISA 02 M LED TEMPORA.

Corpurile tip CISA s-au prevăzut pe caile de evacuare (holuri, coridor) si deasupra ușilor de evacuare. In funcție de locul de amplasare, corpurile de iluminat de siguranța tip CISA vor fi inscripționate cu autocolantele specific

4.    Iluminat de securitate pentru marcarea hîdranților.

Iluminat de securitate pentru marcarea hîdranților se va realiza conform normativului 17-11 art.7.23.11 cu tip de punere in funcțiune de 0.5-5sec, cu corpuri de iluminat tip luminobloc, prevăzute cu dispozitive de comutare automata pe acumulatorul propriu timp de funcționare min. 2 ore , amplasate deasupra cutiilor de hidranti la aprox 30 cm deasupra cutii de hidranti.

Circuitele de iluminat de siguranța se vor dispune pe trasee diferite de cele de iluminat normal sau distanțate la cel puțin 10cm fata de traseele acestora .

Corpurile pentru iluminatul de siguranța pentru evacuare s-au repartizat pe mai multe circuite pe tabloul de iluminat de siguranța TVITAL alimentat dinaintea întrerupătorului general al TG .

Corpurile de iluminat de siguranța pentru evacuare s-au ales din gama omologata, existenta pe piața - CISA prevăzute cu leduri de tip CISA MARTE M LED si/sau CISA 02 M LED TEMPORA.

Circuitele electrice de iluminat de siguranța vor fi realizate cu cablu tip NHXH E90 FE180, protejate in tuburi de protecție tip IPEY unde nu exista pat de cablu, aparent in tavanul fals si in pereți falși.

Centrala pentru detectare, semnalizare si alarmare incendiu.

Aceasta se amplaseaza în spatiul-„cabina poarta”, care are personal permanent de supraveghere. Aceasta a fost alimentata din calea de baza, prin coloana proprie, racordata în tabloul electric general, înaintea întrerupătorului general.

Sursa inclusă este dimensionata pentru durata normata de 48 ore și apoi asigură necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

Centrala pentru detectare, semnalizare si alarmare incendiu va asigura și: a-Comanda sistemului de evacuare a fumului, astfel:

-    automat, prin detectoare de fum plasate în compartimentele din clădiri, expuse riscului de incendiu,

-    si manual, prin butoane de la distanță,

In putui liflului se va prevedea iluminat pentru intervenții în zonele de risc cu corpuri cu led de tipul CISA MARTE M LED.

Toți receptorii aferenți acestei cerințe esențiale obligatorii vor fi alimentați de ia sistemul de alimentare cu energie electrică pentru servicii de securitate.

Sistemul de alimentare electrică pentru serviciile de securitate este constituit din:

-    Sursa de baza, prevăzută în Avizul de racordare;

-    Sursa de securitate pentru grup electrogen 20kVA.

Instalații de protecție:

Sistemul de protecție împotriva șocurilor electrice este legarea la nul, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-S, până la originea instalației.

a) conductorul de protecție PE (utilizat în fiecare tip de schemă de legare la pământ TN,) trebuie să aibă o secțiune de cel puțin 10mmp cupru.

Deoarece s-a considerat ca numai prin legarea la nul nu este sigură protecția împotriva atingerilor indirecte s-a adoptat ca mijloc complementar protecția automata cu DDR in cascadă au valori ce asigura acționarea selectivă.

Vor fi luate măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice conform Normativului I 7 - 2011 , utilizându-se schema de legare la pământ de tip TN-S.

Prizele de pământ vor fi naturale si artificiale, amplasate de o parte și de alta a clădirii și vor avea rezistența de dispersie de maxim 1 ohm. Conductorul de protecție PE de legătură dintre priza de pământ și tablouri va fi executat din platbandă Ol - Zn 25 x 4 mm .

Conform normativului I 7 - 2011, 2 se vor prevedea următoarele măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice:

-    protecție prin întreruperea automată a alimentării realizată prin prevederea pe fiecare circuit a unui disjunctor diferențial cu I def = 30 mA pentru curentul nominal de sarcină;

în fiecare tablou de distribuție conductorul de protecție PE se va lega la conductorul de egalizare de potențial.

Accesul la tabloul și echipamentele electrice pentru revizii și înlocuirea elementelor defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de protecția muncii, după scoaterea instalației de sub tensiune și verificarea lipsei de tensiune.

Protecție la supratensiuni atmosferice

Conform “NP 17-2011, pe baze metodologiei de stabilire a necesității prevederii unei IPT și alegerea nivelului de protecție au rezultat ca fiind necesare instalații de nivel I de protecție.

Protecție la supratensiuni atmosferice

Conform “NP 17-2011, pe baze metodologiei de stabilire a necesității prevederii unei IPT și alegerea nivelului de protecție au rezultat ca fiind necesare instalații de nivel I de protecție.

Atmosferice directe, realizată cu IPT exterioară. IPTE este realizat cu:

-dispozitiv de captare tip PDA Rp=70m si tije de captare cu inaltimea de 5m -conductoare de coborâre din OL Zn 25x4 mm;

-piese de separație, montate la h = 2,00m, pentru posibilitatea separării instalației de pe obiectiv de instalația de legare la pământ în scopul măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pământ.

Coborârile instalației de paratrăsnet se vor proteja până la inaltimea de 1,8 metri cu profile metalice de protecție; corespunzător nivelului de protecție necesar, respectiv l normal. La bara de egalizare a potențialelor s-au legat toate elementele metalice aflate în contact cu solul,.

ohm.


Valoarea rezistentei prizei de legare la pamant trebuie sa fie mai mica de 1

Priza de pamant artificiala înconjoară clădirea la o distanta de 1,5 m de fundația acesteia .

Protejarea coșului de fum ai centralei termice se va face cu tija de captare cu inaltimea tijei de 5 m, tija de captare se va lega la rețeaua de captare.

Priza de pamant

Daca prin măsurători rezistenta de dipersie nu este mai mica de1O. se va completa prin electrozi verticali.

în flecare tablou de distribuție conductorul de protecție trebuie conectat la bara legăturilor echipotențiale.

Părțile metalice ale tablourilor electrice, electromotoarelor si carcaselor utilajelor, vor fi racordate necondiționat la centura interioara de protecție OL Zn 25x4mm, respectiv la priza de pamant exterioara (electrozi si platbanda din OL Zn).

Instalația de protecție se compune din platbanda OL Zn 25x4mm racordata la priza de pamant exterioara prin intermediul pieselor de separație, la care vor fi racordate toate elementele metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune.

Priză de pământ realizată cu electrozi verticali din țeavă OLZn 021/2”, l=3.0m, g=3,5mm, acoperire 0,8m, interconectați cu bandă OLZn 40x4.

Protecția la incendiu

Pentru diminuarea riscului de incendiu, tablourile de distribuție principale vor fi echipate cu un dispozitiv PACD cu protecție la curent diferențial rezidual (DDR) cu curentul nominal de funcționare de 300 mA, conform prevederilor din Normativul I 7 -2011. De asemenea, cablurile utilizate pozate aparent vor fi de tip CYY-f cu întârziere mărită la propagarea focului.

Circuitele electrice pozate pe suport combustibil vor fi protejate cu tuburi metalice.

ALIMENTAREA CU ENERGIE

Stabilirea puterii electrice s-a realizat pe baza consumurilor electrice ale echipamentelor si utilajelor (puse la dispoziție de către Beneficiar), de consumul electric necesar pentru iluminatului interior si exterior, precum si de dotările echipamentelor si utilajelor care sunt prevăzute in proiect.

Receptoarele de energie electrica constau din: echipamente tehnologice , iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura de birou , ventilatoare.

Alimentarea cu energie electrică pentru receptorii generali se va face de la firida de branșament existenta in condițiile cerute de furnizorul de energie electrica cu solicitare de maririre de putere .

Alimentarea cu energie electrica a instalațiilor electrice proiectate se face printr-un racord trifazat de 400V/50Hz,

Din TG-tabloul general se alimentează cu energie electrica tablourile electrice de distribuție secundare.

Alimentarea circuitelor de iluminat și prize din fiecare camera se face din tabloul electric local amplasat în fiecare spațiu de cazare, conform planurilor.


Alimentarea tablourilor locale se face din tablourile de distribuție secundare amplasate pe holuri, câte o firida pe fiecare nivel, în care sunt montate contoare de energie elecrica monofazate pentru fiecare tablou secundar.

Limita instalației de iluminat și prize pentru fiecare scară: este tabloul electric general TG.

Alimentarea electrica a receptorilor vitali se face pe 2 cai de alimentare : prima alimentare este dinaintea tabloului general TG in cablu tip CYAbY/ NHXH E90 FE180, respectiv cea de-a doua alimentare este reprezentata de grupul electrigen diesel complet echipat si automatizat. Grupul electrogen cu capacitatea de 20kVA complet echipat ( cu AAR ), fiind un grup electrogen carcasat si insonorizat pentru montaj EXTERIOR-conform planului de sitiuatie;ln furnitura grupului trebuie sa fie inclus si rezervorul de combustibil care trebuie sa asigure o autonomie de cel puțin 8 h .

INSTALAȚII TERMICE

La proiectarea instalațiilor interioare s-au respectat prevederile normativului I 13-2002 /'Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală" încât să corespundă calitativ cel puțin nivelurilor minime de performanță referitoare la următoarele exigențe esențiale:

-rezistență și stabilitate la solicitări statice și dinamice;

-siguranță în exploatare, inclusiv protecție la arsuri, explozii;

-siguranță la foc;

-sănătatea oamenilor și protecția mediului;

-izolație hidrofugă, etanșeitate, izolație termică;'

-protecția împotriva zgomotului.

Necesarul de căldură a fost calculat conform SR 1907/97/1,2,3.

Necesarul de căldură

Necesarul de căldură al clădirii, s-a calculat în conformitate cu prevederile SR 1907/1 si 2.

Q = Qt x (1 + _A/100) + Qi (W)

Unde Qt este fluxul termic cedat prin transmisie,corespunzătoare diferenței de temperatura între

jTL house q c A f ? CONSULT L*

interiorul si exteriorul elementelor de construcții care delimitează încăperea.

Qi este sarcina termica pentru încălzirea aerului rece pătruns în interior, de la temperatura exterioara la temperatura interioara.

A este suma adaosurilor afectate fluxului termic cedat prin transmisie.

Temperaturile interioare luate in calcul sunt următoarele:

-grupuri sanitare cu dusuri    22°C

-camere    20°C

-holuri    18°C

-spatii tehnice si subsol    15°C

-oficii si bucătării    18°C

S-au prevăzut următoarele lucrări de modernizare a instalației de încălzire: refacerea totală a instalației de distribuției din demisolul ; înlocuirea corpurilor statice cu radiatoare din otel cu fata plana pentru

camere și oficii tip - si radiatoare din otel tip port prosop în băi/grupuri sanitare;

înlocuirea conductelor și a elementelor de conducte aferente - legături

corpuri de încălzire;

Instalația interioara

Având în vedere destinația și configurația obiectivului, s-a realizat o distribuție ramificată, cu plecare din centrala termică amplasata in corpul comun al cantinei.

Distribuția de la nivelul demisolului va fi de tip bitubulara ramnificata superioara, montata la tavanul demisolului conform planurilor.

Distribuția ia nivelul subsolului a coloanelor si a țevilor de legătură se va realiza din țeava de otel pentru instalații de încălzire (țeava neagra trasa) Pe conductele de distribuție prevăzându-se armături de sectorizare și golire pe fiecare ramură pentru a se asigura posibilitatea închiderii, golirii totale sau parțiale a instalației.

Instalația de încălzire se compune din:

a)    conducte de distribuție principale - țeavă neagra din otel

b)    coloane de distribuție țeavă neagra din otel

c)    conducte de legătura la corpurile de încălzire sunt din țeavă neagra din otel.;

d)    armături montate în locuri accesibile:

-    robinet dublu reglaj 01/2, Pn10, montat pe fiecare radiator;

-    robinet de retur montat pe fiecare radiator 01/2, Pn10;

-    robinet de secționare, închidere, cu sferă, 01” -s- 02”, Pn10, montate pe ramurile de distribuție principale

-    robinete de golire - cu sferă, cu dop și portfurtun 03/4, Pn10, in punctele de cota minima;

-    robineți de aerisire - dezaerator manual 1/2”, montat pe fiecare corp;

-    dezaeratoarele automate VA se vor monta la căpătui superior ai coloanelor;

Pentru obținerea unei eficiențe maxime, noile radiatoarele se vor amplasa în zona spațiilor vitrate.

Agentul termic utilizat este apa caldă T / R = +90°C/+70°C, preluat din centrala termica existenta.

Instalația de încălzire pentru tronsonul A, se compune din:

Susținerea conductelor se face cu suporți și brățări de susținere, asigurând u-se portanța conductelor.

Racordarea corpurilor la instalație din fiecare încăpere se face astfel încât circulația agentului termic să se facă de sus în jos și în diagonală.

Trecerea conductelor (tur, retur) prin pereți / planșee se face prin goluri, treceri existente în demisol și prin intermediul pieselor de protecție pentru planșeele de la fiecare nivel, pentru a permite o bună dilatare a conductelor.

Pentru o bună circulație a agentului termic, se va acorda o atenție deosebită pantei conductelor de distribuție, care va fi min. 3%0 spre sursa.

Energia termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum (a.c.c.) se va obține după cum urmeaza :3 cazane funcționând cu combustibil gazos, in condensatie având fiecare o putere termică Pnom=120kW pentru încălzire si preparare acc;

Spațiul in care se vor monta cazanele va respecta prevederile din Normelor tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” aprobate cu Ord.58 / 2004 al Ministerului Economiei și Comerțului - art.8.1-8.6.

Pentru prepararea apei calde menajere se va monta un schimbător de căldură in placi si un accumulator de apa calda cu capacitatea de 1000 litri.

Distribuția agentului termic - apă caldă cu parametrii de temperatură 60/40°C -s-a prevăzut a se realiza printr-o instalație cu distribuție inferioară, tip ramificat, cu circulație forțată și în sistem bitubular. Conductele pentru transportul agentului termic vor fi realizate din țeavă de otel neagra.

Aerisirea instalației interioare de încălzire va fi asigurată prin ventilele de aerisire de pe fiecare corp de încălzire, precum și prin dispozitivele automate de aerisire montate pe capetele de coloane.

Golirea instalației interioare de încălzire este prevăzută a se realiza în spațiul centralei termice, la sifonul de pardoseală <j> 110 mm, dar sunt prevăzute armături de golire locală la fiecare corp de încălzire (prin robinetul de retur). De asemenea, se poate realiza golirea instalației cu un furtun care se va racorda de grupul de golire de la distribuitorul-colector de agent termic.

Expansiunea apei din instalația interioară de încălzire va fi preluată prin vasele de expansiune care va asigura și va menține presiunea.

Circulația agentului termic s-a prevăzut a se realiza prin pompare, cu pompe de circulație in-linie pentru fiecare circuit in parte.

Instalațiile interioare de încălzire se vor executa de către personal autorizat, calificat, cu respectarea prescripțiilor din normativul 113/2002 si P118, precum și cele din normele de tehnica securității și protecției muncii cuprinse în actele normative în vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucrări în parte. încercarea și recepționarea instalațiilor interioare de încălzire centrală se va face în conformitate cu prevederile normativului 113/2002.

în situația în care beneficiarul va procura alte materiale și echipamente sau apar unele neconcordanțe între situația prezentată în proiect și cea de pe teren, se va solicita asistența proiectantului de specialitate.

în funcție de tehnologia aleasă, executantul are obligativitatea de a întocmi proiectul de montaj care să cuprindă toate elementele, tipuri de conducte, fitinguri de îmbinare, cote de montaj sau să solicite asistență tehnică proiectantului.

Echiparea centralelor termice

Centrala termica va fi amplasata în încăperea special amenajata la parterul clădirii, în care se vor monta utilajele și echipamentele termoenergetice, alese conform prescripțiilor tehnice in vigoare, pe baza ofertelor furnizorilor, după cum urmează:

-3 cazane pentru prepararea agentului termic apă caldă, vor asigura o putere termică P = 120kW fiecare - elemente de siguranță ale instalației:

-1 vas de expansiune tip închis cazane agent termic pentru încălzire

-    6 supape de siguranță cate doua pe fiecare cazan de 1 1/4” 3bar - pompe tip." in - line"

-    pompe circulație agent termic cazane;

-    pompa circulație agent termic încălzire

-    pompa pt circuitul de preparare acc

-    schimbător de căldură in placi preparare acm

-    accumulatorapa calda menajere lOOOlitri;

-    vas de expansiune tip închis de 801 pt boiler

-    statie dedurizare apa adaos;

-    separator impurități - retur instalație + filtru de impurități - racord Ap ;

-    armături cu sferă (de secționare - reglare) manuale, armături clapetă de reținere, armături de golire;

-.aparate de măsură și control - termostate, termometre și manometre Evacuarea gazelor de ardere de la cazane si aportul de aer pt ardere se va

face prin coșurile de fum cu care sunt dotate cazanele.

CURENTI SLABI

Ca urmare a dimensiunilor si complexității obiectivului, pe lingă masurile generale de protecție (hidranti, stingatoare portabile, rezerva de apa, etc.) si masurile constructive de protecție, se impun masuri speciale de protecție reprezentate prin execuția unui sistem de detecție si semnalizare a incendiilor care sa sesizeze si sa alerteze in timp util personalul instruit pentru intervenție. Tinind seama de numărul si dispunerea elementelor de detecție si semnalizare a începutului de incendiu, singura soluție tehnica viabila este realizarea unui sistem adresabil, care sa permită aflarea cu exactitate a locului unde a aparut pericolul declanșării unui incendiu.

A fost prevăzută o centrala de alarmare adresabila amplasata la parter in spațiul „PAZA”.

Semnalizarea acustica se va asigura prin sirene adresabile amplasate pe fiecare nivel, care au 2 funcțiuni:

semnalizează local, fiecare in parte, zona in care a aparut un focar de incendiu, pentru alertarea personalului de pe nivelul respectiv; alerta generala (suna toate sirenele odata) atunci când de la punctul de paza s-a dat comanda de evacuare.

Cele 2 tipuri de semnalizări se realizează pe tonuri diferite pentru ca utilizatorul sa poata fi informat de ce natura este alarma. In obiectiv se afla in permanenta persoane care pot acționa in cazul apariției unui început de incendiu.

AMPLASAMENT

Centrala de alarmare este amplasata in spațiul rezervat la parter-„PAZA” se va prevedea si un repetor de semnal in cantina.

Elementele de detecție (detectoare de fum optice si detectoare de temperatura adresabile, detectoare de fum cu infrarosu) sunt amplasate in toate 'încăperile si spatiile unde se impune existenta acestora. Ele se vor monta pe tavanul încăperilor sau pe tavanul fals si in tavanul fals in holuri la o distanta de cel puțin 0,5 m fata de pereți sau elemente constructive.

Elementele de comanda manuala a sistemului (butoane de incendiu adresabile) vor fi amplasate la 1,4 m de la pardoseala, pe scările de evacuare in caz de incendiu si pe holuri, astfel incat distanța dintre ele sa nu fie mai mare de 30m.

Elementele de semnalizare acustica (sonerii adresabile) se vor amplasa pe fiecare culuar si nivel al clădirii.

Sirena externa cu flash va fi amplasata pe fațada clădirii pentru a fi ușor reperată de către echipa de intervenție.

DESCRIEREA INSTALAȚIEI

Centrala de alarmare este de tip adresabil si poate supraveghea 8 bucle cu maxim 126 adrese/bucla.

Arhitectura sistemului permite extinderea sistemului de detecție si semnalizare a incendiiilor, in funcție de necesitățile ce apar in timpul utilizării clădirii.

Adresabilitatea asigura identificarea imediata a oricărui punct de detecție care este definit printr-o adresa unica.

Elemente de detecție

Centrala monitorizează continuu si automat detectoarele si discerne de ce natura este un eveniment care s-a produs la un detector (prealarmare, alarmare, contaminare/defectare detector).

Toate semnalizările generate de centrala de alarmare pot fi transmise la distanta prin intermediul unui repetor ce se poate instala intr-o alta parte a clădirii, in funcție de necesitați. De la acest echipament, personalul autorizat poate efectua toate comenzile necesare pentru controlul centralei de alarmare.

Detectori de fum optici, adresabili, care sesizează apariția fumului invizibil ce se produce la începutul unui incendiu.

Depășirea valorii de prag predeterminate pentru fiecare detector duce la intrarea centralei in starea de alarmare.

Detectori de temperatura, adresabili, care sesizează creșterea rapida a temperaturii in anumite spatii (cum ar fi oficiile) unde detecția fumului ar produce alarme false.

Detectori multipli (optic de fum + temperatura), adresabili, care se vor monta in spatiile cu risc deosebit, cum ar fi centrala termica.

Butoane de incendiu adresabile cu izolator de scurtcircuit incorporat, care se vor monta in locurile cu circulație, pentru a fi acționate cat mai rapid.

Unitate adresabila de monitorizare a stării unui contact de releu. Unitatea are rolul de a conferi adresabilitate in bucla detectorului convențional de gaz metan care se va amplasa la centrala termica de la subsol.

Unitati adresabile de comanda a trapelor de desfumare ce se vor amplasa pe ultimul nivel ai fiecărei scări, scări pe care se va face evacuarea persoanelor in caz de incendiu.

Motoare cu lanț pentru acționarea ferestrelor de la ultimul nivel al scării principale, in vederea desfumarii in caz de incendiu.

Cutii de comanda manuala/automata a deschiderii ferestrelor pentru ventilația diurna, care includ surse in comutație de 24-Vdc/5A si acumulatori tampon pentru asigurarea autonomiei energetice a sistemului de desfumare si evacuare a gazelor fierbinți.

Sirene interne pentru avertizarea locala a personalului in cazul unui început de incendiu, precum si pentru evacuarea clădirii.

Sirena externa cu flash ce se va monta la intrarea in instituție.

Circuitele aferente instalației se vor executa cu cabluri de semnalizare ecranate si rezistente la foc de culoare roșie, care se vor poza in tub PVC rigid sau flexibil rezistent la foc 30 de minute ce se va îngropa in tencuiala sau se va monta deasupra tavanului fals.

' CONSIDERAȚII TEHNICE

Tinind seama de numărul si dispunerea elementelor de detecție si semnalizare a începutului de incendiu, singura soluție tehnica viabila este realizarea unui sistem adresabil,

Prin tehnologia evoluata de concepție si execuție a echipamentelor, sistemul adresabil prezintă avantaje majore, deoarece:

-    sistemul permite aflarea cu exactitate a locului unde a aparut pericolul declanșării unui incendiu, facilitând o intervenție rapida in faza incipienta ceea ce permite de cele mai multe ori eliminarea in timp util a focarului.

-    elementele componente ale sistemului au procesoare proprii care auto-testeaza la fiecare cateva secunde starea de funcționare si raportează automat orice eveniment sau anomalie tehnica intervenita in funcționarea dispozitivelor;

-    izolatorii conținuți de elementele de detecție izolează automat un scurtcircuit astfel incat restul sistemului sa ramana in funcțiune;

-    locul unei întreruperi a buclei de detecție este indicat exact de către centrala de alarmare, sistemul continuind sa funcționeze normal, dar in bucla deschisa.

-    centrala de alarmare si elementele de detecție pot avea si funcțiunea de control si comanda a acționarii trapelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinți, pornirea pompelor de alimentare a hidrantilor uscati, deschiderea ușilor aflate pe caile de evacuare in caz de incendiu.

CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI DE DETECȚIE SI SEMNALIZARE

Deoarece obiectivul este prevăzut cu paza permanenta, calculul energetic al sistemului urmărește dimensionarea corectă a capacității sursei secundare de alimentare astfel încât aceasta să asigure timp de 48 ore funcționarea normală în stare de veghe plus 0,5 ore la încărcare maximă pe durata alarmei.

S-a prevăzut în proiect doua baterii de acumulatori de 15 Ah la tensiunea de 12V legate în paralel însumând o capacitate de 30 Ah.

Calculul pentru o autonomie de funcționare timp de 30 minute în stare de alarma a sirenei exterioare:

Sirena exterioara are o baterie de 12V cu o capacitate de 6,5Ah.

S-a prevăzut în proiect doua baterii de acumulatori de 15 Ah la tensiunea de > 12V legate în paralel însumând o capacitate de 30 Ah.

BREVIAR DE CALCUL PENTRU SISTEMUL DE DESFUMARE SI EVACUARE A GAZELOR FIERBINȚI

SUPRAFAȚA UTILA A FERESTREI DE EVACUARE A FUMULUI DE PE SCARA PRINCIPALA SI CIRCULAȚII ORIZONTALE

Suprafața utila a deschiderii trapelor de desfumare se calculează cu formula:

Su = 0,5 x Std = 0,5 x 2 x H x sin a/2 (H x cos a/2 +L) (mp),

Unde:

Su = suprafața utila;

Std = suprafața totala a deschiderii H = inaltimea ferestrei L = latimea ferestrei

a = unghiul de deschidere

Datele de proiectare sunt următoarele:

Suprafața palierului: mp

Tip motor: cu lanț

Pentru evitarea inundării cu fum a circulațiilor comune orizontale închise, s-a asigurat desfumarea lor prin tiraj natural, conform planșelor.

Evacuarea fumului se face prin partea superioara , prin frerestre cu motoare cu lanț si cutii de comanda manuala/automata a deschiderii ferestrelor pentru ventilația diurna, care includ surse in comutație de 24-29Vdc/5A si acumulatori tampon pentru asigurarea autonomiei energetice a sistemului de desfumare si evacuare a gazelor fierbinți.

CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI DE DESFUMARE

Deoarece obiectivul este prevăzut cu paza permanenta, calculul energetic al sistemului urmărește dimensionarea corectă a capacității sursei secundare de alimentare a motoarelor astfel încât aceasta să asigure timp de 0,5 ore funcționarea normală a acestora in cazul căderii sursei de alimentare principale.

Fiecare doua ferestre si fiecare trapa va fi prevăzută cu sursa individuala S-a prevăzut în proiect doua baterii de acumulatori de 15 Ah la tensiunea de 12V legate în paralel însumând o capacitate de 30 Ah.

TRANSFER DATE SI CATV

Cablarea Instalațiilor

Sistemul de cablare proiectat se încadrează în denumirea de cablare structurată (conf. ANSI/EIA/TIA 568/1991) și se execută conform planurilor anexate.

Rețeaua rezultată trebuie să aibă următoarele caracteristici:

•    Adaptabilitate - suportă toate aplicațiile din clasă

•    Flexibilitate - se folosește aceeași rețea de distribuție pentru toate tipurile de aplicații

•    Redundanță

•    Transparență - sistemul va accepta toate standardele pentru transmisii de date, telefonie și aplicații video (IEEE, UITT, ANSI, etc.)

Traseele de cablu prin interiorul clădirilor se vor realiza prin tubulatură aplicată pentru toate traseele verticale si traseele orizontale. Traseele externe clădirilor, dacă va fi cazul, vor fi realizate cu cabluri autoportante (fie Cu, fie FO) a căror gardă va fi tensionată astfel încât în condiții meteo medii să permită o săgeată de 20°-25°.

Este interzisă pozarea de cabluri în interiorul clădirilor fără a fi protejate prin tub sau jgheab și de asemenea este interzisă pozarea de cablu pe trasee exterioare fără a avea gardă de ancorare.

Ansamblele, materialele și echipamentele trebuiesc dimensionate, instalate și finisate de o manieră care să asigure siguranța personalului operator și longevitate în funcționare a echipamentului.

Alimentarea cu Energie Electrică

Alimentarea cu energie electrică a sistemului va fi făcută direct din tabloul electric general al clădirii în care este amplasat printr-un circuit distinct alocat sistemului. Acest circuit va avea obligatoriu legătură la pământ. Este strict interzisă alimentarea altor consumatori din acest circuit. Beneficiarul este responsabil cu asigurarea unui circuit distinct pentru rețeaua de date în tabloul electric general.

Instalațiile electrice pentru alimentarea tehnicii de calcul și a echipamentelor de

xFL HOUSE 9 1 f \ CONSULT J -1-

comunicații vor respecta cerințele de calitate prevăzute de legea 10/1995 și de normativele în vigoare astfel încât să permită:

•    Funcționarea la parametri normali ai echipamentelor

•    Siguranța si protecția în exploatare a consumatorilor

•    Protecția împotriva incendiilor

•    Protecția operatorilor

Sursa principala de alimentare cu energie electrică va fi rețeaua electrică de tensiune iar sursa secundară vor fi acumulatori (UPS).

Structura de transfer date - topologie si cerințe

Infrastructura transfer date realizată va fi conformă cu standardele internaționale în vigoare.

Această abordare ne asigură o cablare structurată de categorie 6E, pe cupru, care asigură suficientă lărgime de bandă (până la 1000MBps), modularitate, scalabilitate și utilitate pentru instituție. Mai mult decât atât, existența unui singur tip de cablu, cablu torsadat de 8 fire categorie 5e, ne asigură o flexibilitate totală a porturilor din prize, ele putând fi atât prize de date cât și prize de voce. Datorită structurii imobilului, cotelor sale de gabarit, modului de amplasare a încăperilor apare ca soluție facilă amplasarea a doua MDF (Main Distribution Facility) pentru întreaga infrastructură în încăperea central de la demisol, denumit pe planșe server. MDF-ul (un dulap de conexiuni sau rack) va fi poziționat pe podea, va avea o înălțime de 40U, păstrându-se la o distanță de minim 1.5m de perete. Traseele orizontale se vor termina în MDF, în patchpanel-uri de 24 porturi de categorie 5e. Pe cât posibil traseele se vor instala în fiecare incintă în perete prin tub îngropat sau aparent în jgheab PVC, iar prizele duble se vor monta aplicat în doze de aparat sau aplicat pe tencuială. Pe cât posibil traseele de cabluri se vor monta la 200 mm de linia de frontieră dintre peretele curent și planșeul superior al etajului curent. Trecerile între nivele se vor face prin planșeu în fiecare dintre oficiile centrale ale clădirii, astfel încât să nu existe interferențe cu alte sisteme de cablare. Dacă nu este posibil altfel, se va executa o canalizație de trecere verticală, de la parter până la ultimul etaj, în dreptul Oficiului IT. Orice traversare de planșeu sau de perete va fi manșonată cu tuburi de PVC d>40mm îngropate în acesta .

Având în vedere numărul mare de conexiuni simultane posibile și considerând poziționarea lor în cadrul clădirii, infrastructura de transfer date va fi organizată ca un număr de 15 VLAN-uri distincte, fiecare conectând cate 10 de ciiențî de pe același palier. Estimând necesitatea ulterioara de a oferi servicii telefonice VolP se impune ca echipamentele active sa aibă capacitate de definire VLAN pe porturile puse la dispoziție, capacitate de trunking+mirroring și să implementeze QoS și prioritizare a traficului la nivel de port. Numărul minim de VLAN-uri suportate este de 26. Echipamentele active vor suporta viteze de transfer full duplex, adică 20MB, 200MB si 2000MB pe porturile corespunzătoare. Sintetizând echipamentele active vor implementa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, 802.31 P și standardele de control ale traficului IEEE 802.3x. Aceste echipamente vor avea viteza de switch-ing intern de minim 8GBps si vor fi capabile sa filtreze si forward-eze pachete de date in system non-blocking la viteza maximă a portului. Conectarea acestora la nodul de comunicație propriu căminului se va face prin intermediul unei magistrale poziționată vertical pe axa căminului. Aceasta poziționare a fost aleasă din considerente de minimizare a consumului de materiale. Toate materialele folosite în realizarea infrastructurii de transfer date vor fi cu specificație - categoria 5e transfer date. Atragem atenția că echipamentele active trebuie să funcționeze corect până la o temperatură de 40°C a mediului.

Conexiunea la furnizorul de date extern (Departamentul de comunicații Digitale) se va realiza printr-un router dedicat. Acesta va putea asigura și servicii de mail, antivirus, anti-spam, conform caracteristicilor din fișa tehnică.

Se va asigura o soluție de alimentare pentru cazul întreruperii cu energie electrică, care să permită alimentarea echipamentelor timp de cel puțin 30 de minute. De asemenea, rack-urile vor fi echipate cu bare de alimentare cu prize shuko de 220V, rack mountable.

Instalația pentru CaTV

Se vor monta prize duble pentru CaTv in toate camerele .Pentru cablare va fi utilizat cablu coaxial de 75Q care va fi pozat in aceasi structura de jgjeaburi ca si in cazul infrastructurii de transfer date-deci in mod evident aceasta este o lucrare ulterioara celor anterior menționate .

Distribuitoarele si amplificatoarele vor fi montate in locuri convenabil alese , preferabil deasupra tavanului fals.

INSTALAȚII DE CLIMATIZARE SI VENTILARE MECANICA

Imobilul va fi dotat cu instalații pentru asigurarea cerințelor de confort termic, igiena, protecție la incendiu si necesitați sanitare/tehnologice corespunzătoare cu prevederile cadru din normele tehnice.

La adoptarea soluțiilor tehnice au fost respectate cerințele exigentelor:

-rezistenta si stabilitatea clădirilor

-siguranța la foc

-siguranța in exploatare

-izolație termica, hidrofuga si economie de energie

- atenuarea si protecția la zgomot

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului

Alimentarea cu energie termica este prevăzută din centrala termica nou proiectata, instalația interioara funcționând cu agent termic secundar 80/60grC.

Pentru răcire spatiilor de cazare si cantina s-a prevăzut:

-Pentru cămin - o unitate exterioara de climatizare funcționând cu agent frigorific si cate o unitate interioara tip split in fiecare camera a apartamentelor poziționate in căpătui coridorului, in sistem debit variabil de agent frigorific VRV.

-Pentru cantina o unitate exterioara de climatizare funcționând cu agent frigorific si unitati interioare tip ventiloconvector montate in tavanul fals in sistem debit variabil de agent frigorific VRV.

BAZE DE CALCUL

Calculul aporturilor de căldură ale clădirii se realizează in conformitate cu prevederile STAS 6648 /1 ,2/82, pentru mun.CONSTANTA:

-    categoria clădirii: II

-    grad de asigurare recomandat 90%

-    temperatura exterioara medie: tem= 25.6°C

-    amplitudinea oscilației zilnice de temperatura Az = 4°C

-    temperatura exterioara de calcul vara ■tev tem + cAz= 30.6 °C

-    conținutul de umiditate a aerului exterior: x = 12.65 g/kg

-    temperatura interioara de calcul in încăperile climatizate: 25°C ± 2°C Pentru regimul de vara

Aer exterior    Aer interior

te = + 30.6° C    ti =10 + 0.5xtev = 25° C

0e = 40 % he = 58 kJ / kg Xe = 11 g/kg.au


Pentru regimul de iama Aer exterior


<J>, = 50 % hj = 50 kJ / kg Xj = 10 g / kg.au


te = -12° C = 90 %

he = -15 kJ / kg xe = 0.6 g / kg.au


Aer interior


ti = 22° C

Oi = 50 % hi = 43 kJ / kg X; = 8.2g/kg.c


= 8.2 g/kg.au


La realizarea acestui proiect s-au utilizat următorii parametrii de calcul:

- Temperaturi si umidități relative interioare de calcul iarna : + 16-24°C ;

umiditate: 45-65%

Distribuția agentului frigorific

Sistemele centralizate tip VRF (debit variabil de agent frigorific) sunt pompe de căldură aer-aer, sisteme de incalzire/racire, ce utilizează drept agent frigorific freon R410A, acesta fiind distribuit prin clădire spre punctele de utilizare prin conducte de cupru izolate prin rețele ramificate. Unitățile terminale folosesc evaporarea freon ului pentru preluarea căldurii degajate la interior si conducerea acesteia către unitățile exterioare care o elimina in atmosfera.

Conductele cu agent frigorific din exteriorul clădirii se vor monta aparent pe fațadă și vor fi mascate în jgheab din PVC.

Instalația de încălzire/răcire a fost proiectată cu țeava din cupru pentru conductele de distribuție montate mascat în tavanul fals, respectându-se "Normativul I 1 3" de proiectare și execuție a acestor tipuri de instalații.

Trecerile prin elementele de construcție se vor face prin locurile special prevăzute în acest scop. La trecerile prin elementele de construcție se vor prevedea manșoane de protecție confecționate din țeava de PVC. Conductele vor trebui montate astfel încât să aibă o pantă ascendentă (5%o) dinspre unitatea exterioara spre baza coloanelor.

Ramificațiile coloanelor instalației si conexiunea intre unitățile exterioare se vor realiza cu kituri de îmbinare tip VRF furnizate cu echipamentele.

Trecerile prin elementele de construcție se vor face prin locurile special prevăzute în acest scop. La trecerile prin elementele de construcție se vor prevedea manșoane de protecție confecționate din țeava de PVC. îmbinarea conductelor instalației de răcire se vă face prin sudura în flux de azot cu material de adaos aliaj din argint.

La sistem pot fi racordate unitati interioare cu o capacitate de pana la 120-130% făta de capacitatea unitatii exterioare, iar numărul maxim de unitati interioare este cuprins in funcție de capacitatea de încălzire si răcire a sistemului intre 6 și 40. Posibilitatea de a controla fiecare zona climatizata păstrează costurile sistemului VRF la nivel minim. Se pot condiționa numai încăperile in care exista cerere de frig, in încăperile neocupate sistemul de climatizare putând fi întrerupt.

Unitățile sunt prevăzute cu filtre sita lavabile tratate împotriva mucegaiurilor si bacteriilor, realizând astfel o filtrare foarte buna a aerului interior, curatarea lor fiind extrem de ușoara.

Legătură dintre unitățile interioare si cele exterioare se va face in circuit închis prin intermediul unui traseu frigorific alcătuit din țevi de cupru lichid-gaz, izolate cu


tuburi de izolație cu grosime minima 13 mm, speciale pentru sisteme de climatizare, precum si cablul electric de comanda al sistemelor de climatizare.

Conductele pentru preluarea condensului se vor executa din țeava de PP-R si se vor monta cu o panta descendenta de minim 0,2 % spre punctul de evacuare.

Instalații de ventilare mecanica

Instalații de ventilare mecanica de evacuare a noxelor si a umidității , pentru grupurile sanitare, vestiare, dusuri. Sistemele de evacuare mecanica mențin in depresiune încăperile fata de spatiile înconjurătoare. Aerul evacuat este compensat prin transfer controlat, cu aer din spatiile adiacente cu care comunica prin usa de acces. Se va prevedea o tubulatura la care se racordează fiecare grup sanitar prin internediul grilei de aer.

S-au prevăzut ventilatoare montate tip turela montate pe terasa clădirii.

Pentru cantina -bucătărie s-a prevăzut hota tip horeca , ventilator tip turela de terasa si o unitate de tratare aer cu baterie de încălzire pentru compensarea aerului evacuat.

3.3. Consumuri de utilitati

Având in vedere ca nu se schimba caracteristicile consumatorilor existenti (număr, capacitati, volum) nu sunt necesare lucrări noi de bransare / racordare la rețelele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare menajera, alimentare cu energie electrica, telefonie).

Investiția va fi echipata cu Centrala Termica proprie pe gaze naturale. Așadar, va fi necesar un branșament la rețeaua aferenta, lucrare ce nu este cuprinsa in prezenta documentație.

Lucrările propuse prin prezentul proiect sunt doar de refacere/inlocuire a traseelor exterioare către punctele de bransare/racord.

IV DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Liceul Nicolae Rotaru este un liceu cu o activitate ce are un caracter continuu. Acest lucru implica prezenta elevilor pe tot parcursul anului in cele doua corpuri de clădire studiate.

Toate activitatile referitoare la pregătirea si realizarea investiției in interiorul celor doua corpuri de clădire se vor desfasura pe o perioada de aproximativ 12 luni (conform graficului prezentat in Anexa 1), aceasta impartindu-se in 4 etape de execuție, după cum urmeaza:

-    Etapa 1 - Corp cazare Parter - elevii prezenti Ia acest nivel vor fi distribuiti la nivelul 1 si 2 pana la terminarea lucrărilor;

-    Etapa 2 - Corp cazare Etaj 1- elevii prezenti la acest nivel vor fi distribuiti la parter si etajul 2 pana la terminarea lucrărilor;

-    Etapa 3 - Corp cazare Etaj 2- elevii prezenti la acest nivel vor fi distribuiti la parter si etajul 1 pana la terminarea lucrărilor;

-    Etapa 4 - Corp cantina - pana la terminarea lucrărilor, zona de servit masa se va amenaja in corpul anexa din incinta.

V COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Valorile au fost raportate la standardele de cost recomandate de HG 363/2010; in cadrul acestuia este prezentat un exemplu reprezentativ pentru programul cămin studențesc:

Sc = 41 Omp / Sd = 2050mp / P+2E

Inv. de baza (Cap. 4)    2533 lei / 603 €

Construcții si instalații    1907 lei / 454 €

Având in vedere ca obiectivele de fata - cămin si cantina - au caracteristici diferite de modelul prezentat in standardul de cost (căminul si cantina sunt construcții existente cu regim de inaltime P+2E respectiv P, la nivelul carora se propun cateva intervenții descrise in capitolele anterioare).

5.1. VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Devizul general și devizele pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții, s-a elaborat conform metodologiei prevăzute in HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantităților de lucrări și a prețurilor unitare precum și estimările pe baza de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

•    Devizul general, conform HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008.

•    Devize pe obiect, conform HG 28/09.01.2008 publicat in MO nr.48 din 22.01.2008

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriilor de lucrări din cadrul obiectivului de investiție.

Devizul pe obiect este sintetic și valorile lui s-au obținut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiebtul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantităților de lucrări și a prețului acestora in EURO, exclusiv TVA.

La valoarea totală s-a aplicat TVA 24%, obținându-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei „fără TVA” și „cu TVA” și in mii EURO, „fără TVA" și „inclusiv TVA”. S-a considerat o rata de schimb de 4,4205 lei pentru 1 EURO (in preturi - INFOREURO decembrie 2014).

La TOTAL și TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată parte de cheltuieli care reprezintă construcții-montaj (C+M).

Lucrările de construcții-montaj sunt cele prevăzute la cap/subcap. 1.2.,1.3, 2, 4.1,4.2, și 5.1.1.

Devizul general întocmit la faza de proiectare - D.A.L.I. se actualizează după încheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată și a valorilor rezultate in urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări și servicii, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

Valoarea totala a investiției:

10.099.588,11 lei / 2.284.716,23 Euro (inclusiv TVA 24%)

din care C+M:

6.585.426,04 lei /1.489.746,87 Euro (inclusiv TVA 24%)

Anexat la sfârșitul documentației este prezentat Devizul General estimativ al investiției cu detalierea pe structura acestuia precum și devizele pe obiecte.

VI SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Finanțarea se va face prin intermediul „Programului National de Dezvoltare Locala, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselori’ / alte surse de finanțare.

VII ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

7.1.    Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 40

7.2.    Număr de locuri de munca nou create in faza de operare: 6

In prezent numărul personalului angajat se rezuma la 5 persoane, după cum urmeaza:

-    1    x    femeie de serviciu;

-    1    x    paznic;

-    1    x    administrator;

-    2    x    bucătărese.

Propunem un număr total de 13 persoane angajate :

-    2 x femei de serviciu (1 corp cazare + 1 corp cantina);

-    3 x paznici (1 / tura);

-    1    x    administrator;

-    3    x    bucătărese;

-    1    x    ajutor bucatar;

-    1    x    spalatoreasa;

xri_ HOUSE    O 7

A 1 ? CONSULT «J •

VIII PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

8.1. Valoarea totala a investiției:

10.099.588,11 lei / 2.284.716,23 Euro (inclusiv TVA 24%)

din care C+IVI:

6.585.426,04 lei /1.489.746,87 Euro (inclusiv TVA 24%)

Investiția curenta (exclusiv TVA)

Standardul de cost (exclusiv TVA)

Sc = 1028.40mp

Sd = 2372,40 mp(exclusiv subsol tehnic) P+2E

Cap. 4 (C+l)    1.943,33 lei / 439,61 €

Cap. 4    2.732,47 lei / 618,13 €

Sc = 410mp

Sd = 2050mp

P+2E

Cap. 4 (C+I)    1.907,00 lei / 454,00 €

Cap. 4    2.533,00 lei / 603,00 €

Concluzii:

Valorile aferente capitolului 4.1 (Construcții si Instalații) se incadreaza in valorile aprobate de Standardul de Cost, iar costurile pentru cheltuielile cu Investiția de Baza (capitolul 4) depasesc valorile unitare din Standardul de Cost cu aprox. 15Euro/mp si sunt justificate de dotarile/echipamentele necesare bunei funcționari a obiectivului de investiții.

Diferentele de costuri unitare sunt generate atat de suprafețele finale rezultate din operațiunile impuse prin Expertiza Tehnica, respectiv Audit Energetic, cat si din destinațiile spatiilor din investiție, după cum urmeaza:

In cazul Standardului de Cost (SCOST-03/MEdCTS) se face referire la o construcție noua P+4E, cu funcțiunea de cămin studențesc, o suprafața construita de 410,00 mp si suprafața desfasurata de 2050,00mp.

In căzui investiției de fata vorbim despre o construcție existenta, cu funcțiuni mixte (cămin si cantina), regim de înălțime S+P+2E, suprafața construita de 1028,40 mp si suprafața desfasurata de 2699,70 mp.

Soluțiile de consolidare, respectiv de conformare energetica au costuri specifice, ridicate in comparație cu o investiție noua.

Pe amplasament sunt construcții adiacente construcțiilor supuse consolidării (depozite, garaje, ateliere) ce necesita demolarea.

Pentru buna funcționare a obiectivului au fost propuse dotări si echipări corespunzătoare, corpul cantina, spalatoria si montcharge-ul impunând costuri ridicate.

8.2.    Eșalonarea investiției:

Eșalonarea investiției este următoarea:

Anul 1:100% din val. totala fara TVA: 1.845.923,09 Euro

8.3.    Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a execuției va fi de 12 luni.

8.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Suprafața construita totala

1028,40mp

Suprafața desfasurata totala (exclusiv subsol tehnic)

2372,40mp

Suprafața desfasurata totala (inclusiv subsol tehnic)

2699,70mp

Corp Cantina(P+2E) + Corp Cazare(P)

-    39 camere de cazare (fiecare avand o capacitate de 4 locuri) -156 elevi

-    2 apartamente cazare (fiecare avand o capacitate de 6 locuri) - 12 elevi

-    Cabina paza

-    Spălătorie

-    Uscatorie

-    Sala de mese (130 locuri)

-    Bucătărie

8.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investiția, după caz Nu este cazul.

IX AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 3388 / 28.10.2014 eliberat de către

Primăria Municipiului Constanta.

In baza Certificatului de Urbanism au fost obținute următoarele avize:

1.    Direcția de Sanatate Publica Constanta

3398 R din 02.03.2015 816/15/SU din 18.02.2015 80B din 20.02.2015 B2501 din 16.02.2015 2614RPdin 12.02.2015


2.    ISU Dobrogea

3.    CONGAZ

4.    RADET

5.    Agenția pentru Protecția Mediului Constanta


Operator ecor

S.C. HOUS '

. □ HOUSE O Q A Î~Ț CONSULT

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Constanta

In leVeuro la cursul

4,4205    lei/euro din    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

122.549,00

27.722,88

29.411,76

151.960,76

34.376,37

1,3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

122.549,00

27.722,88

29.411,76

151.960,76

34.376,37

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Rețea exterioara - alimentare cu gaze naturale

18.646,00

4.218,07

4.475,04

23.121,04

5.230,41

2,2

Lucrări de drumuri, platforme parcare, alei pieton ale, sistematizare verticala, amenajare peisagistica si iluminat stradal

285.285,00

64.536,82

68.468,40

353.753,40

80.025,65

TOTAL CAPITOL 2

303.931,00

68,754,89

72.943,44

376.874,44

85.256,07

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

12.000,00

2.714,63

2.880,00

14.880,00

3.366,14

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8.841,00

2.000,00

8.841,00

2.000,00

3,3

Proiectare si inginerie

198.500,00

44.904,42

47.640,00

246.140,00

55.681,48

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

3,5

Consultanta

3,6

Asistenta tehnica

79.662,41

18.021,13

19.118,98

98.781,39

22.346,20

TOTAL CAPITOL 3

299.003,41

67.640,18

69.638,98

368.642,39

83.393,82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli cu investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.610.359,00

1.042.949,67

1.106.486,16

5.716.845,16

1.293.257,59

4.1.1

Lucrări de construcții / structura

946.885,00

214.203,14

227.252,40

1.174.137,40

265.611,90

4.1.2

Lucrări de arhitectura

2.783.150,00

629.600,72

667.956,00

3.451.106,00

780.704,90

4.1.3

Lucrări de instalații interioare

771.624,00

174.555,82

185.189,76

956.813,76

216.449,22

4.1.4

Lucrări de instalații exterioare

108.700,00

24.589,98

26.088,00

134.788,00

30.491,57

4,2

Montaj utilaje

192,957,00

43.650,49

46.309,68

239.266,68

54.126,61

4,3

Utilaje, Echipamente Tehnologice

1.010.620,00

228.621,20

242.548,80

1.253.168,80

283.490,28

4,4

Dotări

668.580,00

151.245,33

160.459,20

829.039,20

187.544,21

TOTAL CAPITOL 4

6.482.516,00

1.466.466,69

1.555.803,84

8.038.319,84

1.818.418,69

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

162.062,90

36.661,67

38.895,10

200.958,00

45.460,47

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații

81.031,45

18.330,83

19.447,55

100.479,00

22.730,23

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

81.031,45

18.330,83

19.447,55

100.479,00

22.730,23

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

69.040,76

15.618,31

69.040,76

15.618,31

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

720.799,94

163.058,46

172.991,99

893.791,93

202.192,50

TOTAL CAPITOL 5

951.903,60

215.338,45

211.887,08

1.163.790,68

263.271,28

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

8.159.903,01

1.845.923,09

1.939.685,10

10.099.588,11

2.284.716,23

din care C+IUI

5.310.827,45

1.201.408,77

1.274.598,59

6.585.426,04

1.489.746,87

BENEFICIAR    y^OIEdfăîT'^

UAT Constanta    j&fioUSfeCONSimrl

4,4205    letfeurocfin    dec. 2014

In leVeura la cursul    TVA    24%

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

[. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

2

Arhitectura

. 2.783.150,00

629.600,72

667.956,00

3.451.106,00

780.704,90

2.1

Demolări interioare

169.429,00

38.328,02

40.662,96

210.091,96

47.526,74

Subsof

13.591,00

3.074,54

3,261,84

16.852,84

3.812,43

Corp cazare

130.502,00

29.522,00

31.320,48

161.822,48

36.607,28

Corp cantina

25.336,00

5.731,48

6.080,64

31.416,64

7.107,03

2.2

Demolări exterioare

57.422,00

12.989,93

13.781,28

71.203,28

16.107,52

Subsol

2.172,00

491,35

521,28

2.693,28

609,27

Corp cazare

54.525,00

12.334,58

13.086,00

67.611,00

15.294,88

Corp cantina

725,00

164,01

174,00

899,00

203,37

2.3

Arhitectura - interioare

1.642.354,00

371.531,27

394.164,96

2.036.518,96

460.698,78

Subsol

85.972,00

19.448,48

20.633,28

106.605,28

24.116,11

Corp cazare

1.372.402,00

310.463,07

329.376,48

1.701.778,48

384.974,21

Corp cantina

183.980,00

41.619,73

44.155,20

228.135,20

51.608,46

2.4

Arhitectura • exterioare

913.945,00

206.751,50

219.346,80

1.133.291,80

256.371,86

Subsol

9.424,00

2.131,89

2.261,76

11.685,76

2.643,54

Corp cazare

763.098,00

172.627,08

183.143,52

946.241,52

214.057,58

Corp cantina

141.423,00

31.992,53

33.941,52

175.364,52

39.670,74

3

Rezistenta

946.885,00

214.203,14

227.252,40

1.174.137,40

265.611,90

3.1

Rezistenta (consolidare)

151.310,00

34.229,16

36.314,40

187.624,40

42.444,16

3,2

Rezistenta (extindere)

795.575,00

179.973,98

190.938,00

986.513,00

223.167,74

4

Instalații interioare

771.624,00

174.555,82

185.189,76

956.813,76

216.449,22

4.1

instalații sanitare

365.951,00

82.784,98

87.828,24

453.779,24

102.653,37

Corp cazare

321.529,00

72.735,89

77.166,96

398.695,96

90.192,50

Corp cantina

44.422,00

10.049,09

10.661,28

55.083,28

12.460,87

4.2

instalații electrice

209.332,00

47.354,82

50.239,68

259.571,68

58.719,98

Corp cazare

171.315,00

38.754,67

41.115,60

212.430,60

48.055,79

Corp cantina

38.017,00

8.600,16

9.124,08

47.141,08

10.664,20

4.3

instalații Curent! Slabi

46.170,00

10.444,52

11.080,80

57.250,80

12.951,20

Corp cazare

41.490,00

9.385,82

9.957,60

51.447,60

11.638,41

Corp cantina

4.680,00

1.058,70

1.123,20

5.803,20

1.312,79

4.4

Instalații termice

118.931,00

26.904,42

28.543,44

147.474,44

33.361,48

Corp cazare

100.475,00

22.729,33

24.114,00

124.589,00

28.184,37

Corp cantina

18.456,00

4.175,09

4.429,44

22.885,44

5.177,12

4.5

Instalații climatizare

23.240,00

5.257,32

5.577,60

28.817,60

6.519,08

Corp cazare

5.000,00

1.131,09

1,200,00

6.200,00

1.402,56

Corp cantina

18.240,00

4.126,23

4.377,60

22.617,60

5.116,53

4.6

Instalații gaze naturale

8.000,00

1.809,75

1.920,00

9.920,00

2.244,09

5

Instalații sanitare exterioare

108.700,00

24.589,98

26.088,00

134.788,00

30.491,57

...... i'.‘..-'    ......

1    | FAm i    R.'WrLLI    '!f**nnw.,. 1........

4.610,359,00

f 1:042.949,67

1.106.486,16

< < 5.716,845,16

.1.293.257,59

II. MONTAJ

1

Electrice

17.105,00

3.869,47

4.105,20

21.210,20

4.798,15

3

Curenti slabi

52.342,00

11.840,74

12.562,08

64.904,08

14.682,52

4

Climatizare

15.710,00

3.553,90

3.770,40

19.480,40

4.406,83

5

Centrala Termica

14.850,00

3.359,35

3.564,00

18.414,00

4.165,59

6

Sanitare exterioare

88.750,00

20.076,91

21.300,00

110.050,00

24.895,37

7

Montchârge

4.200,00

950,12

1.008,00

5.208,00

1.178,15

TOTALEI    ;L

192.957,00

43:650,49

'46;309,68

239.266;68

541126.61

III. PROCURARE

1

Electrice

171.050,00

38.694,72

41.052,00

212.102,00

47.981,45

3

Curenti slabi

137.930,00

31.202,35

33.103,20

171.033,20

38.690,92

4

Climatizare

175.340,00

39.665,20

42.081,60

217.421,60

49.184,84

5

Centrala Termica

148.500,00

33,593,48

35.640,00

184.140,00

41.655,92

6

Sanitare exterioare

355.000,00

80.307,66

85.200,00

440.200,00

99.581,50

7

Montchârge

22,800,00

5.157,79

5.472,00

28.272,00

6.395,66

■ - 1.010.620,00

, -228.621,20

242.548,80

1.253.168,80

283.490,28

Fv. DOTĂRI

1 iMobilier specific

668.580,00

151.245,33

160.459,20

829.039,20

187.544,21

- fQOO'OoUiuU

□    ,    1DU.409i£U

U&wiUJvi£v

1    O f    1

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)

6.482.516,00

1.466.466,69

1.555.803,84

8.038.319,84

1.818.418,69

1.2 Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localități sau monumente istorice etc.

In leifeuro la cursul    4,4205    lei/ewo tfin    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Demolări corpuri anexe, garaje, corpuri clădire

32,962,00

7.456,62

7.910,88

40.872,88

9.246,21

f,f

Corp casa scării

13.859,00

3.135,17

3.326,16

17.185,16

3.887,61

1,2

Corp tegafura

3.974,00

898,99

953,76

4.927,76

1.114,75

1,3

Magazie

5.417,00

1.225,43

1.300,08

6.717,08

1.519,53

1,4

Garaje

9.712,00

2.197,04

2.330,88

12.042,88

2.724,33

2

Demolări exterioare (amenajari)

89.587,00

20.266,26

21.500,88

111.087,88

25.130,16

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

In lei/euro la cursul    4,4205    lei/euro din    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare țfara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Rețea exterioara - alimentare cu gaze naturale

18.646,00

4.218,07

4.475,04

23.121,04

5.230,41

2

Lucrări de drumuri, platforme parcare, alei pîetonale, sistematizare verticala, amenajare peisagistica si iluminat stradal

285,285,000

64.536,82

68.468,40

353.753,40

80.025,65

k.

3.1 Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.

In lel/euro la curau,    4,4205    lef/euro (fin    dec, 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Studiu topografic

8.000,00

1.809,75

1.920,00

9.920,00

2.244,09

2

Studiu geotehnic

4.000,00

904,88

960,00

4.960,00

1.122,05

TOTAL    |    12,000,0Q|    2.714,63|    2.880,00|    14,880,00]    3.366J4

3.2 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

Se includ cheltuielile pentru:

a)    obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;

b)    obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;

c)    obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

d)    obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;

e)    întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;

f)    obținerea acordului de mediu;

g)    obținerea avizului P.S.I.;

h)    alte avize, acorduri și autorizații.

In lelteuro la cursul

4,4205    leî/eurorfîn    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

8.841,00

2.000,00

8.841,00

2.000,00

TOTAL    |    8.841,00|    2.000,00|    |    8.841 ,fl0|    2.000,00

3.3 Proiectare si inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabiiitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării și pentru plata elaborării certificatului de performanță energetică a clădirii, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor șl autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

Pentru lucrările de intervenții la construcții existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute și neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

In lei/euro la cursul    4,4205    lei/euro din    dec.2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Expertiza

15.000,00

3.393,28

3.600,00

644,72

145,85

2

Audit energetic clădire existenta, inclusiv Certificat Energetic

5.000,00

1.131,09

1.200,00

214,91

48,62

3

DAU

47.500,00

10.745,39

11.400,00

2.041,62

461,85

4

Documentație DTAC + documentații avize

65.000,00

14.704,22

15.600,00

2.793,80

632,01

5

Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini

40.000,00

9.048,75

9.600,00

49.600,00

11.220,45

6

Detalii de Execuție

12.000,00

2.714,63

2.880,00

14.880,00

3.366,14

7

Verificări Proiect

10.000,00

2.262,19

2.400,00

12.400,00

2.805,11

8

Certificat Energetic

4.000,00

904,88

960,00

4.960,00

1.122,05

TOTAL    |    198.500,001    44.904,42|    47.640,00|    246.140,00|    55.681,48

3.6 Asistenta tehnica

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a)    asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b)    plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

In lei/euro la cursul    4,4205    lei/euro dn    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu întră în tarifarea proiectării

26.554,14

6.007,04

6.372,99

32.927,13

7.448,73

2

Plata diriginților de șantier desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor leqale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții si instalații

53.108,27

12.014,09

12.745,99

65.854,26

14.897,47

TOTAL    |    79.662,411    1B.021,13|    19.118,98|    98.781,39|    22.346,20

4.1 Construcții si instalații

Se cuprind cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.

Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție sunt estimate prin devizul pe obiect.

In let/euro fa cursul    4.4205    lei/euro din    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

I

Investiție de baza

1

Lucrări de construcții / structura

946.885,00

214.203,14

227.252,40

1.174.137,40

265.611,90

2

Lucrări de arhitectura

2.783.150,00

629.600,72

667.956,00

3.451.106,00

780.704,90

3

Lucrări de instalații interioare

771.624,00

174.555,82

185.189,76

956.813,76

216.449,22

4

Lucrări de instalații exterioare

108.700,00

24.589,98

26.088,00

134.788,00

30.491,57

I    4.610.359,00

" 1342.949Î67

î>^1î1067486:16

'“5.7161845,16

1.293,257,59

II

Montaj utilaje tehnologice

1

Echipamente instalații

173.907,00

39.341,02

41.737,68

215.644,68

48.782,87

2

Centrala Termica

14.850,00

3.359,35

3.564,00

18.414,00

4.165,59

3

Montcharge

4.200,00

950,12

1.008,00

5.208,00

1.178,15

wSMpi

TOT......H    ;

i.....    192,957,00

1.........- - 43.650,49

K -46.309,68

r ^239.266,68

54:126,61

III

Utilaje si echipamente tehnologice

1

Echipamente instalații

839.320,00

189.869,92

201.436,80

1.040.756,80

235.438,71

2

Centrala Termica

148.500,00

33.593,48

35.640,00

184.140,00

41.655,92

3

Montcharge

22.800,00

5.157,79

5.472,00

28.272,00

6.395,66

CZ3

f' ’1’.oio:62o;oo

U’ ■ 228.621,20

242^548.80

-1.253116830

283.490,28

IV

Dotări

1

Mobilier specific

668.580,00

151.245,33

160.459,20

829.039,20

187.544,21

T0TAWW9»Wi^f^W-^^^    -    - ■■■;■

i "    '668.580,00

i    151:24533

, 160.459:20

-    829.039,20

187.544,21

5.1 Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcții existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces - auto și căi ferate -, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu și altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desființare de șantier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

Se cuprind cheltuielile pentru: obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulație, întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistență cu poliția rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unități de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora, paza șantierului, asigurarea pompierului autorizat etc.

In lel/euro la cursul    4,4205    lei/eurodin    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei .

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații

81.031,45

18.330,83

19.447,55

100.479,00

22.730,23

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

81.031,45

18.330,83

19.447,55

100.479,00

22.730,23

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanțatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorității contractante, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare, precum și alte cheltuieli de aceeași natură, stabilite în condițiile legii. în costul creditului se cuprind comisioanele și dobânzile aferente creditului pe durata execuției obiectivului.

In leifeuro la cursul    4,4205    lei/euro din    dec. 2014

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

iei

euro

lei

■ lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Taxa C.S.C. (0.5% din C+M)

26.554,14

6.007,04

26.554,14

6.007,04

2

Taxa I.S.C. (07% din C+M)

37.175,79

$.409,86

37.175,79

8.409,86

3

Taxal.S.C. (0.1% din C+M)

5.310,83

1.201,41

5.310,83

1.201,41

TOTAL    |    69.040,761    15.618,311    |    69.040,76|    15.618,31

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2,1.3, 2,3 și 4 ale devizului general, în funcție de nat

b)    în cazul obiectivelor de investiții noi, precum și al reparațiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcții și im de până la 10%.

c)    în cazul lucrărilor de intervenții de natura consolidărilor la construcții existente și instalațiile aferente, precum și în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlă accidentale și/sau calamități naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcție de natura și complexitatea lucrărilor.

d)    Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cantități suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ci investiției, precum și cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuției din cauze independente de autoritatea contractantă.

In leî/euro la cursul

4,4205

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {

FaraTVA)

TVA

lei

euro

lei

1

2

3

4

5

1

10,0%

720.799,94

163.058,46

172.991,99

TOTAL

720.799,94

163.058,46

172.991,99

ura și complexitatea lucrărilor, stalații existente, se aplică un procent

turarea efectelor produse de acțiuni

3 se impun pe parcursul derulării

lei/eura din

dec. 2014

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

6

7

893.791,93

202.192,50

893.791,93

202.192,50

   l     '    LUCRĂRI DEMOLĂRI INTERIOARE    "    —

Nr.

Crt.

Denumire norma compusa

Unitate de

măsură

Cantitate

SUBSOL

, 1

Spargerea zidăriei pentru crearea de goluri

mc

5.52

2

Desfaceri tencuieli

mp

966.23

3 .

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcare manuala

t

17.25

CANTINA

4

Spargerea zidăriei pentru crearea de goluri

mc ■

35.08

. 5

Desfaceri tencuieli

mp

552.00

6

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcare manuala

t

109.25

7

Desfacere finisaje pardoseli (inclusiv sapa lOcm)

mp

310.50

CAZARE -P

8

Spargerea zidăriei pentru crearea de goluri

mc

56.93

9

Desfaceri tencuieli    .    '

mp

1,723.97

10

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcare manuala

t

186.30

, 11

Desfacere elemente din beton (SCARA)

mc

. 5,75,

12

Desfacere finisaje pardoseli (inclusiv sapa lOcm)

mp

576.61

CAZARE -E 1

13

Spargerea zidăriei pentru crearea de goluri     '    “

mc

48.30 ‘

14

Desfaceri tencuieli

mp

700.35

. 15

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcare manuala

t

159.85

16

Desfacere elemente din beton (SCARA)

mc

5.75

17

Desfacere finisaje pardoseli (inclusiv sapa lOcm)

mp

587.31'

CAZARE -E;

18

Spargerea zidăriei pentrucrearea de goluri

mc

48.30

19

Desfaceri tencuieli

mp

. 700.35

20

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcaTe.rtf anuala'

t

150.65

21

Desfacere finisaje pardoseli (inclusiv sapa lOcm)    ./

mp

■ 587.31.

----- • .......LUCRĂRI DEMOLĂRI EXTERIOARE    ’ *

Nr.

Crt.

Denumire norma compusa

Unitate de

măsură

Cantitate

SUBSOL

1

Desfacere zidarii

mc

6.56

2

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare iri șantier si încărcare manuala

t

20.70

CANTINA

3

Desfacere zidarii

mc

2.19

4

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si încercare manuala

t

6.90

CORP CAZARE

5

Schela fâtâda    .     .

mp

J 506.00

6

Desfaceri tencuieli pereți

mp

1443.10

7

Desfacere zidării (PARTER)    "

mc

13.80.

8

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcare manuala (PARTER)r=^

t

43.70

9

Desfacere zidarii (ETAJ 1)    i    ..

mc .

11.04

10

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcare manuala (ETAJ l),-<?x x * \\

t

34.50

• 11

Desfacere zidării (ETAJ 2) . .    L    SM

„ ™ mc

11.04 „

12

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si incarcare manuala, (țrXf2,5f*'. v ‘SJI

t

34.50

1    LUCRĂRI DEMOLĂRI EXTERIOARE-INCINTA    '    "

, a ...

Nr.

Crt.

Denumire norma compusa

Unitate de

măsură

Cantitate

1

Desfacere structura rutiera ( asfalt)

mp

511.75

2

Desfacere borduri    '    ■> —    *    \

L mi

328.90

3

Desfacere elemente din beton    '''i

mc

6.90

. 4

Toaletare/taiere arbori si arbuști    „„    ~‘ț$\ .

! buc

‘ 20.00 ,

. 5

Transport moloz (d=20km), inclusiv manevrare in șantier si încărcare if&ouafc

t

75.90

LUCRĂRI CONSTRUCȚII EXTERIOARE ' '

Nr. Crt.

Denumire norma compusa

Unitate de

măsură

Cantitate

1

Plantare arborii

buc

24.00:

2

Parcare auto (asfalt)

mp

346.15

3

Alei pavele beton - trafic pietonal    .    '.

mp

1,069.50

4

Borduri beton

ml

572.70

5

Rulorî gazon natural    .    .    / ‘.

mp

‘ 1,396.10

6

Gard viu (2 buc/ml; pret/set de 3 arbori)    ’

buc

160.00

L ;    ,7 LUCRĂRI C0NSTRUCTII1NTERI0ARE 7 ——    JL

Nr. Crt.

Denumire norma compusa

Unitate de

măsură

Cantitate

SUBSOL

1’

Pereți zidărie blocuri BCA 7    .    7    77". 7?7    ~    ...77.7..

. 7 mc.

x 035.“

2

Tencuieli interioare

mp

966.23

' 3

Vopsitorii lavabile interioare .    .    .    ... ..77.. .    ™.7.,7. 77.7 7

7 mp.

7 966.23?

4

Pardoseala ciment sclivisit

mp

267.49

. 5

Usa metalica 90 x210cm-subsol-    7    " - 7777.7 .77 .7„

“ buc r

,7'4.007.

6

Balustrada metalica INOX inclusiv mana curenta

ml

4.60

7

Săpă suport pt pardoseli (grosime medie 10 cm),    “    77. 7..m ......~„. .7 7

„ mp

7 298.547

CANTINA

8

Pardoseala rasina epoxidica

mp

245.53

:/9 ?

Pardoseala placi de gresie glazurată . 7    7    ,    .    7 7l.. .. „777 7..

7.7 mp

7 31.97 :

10

Pardoseala placi de gresie rez la inghet

mp

6.33

■11

Pardoseala ciment sclivisit    '    „ . 7    . 7 7.7. . 7 . 77.77 .7 ^.7    77    77,

“ “ nip7

7 14.72?

12

Pereți interiori gips carton 25 cm

mp

33.93

™13.

Pereți interiori gips carton 15 cm    -    7 -.7 '    7-- „

.7. mp

56.01?

14

Pereți interiori gips carton rezistent! la umezeala

mp

101.20

' 15 .

Pereți interiori gips carton rezistent! lă foc 7.    ‘ . 7    „7    7    *    7 . «

, /mp 7

7 65.21 7

16

Tencuieli interioare

mp

790.74

Vopsitorii lavabile interioare ....    7 7    ‘ 7.,7,.,. 7„77 7’777777,

" ..mp' „

■ 790.74

18

Pereți placați cu faianța

mp

251.51

. 19.

Usa metalica exterior 7 7    .7’    . .    - ,    ... 77 7'

7 buc 7,

,    1.00 7

20

Usa celulara

buc

11.00

.217

Usa metalica El 120 (1400 mm)...    “    .... .    ...    7    ,.77 7 ..    777*777;^

..buc.

' i.oo. :

22

Usa metalica El 120 (90 mm)

buc

5.00

= 237

Usa metalica El l20.(80"mrn)'    -    -    --    77 77 7”    7 “77. 7 7

. *buc77

3.007

24

Glafuri pal melaminat hidrofugat

ml

33.12

CAZARE - PARTER

7257

Sapa suport pt pardoseli (grosime medie 10 cm) .    7 77 7 777? 7 7' 7 7”"7777777’

,77~m"p'7"

L 680.69.

26

Pardoseala rasina epoxidica

mp

590.99

: 27 7

Pardoseala plăci.'de gresie glăzurata,    77 .7 ~ 77 7 7.    -7    7    77. 777„ 77 77 «7

7. mp. r

' 61.30

28

Pardoseala ciment sclivisit

mp

28.41

729“

Pereți interiori gips carton 25 cm .    7 . „7. ”77 -7    “7 » .    „ ....... 7 7. „ . r,7

„„„mp/ i

22:437

30

Pereți interiori gips carton 15 cm

mp

24.73

731 '

Pereți interiori gips carton rezistenti la umezeălă 77’” 7 ““ 7. 7 777 77““/” 7“ 77777777

7 /mp"7.

421.59

32

Pereți zidărie blocuri BCA

mc

8.97

7 33

Plăfo'n fals câsetat (wîndfang, coridor, cabină paza).„”77 "    “7 . 7    77 ’ 7 7 . i 7 7 7 i .T?

’l^mp". 7

151.92

34

Tencuieli interioare

mp

1,617.94

7.35i.

Vopsitorii lavabile interioare 7.7 77    77 7 77. ’ 7. . 7 77 7,7.-777777., 7 777____7,7 .„77 777.777

7 7mp77.

' 1,617.94

36

Pereți placați cu faianța

mp

580.98

7.37 .

Usa metalica exterior . .... ,7 7 77’ 7.. 777... 7 .    . 777 7 ..,.7 „„    '■? 7^77,„«J

. buc /.

7 2.001

38

Usa celulara

buc

42.00

39 7

Usâ metalică El1120 (90 mm). 7 „ 7 - 77, ..„77—7„ 77 . 7 7.7777777    . 7.7 77 7" 7*" 77..

"77 buc/?

7 ' Hoo.7

40

Usa din lemn stratificat cu geam geam termopan low E, Argon, cu foite antiefractie

mp

5.75

741.

Balustrada metalica INOX inclusiv mană curenta 7 7,7 777^1^77 777 77 .7.7 777.777

7 77m!' 7

7 1435 7

42

Tamplarie PVC cu geam termopan (cabina paza)    ,    /

mp

2933

^43:7

Glafuri pal melaminat hidrofugat... .    .77757 -77.    777,;

7... mL

7-36.467

44

Sapa suport pt pardoseli (grosime medie 10 cm)

mp

643.54

: 45

Pardoseală rășina epoxidica’    , ' 7 '    . „ “    , 7

mp ,

574.66

46

Pardoseala placi de gresie glazurata

mp

68.89

' 47

Pereți interiori gips carton 25 cm '    „    . . .

mp .

7 36.23

48

Pereți interiori gips carton 15 cm

mp

9.20    .

‘49

Pereți interiori gips carton rezistenti la umezeala . . ~7    -„..7„. „    „77„ . . .    „

. mpr.

. 436.547

50

Pereți zidărie blocuri BCA

mc

17.02

51

Plafon fals casetat (coridor)    \    ~    --    77 „

“„mp."

" 92.23.

52

Tencuieli interioare

mp

2,019.86

.53 “

Vopsitoriilavabileinterioare. .. .    . .. ..    7 .    ”...    ‘

: - mp. 7

2,019.86

54

Pereți placați cu faianța

mp

515.09

55

Usacelulără .    „    .    ‘ ..    7.---J7-*

buc.

.44.00.

56

Usa metalica El 120 (90 mm)

buc

1.00

57

Balustrada metalica INOX inclusiv mana’curenta    7 ' "    r 7~„.

. . ml

7‘ 14.95 7

58

Glafuri pal melaminat hidrofugat

ml

45.31

i 59 7.

Sapa’suport pt pardoseli (grosime medie" 10 cm)    .777- /.    ‘ „7~ 7

77mp"7 7

‘ 643.547

60

Pardoseala rasina epoxidica

mp

574.66

61

Pardoseala placi de gresie glazurata . „    ’ "    ? » . 7    7    “ ~ “T

mp7 .

7 68.89'7

62

Pereți interiori gips carton 25 cm

mp

36.23

63.

Pereți interiori gips carton lS cm ’    . 7    . .    7 7’    .,.,'7777,

: 77, mp'

9.20

64

Pereți interiori gips carton rezistenti la umezeala

mp

436.54

‘ 65 ,

Pereți zidărie blocuri BCA.    . 7 . ’    , 7    , b r

    ...,1- . .7 „77

- 7;mc .

,17.027

66

Plafon fals casetat (coridor)

mp

92.23

; 67:

Tencuieli interioare    ~    "    ......777

. 7mp 7

.2,019.86

68

Vopsitorii lavabile interioare

mp

2,019.86

69

Pereți placați cu faianța    \7    . .    „ -77.7“    .    '

’ mp

515.09

70

Usa celulara

buc

44.00

„ 71

Usa metalica El 120 (90 mm)    7 ‘    “7 7    7 . 7 .     ,7    7.

buc '

100:7'

72

Balustrada metalica INOX inclusiv mana curenta

ml

3.45

7?73<

Glafuri pal melaminat hidrofugat .    7 . ..    .77.7 7. 7.., 7    .    7777'*7S<

77 ml.

7 4531.

LUCRĂRI CONSTRUCȚII EXTERIOARE

Nr. Crt.

Denumire norma compusa

Unitate de

măsură

Cantitate

SUBSOL

: 1

Pereți zidărie cărămidă eficienta    '.    * '    “

mc

‘ 2.88

2

Termoizolatii polistiren extrudat h = 1.50m

mp

101.78

3

Finisaj soclu Buntsteinputz

mp

41.98

CORP CANTINA

4

Pereți zidărie cărămidă eficienta

mc

4.60

5

Glafuri din tabla tip Lindab la ferestre

ml

33.12

6 .

Termoizolatii polistiren expandat

mp

189.41

7

Glafuri din tabla zincata la atic terasa

ml

96.03

■. 8

Tencuieli exterioare decorative -masa de șpaclu (tip Baumit, Knauf, etc) inclusiv amorsa .

mp-

' 98.90'.

g

Placare cu alucobond fara termoizolatie

mp

132.25

. 10

Trotuare si platforme betonate    /    . ’ .........

. . mp,.

f. 70.15

11

Termohidroîzolatie terasa - hidroizolatii orizontale plus verticale, strat difuzie, bariera de vapori, polistiren lOcm, sapa armata 5cm, membrana bituminoasa cu ardezie

mp

437.00

CORP CAZARE

12

Pereți zidărie cărămidă eficienta - PARTER    ..... .. .    .

mc

60.15

13

Pereți zidărie cărămidă eficienta - ETAJ-1

mc

32.09

. 14

Pereți zidărie cărămidă eficienta - EATJ 2

mc "

, 32.09

15

Glafuri din tabla tip Lindab Ia ferestre - PARTER

ml

36.46

16

Glafuri dîn tabla tip Lindab la ferestre - ETAJ 1.    ' ,

ml..

' 45.31 .

17

Glafuri din tabla tip Lindab la ferestre - ETAJ 2

ml

45.31

18

Tamplarie PVC cu geam termopan - PARTER    „    .....

mp..

. 21.85.

19

Tamplarie PVC cu geam termopan - ETAJ 1

mp

28.06

20

Tamplarie PVC cu geam termopan-ETAJ 2    ....... . \

mp

\ 28.06 .

21

Termoizolatii polistiren expandat

mp

1,143.10

22

Termoizolatii polistiren extrudat H=2.00m

. . mp ..

264.50.

23

Tencuieli exterioare decorative -masa de șpaclu (tip Baumit, Knauf, etc) inclusiv amorsa

mp

325.91

24

Placare cu alucobond fara termoizolatie    ..... .    ...

.. mp

.817.19

25

Trotuare si platforme betonate

mp

153.30

. 26

Finisaj soclu Buntsteinputz    '    ‘    '    ..    ...

mp 7

86.25

27

Glafuri din tabla zincata la atic terasa

ml

149.50

28

Termohidroîzolatie terasa - hidroizolatii orizontale plus verticale,<sîr£t.difi^i£,\barier3 de vapori, polistiren lOcm, sapa armata 5cm, membrana bituminoasavu ardezie\c\

mp

833.75

29

Pardoseala placi de gresie rez Ia inghet    -V*/-    7.A\

mp

92.00

r..    . ' _ _ _;__7= ’<______..... „_ ? i. DOTĂRI;    . A..    ~ 7,    .:7 1 -. A__ ;

Nr. Crt

Denumire norma compusa

Unitate de

măsură

Cantitate

Cămin

1

Mobilier pt dormitor (pat etajat + birou + spațiu depozitare)

buc.

168.00

2 ..

Semnalistică Interioara: Plăcute usa    .    . 7 ' L .    7    "

: buc.

‘41.00

3

Mașina spalat

buc.

6.00

7 .4

Mașina uscat rufe .    .    A "    A "    ",    ,

t „ buc. .

2.00

5

Sistem uscare rufe (la plafon)

buc.

9.00

A 6 .

Pubele gunoi (3701)    ...     ..     ,.A. A

;; bUCJ ..

’    3.00,

Bucătărie + Cantina

1

Mașina de gătit cu gaz 6 arzatoare + cuptor

buc.

1.00

. ' A

Cuptor electric 1/2 neted-1/2 striat A ~    A 7    7 "A A„ A    7

... buc. 7

7 "i.oo(

3

Friteuza dubla electrica

buc.

1.00

S 4

Mașina spalat vase    , ,7 .    .    , ,    7

? buc.

1.00 "

5

Rastel 4 polițe netede (90 cm)

buc.

1.00

7 7.'6 .7,

Rastel 4 polițe netede (L=120 cm).. .    "    "    .    .7    A

7 buc.

l.oo.

7

Rastel 4 polițe striate (L=90cm)

buc.

1.00

8, .

Rastel tăvi (18 tăvi)    A

* buc.

. i.oo .

9

Bairi Mărie dulap cald

buc.

1.00

10

Vitrina Rece prezentare    A    , . ,

; buc..

. " 1.00

11

Masa neutra + dulap cald

buc.

1.00

"12'

Modul distribuitor farfurii.. .    „    ....... .    , 7„ A777A7,. ..    7

’« buc.","

2.00T

13

Vitrina frigo medie

buc.

1.00

’14

Rastel 4 polițe striate (L= 120 cm) " A    A    AA A A

77 buc. 7.

12.00

15

Masa lucru cu rebord polița inferioara (L=110)

buc.

2.00

, - ie" 7

Masa lucru cu rebord polița inferioara (L=160)    . ■.......

7 7buc ...

2-00

17

Masa lucru usi glisante + 3 sertare dr/stg

buc.

2.00

A7is a

Masa lucru A77: A A A 7    *    .. .. ,,    „AA77 ' . ,7?

A,, buc..

6.007.

19

Rafturi suspendate (L=120 cm)

buc.

9.00

* 20 „

Moritcharge marfa 100 kg "    “    7 7... A ~    ,77 . .    A

Abuc.7.'

7.1,00 .

21

Frigider

buc.

7.00

■' 22

Frigider usa de sticla x 2 7 .    ...77. ... 777. 77.7" 7 .77. ......

buc.

1 ' 2.00

23

Congelator

buc.

4.00

L 124

Pubele gunoi (11001) ,    .    ... 7.    .

, buc. .

.. 2.00 7

Vestiare bucătărie

1

Vestiar cu 3 usi

buc

1.00

A 2 -J

Banca vestiar .    . .     A    . ,    7» ..... .

. buc .

.. 2.00. .

Spălătorie

1

Dotare completa

buc.

1.00

calandru industrial 170 cm, 380 V

mașina spalat industrial 12 kg, 380 V

mașina spalat industrial 7 Kg, 380 V

-

uscator industrial 12 Kg, 380 V

masa calcat industrial cu generator abur si fier calcat, 380 V / 220 V

buc

1.00

i 7 2,"

Carucîbrrufe, ..77 A . """777.. 77"......7., 777AWAcKA^A.-

7 >uc

. ~-~4-00~ -
CANTITATI DESFIINȚARE CASA SCĂRII

NR. CRT.

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

Demontare usi si ferestre din lemn fara recuperarea materialelor

16.00

mp

2

Demontare balustradelor metalice

270.00

kg

3

Desfacerea hidroizolatiei vechi la terasa

35.00

mp

4

Desfacerea sapei de protecție a hidroizolatiei si a betonului de panta

21.00

mp

5

Demolarea zidurilor din cărămidă

50.00

mc

6

Demolare cu mijloace mecanice a betonului armat din stâlpi, grinzi, placi

30.00

mc

7

Demolare cu mijloace mecanice a betonului din fundații

35.00

mc

8

încărcare în auto cu încărcătorul frontal si transport ia 11-20m

1.30

100mc

9

Transport moloz cu auto la 15 km distanta

'<£>270.00

t

CANTITATI DESFIINȚARE CORP DE LEGATU

RA

NR. CRT.

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

Demontare usi si ferestre din lemn fara recuperarea materialelor

11.00

mp

2

Desfacerea lambriurilor

20.00

mp

3

Desfacerea hidroizoiatiei vechi

30.00

mp

4

Desfacerea sapei de protecție a hidroizoiatiei si a betonului de panta

21.00

mp

5

Desfacerea elementelor metalice - stâlpi

250.00

kg

6

Demolare cu mijloace mecanice a betonului armat din stâlpi, grinzi, placi

8.00

mc

7

Demolare cu mijloace mecanice a betonului din fundații

12.00

mc

8

încărcare in auto cu încărcătorul frontal si transport Ia 11-20m^’

0.40

100rm

9

Transport moloz cu auto la 15 km distanta    'C\

90.00

t


CANTITATI DESFIINȚARE MAGAZIE

R. CR

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

Demontare tamplarie metalica usi si ferestre

330.00

kg

2

Desfacerea hidroizolatiei vechi

41.00

mp

3

Desfacerea sapei de protecție a hidroizolatiei si a betonului de panta

40.00

mp

4

Demolarea zidurilor din cărămidă

11.00

mc

5

Demolare cu mijloace mecanice a betonului armat din stâlpi, grinzi, placi

11.00

mc

6

Demolare cu mijloace mecanice a betonului din fundații

10.00

mc

7

încărcare in auto cu încărcătorul frontal si transport la 11-20m

0.55

100mc

8

Transport moloz cu auto la 15 km distanta    /fa? y

A 125.00

t


CANTITATI DESFIINȚARE GARAJE

JR. CRI

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

Demontare tamplarie metalica usi si ferestre

300.00

kg

2

Desfacerea hidroizolatiei vechi

47.00

mp

3

Desfacerea sapei de protecție a hidroizolatiei si a betonului de panta

47.00

mp

4

Demolare cu mijloace mecanice a betonului armat din stâlpi, grinzi, placi

30.00

mc

5

Demolare cu mijloace mecanice a betonului din fundații    {

30.00

mc

6

încărcare in auto cu încărcătorul frontal si transport la 11 -20m

0.85

100mc

7

Transport moloz cu auto la 15 km distanta

210.00

t

CANTITATI CONSOLIDARE PEREȚI CANTINA

NR.

CRT.

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

Demolarea zidurilor din cărămidă pentru crearea de goluri

9.00

mc

2

Desfacerea tencuielilor interioare ia pereți

80.00

mp

3

Curatat, periat pereți pentru turnare beton

80.00

mp

4

Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15mm la stâlpi

50.00

mp

5

Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15mm la grinzi

55.00

mp

6

Armaturi din otel beton montate in elemente de beton armat, placi, grinzi, stâlpi, OB37

1100.00

kg

7

Armaturi din otel beton montate in elemente de beton armat, placi, grinzi, stâlpi, PC52

900.00

kg

8

Susțineri cu popi extensibili

30.00

buc

9

Susțineri din grinzi metalice

6.00

buc

10

Beton armat C20/25 turnat in condiții grele de lucru la consolidări

16.00

mc

11

Montare ancore chimice

44.00

buc

12

Spargerea parțiala cu mijloace mecanice si manuala a elementelor de b.a.

0.20

mc

13

Montarea confecțiilor metalice

1.00

t

14

Transportul molozului cu roaba

12.00

t

15

Transport moloz cu auto la 15 km distanta

12.00

t

16

Transport beton

32.00

t

17

Transport armatura

3.00

t

18

Tencuieli interioare la glafuri usi    \

27.00

m

19

Tratarea pereților si tavanelor din subsol împotriva igrasiei si mucecfojjjjHt^^

, . 440.00

mp

CANTITATI CONSOLIDARE PEREȚI INTERNAI

IR. CRI

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

Curatat, periat pereți pentru turnare beton (parapet ferestre, h=0,90m)

130.00

mp

2

Curatat, periat pereți pentru turnare beton (spaleti intre ferestre, h=2,25m)

200.00

mp

3

Repararea crăpăturilor din tencuiala cu mortar de ciment (adancirea crăpăturilor)

200.00

m

4

Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 8mm la pereți (parapet ferestre, h=0,90m)

180.00

mp

5

Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 8mm Ia pereți (spaleti intre ferestre, h=2,25m)

270.00

mp

6

Confecționat si montat armatura la elemente ce se consolidează (parapet ferestre, h=0,90m)

2300.00

kg

7

Confecționat si montat armatura ia elemente ce se consolidează (spaleti intre ferestre, h=2,25m)

3500.00

kg

8

Beton armat C20/25 turnat in condiții grele de lucru la consolidări (parapet ferestre, h=0,90m)

15.00

mc

9

Beton armat C20/25 turnat in condiții grele de lucru la consolidări (spaleti intre ferestre, h=2,25m)

20.00

.mc

10

Transport beton (parapet ferestre, h=0,90m)    / ' ~

40.00

t

11

Transport beton (spaleti intre ferestre, h~2,25m)    /'>v    <-    \

50.00

t

12

Tra ns p ort arm atura (para p et ferestre, h=0,90 m)    v a > d",

2.50

t

13

Transport armatura (spaleti intre ferestre, h=2,25m)    Ho    *11

3.50

t

CANTITATI STRUCTURA CENTRALA TERMICA SI CORP DE L

EGATURA

IR. CRI

DENUMIRE

CANTITATE

1

Săpătură manuala in spatii limitate peste 1 m cu sprijiniri si evacuare manuala

2.80

2

Turnare beton simplu (egalizare)

2.00

3

Cofraje din panouri pentru fundații

415.00

4

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=10-16mm OB37

4100.00

5

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=10-16mm PC52

1100.00

6

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d>16mm PC52

1100.00

7

Montare armaturi in fundații

6300.00

8

Turnare beton armat C20/25 in fundații

80.00

9

Hidroizolatie cu membrana bituminoasa pe suprafețe verticale

200.00

10

Strat protecție hidroizolatie cu polistiren extrudat 50mm

200.00

11

Umplutura de pamant

130.00

12

Imprastierea cu lopata a umpluturii de pamant

130.00

13

Compactare umplutura de pamant cu maiul mecanic

1.30

14

Umplutura cu strat de pietriș sub placa slab armata

60.00

15

Compactare strat pietriș

9.00

16

Izolații cu polistiren extrudat 50mm sub placa slab armata

60.00

17

Film polietilena sub placa

60.00

18

Montare armatura cu plasa de sarma d=6mm, ochiuri de 10x10cm

700.00

Plasa sudata 6x100x100 (2.00x5.00m)

14.00

19

Turnare beton C12/15 cu pompa in placa slab armata

6.00

20

Cofraje din panouri refolosibile pentru stâlpi

55.00

21

Cofraje din panouri refolosibile pentru placi si grinzi, atic

200.00

22

Susțineri cu popi extensibili

72.00

23

Utilizare popi

432.00

24

Confecționare armaturi pe șantier pentru stâlpi, grinzi, buiandrugi si atic d=6-8mm OB37

1400.00

25

Confecționare armaturi pe șantier pentru stâlpi, grinzi, buiandrugi d>16mm PC52

2200.00

26

Confecționare armaturi pe șantier pentru placi d=10-16mm PC52

600.00

27

Montare armaturi in stâlpi si grinzi d<18mm, placi d<10mm

1400.00

28

Montare armaturi in stâlpi si grinzi d>18mm, placi d>10mm

2800.00

29

Turnare beton armat C20/25 cu pompa in stâlpi, placi, grinzi, buiandrugi si atic

35.00

30

Strat hidroizolatie cu membrana bituminoasa pe suprafețe orizontale - 2 straturi

96.00

31

Strat hidroizolatie cu membrana bituminoasa pe suprafețe verticale - 2 straturi

78.00

32

Strat protecție termoizolatie - sapa slab armata 45mm

48.00

33

Montare plasa sudata

250.00

plasa sudata 4,5x100x100(6.00x2.00)

20.00

34

Strat separator - film polietilena

48.00

35

Termoizolatie din placi semirigide de vata minerala 150mm

48.00

36

Bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa perforata pe suprafața orizontala

48.00

37

Bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa perforata pe suprafața verticala

40.00

38

Strat difuzie

48.00

39

Amorsa bituminoasa

48.00

40

Strat egalizare cu mortar de ciment

48.00

41

Turnare beton de panta 0-80mm

2.00

42

Trotuare din beton simplu

15.00

43

Trans po rt beton    A

303.60

44

Transport armatura

11.45

45

Transport pamant

656.00

46

Transport pietriș    (f»±    gll

16.20

CANTITATI STRUCTURA - CORP NOU

NR. CRT.

DENUMIRE

CANTITATE

U

1

Săpătură mecanizata cu excavatorul

5.00

10

2

Nivelarea suprafeței de teren cu buldozerul

1.50

10

3

Compactare fund groapa cu rulou compresor

0.15

10

4

Turnare beton simplu C16/20 in fundații

60.00

1

5

Cofraje din panouri pentru fundații

600.00

I

6

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=10-16mm OB37

7200.00

7

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d>16mm PC52

4500.00

8

Montare armaturi in fundații

11700.00

9

Turnare beton armat C20/25 in fundații cu pompa

140.00

1

10

Hidroizolatie cu membrana bituminoasa pe suprafețe verticale

95.00

r

11

Strat protecție hidroizolatie cu polistiren extrudat 50mm

150.00

i

12

Umplutura de pamant

350.00

i

13

Imprastierea cu lopata a umpluturii de pamant

350.00

i

14

Compactare umplutura de pamant cu maiul mecanic

3.50

10

15

Umplutura cu strat de pietriș sub placa slab armata

80.00

r

16

Compactare strat pietriș

8.00

i

17

Izolații cu polistiren extrudat 50mm sub placa slab armata

80.00

r

18

Film polietilena sub placa

80.00

i

19

Montare armatura cu plasa de sarma d=6mm, ochiuri de 10x1 Ocm

650.00

Plasa sudata 6x100x100 (2.00x6.00m)

11.00

t

20

Turnare beton C12/15 cu pompa in placa slab armata

7.00

i

21

Cofraje din panouri refolosibile pentru stâlpi

180.00

r

22

Cofraje din panouri refolosibile pentru placi si grinzi

1000.00

t

23

Susțineri cu popi extensibili

1200.00

t

24

Utilizare popi

432000.00

c

25

Confecționare armaturi pe șantier pentru stâlpi, grinzi d-6-8 mm OB37

4800.00

26

Confecționare armaturi pe șantier pentru stâlpi, grinzi d>16mm PC52

12000.00

27

Confecționare armaturi pe șantier pentru placi d=10-16mm PC52

6700.00

28

Montare armaturi in stâlpi si grinzi d<18mm, placi d<10mm

4800.00

29

Montare armaturi in stâlpi si grinzi d>18mm, placi d>10mm

18700.00

30

Turnare beton armat C20/25 cu pompa in stâlpi, placi si grinzi

160.00

i

31

Strat hidroizolatie cu membrana bituminoasa pe suprafețe orizontale -2 straturi

240.00

r

32

Strat hidroizolatie cu membrana bituminoasa pe suprafețe verticale - 2 straturi

90.00

i

33

Strat protecție termoizolatie - sapa slab armata 45mm

120.00

t

34

Montare plasa sudata

150.00

plasa sudata 4,5x100x100 (2.00x6.00m)

12.00

fc

35

Strat separator - film polietilena

120.00

r

36

Termoizolatie din placi semirigide de vata minerala 150mm

120.00

i

37

Bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa perforata pe suprafața orizontala

120.00

i

38

Bariera contra vaporilor cu membrana bituminoasa perforata pe suprafața verticala

45.00

i

39

Strat difuzie

120.00

r

40

Amorsa bituminoasa

120.00

r

41

Strat egalizare cu mortar de ciment

120.00

r

42

Turnare beton de panta 0-80mm

5.00

i

43

Trotuare din beton simplu

30.00

r

44

Transport beton

900.00

45

Tra n s port arm atu ra    /. ~    '%>\

36.00

46

Transport pamant    ț'g

240.00

47

Transport pietriș    [’^

15.00

EI5. EVALUARE INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE

Nr.crt.

DESCRIERE LUCRARE

U.M.

CANT

1

Țeava din PEHD pentru rețea de apa exterioare, Dimensiuni: Dn63

mm+armaturi+sapatura+nisip+compactari

m

40

2

Țeava din PEHD pentru rețele de apa exterioare, Dimensiuni: Dn110 mm +sapatura+nisip+compactari

m

190

3

CPS - Cămin de vizitare 1200X1500, complet echipat+sapatura+nisip+compactari din beton simplu cu cep si buza

buc

4

4

Hidrant incendiu exterior Dn 80 +sapatura+nisip+compactari

buc

6

CANALIZARE EXTERIOARA

Țeava din PVC-KG pentru canalizare exterioara, cu mufe si garnituri din

elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc.Firma de execuție va prevedea

toate costurile necesare transportului, montajului {material mărunt, pierderi de material,material de etansare.de fixare etc), probelor si punerii in

funcțiune a sistemului de conducte. Săpătură , sprijiniri umplutura

Dimensiuni: Dn110 mm

Țeava din PVC-KG pentru canalizare exterioara, cu mufe si garnituri din

elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc.Firma de execuție va prevedea

2 toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material,material de etansare,de fixare etc), probelor si punerii in

funcțiune a sistemului de conducte. Săpătură , sprijiniri umplutura

Dimensiuni: Dn160 mm

Țeava din PVCKG pentru canalizare exterioara, cu mufe si garnituri din

elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc.Firma de execuție va prevedea

3 toate costurile necesare transportului, montajului (material mărunt, pierderi de material,material de etansare.de fixare etc), probelor si punerii în

funcțiune a sistemului de conducte.Săpătură , sprijiniri umplutura

Dimensiuni: Dn200 mm

CM - Cămin de vizitare complet echipat 1000,

STAS 2448-73, din tuburi de

beton simplu cu cep si buza

Fundație din beton simplu

buc 6


Camera de lucru din tuburi de beton simplu Dn1000 piesa tronconica Dn1000/800 pentru racordarea la

Lista cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE

(Lei)

Nr.crt.

DESCRIERE LUCRARE

U.M.

CANT

1

Apometru

material mărunt, de etansare, de fixare

buc

1

2

Separator de grăsimi 5l/s

buc

1

3

Rezervor apa 1000 litri

buc

1

4

Hidrofor 500 l/h

buc

1

5

Grup pompare hidrofor

buc

1

6

Grup pompare hidranti interiori si exteriori(2+1) Qp1=10l/s, Hpl=65mca,Qp2=10l/s Hp2=65mCA

buc

1

Rezervor apa incendii 120mc

buc

1

7

Pompa epuisment

buc

JL

CORP CANTINA

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

Nr.crt,

DESCRIERE LUCRARE

U.M.

CANT

1

Lavoar din porțelan L 60 cm, cu picior, ventil de scurgere 11/4” cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4" cromat,- Baterie amestecatoare monocomanda stativa, pentru lavoar - cromata

oglinda 600x400x5 mm,cu sistem de fixare;- recipient pentru săpun lichid complet cu prima umplere, alb;- material mărunt, de etansare, de fixare Culoare; alb

buc

5

2

Lavoar din porțelan L 40 cm, cu semipicior, ventil de scurgere 11/4” cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4” cromat,-cadru metalic de prindere in pereții de gipscarton, zincat, Baterie amestecatoare monocomanda stativa, pentru lavoar -cromatafixari de perete si de pardoseala fonoizolant;- oglinda 450x400x5 mm,cu sistem de fixare;- recipient pentru săpun lichid complet cu prima umplere, alb;- material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

1

3

Vas WC din porțelan, cu rezervor și buton de acționare pentru vas closet

- suport pentru hârtie wc. si suport de rezerva pentru hârtie wc cromate -rama si capac din material plastic rigid - garnitura de perii in model cromat pentru fixarea de perete - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb Rezervor de spalare din porțelan 91 montat la semiinaltime, clapeta pentru manevra cu doua nivele (6/91 si 31), armatura de golire,-țeava de spalare din alama cromata - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

5

4

Cadă de duș din material acrilic cu cabină complet echipat -ventil descurgere 11/4”, sifon de scurgere tip butelie 11/4”, -material mărunt, de etansare, de fixare, Baterie monocomanda pentru duș cu furtun flexibil

buc

1

5

Lavoar din porțelan L 60 cm PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, cu semipicior suspendat, ventil de scurgere

11/4” cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4" cromat,-cadru metalic de prindere in pereții de gipscarton, zincat, Baterie amestecatoare monocomanda stativa, pentru lavoar-cromatafixari de perete si de pardoseala fonoizolant;- oglinda 600x400x5 mm,cu sistem de fixare;- recipient pentru săpun lichid complet cu prima umplere, alb;- material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

1

Vas WC din porțelan PENTRU PERSOANE CU DIZAB1LITAT1,

, Cadru metalic autoportant cu rezervor încorporat și buton de acționare pentru vas closet

(conform specificațiilor tehnice anexate)- suport pentru hârtie wc. si suport de rezerva pentru hârtie wc cromate -rama si

6

capac din materia) plastic rigid - garnitura de perii in model cromat pentru fixarea de perete - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: albRezervor de spaiare din polietilena 9 i montat la semîinaltime,protecție anti-condens, clapeta pentru manevra cu doua nivele (6/91 si 31), armatura de golire,-țeava de spaiare din alama cromata - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

1

7

Chiuveta inox cu 1 cuva si dulap inchis cu usa batanta. Dimensiuni Lxlxh: 500x600x850 mm Baterie amestecatoare monocomanda stativa, sistem de fixare;- material mărunt, de etansare, de fixare

buc

1

8

Spălător inox cu o cuva si picurator, polița inferioara si înălțător perete

Picuratorul poate fi poziționat pe partea dreapta sau stanga Dimensiuni (Lxlxh) 1200x600x850 mm Baterie amestecatoare monocomanda stativa, sistem de fixare;- material mărunt, de etansare, de fixare

buc

4

9

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc.. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa (bride, tije, mansoane,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D20

m

68

10

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa (bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D25

m

72

11

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel (bride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D32

m

48

12

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare,. inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D40

m

36

13

Robinet coltar cromat pentru racorduri la lavoar - inclusiv racordurile flexibile din inox fara inserții de culoare: D= Vz”, 1=60 cm; - material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: cp1/2”x3/8"

buc

24

14

Robinet coltar cromat pentru racorduri rezervor spalare WC inclusiv racordurile flexibile din inox fara inserții de culoare: D= Vz", i=60 cm; - material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: 01/2" x 3/8"

buc

6

15

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 15"

buc

6

16

Robinetdin bronz cu scaun înclinat,, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 20

buc

12

17

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn25

buc

12

18

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 32

buc

6

19

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 40

buc

4

20

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare,de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn32 mm

m

28

21

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare,de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi . etc.Dimensiuni: Dn40 mm

m

20

22

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare,de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn50 mm

m

60

23

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn75mm

m

10

24

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn110mm

m

18

25

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dnl25mm

m

10

26

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn160mm

m

10

27

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn110mm

m

12

28

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn125mm

m

10

29

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn160mm

m

10

30

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn200mm

m

10

31

Căciulă de ventilare,din polipropilena pentru canalizare -material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Dn 110 mm

buc

3

32

Căciulă de ventilare,din polipropilena pentru canalizare -material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Dn 75 mm

buc

1

SP Sifon pardoseala din PVC cu dop de spuma, cu scurgere

33    verticala - material mărunt, de etansare, de fixare    buc 4

_Dimensiuni: Dn 5Qmm_

SP Sifon pardoseala din inox pentru horeca , cu scurgere

34    laterala - material mărunt, de etansare, de fixare    buc 4

_Dimensiuni: Dn 1QQmm_

Hidranti interiori

35


36


37


Țeava zincata pentru hidranti, inclusiv fitingurile din fonta maleabla zincate pentru îmbinare (teuri, mufe, reducții, niple etc) - îmbinarea conductelor: fitinguri filetate si/sau sudobrazare material mărunt, material de etansare, de fixare etc Tip: STAS 7656-80Sîstem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane .antizgomot,sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni:: cp 2"_

Țeava zincata pentru hidranti, inclusiv fitingurile din fonta maleabla zincate pentru îmbinare (teuri, mufe, reducții, niple etc) - îmbinarea conductelor: fitinguri filetate si/sau sudobrazare material mărunt, material de etansare, de fixare etc Tip: STAS 7656-80Sîstem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot,sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni:: 4)21/2”

Hidrant de incendiu interior: - robinet de hidrant Dn 50, racord filetat G2" si racord tip “C”; - furtun poliesteric cauciucat tip “C"

(2”), lungime 20m; - țeava de refulare tip “C” (2n), cu robinet pentru jet compact si pulverizat, cu ajutajul de pulverizare 4) 14; buc - cutie de hidrant cu rama si geam, 450 x250 x 650;- cheie pentru racord tip “B-C” - material mărunt, de etansare, de fixare


Nr.crt.

DESCRIERE LUCRARE

U.M.

CANT

1

Lavoar din porțelan L 60 cm, cu picior, ventil de scurgere 11/4" cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4’’ cromat,- Baterie amestecatoare monocomanda stativa, pentru lavoar - cromata ;- oglinda 600x400x5 mm,cu sistem de fixare;- recipient pentru săpun lichid complet cu prima umplere, alb;- material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

45

2

Lavoar din porțelan L 40 cm, cu semipicior, ventil de scurgere

11/4" cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4" cromat,-cadru metalic de prindere in pereții degipscarton, zincat, Baterie amestecatoare monocomanda stativa, pentru lavoar -cromatafixari de perete si de pardoseala fonoizolant;- oglinda 450x400x5 mm,cu sistem de fixare;- recipient pentru săpun lichid complet cu prima umplere, alb;- material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

41

3

Vas WC din porțelan, cu rezervor și buton de acționare pentru vas closet

- suport pentru hârtie wc. si suport de rezerva pentru hârtie wc cromate -rama si capac din material plastic rigid - garnitura de perii in model cromat pentru fixarea de perete - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb Rezervor de spalare din porțelan 91 montat la semiinaltime, clapeta pentru manevra cu doua nivele (6/91 si 31), armatura de golire,-țeava de spalare din alama cromata - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

41

4

Cadă de duș din material acrilic cu cabină complet echipat -ventil descurgere 11/4", sifon de scurgere tip butelie 11/4", -material mărunt, de etansare, de fixare, Baterie monocomandă pentru duș cu furtun flexibil

buc

43

5

Lavoar din porțelan L 60 cm PENTRU PERSOANE CU DIZABILITÂTl, cu semipicior suspendat, ventil de scurgere

11/4” cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4" cromat,-cadru metalic de prindere in pereții de gipscarton, zincat, Baterie amestecatoare monocomanda stativa, pentru lavoar-cromatafixari de perete si de pardoseala fonoizolant;- oglinda 600x400x5 mm,cu sistem de fixare;- recipient pentru săpun lichid complet cu prima umplere, alb;- material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

1

Vas WC din porțelan PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI,

, Cadru metalic autoportant cu rezervor încorporat și buton de acționare pentru vas closet

(conform specificațiilor tehnice anexate)- suport pentru hârtie wc. si suport de rezerva pentru hârtie wc cromate -rama si

6

capac din material plastic rigid - garnitura de perii in model cromat pentru fixarea de perete - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: albRezervor de spalare din polietilena 91 montat la semiinaltime .protecție anti-condens, clapeta pentru manevra cu doua nivele (6/91 si 31), armatura de golire,- țeava de spalare din alama cromata - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

1

7

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc.. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa (brîde, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D20

m

585.4

8

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa (brîde, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D25

m

312

9

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare, inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel (bride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D32

m

156

10

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare,. inclusiv îmbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D40

m

234

11

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare,. inclusiv îmbinarea conductelor; coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa (bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: D50

m

120

12

Țeava din PP-R pentru instalații sanitare,. inclusiv îmbinarea conductelor; coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa (bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni:D63

m

90

13

Robinet coltar cromat pentru racorduri la lavoar - inclusiv racordurile flexibile din inox fara inserții de culoare: D= l=60 cm; - material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni:

01/2" x 3/8”

buc

174

EI4. EVALUARE INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE


14

Robinet coltar cromat pentru racorduri rezervor spalare WC inclusiv racordurile flexibile din inox fara inserții de culoare: D= 1/2n, I=60 cm; - material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: 01/2" x 3/8”

buc

42

15

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 15"

buc

20

16

Robinetdin bronz cu scaun înclinat,, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 20

buc

18

17

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn25

buc

14

18

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 32

buc

16

19

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI-FI    Dimensiuni: Dn 40

buc

12

20

Robinet din bronz cu scaun înclinat, cu mufe filetate, cu tija de manevra, pentru montaj aparent - material mărunt, de etansare, de fixare Tip: FI -FI    Dimensiuni: Dn 50

buc

8

20’

Sistem de preparare apa calda menajera format din boiler:

-    boiler vertical solar cu serpentina dubla, putere termica boiler

69 kW+ 36 Kw

-    4 panouri solare cu tuburi plane, avand fiecare o suprafața de 2.32 mp (inclusiv suport si accesorii de montaj pe acoperiș)

-    kit hidraulic sistem solar

-    vas de expansiune 50 litri

-    panou de comanda si automatizare

-    sistem de distribuție agent termic format din țeava Cu 35x1.5 mm izolata (inclusiv accesorii de montaj si racordare)

ans

3

Canalizare menajera

21

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare,de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn32 mm

m

174

22

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni; Dn40 mm

m

146.2

23

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn50 mm

m

159

24

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare,de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn75mm

m

156

25

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn110mm

m

198

26

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn125mm

m

20

27

Țeava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn160mm

m

40

28

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn110mm

m

20

29

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn125mm

m

30

30

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn160mm

m

60

31

Țeava din PVC-KG pentru canalizare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificațiile, etc. (material mărunt, material de etansare.de fixare etc Sistem complet de suporți pentru conducte de canalizare bride, tije, mansoane .antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.Dimensiuni: Dn200mm

m

20

32

Căciulă de ventilare,din polipropilena pentru canalizare -material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Dn 110 mm

buc

14

32

Căciulă de ventilare,din polipropilena pentru canalizare -material mărunt, de etansare, de fixare Dimensiuni: Dn 75 mm

buc

14

33

SP Sifon pardoseala din PVC cu dop de spuma, cu scurgere verticala - material mărunt, de etansare, de fixare

Dimensiuni: Dn 50mm

buc

90

RECEPTOR ACOP. PP IEȘIRE VERT. D.110 CU GULER, FLANSA SI PARAFRUNZAR 7,7 l/sec

buc

6

Hidranti interiori

Țeava zincata pentru hidranti, inclusiv fitîngurile din fonta

maleabla zincate pentru imbinare (teuri, mufe, reducții, niple

etc) - îmbinarea conductelor: fitinguri filetate si/sau

sudobrazare material mărunt, material de etansare, de    m

fixare etc Tip: STAS 7656-80Sistem complet de suporți

pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane

.antizgomot,sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si

montare_Dimensiuni:: <ft 2”_

Țeava zincata pentru hidranti, inclusiv fitîngurile din fonta maleabla zincate pentru imbinare (teuri, mufe, reducții, niple etc) - îmbinarea conductelor: fitinguri filetate si/sau

35    sudobrazare material mărunt, material de etansare, de fixare etc Tip: STAS 7656-80Șistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane .antizgomot,sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si

montare_Dimensiuni:: $2 1/2n

_

Hidrant de incendiu interior: - robinet de hidrant Dn 50, racord filetat G2" si racord tip “C"; - furtun poliesteric caucîucat tip “C”

(2"), lungime 20m; - țeava de refulare tip “C" (2n), cu robinet

36    pentru jet compact si pulverizat, cu ajutajul de pulverizare cp buc 8

14;    - cutie de hidrant cu rama si geam, 450 x250 x


650;- cheie pentru racord tip “B-C” - material mărunt, de etansare, de fixare

Nr.

Crt. Denumire material / utilaje_UM Cant.

1

Radiator panou din otel plan, Furnitura va include, dopuri, aerisitoare, set de fixare

buc

18

2

Robinet radiator coltar tur 01/2"

buc

18

3

Robinet radiator coltar retur (detentor) 01/2"

buc

18

Țeava din otel pentru instalații termice,. inclusiv îmbinarea

m

90


conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelfbride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: 01/2"

6


Țeava din otel pentru instalații termice,. inclusiv îmbinarea    m    36

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel(bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: 03/4"

Țeava din otel pentru instalații termice,. inclusiv îmbinarea    m    30

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel(bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: 01"

Țeava din otelpentru instalații termice,. inclusiv îmbinarea    m    20

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otel(bride, tije, mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.), procurare si montare Dimensiuni: 011/fe

10 Armaturi distributie(robinete/vane)


Nr. Crt.

Denumire material / utilaje

UM

Cant.

1

Tubulaturi cupru distribuție agent frigorific +piese speciale+sustineri+izolatie

m

60

2

Tubulaturi din tabla zincata ventilație mecanica, izolație alte materiale si montaj

mp

150

Lista cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice INSTALAȚII CLIMATIZARE

Unitati interioare tip split 2.8kW sistem VRV

buc 6

2

Unitati exterioare tip VRV 18kW

buc 1

3

Cutii de distribuție agent frigorific

buc 6

4

Hota exhaustare 3000mc/h+ventilator turele+filtre

buc 1

5

Baterie incalzire montata pe tubulatura 3000mc/h

Aaduc J

Nr.

Crt.

Denumire material / utilaje

UM

Cant.

1

Radiator panou din otel plan , Furnitura va include, dopuri, aerisitoare, set de fixare

buc

77

2

Radiator panou din otel PORTPROSOP, Furnitura va include, dopuri, aerisitoare, set de fixare

buc

86

3

Robinet radiator coltar tur $1/2"

buc

163

4

Robinet radiator coltar retur (detentor) $1/2"

buc

163

Țeava din otel pentru instalații termice,. inclusiv îmbinarea m    489

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelfbride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.),

procurare si montare Dimensiuni: $1/2”

Țeava din otel pentru instalații termice,. inclusiv îmbinarea m    180

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelfbride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.),

procurare si montare Dimensiuni: $3/4”

Țeava din otel pentru instalații termice,. inclusiv imbinarea m    120

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelțbride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.),

procurare si montare Dimensiuni: $1”

Țeava din otelpentru instalații termice,. inclusiv imbinarea m    70

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelfbride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.),

procurare si montare Dimensiuni: $11/4"

Țeava din otelpentru instalații termice, . inclusiv imbinarea m    90

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelfbride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.),

procurare si montare Dimensiuni: $11/2”

Țeava din otelpentru instalații termice,. inclusiv imbinarea m    30

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelfbride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.),

IO procurare si montare Dimensiuni: $2”

Țeava din otel pentru instalații termice,. inclusiv imbinarea m    20

conductelor: coturi, teuri, mufe, etc. Sistem complet de suporți pentru conducte de apa din otelfbride, tije,

mansoane.antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc.),

Nr. Crt. Denumire material / utilaje

Tubulaturi cupru distribuție agent frigorific +piese

1 speciale+sustineri+izolatie


CORP CAZARE

Lista cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice CENTRALA TERMICA

Nr.

Crt.

Denumire material / utilaje

UM

Cant.

1

Centrala termica murala 120kW

buc

3

2

Vas acumulare apa calda 1000 litri

buc

1

3

Schimbător de căldură in placi 120kW

buc

1

4

Vas de expansiune închis cu membrana 150 litri

buc

3

5

Statie dedurizare 2,0 mc/h

buc

1

6

Pompa circulație agent termic radiatoare,

buc

2

7

Pompa circulație agent termic schimbător căldură

buc

2

8

Vas de expansiune sanitar 50I

buc

1

9

Tablou automatizare

buc

1

10

Vaiva automata de umplere circuit încălzire 1

buc

2

11

Presostat diferențial

buc

2

12

Valva by-pass diferențiala 1

buc

2

13

Baterie de egalizare a pesiunilor

buc

1

14

Regulator de presiune diferențială

buc

4

15

Supape de siguranța

buc

12

16

Filtru anticalcar Dn 50

buc

2

17

Senzor de temperatura pe conducta tur/retur

buc

6

18

Senzor de temperatura exterior

1

19

Senzor de temperatura interior

1

Lista cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice INSTALAȚII CLIMATIZARE

1

Unitati interioare tip split 1.7kW sistem VRV

buc

6

2

Unitati exterioare tip VRV 26kW

buc

1

3

Cutii de distribuție agent frigorific

buc

1

Ventilator tip turela de acoperiș    ^^===55.

4    400mc/h, 10OPa    ZWc

CORP CANTINA

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. Crt.

Denumire material / utilaj

UM

Cant.

1

Corp de iluminat tip FIDI06 LED IP65 LED 4RX2BX14 PMO

buc

12

2

Corp de iluminat tip FIDI ELECTRA LED 4RX2BX14 PMO +kit iluminat siguranța

buc

8

3

Corp de iluminat etanș montat pe dibluri metalice, tip AB 02 LED IP64

buc

5

4

Corp de iluminat etanș montat pe dibluri metalice, tip FIPAD-05-1Rx2Bx14LED PMMA OPAL4000K

buc

24

5

Corp de iluminat etanș montat pe dibluri metalice, tip FIPAD-05-1 Rx2Bx14LED PMMA OPAL 4000K+kit de iluminat de siguranța

buc

14

6

Corp de iluminat de siguranța ’CISA 02M LED TEMPORA 3h IP55

buc

16

7

Senzori tip PIR

buc

4

8

întrerupător manual capat scara-cruce ingropat unipolar construcție normala,! 0 A / 250V-inclusiv doza aparat sistem modular

buc

4

9

Comutator, montat îngropat inclusiv doza aparat sistem modular

buc

16

10

întrerupător simplu, 10 A / 250V, montat îngropat-inclusiv doza aparat sistem modular

buc

20

11

Priza montata ingropat constr.normala impermeabila sau normala cu contact protectie-INCLUSIV DOZA APARAT sistem modular

buc

35

12

Priză bipolară cu cont de protecție și carcasă din bachelită, montată îngropat, 16 A sistem modular

buc

10

13

Priza 63A5P400V 6H IP44

buc

6

14

Transformator monofazic de protecție 220/24 v 1000 va montat pe dibluri metalice

buc

1

15

Montare bară de egalizare a potențialului EP tip OB01801 VDE (de interior), montată aparent

buc

6

16

Cablu energetic CYY-F 3X1,5 MMP

m

984

17

Cablu energetic CYY-F 3X2,5 MMP

m

860

18

Cablu energetic CYY-F 3X4 MMP

m

900

19

Cablu energetic CYY-F 5X4 MMP

m

30

20

Cablu energetic CYY-F 5X4 MMP

m

30

21

Cablu energetic CYY-F 5X6 MMP

m

20

22

Cablu energetic CYY-F 5X10MMP

m

35

23

Cablu energetic CYY-F 5X16MMP

m

35

24

Cablu energetic CYY-F4X25+16MMP

m

40

25

Cablu energetic CYY-F 4X50+25MMP

m

40

26

Conductă ol zn 25 x 4 mm pentru legare la pământ

m

110

27

Doza de derivație

buc

40

28

Tub izolant de protecție, etanș ipey-pvc montat ingropat cu d=12mm

m

984

29

Tub izolant de protecție, etanș ipey-pvc montat ingropat cu d=16mm

m

860

30

Tub izolant de protecție, etanș ipey-pvc montat ingropat cu

m

50

d=20mm

31

Tub izolant de protecție, etanș ipey-pvc montat îngropat cu d=32mm

m

70

32

Tub izolant de protecție, etanș ipey-pvc montat îngropat cu

m

35

d=40mm

Țeava otel pentru instalații sudata, neagra montata aparent pe

30

uu

dibluri metalice d=2toli

iii

UU

34

Jgheab metalic 400x1 OOmm-in tavanul fals

m

30

35

Conductor bandă OLZn 40x4

m

60

36

Electrod din țeavă OLZn F21/2", l=2,5m, g=3,5mm

m

10

37

Cond.cobor, mont acop. invelitoare banda otel zinc25x4mm

m

10

38

Prot cond cobor lung 1,9m exec cornier aripieg 20x20x4 mm

buc

3

39

Cutie cu eclise de legătură pt centura de impamantare

buc

6

40

Piesa racord cond inst paratr la prti metalice constr la cond^de^tftc/4?\

instalații tip c    fa

--rr"i-, ■ X —

2

CORP CANTINA

Lista cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. Crt.

Denumire material / utilaje

UM

Cant.

1

Tablou electric general consumatori normali TG P

buc

1

2

Tablou electric general consumatori normali Tgcantina

buc

1

3

Tablou electric consumatori vitali Tvital

buc

1

4

Tablou electric distribuție de plalier TB-bucatarie

buc

1

5

Tablou Lift

1

6

Tablou electric climatizare

/X    7A1

CORP CAZARE

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. Crt.

Denumire material / utilaj

UM

Cant.

1

Corp de iluminat tip FIDI ELECTRA LED 4RX2BX14 PMO

buc

102

2

Corp de iluminat tip FIDI ELECTRA LED 4RX2BX14 PMO +kit iluminat siguranța

buc

20

3

Corp de iluminat etanș montat pe dibluri metalice, tip AB 02 LED

IP64

buc

93

4

Corp de iluminat etanș montat pe dibluri metalice, tip FIPAD-05-1Rx2Bx14LED PMMA OPAL4000K

buc

20

5

Corp de iluminat etanș montat pe dibluri metalice, tip FIPAD-05-1 Rx2Bx14LED PMMA OPAL 4000K+kit de iluminat de siguranța

buc

80

6

CISA 02M LED TEMPORA 3h IP55

buc

39

7

Senzori tip PIR

buc

6

8

Întrerupător manual capat scara-cruce îngropat unipolar construcție normala,10 A / 250V-inclusiv doza aparat sistem modular

buc

30

9

Comutator, montat îngropat inclusiv doza aparat sistem modular

buc

52

10

întrerupător simplu, 10 A / 250V, montat îngropat-inclusiv doza aparat

sistem modular

buc

90

11

Priza montata îngropat constr.normala impermeabila sau normala cu contact protectie-inclusiv doza aparat sistem modular

buc

40

12

Priză bipolară cu cont. de protecție și carcasă din bachelită, montată îngropat, 16 A sistem modular

buc

340

13

transformator monofazic de protecție 220/24 V100 VA montat pe dibluri metalice

BUC

2

14

Montare bară de egalizare a potențialului EP tip OB01801 VDE (de interior), montată aparent

BUC

6

15

Cablu energetic CYY-F 3X1,5 MMP

M

4256

16

Cablu energetic CYY-F 3X2,5 MMP

M

3040

17

Cablu energetic CYY-F 3X4 MMP

M

900

18

Cablu energetic CYY-F 5X4 MMP

M

80

19

Cablu energetic CYY-F 5X6 MMP

M

60

20

Cablu energetic CYY-F 5X10MMP

M

80

21

Cablu energetic CYY-F 5X16MMP

M

70

22

Cablu energetic CYY-F4X25+16MMP

M

80

23

Cablu energetic CYY-F 4X50+25MMP

M

60

24

Cablu energetic CYY-F 4X70+35MMP

M

20

25

Cablu energetic CYY-F 4X95+50MMP

M

60

26

CYabY 4x120+70

M

60

27

Conductă ol zn 25 x 4 mm pentru legare la pământ

m

280

28

Doza de derivație

buc

1500

29

Tub izoiant de protecție, etanș ipey-pvc montat îngropat cu d=12mm

M

4256

30

Tub izoiant de protecție, etanș ipey-pvc montat îngropat cu d=16mm

M

3040

31

Tub izolant de protecție, etanș îpey-pvc montat îngropat cu d=20mm

M

140

32

Tub izolant de protecție, etanș ipey-pvc montat îngropat cu d=32mm

M

150

33

Tub izolant de protecție, etanș ipey-pvc montat îngropat cu d=40mm

M

70

34

Țeava otel pentru instalații sudata, neagra montata aparent pe dibluri

M

□n

metalice d=2toli

IVI

yu

35

Jgheab metalic 400x1 OOmm-in tavanul fals

M

150

36

Conductor bandă OLZn 40x4

m

240

37

Electrod din țeava OLZn F21/2”, 1=2,5m, g=3,5mm

m

20

38

Cutie cu eclisă

buc

14

39

Cond.cobor. mont acop. invelitoare banda otel zinc25x4mm

m

30

40

Prot cond cobor lung 1,9m exec cornier aripieg 20x20x4 mm

buc

3

41

Cutie cu eclise de legătură pt centura de impamantăfeMEfiS^s

buc

16

42

Piesa racord cond inst paratr la prti metalice constrîa cond.de instalații tip c    O    -Si

buc

4

CORP CAZARE

Lista cuprinzând cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice INTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. Crt.

Denumire material / utilaje

UM

Cant.

1

Paratrăsnet cu Dispozitiv de amorsare cu Rp=70m-

buc

1

2

Tablou electric general consumatori normali TG

buc

1

3

Tablou electric consumatori vitali Tvîtal

buc

1

4

Tablou electric distribuție de plalier TS

buc

1

5

Tablou electric distribuție de plalier TP

buc

1

6

Tablou electric distribuție de plalier TET1

buc

1

7

Tablou electric distribuție de plalier TET2

buc

1

8

Tablouri camere cazare

buc

44

9

Tablou spălătorie

buc

1

10

Tablou electric centrala termica

buc

1

11

Tablou electric climatizare

   buc

1

12

Tablou electric camera server+centrala alarmare

buc

1

13

Grup electrogen 20KVA+AAR

Vbuc

1

14

Stalpti de iluminat H=8m complet echipat

11$    <tibc

12

CORP CANTINA

INSTALAȚII DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Nr. Crt.

Denumire material / utilaj

UM    i

Cant.

1

modul repetor semnal centrala detecție si alarmare incendiu

buc.

1

2

Detector optic adresabil cu soclu standard incorporat

buc.

25'

3

Detector temperatura adresabil XP95 cu soclu standard incorporat

buc.

10

4

Detector optic + temperatura adresabil XP95 cu soclu standard incorporat

buc.

2

5

Buton adresabil XP95 cu izolator incorporat

buc.

7

6

Sirena incendiu adresabila de interior, piezoelectrica, 95dB, culoare roșie.

buc.

2

7

Sirena incendiu adresabila de exterior, piezoelectrica, 105dB, culoare roșie.

buc.

1

8

Motor electric cu lanț, cursa 600 mm, cu accesoriu de prindere, 24Vcc/2A pentru ferestre

buc.

4

9

Interfața adresabila de tip OUTPUT "acționare ieșire de releu",, cu o ieșire de releu fara potențial,izolator inclus,tensiune alimentare: 17-28\Zcc, pntru comanda deschidere usi controlate si pornire ventilație desfumare

buc.

4

10

Cutie comanda automata si manuala cu sursa in comutație 24-29VDC, 5A, protecție suprasarcina/scurtcircuit, carcasa de protecție, cu circuit tampon si interfața adresabila in bucla de detecție incendiu+acumulatori

buc.

4

11

Acumulator 12V/12Ah

buc

4

13

Cablu semnalizare incendiu JEH(St)H 2x2x0.8 mmp+ sisteme prindere

^20.

o

CORP CANTINA

INSTALAȚII DATE-VOCE, REȚEA SUPRAVEGHERE, CATV

Nr. Crt.

Denumire material / utilaj

UM

Cant.

1

Switch Principal Distribuție

buc

1.0

2

Switch Distribuție

buc

1.0

3

Emițător pentru sistem wireless acces point cod smc-webt-gez conect 802.11g 108mbps, ethernet bridge, antena omnidirecționala, distanta max. de funcționare, 350m in ext, si 100m in int

buc

1.0

Camera 1P fixa, CCD cu scanare progresiva de 1/4",

330.000 pixeli, fara lentila

inclusa, rezoluție digitala max. 640x480 pixeli, 30

cadre/s ia rezoluție maxima, compresie

selectabila MJPEG/MPEG4,1 inrtrare/1 ieșire de

alarma, fara audio, sensibilitate 1,7

lucsi Ia 50IRE, F1, AGC on, temperatura de

funcționare -10..+50 grade Celsius,

protocoale de rețea TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP,

SMTP, DHCP, SNMP, DNS, NTP,

CORP CAZARE

INSTALAȚII DATE-VOCE, REȚEA SUPRAVEGHERE, CATV

Nr. Crt. Denumire material / utilaj_UM Cant.

1

Router Linux Dedicat

buc

1.0

2

Switch Principal Distribuție

buc

1.0

3

Switch Distribuție

buc

4.0

5

UPS19”3KVA

buc

1.0

6

NVR- Video Recorder autonom-

buc

1.0

7

Rack 19" floor mounted, double open frame, 40U/800x1000, PENTRU SERVERE USA DIN

STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI

LATERALE DETAȘABILE, KIT SUPORȚI PODEA, GHIDAJE LATERALE PENTRU PATCHCORDURI ASAMBLAT CULOARE NEGRU

buc

1.0

8

EMITATOR PENTRU SISTEM WIRELESS ACCES POINT COD SMC-WEBT-GEZ CONECT 802.11g

108Mbps, ETHERNET BRIDGE, ANTENA OMNIDIRECȚIONALA, DISTANTA MAX. DE FUNCȚIONARE, 350m IN EXT, SI 100m IN INT

buc

1.0

9

UNITATE 2xVENTILATOARE CU TERMOSTAT + ÎNTRERUPĂTOR, PT. CABINETE CU MONTAJ PE PERETE

buc

1.0

10

PATCHPANEL CAT 6, 24xRJ45-1HU, ECRANAT, SUPORT DE CABLURI INTEGRAT

buc

4.0

Camera 1P fixa, CCD cu scanare progresiva de 1/4",

330.000 pixeli, fara lentila

inclusa, rezoluție digitala max. 640x480 pixeli, 30

cadre/s la rezoluție maxima, compresie

selectabila MJPEG/MPEG4,1 inrtrare/1 ieșire de

alarma, fara audio, sensibilitate 1,7

lucsi la 501RE, F1, AGC on, temperatura de

funcționare -10..+50 grade Ceisius,

protocoale de rețea TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP,

SMTP, DHCP, SNMP, DNS, NTP,

12 RTP/RTCP PPPoE    buc 18.0

13

Grup amplificator TV

buc

5

14

Distribuitor al semnalelor TV cu o intrare si 4 ieșiri    buc

12

18

Cablu UTP cat6

ml.

4200

19

Priza dubla internet

buc

180

20

Cablu TV 75 ohm

^ml^

s 900

21

Priza TV

/A^uP4

180

CORP CAZARE

INSTALAȚII DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Nr. Crt.

Denumire material / utilaj

UM

Cant.

1

Centrala analogica adresabila 2 bucle/126 adrese, 16 zone, varianta economica, nu are posibilitatea de extindere, nu se poate lega la un repetor, display LCD, 2 acumulatori de 12W7Ah.

buc.

1

2

Detector optic adresabil cu soclu standard incorporat

buc.

90

3

Detector temperatura adresabil XP95 cu soclu standard incorporat

buc.

4

4

Detector optic + temperatura adresabil XP95 cu soclu standard incorporat

buc.

4

5

Buton adresabil XP95 cu izolator incorporat

buc.

14

6

Sirena incendiu adresabila de interior, piezoelectrica, 95dB, culoare roșie.

buc.

4

1

Sirena incendiu adresabila de exterior, piezoelectrica, 105dB, culoare roșie.

buc.

1

8

Motor electric cu lanț, cursa 600 mm, cu accesoriu de prindere, 24Vcc/2A pentru ferestre

buc.

8

9

Interfața adresabila de tip OUTPUT "acționare ieșire de releu",, cu o ieșire de releu fara potențial,izolator inclus,tensiune alimentare: 17-28Vcc, pntru comanda deschidere usi controlate si pornire ventilație desfumare

buc.

8

10

Cutie comanda automata si manuala cu sursa in comutație 24-29VDC, 5A, protecție suprasarcina/scurtcircuit, carcasa de protecție, cu circuit tampon si interfața adresabila in bucla de detecție incendiu+acumulatori

buc.

8

11

Acumulator 12V/12Ah

buc

4

13

Cablu semnalizare incendiu JEH(St)H 2x2x0.8 mmp+ sisteme prindere    /

6-