Hotărârea nr. 8/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA PE ANUL 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Constanța pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 13 -02 -2015    ;

Având in vedere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 16230/05.02.2015, raportul Direcției financiare nr. 17152/06.02.2015 și avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Avănd în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, H.C.L. nr.354/17.12.2012 ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. "b , alin. 3 lit. "c" si art.115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța, societate cu acționar unic Consiliul local al municipiului Constanța, cu o sumă, ce urmeaza să fie virată de către Direcția financiară a Primăriei municipiului Constanța în conformitate cu sumele aprobate prin bugetul local, astfel :

43.179 mii lei sumă aferentă scadențelor la biletele la ordin conform contractelor nr. 8710/2008 și nr. 1229/2012, pentru plăti legate de programul de drumuri.

7.700 mii lei plăți aferente lucrărilor de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale.

Art. 2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărîre Direcției financiare, S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța .

Adoptată de un număr de 17 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

COJOC MARIOARA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 8    /    2015