Hotărârea nr. 78/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2015

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de ZOdg.

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.58517/28.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției financiare nr.58516/28.04.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr.58368/28.04/2015.

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015, H.C.L nr. 71/2015, comunicarea Direcției Generale a Finanțelor publice nr. 58021/27.04.2015, comunicările Direcției de Sănătate Publică Constanța nr. 53601/16.04.2015 și nr. 53637/16.04.2015 ;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 781.614 mii lei și la cheltuieli în sumă de 781.614 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, tar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.l, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3.

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive șt culturale care ramane neschimbata,

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor interne care rămân neschimbate.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 și 2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 323 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 16 mii lei.

•    Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii se diminuează cu suma de 849 mii lei.

•    Fondul European de Dezvoltare Regionala se diminuează cu suma de 68 mii lei.

•    Fondul Social European se majorează cu suma de 411 mii lei.

Art. 9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se majorează cheltuielile de personal de la subcapitolul Poliție locală cu suma de 849 mii lei, cheltuielile pentru bunuri și servicii de la subcapitolul Poliție locală se diminuează cu suma de 920 mii lei și cheltuielile pentru bunuri și servicii de la subcapitolul Protecție civilă și protecția contra incendiilor se majorează cu suma de 71 mii lei .

•    La capitolul 66 Sănătate se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 849 mii lei .

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 750 mii lei , se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma 209 de mii lei.

•    La capitolul 80 Acțiuni generale economice, comerciale si de Munca se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 473 mii lei.

•    La capitolul 84 Transporturi se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 750 mii lei.

Art.10 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii ia îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri


Constanți

Nr.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACIROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPR I M A R NR.58517/28.04.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare nr. 58516/28.04.2015 și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 , H.C.L nr. 71/2015, comunicările Direcției de Sănătate Publică Constanța nr. 53601/16.04.2015 și nr. 53637/16.04.2015 și comunicarea Direcției Generale a Finanțelor publice nr. 58021/27.04.2015;

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECERAL FĂGĂDĂU


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale.buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 58517/28.04.2015 inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică localjk reptrEncată, comisia întrunită în ședința din

data de _6 7“    aZ 7 4 avizează FAVORABIL/N5FAVORABIL

proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE

coNSTAA/ ROMANIA £ țffil X JUDEȚUL CONSTANTA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


ijftî DIRECTIA financiara fM) Nr. 58516/28.04.2015

RAPORT

în data de 11.03.2015 Guvernul emite Hotărârea nr.171/11.03.2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art.35^1 alin.l din Legea poliției locale nr.155/2010, unde se specifică la art.5 alin.l lit.c și d că norma de hrană se înregistrează la cheltuieli de personal, indiferent de modalitatea în care se acordă si se va încadra în nivelul maxim al cheltuielilor de personal.

în baza legislației enumerate mai sus, am înaintat Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică necesarul de plafon de cheltuieli de personal pentru acordarea normei de hrană Poliției locale.

în data de 27.04.2015 prin adresa nr.58021/27.04.2015 Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică ne comunică noul plafon de cheltuieli de personal.

Drept urmare, propunem suplimentarea cheltuielilor de personal la Cap. 61 Ordine Publică și siguranță națională cu suma de 849 mii lei pentru alocarea normei de hrană poliției locale.

O altă modoficare adusă bugetului municipal este diminuarea cheltuielilor de personal de la capitolul 66 Sănătate conform comunicărilor Direcției de Sănătate Publică Constanța nr.53601/16.04.2015 și nr. 53637/16.04.2015.

Rectificarea se datorează în principal alocării normei de hrană la poliția locală, diminuării cheltuielilor de personal a personalului medical din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și deasemenea rectificării sumelor pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile și virări de credite bugetare între capitole si subcapitole, și ca urmare propunem următoarele modificări:

Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Venituri din vanzarea unor bunuri apartînand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 323 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 16 mii lei.

•    Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii se diminuează cu suma de 849 mii lei.

•    Fondul European de Dezvoltare Regionala se diminuează cu suma de 68 mii lei.

•    Fondul Social European se majorează cu suma de 411 mii lei.

Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se majorează cheltuielile de personal de la subcapitolul Poliție locală cu suma de 849 mii lei, cheltuielile pentru bunuri și servicii de la subcapitolul Poliție locală se diminuează cu suma de 920 mii lei și cheltuielile pentru bunuri și servicii de la subcapitolul Protecție civilă și protecția contra incendiilor se majorează cu suma de 71 mii lei

•    La capitolul 66 Sănătate se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 849 mii lei

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 750 mii lei , se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma 209 de mii lei

•    La capitolul 80 Acțiuni generale economice, comerciale si de Munca se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 473 mii lei.

•    La capitolul 84 Transporturi se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 750 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELJA/FRIGIOIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII BIROUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 58368/28.04.2015

Raport

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprobat prin HCL nr.71/30.03.2015 având în vedere:

•    Nota de fundamentare nr. 18085/06.02.2015 a Serviciului Inspectorat Protecție Civilă;

•    Adresele nr.56488/23.04.2015, 58367/28.04.2015 a Direcției Tehnic Achiziții

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 61 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

> Se propune următoarea rectificare la poziția 7 din „ Diguri de protecție împotriva inundațiilor în lungime totală de 50 ml" cu „Diguri de protecție împotriva inundațiilor" .

Pe ansamblu Cap. 61 alocația bugetară nu se modifică .

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

>    Se propune suplimentarea alocației poziției 3 „Parcul Seniorilor" cu suma de 315 mii lei , buget local și diminuarea cu 232 mii lei, proiecte FEN postaderare;

>    Se propune suplimentarea alocației poziției 4 „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța" cu suma de 126 mii lei proiecte FEN postaderare.

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 315 mii lei buget local și se diminuează cu suma de 106 mii lei, proiecte FEN postaderare.

Față de HCL nr.71/30.03.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, se suplimentează cu suma de se

suplimentează cu suma de 315 mii lei buget local și se diminuează cu suma de 106 mii lei, proiecte FEN postaderare.

Director 0xecutiv adjunct,

Nanu Daniela


Șef Birou Tehnic Investiții,

Borali V^aveghiulnspector,

drăcănuș Alice

'......


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice Galați

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanta

Serviciul Sinteza Asistenta ElaborareStr. I.G.Duca nr. 18 Constanța Constanța, cod postai 900697 Tel: 0241480320 Fax 0241480323 e-mai!:

trezor.dgfpconstanta.ct@mfinante.roData:27.04.2015

Nr:

Stimate Domn,

Va comunicam noul plafon al cheltuielilor de personal: 207.500 mii lei.

Cu stima,

Trezorier Sef,Z/ Laurentiu MateiziMINISTERUL SANATATII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA


CĂTRE,Va înaintam planul anual aprobat pe anul 2015 conform Legii nr,186/2014 privind Legea bugetului de stat pe anul 2015 la Titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administrației publice”, după cum urmeaza:


Sursa de finanțare: buget de stat


-lei -

TOTAL_116.388

51.01 “Transferuri curente” din care:

51.01,45,, Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale    116,388

pentru finanțarea sanatatii

(asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari)


CUTIV ADJ, EONOMIC INITAîntocmit, Birou buget

Ref. Toma Vasilica
MINISTERUL SANATATH DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ- CONSTANȚA -Str. Lăcrămioarei nr. 1 Tel: 0241 / 48.09.39,

fax: 0241 l 48.09.46    -Către,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL BUGET

Va transmitem atașat contractul pe\2015 privind fondurile alocate pentru activitatea medicala din unitățile de invatamant, in doua exemplare cu rugămintea sa ii semnați si sa restituiri un exemplar.

Va mulțumim pentru înțelegere.


p. DIRECTOR EXECUTIV ADJ. ECONOMIC, Ec. Nache/Luini|uta

4    ‘

întocmit,

Birou Buget

Ref. Toma VasilicaJUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială: CONSTANTA Formular:    | ANEXA 1    |


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

ANEXA LA HCLM NR.


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

I Impozit pe profit de la agenți economici1)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (Cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

! Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

| Cote defalcate din impozitul pe venit

i

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

00.01    781614


48.02

519674

,00.02

629827

00.03

592130

00.04

278228

00.05

0

01.02

0

01.02.01

'00.06

278228

03.02

8000

:03.02.17

03.02.18

8000

04.02

270228

i 04,02.01

253000

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50


TOTAI


ANEX AXA HCLM NR. 7^


A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02,01+07.02,02.02+07.02.02.03)

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

'Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate J la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor st Municipiului București

i Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

. i

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

' Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

I Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

: Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) i Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

00.09

99824

07.02

99824

07.02.01

04000

07.02.01.01

24000

07,02.01.02

60000

07.02.02

11624

07.02.02.01

4040

07.02.02.02

7200

07.02.02.03    !

384

*07.02.03

4200

07.02.50

00.10

193058

; 11.02

162489

11.02.01


11.02.02 |

159504

11.02.06

2985

12.02 |

650

12.02.07

650

15.02

300

15.02.01

300

15.02.50

i

16.02    I

29619

16.02.02

25500

16.02.02.01

14000

16.02.02.02

11500

16.02.03

5


DENUMIREA INDICATORILOR


A N E

HCLM NR.


Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) ivarsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice ; Venituri din dividende ( cod 30.02.08,02+ 30.02.08.03)

I    ......

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

i Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Si SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

: Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social jTaxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

16.02.50

4114

00.11

21020

18.02

21020

; 18.02.50

21020

00.12

37697

00.13

3100

: 30.02

3100

30.02.01

100

i 30.02.05

3000

30.02.05.30

3000

30.02.08

30.02.08.02

X

30.02.08.03

X

,30.02.50

'31.02

0

31.02.03

,00.14

34597

! 33.02

1174

33,02.08

i ■

220

33.02.10

400

33.02.12

33.02.24    i

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

34,02

10741


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator ;

ANUALE

TOTAL

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1000

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8941

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3600

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01    !

3600

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02    |

3600

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

1    I

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50    j

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36,02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

i

36.02

19082

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsa minte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7000

Taxe speciale

36.02.06    |

12052

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Alte venituri

36.02.50    j

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

Donații si sponsorizări

37.02.01    !

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

72602

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

72602

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

323


A LA

CLM Nk. kfcl


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

323

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

323

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

158

, Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

1 secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

î

40.02.14    i

51855

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) ^41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

41.02.05.01

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului i București,pentru secțiunea de funcționare**)


PREVEDERI ANEXA LA

HCLM NR. /


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


ANUALE


TOTAL


A NEX Zi HCLM NR.


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General a, Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENȚII (cod 00.16}

00.17

38080

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

38080

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01 +42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67)

42.02

36297

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.05

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

1.

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

I

,42.02.16

i

j

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii ! medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

, Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

{Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

'Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

HCLM NR.

TOTAL 1---------


td£Lll


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

.Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare


42.02.18.03

,42.02.19


i42.02.20


31838


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

: Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, j combustibili petrolieri

i Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

t

i

Subvenții pentru acordarea trusouiui pentru nou-nâscuți - restante din anii precedenti


42,02.21

142.02.28

142.02.29

1

42.02.32

I42.O2.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36


200


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA


42.02.40

42.02.41

42.02.42


4259


Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European


: Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de temnoficare


42.02.44

42.02.45

i

42.02.46


Subvenții primite de ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes .național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale


Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare


,42.02.54

42.02.55

42.02.62


Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate i __ . r -    |4z.Uz.bb

publica    i


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)


42.02.67

43.02

I


Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    43.02.01


Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

i Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru ! persoanele cu handicap

!Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)


43.02.04

43.02.07

43.02.08


Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati    43.02.20


Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară    43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în ! cadrul unităților de învățământ de masă    j


Buget 2015

PREVEDER

ANUALE


1783


1783


ANEXA LA HCLM NkAA /ofc/f'


ANEX

HCLM NR.Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în Iunitățile de învățământ special

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul Sodal European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

; Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul de Coe2iune (cod 4502.03.01+45.02.03.02+45.02.0303) *)

;Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent {Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (Prefinanțare

iFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 4502.04,01+45.02.04.02+45020403) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

(Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.020501+45.02.05.02+45020503) *)

I    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

(    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

: Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 450207.01+45.02.07.02+4502.0703) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori j Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+450208.02+45.02.08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 4502.1501+4502.1502+4502.1503) *)

43.02.24


45.02

61371

4502.01

60879

45.02.0101

55439

45.02.01.02

4322

4502.01.03

1118

4502.02

492

45020201

492

45.02.0202

X

45.02.0203

X

45.02.03

4502.03.01

X

(45.0203.02

X

45.02.03.03

X

4502.04

45.0204.01

X

14502.04.02

X

45.02.0403 J

X

45.0205

45020501

X

45.0205.02

X

4502.0503

X

4502.07

(450207.01

X

(4502.07.02

X

(45.02.07.03

X

4502.08

(4502.08.01

X

i 45.02.0802

X

I45.02.08.03

X

4502.15


A E X A LA HCLM NR..


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ! Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent .Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

45.02.15.01    X

45.02.15.02    X

45.02.15.03    X

45.02.16

45.02.16.01    X

45.02.16.02    X

45.02.16.03    X

45.02.17 j :45.02.17.01    X

45.02.17.02    X

45.02.17.03    X


45.02.18

45.02.18.01    X

45.02.18.02    X

45.02.18.03    X


Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01 +45.02.19.02) *)

'Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01 +45.02.20,02+45.02.20.03) *)

45.02.20

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02.20.02

X    ;

Prefinanțare

45.02.20.03

x    ;

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01 +45,02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

i .

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X    I

Prefinanțare

45.02.21.03

x    !

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

563625

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

46.02

467496

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

557225

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

592130

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

278228

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Impozit pe profit de la agențj economici1)

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

' Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit st taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07,02,02.02+07.02.02.03) j | Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

; impozit st taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.05

0

01.02

0

01.02.01

00.06

278228

03.02

8000

03.02.17    I

03.02.18

8000

04.02

270228

04.02.01

253000

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50    |

00.09

99824

07.02

99824

07.02.01

84000

07.02.01.01

24000

07.02.01.02    ,

60000

07.02.02    i

11624

07.02.02.01

4040

07.02.02.02

7200

07.02.02.03

384

07.02.03

4200

07.02.50

00.10

193058


ANEXA


HCLM NR.Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole i Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitati

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16,02,02.01 +16.02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) ivarsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice I Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

Alte venituri din proprietate

11.02

162489

11.02.01

11.02.02

159504

(11.02.06

2985

; 12.02

650

12.02.07    !

650

15.02

300

! 15.02.01

300

15.02.50

16.02

29619

16.02.02

25500

1602.02.01

,    I

14000

16,02.02.02 j

11500

16.02.03    '

5

16.02.50

4114

00.11

21020

j 18.02

21020

18.02.50

21020

'00.12

-34905

00.13

3100

30.02

3100

30.02.01

100

i 30.02.05

3000

! 30.02.05.30

3000

30.02.08

130.02.08.02

X

30.02.08.03

X

30.02.50


anexa ea _

totaBCLM NR.

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+30.02.11+36.02.14+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

Taxe speciale

Venituri din ajutoare de stat recuperate

31.02

0

31.02.03

00.14

-38005

33.02    i

1174

33.02.08

220

33.02.10

400

33.02.12    |

33.02.24

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50

'34.02    |

10741

;    I

34.02.02

1800

34.02.50

8941

'35.02

i    {

3600

35.02.01

3600

,35.02.01.02

3600

t    î

i35.02.02    |

j 35.02.03

35.02.50

t    I

36.02

19082

,36.02.01

! 36.02.05    ’

7000

• 36.02.06

12052

36.02.11


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


.ANEXA LA

HCLM NR.


Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

!Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

; Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte transferuri voluntare

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integrai din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale {secțiunii de funcționare**)

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

36.02.14

36.02.50

37.02

37.02.01

37.02.03

37.02.50

00.16

40.02


40.02.07

40.02.10

40.02.11

40.02.50

41,02


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții

publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își    41.02.05

desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod

41.02.05.01    j

!    ■    i

i    ■    :

i

i    . Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

j    j instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza    .02.05,

I căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului {București,pentru secțiunea de funcționare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)    00 17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)    00 18

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 fa 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

30

-72602

-72602

158

158

158

X

X

6242

6242

4459


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI ANUALE TOTAL L


ANEXA LA

HCLM NR.


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**}

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedent)

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare


,42.02.21

42.02.28

42.02.32

42.02.33

42.02.34

42.02.35

42.02.36

42.02.41

42.02.42

42.02.44

42.02.45

■42.02.46


200


4259


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

I Subvenții primite de ta bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

iSubvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)

|Subventii primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

i    ■ ■    ■

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de l munca

I Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

;42.02.54

42.02.66

! 43.02

43.02.01

43.02.04

43.02.07


1763


Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

Vârsâminte din secțiunea de funcționare

iSume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

II.    VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

[Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02,03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților i administrați v-teritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III.    OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

Buget 2015

PREVFnFRI

ANU/J.E ANEXA TOTtHCLM NR


’CA LuA

•JL


43.02.08

X

t

43.02.20

1783

43.02.21

43.02.23

43.02.24

00.01 SDj

217989

48.02

124780

00.02

72602

00.12

72602

00.14

72602

36.02

0

36.02.07

j

36.02.22    !

36.02.23

37.02

72602

37.02.04

72602

37.02.05

00.15    :

323


39.02    323


39.02.01 i

39.02.03    i

39.02.04

39.02.07    |

323

39.02.10

00.16

51855


încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

51855

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

1

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

51855

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

:Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod '41.02.05.02

41.02.05

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului 'București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41,02.05.02

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

31838

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

31838

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67)

42.02

31838

! Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

I Planuri si regulamente de urbanism

42,02.05

'Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.12

t

42.02.13    i

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în i sănătate

42.02.16.03

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

J

42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele (ocale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

ISubvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

'    r

42.02,18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru i    | finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor i finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

,42.02.20

31838

'Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29    '

i Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

,Subventii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes (național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unrtati de asistenta medico-sociale

i

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42,02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

ANEX


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE


ANEXA LA HCLM NR. +*


ANEXALA HCLM NR. Al


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

'Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ■ Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iPrefinanțare

'Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) l‘>

i    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

,    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 1 Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent :Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

'Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod J45.02.08.01 +45.02,08.02+45.02.08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iPrefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

42.02.67


45.02

61371

45.02.01

60879

45.02.01.01

55439

45.02.01.02

4322

45.02.01.03

1118

45.02.02

492

45.02.02.01

492

45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02.03

45.02.03.01

X

45.02.03.02

X

45.02.03.03 j

X

45.02.04

45.02,04.01

X

45.02.04.02

X

45.02.04.03

X

45.02.05

45.02.05.01

X

45.02.05.02

X

45.02.05.03

X

45.02.07

45.02.07.01

X

45.02.07.02

X

45.02.07.03

X

45.02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X


AHXA LA

HCLM NR


Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45 02 16 01+45 02.16 02+45.02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45,02.17.01+45.02.17.02+45,02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

IProgramul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19,02) *)

■ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45 02.20.03) *)

; Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori j Prefinanțare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 145.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

1    , Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

45.02.15.03

45.02.16

45.02.16.01

45.02.16.02

45.02,16.03

45.02.17

45.02.17.01

45,02.17.02

45.02.17.03

45.02.18

4502.18.01 ^45.02.18.02 45.02.18.03

45.02.19

^45.02.19.01

45.02.19.02

45.02.20

45.02.20.01

45.02.20.02

45.02.20.03

145.02.21

'45.02.21.01

45.02.21.02

45.02.21.03


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACHE

y^^JUDEȚUL :CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială: CONSTANTA

Formular


ANEXA 2


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei

ANEXA LA HCLM NR..


DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

Cod ■ indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02456.02)

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

49.02

781614

50.02

56499

51.02

55679

51.02.01

55679

51.02.01.03

55679

54.02

220

54.02.05

54.02.06

54.02,07

54.02.10

220

54.02.50

55.02

600

56.02

0


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

anexa la

HCLM NR.Tîî

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

T ransferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicao

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

21485

Apararo (cod 60.02.02)

Din total capitol:

60.02

0

Apărare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

61.02

21485

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6594

Politie locala

61.02.03.04

6594

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilîiară)

61.02.05

1091

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02,50

13800

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67-02+68.02)

63.02

268746

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

148965;

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

41741

învățământ preșcolar

65.02.03.011

21741

învățământ primar

65.02.03.02

20000|

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

95824

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

45000

învățământ secundar superior

i65.02.04.02

49824

Invatamant profesional

65.02.04.03'

1000

învățământ postliceal

; 65.02.05

2000

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5000

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.501 Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02,50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

Buget 2015

PREVEDERi ANUALE

Cod

indicator

ANEXA LA

T0TAL HCLM NR.

65.02.11.03

5000

; 65.02.11.30

65.02.50

4400

66.02

6534

66.02.06

0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

6419

66.02.50

115

66.02.50.50

115

67.02

44218

67.02.03

2002

67.02.03.021

67.02.03.03

2002

67.02.03.04

67.02.03.05

|67.02.03.06; 67.02,03.07'

67.02.03.08

67.02.03.12!

67.02.03.30

67.02.05

31645,

67.02.05.01

4600

67.02.05.02

Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUAUZ-


ANEXA LA

o


TOTAL


HCLM NR


întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

27045

Servicii religioase

67.02.06

150

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

10421;

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02,10+68.02.11+68.02,12+ 68.02.15+68.02.50)

6B.02

69029

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4300

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29800

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02,10

1000

Creșe

68.02.11

4065'

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25065

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25065

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70,02.05 la 70.02.07+70.02.50}

70.02

255513;

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01:

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 7Q.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public st electrificări

70.02.06

17415

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

238098

Protecția mediului (cod 74.02.03+74,02.05+74.02.06)

74.02

88396

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

10171

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

90975

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80,02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01,30)

80.02.01

744

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10,

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

|80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

32050

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

32050

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar (cod 84.02.04,01)

Transport pe calea ferata

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

Excedentul secțiunii de funcționare

Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE—


TOTAL


ANEXA HCLM NR.83.02.03

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

0

84.02

58181

84.02.03

84.02.03.01

58181

84.02.03.02

22900

84.02.03.03

35281

84.02.04

84.02.04.01

0

84.02.06

84.02.06.01

84.02.06.02

84.02.50

0

87.02

0


87.02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50

96.02    0

97.02

98.02    0

98.02.96


Excedentul secțiunii de dezvoltare DEFICIT 1J 99.02.96 + 99.02.97

Deficitul secțiunii de funcționare Deficitul secțiunii de dezvoltare

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice focale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap


98.02.97

99.02


99.02.96

99.02.97


49.02 SF !

1

563625

50.02

46518

51.02

45698

51.02.01

45698

51.02.01.03

45698

54.02

220


54.02.05

54.02.06

54.02.07    ■

I

54.02.10

220

54.02.50

j

55.02

600 i

56.02

o


56.02.06

56.02.07


Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate    56.02.09


anexa la

HCLM NR._4^ jj£\(

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60.02+61.02)

59.02

20707

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

20707

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6594

Politie locala

61.02.03.04

6594

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilâ nonmilitară)

61.02.05

313

Alte cheltuieli Tn domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13800

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCI AL-CULTURALE (cod6S.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

263278

Invatamant (cod 65.02.03 ta 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

147352

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

41741

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21741

învatamănt primar

65.02.03.02

20000

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

94211

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

45000

învatamănt secundar superior

65.02.04.02

48211

Invatamant profesional

65.02.04.03,

1000

învatamănt postliceai

65.02.05

2000

învatamănt nedefînibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07    ,

0

învatamănt special

65.02.07,04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5000

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

5000

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

4400

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol .

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67-02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Cod

indicator


TOTAL


ANEXAM»

HCLM NR.    /.A>


66.02    4469

66.02.06

0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

4354

66.02.50

115

^66.02.50.50

115

67.02

43135

67.02.03

919!

67.02.03.02

I

67 02.03.03

67.02.03.04

67.02.03.05

i 67.02.03.06 67.02.03.07 : 67.02.03.08

67.02.03.12

■ - ■

67.02.03.30

919;

67.02.05

31645

67.02.05.01

67.02.05.02

4600

67.02.05.03

27045

67.02.06

150

67.02.50

10421

TOTAL


ANEXW . z

HCLM NR.


Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

68322

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4268

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29800

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800:

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3390

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25065

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25065

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57481

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17415

Alimentare cu gaze naturale in localîtati

,70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

40066

Protecția mediului (cod 74.02.03+74,02.05+74.02.06)

74.02

85410

Din total capitol;

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02,05.01+7402.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

7185

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

90231

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol;

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +

80.02.01

0

80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

32050

Din total capitol;

Energie termica

81.02.06

32050

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

Î83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03-1-64.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

58181

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58181

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

Străzi

84.02.03.03

35281.

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

i

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

l

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84 02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

T urism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea VH-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98 02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

217989

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

9981

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9981

Buget 2015 PREVEDERIANUALB


ANEXA VA HCLM NR._W d)/\

TOTAL

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51 02.01.03)

51.02.01

9981

Autorități executive

51.02.01.03

9981

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54 05 07

1

publice locale

Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

778

60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

778

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

Politie locala

61.02.03.Q4i

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

778

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

! 61.02.50

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

! 63.02

5468

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

1613

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03,02)

65.02.03

0

învățământ preșcolar

65.02.03.01

învățământ primar

65.02.03.02

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

,65.02.04

1613

PREVEDERI ANUALE


ANEX HCLM NR.


TOTAL


PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


ANEX

HCLM NR.TOTAL


învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postlrceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cutlura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANtb


ANEXA LA tfcLM NR/


TOTAL


65.02.04.01

65.02.04.02    1613

65.02.04.03

65.02.05

65.02.07    0!

65.02.07.04

i65.02.11    0

65.02.11.03

65.02.11.30;

65.02.50    ;

66.02    2065!

66.02.06 0

66.02.06.01

66.02.06.03;

,66.02.08    2065

66.02.50    0

j 66.02.50.50

Î67.02    1083

i

i

67.02.03    1083

,67.02.03.02

!67.02.03.03    1083

i67.02.03.04

!67.02.03.05, 67.02.03.06: 67.02.03.07 î 67.02.03.08 67.02.03.12!


anf.x<

A LA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANU

TOTAL

HCLM NR..

mLE

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

707

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

32

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

675

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 63.02.15.01+63.02.15.02)

68.02.15

0!

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

0;

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

19

8032

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0:

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 201 PREVEDERI A,


anexa La


ia


TOTAL


Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localrtati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

198032

Proiecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74,02.06)

74.02

2986

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2986

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

744

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

744

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +

80.02.01

744

80.02.01,30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06:

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

744

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01 30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

□in total capitol:

81.02

0

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fîtosanitarâ Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+B4.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Soda la

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Buget 2015


PREVEDERI


ANUJ


Cod

indicator


u_e ANEXA LA HCLM NR.


TOTAL


83.02    0

83.02.03    0

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02    0

84.02.03    Oi

84.02.03.01

84.02.03.02

84.02 03.03

84.02.06    0

84,02.06.01

84.02.06,02    j

84.02.50

87.02    0

187.02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50

I

96.02    Oi

i 97.02

98.02    0!

98.02.97

DEFICIT 1> 99.02.97

Deficitul secțiunii de dezvoltare

1> finanțai din excedentul anilor precedent'/

Buget 2015 PREVEDERI ANU>

Cod

indicator


TOTAL

ANEXA LA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHl

ACH£,


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA


ANEX HCLM NR.


Instituția


publică:


CAP. 51.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mit lei

Buget 2015

Cnri EVEDERIANU7

DENUMIREA INDICATORILOR    - . 7. t

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

55679

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

r

45698

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

45698

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22775

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16 +10.01.30)

10.01

18615

Salarii de baza

10.01.01

16795

Indemnizație de conducere

10.01.03

1 Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05;

Alte sporuri

10.01.06

410

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

(Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

ANEXA LA

10.01.10 10.01.11 10.01.12 10.01.13 10.01.14* 10.01.15 10.01.16; 10.01,30; 10.02 10.02.01; 10.02.02 10.02.03 10.02.04; 10.02.05 10.02.30;

10.03;

10.03.01;

10.03.02

10.03.03;

10.03.04

10.03.05;

10.03.06

20 20.01 j

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04;

20.01.05


10.01.10 10.01.11 10.01.12 10.01,13 10.01.14* 10.01.15 10.01.16; 10.01,30; 10.02 10.02.01! 10.02.02 10.02.03 10.02.04 i 10.02.05 10.02.30;

10.03; 10.03.01 j 10.03.02 10.03.03' 10.03.04 10.03.05 10.03.06

20 20.01 j

20.01.01 20.01.02 20.01.03 20.01.041 20.01.05


300

110


1000

0


4160 3000 ■

80

850;

30

200,

i

22923

4552

363l

iPiese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) l Deplasări interne, detașări, transferări i Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor Fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

855

20.01.08

658

20.01.09

823

20.01.30

940

20.02

200

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04

0;

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

940'

20.05.01

20.05.03

20.05.30

9401

20.06

75

1

20.06.01

25,

20.06.02

50

20.09

' 1

20.10

20.11

30

20.12

2849

20.13

180;

20.14

!

20.15


|hclm

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

' Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

I Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției pubiice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

: Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

'Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


ANEXA LA HCLM NR.-T?20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01' 20.24.02

1

20.25

20.27

0

20.30

14097

20.30.01

2337

20.30.02

358

20.30.03

92

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

1925

20.30.30

9385

30

0

30.011

I

30.01.01

30.01.02

0

ANEXA LA


r'


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

i

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului , Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale I preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.0 1.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

.Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05;

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01, 51.01.03' 51.01.05

51.01.14'


HCLM NR.


anex

HCLM NR.


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului ! Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

I Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special 'Organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor ide învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie itermica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

i Contribuții și cotizații la organisme internaționale | Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

, Ajutoare sociale in natura

51.01.15

51.01.24

51.01.26

; 51.01.31

51.01.39

I

51.01.46

51.01.49

j 51.01.60

51.01.61 55 SF 55.01

■ 55.01.18 i 55.01.54

55.02

55.02.01 i 55.02.04 !    57.

5702

57.02.01

57.02.02


o;


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plătii creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral

din venituri proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

{Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale , Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

A N E X A LA HCLM NR. ĂL

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12

59.15 59.17

59.20

59.22

59.25

59.30;

59.35

oi

oi


79

80

80.03

80.30    !

81    O

81.01    O

81.01.01

81.01.02

81.01.05'

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne , Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de (funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

, Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

-

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

9981

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital ! din domeniul sănătății

51.02.28

(Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

iPrograme cu finanțare rambursabila

55.01.03

j Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

. Investiții ale agentifor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 +

56.08 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la

56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) {56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03,

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01 i

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

(56.04.01 la 56.04.03)

56.04

o

| Finanțarea națională

56.04.01 i

Finanțarea externa ne ram bursa bila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03

56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03

56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03

56.15. 56.15.01' 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 i 56.16.03!

56.17 56.17.01 56.17.02: 56.17.03

i

i

56.18'

0

i

■ -i

0


i

Ol


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

j Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

; Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport j Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale J Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

ANEXA


56.18.01

56.18.02

56.18.03

56.25    0

56.25.01

i 56.25.02 56.25.03

HCLM NR.


56,27

56.27.01

56.27.02

56.27.03

0

56,28

56.28.01

56.28.02

56.28.03

0

70

9981

71

9981

71.01

9981

71.01.01

71.01.02

71.01.03

585

71.01.30

9396

71.03

72

0

72.01

0

72.01.01

75

79!

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu

finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

85.01

X

'Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor

externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

ANEXA LA HCLM NR.


PRESEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ANEXA LA HCLMNR._y W


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 54.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

, Salarii de baza

.Indemnizație de conducere

jSpor de vechime

| Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

iOre suplimentare

Fond de premii

mii lei


i

i Cod indicator

Buget 2015

tEVEDERI ANUA

TOTAL

-i " -------

220

j

220    j

01

220

205

10.01

163

I    10.01.01

143

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10

10.01.07

10.01.08


ANEXA LA

u-2

HCLM NR..J

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de (a locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

10

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

' 10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

' 10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

' 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

1 Alte drepturi salariate in natura

10.02.30’

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

42

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03'

10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04i

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

.Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06'

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

2°,

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

2001

0

i Furnituri de birou

20.01.01

,Materiale pentru curățenie

20.01.02

[încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03'

'Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

ANEXA LA HCLM NR. .J&S

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05 , 20.05.01 20.05.03 20.05.30

20.06 ' 20.06.01 20.06.02

20.09 1 20.10

20.11

20.12 '    20.13

20.14

20.15

ANEXA LA

"Ă /£>\\


HCLM NR.


Studii si cercetări    20.16 i

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere    20.19;

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

Comisioane    si alte    costuri aferente împrumuturilor externe    20.24.01

Comisioane    si alte    costuri aferente împrumuturilor    interne    20.24.021

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate


20.30

20.30.01 ■

20.30.02)

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07:

20.30.09'

20.30.30

30! 30.01

30.01.01

30.01.02!


15


15;

°'

0)Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite iDobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate i Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

iDobanzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului .Dobânzi la opeatiunilede leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

i Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

0

0;


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01 30.02.02 30.02.031 30.02.05

30.03 30.03.01 30.03.02 30.03.03 30.03.051

40

40.03

40.20

40.30 50 î

50.04

51 SF

t

I

i

51.01 J

51.01.01 51.01.03 i 51.01.05) 51.01.14'


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medîco-socîale

.Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

j Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

i Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) j Ajutoare sociale in numerar i Ajutoare sociale in natura

51.01.15


51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01,39

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02

55.02.01


lHCL


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cuftural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite | Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale I Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


57.02.03

57.02.04


59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12

59.15

59.17


59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79


80.03

80.30

81

81.011

81.01.01 | 81.01.02

81.01.05:

81.01.06.


i

0;

o’


0


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila (Programe comunitare

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

85

85.01

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96


51

51.02

51.02.12

51.02.28,

51.02.29

55Programe ISPA

Programe SAPARD

. Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA

.Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.09;

55.01.10.

55.01.12'

55.01.13

55,01.15;

55.01.28

55.01.42 j

55.01.56


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională {FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.01    0

56.01.01 56.01.02 56.01.03

56.02    0

56.02.01 56.02.02 56.02.03

56.03    0

56.03.01 56.03.02 56.03.03'


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

1 Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

! Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) i    Finanțarea națională

]    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibiie

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05    O;

56.05.01 56.05.02 56.05.03


56.07    0

56.07.01;

56.07.02

56.07.03


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03:

5617

56.17.01

56.17.02

56.17.03;

56.18


0;


Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabifa    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică șt alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social a! societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56,28

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

71

l 71.01

71.01.01 I 71.01.02

71.01.03 ; 71.01.30

j 71.03 ' 72 i 72.01

I 72.01.01

75

79


Oi


oiTITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local , Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

81 0

81.04

85    X

85.01 85.01.02

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97 93.01

93.01.97;CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publică:

CAP. 55.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015

r_d EVEDERIANU/

DENUMIREA INDICATORILOR    * • J. .

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

600

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

r    ■    ■    i -

600

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

600

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.011

0

Salarii de baza

10.01.01:

Indemnizație de conducere

10.01.03*

Spor de vechime

10.01.04^

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.061

'Ore suplimentare

10.01.07'

Fond de premii

10.01.08


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocat» pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15*

10.01.16

10.01.30

10.02 10.02.01 ! 10,02.02 10.02.03 10.02.04 ■ 10.02.05 10.02.30

1003 10.03.01 ’ 10.03.02 ! 10.03.03 ' 10.03.04

' 10.03.05’ t 10.03.06


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou i Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forta motrica

i

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

20

20.01

20.01.01 * 20.01.02 20.01.03! 20.01.04 ț 20.01.05'


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.0*1+20.03.02}

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

'Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.05+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09;

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01,

20.03.02

20.04j    0

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05    O

20-05.01

20.05.03’

20.05.30

20.06 ’    O

20.06.01 20.06.02

20.09 i

20.10

20.11 ’

20.12'

20.13

20.14

20.15;


)

!

h-j

.Vă

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

i

1

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.01

20.24.02

1

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    ■

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    1

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

20.25

20.27

20.30

20.30.01 20.30.02 i 20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30

30

I

0

i

i

599!

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

5991

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

J

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02,

5991


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40 03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51,01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02,03

30.02.05

30.03

30,03,01

30.03.02i

30.03.03'

30.03.05;

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01;

51.01.01,

51.01.03

51.01.05

51.01.14


o

o'


L*

.Ci.M £\K,

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.Q4)

Contribuții și cotizații ta organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.39


51.01.46

51.01.49;

51.01.60

51.01.61: 55 SFi 55.01

55.01.18,


55.01.54

55.021

55.02.01 55.02.04,

57l

57.02

57.02.01

57.02.02'


ÎHCLMNR. 7^


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare 'Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08:

59.11

59.12 59.15 59.17'


59.20

59.22

59.25

59.30


59.35

79    0

80    0


80.03

80.30

81 0

i


81,01 0

■    81.01.01 i

81.01.02;

' 81.01.05’

81.01.061


'; t '-'W-

ivi AJ


:;c: m ak.


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02,01 (

j Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)    ,

85

t

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)    85.01

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local    85.01.011

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent 92.01.96    92.01

Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96

Deficit 93.01.96    i 93.01

Deficitul secțiunii de funcționare    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51 I

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    j 51.02.12 j

i    ;

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    ’ 51.02.28]

,Alte transferuri de capital către instituții publice    i 51..02.29 j

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55 !

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13    !

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)    55011

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03)

Programe comunitare    55.01.071

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    55.01.08)

Programe ISPA

Programe SAP ARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.06 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

, Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.01

56.01.01

56.01.02

56.01.03

56.02

56.02.01

56.02,02

56.02.03

56.03

56.03.01 ’    56.03,02

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.04

56.04.01

56.04.02

56.04.03

!hclm nrPrograme din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


56.07.

56.07.01

56.07.02

56.07.03


56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 ' Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

(    Finanțarea națională

'    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

I Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

la 56.15.03)    56.15,    0

56.15,01 56.15.02

56.15.03    i

56.16    0

56.16.01

56.16.02

56.16.03J

;    56.17    0

;    56.17.01

56.17.02;    !

j 56.17.03 (

56.18    0

A NC XX LA

KCLM NR

Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

0;


Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

.Construcții

j Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparați* capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56,28

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

71

71.01 [

71.01.01 ” 71.01.02; 71.01.03 71.01.30

71.03'

72    i

72.01

72.01.01 j 75


Ol

o


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare


81.04


85    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA RNACETe


HCLM NR.


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

Instituția publică:


CAP. 61.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei

Buget 2015

i    iEVEDERI ANUA

DENUMIREA INDICATORILOR    . C°d

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21485

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

;r . j

20707

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

20707

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10l

4579

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

1

10.01

2961

Salarii de baza

, 10.01.01 Î

2601

Indemnizație de conducere

10.01.03:

iSpor de vechime

10.01.041

. Sporuri pentru condiții de munca

* 10.01.05 i

i Alte sporuri

10.01.06:

80

Ore suplimentare

10.01.071

j A L\’A LA

|HCLM Nk,

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

’ 10.01.15,

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

280

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

849

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

849

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04;

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

769

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

570

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150

i Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6

i Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

; 10.03.05,

.Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

i

20

16128

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

733

i Furnituri de birou

20.01.01

67

'Materiale pentru curățenie

J 20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

i 20.01.03’

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1

Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare , Reactivi Dezinfecta nti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

f "v-EX

A LA

K-ICLM NR.

20.01.05j 20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

660

20.01.30,

20.02

197

20.03 j

20.03.01;

20.03.02}

0

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

211

20.05.01

20.05.03

186

20.05.30

2S

20.06

20.06.01

20.06.02;

0

20.09;

20.10

20.11

20.12^

20.13

20.14'

210

anexa la

HCLM Nk.

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    „

20.15

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor    20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere    20.19i

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

Comisioane    si alte costuri aferente împrumuturilor externe    20.24.01

Comisioane    si alte costuri aferente imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07-1-20.30.09+20.30.30)

14777


10

700


14067

0

0


20.30,

Reclama sî publicitate    20.30.01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-viata    20.30.031

Chirii    20.30.04

iPrestari servicii pentru transmiterea drepturilor    I 20.30.06'

iFondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.071

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09:

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30!

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.Q1.Q1+30.01.02)    30.01

ANEXA

jHCLM NR-Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30,01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30-02.01 la 30.02.03+30,02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

1

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

' Transferuri către instituții publice ;Actiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF


51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05


ANEXA

hclm NR._K-J.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale șr județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-    ;

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24,

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    ! 51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale țcod 57.02.01 ta 57.02.04)

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

I

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


, 55.01.54

i

’    55.02

i 55.02.01 ; 55.02.04

i    57

57.02


o

OS


ANEXA LA HCLM


Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor sa la riale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06}

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20 59.22 59.25 î 59.3059.35 i

79!    0

80    0

80.031 80.30

81: ° i    '

81.01    0j

81.01.01 i

81.01.021


; anexa la
Ihclm nr.

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.061

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85, X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01 85.01.01 i

90:

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96


778


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

__Deficitul secțiunii de funcționare _____    _    _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    I

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    |    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    ; 51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

51.02.29

55


55.01

55.01.03'


Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila

HCLM NR. //Q[s

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne rambursabilă

55.01.08

Programe iSPA

55.01,09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56!

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

,    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

j 56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

'    56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

j 56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

,    I

0

Finanțarea națională

l 56.03.01,

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02'

Cheltuieli neeligibile

j 56.03.03j

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

‘    56.04!

0

Finanțarea națională

56.04.01 j

Finanțarea externa nerambursabila

î 56.04.02

anexa la

'Vzf

jHCLM    ,


Cheltuieli neeligibile    56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    56.07

' Finanțarea națională    56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.07.02

Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila    !    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    56.16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02!

Cheltuieli neeligibile    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17,

!    Finanțarea națională    56.17.01

Finanțarea externa ne rambursabil a    56.17.02!

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

jHCLM NR

<A LA

/A

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0;

Finanțarea națională

'    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

;    56.18.03!

Programul de cooperare elveția no-rom an vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25;

0

Finanțarea națională

56.25.01,

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.25.02;

Cheltuieli neeligibile

;    56.25.03j

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27;

O

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.021

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28!

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

f

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

778

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71l

778

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

778 {

Construcții

! 71.01.01;

I

Mașini, echipamente si mijloace de transport

; 71.01.02;

5951

1

(Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

183:

Alte active fixe

; 71.01.30

!

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

i

i

i

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72;

0

Active financiare (cod 72.01.01)

7201;

°l

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

i    \: r

i    ■ - ■ ■

jUCLIvi NR...

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85 X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01    X

85.01.02    X


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05    X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01    (

Deficitul secțiunii de dezvoltare 93.01.97 i

PRESEDINTEȘEDINTA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache.

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 65.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

- mii lei -

i

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

i Cod indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

148965

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

-

....... 1

147352

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

147352

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

127530

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.301

10.01

95870

Salarii de baza

1 10.01.01 ’

87357

Indemnizație de conducere

, 10.01.03

Spor de vechime

10.01.04,

Sporuri pentru condiții de munca

j 10.01.05

245

Alte sporuri

, 10.01.06

488

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

656

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

6282

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

87

Indemnizații de delegare

10.01.13

1

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate rn bani

10.01.30

754

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

31660

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

23239

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

577

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

6214

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

223

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

' 10.03.06

1407

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

19822,

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

12093

Furnituri de birou

20.01.01

183j

Materiale pentru curățenie

1 20.01.02

188,

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7788 j

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1885

hclm NR,_Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfecta nti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme st echipament Lenjerie si accesorii de pat ;Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

a?xL,X\LA

HCLM NR.

20.01.05

47

20.01.06

1

20.01.07,

129

20.01.08

234

20,01.09

411

20.01.30

1227

20.02

2718

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04 j

3

20.04.01;

1

20.04.02;

1

20.04.03

20.04.04

1

20.05

362

20.05.01

6

20.05.03:

20.05.30

356

20.06

10,

20.06.01

10

20.06.02

20.09

0,

20.10,

20.11

2

20.12:

1:

20.13

26

20.14'

100

A?JEXA I

HCLM NR.

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    „ . _

20.15

Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18,'

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări ți servicii de interes public local, în baza unor

convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.211

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2Q 24

.Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe    20.24.01,

i    ■    1    1

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    20.24,02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25-

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate    ' 20.30.01 i

Protocol si reprezentare    20.30.021

...    .    t    ■ i

Prime de asigurare non-viata    , 20.30.03 i

Chirii    l 20.30.04 i

.Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    • 20.30.06 J

'Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    ' 20 30 07

j.    )

i Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.091

i Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    1 20.30.301

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30,01 la 30.03)    3o|

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.011

2'


4504

1


4,

I

3

4496

0

0


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 3Q.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03;

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01 51.01.03 i 51.01.05'


0'


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15!

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administratîv-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

i

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31 {

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ Jde masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în i unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale 'Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04)

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60!

I

51.01.61

55 SF 55.01 ?

55.01.18!


55.01.54;

55.02

55.02.01' 55.02.04;

57;

57.02Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

[Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

57.02.01

57.02.02

57,02.03

57.02.04

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

i

80.03 80.30!

81

I

81.01

81.01.01'

81.01.02


0

Oi


01

0:


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

i Deficitul secțiunii de funcționare    ____

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05


85.01    X

i 85.01.011    X

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

1613


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)    _ .

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)    51 02

i

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    ' 51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    ■ 51.02.28

(Alte transferuri de capital către instituții publice    I 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    55

0;


A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)    55.01

Programe cu finanțare rambursabila    55.01.03

AN EXA LA

HCLM NR

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

r    |

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

; 55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42,

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56'

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56 CU

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02’

Cheltuieli neeligibile

56.01.03;

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02;

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

; Cheltuieli neeligibile

56.02.03;

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03:

oi

j Finanțarea națională

56.03.01 I

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.03.02

Cheltuieli neeligibile

i 56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04;

Oi

I Finanțarea națională

56.04.01!

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

I

aNEXA la

z.^if


HCLM NR.


Cheltuieli neeligibile    56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    '    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    56.07

Finanțarea națională    56,07.01

Finanțarea externa nerambursabila    '    56,07.02

Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    , 56.08.01

Finanțarea externa ne rambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    j 56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    !    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    '    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    56.16

'    Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    I    56.16.02

Cheltuieli neeligibile    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    :    56.17

Finanțarea națională    56.17.01

,    Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    l    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02j

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02:

! Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

j Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

1 Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1613

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1613

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1613

' Construcții

71.01.01

55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

7

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

: 71.01.30

1551

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

i 72.01.01

ANEX HCLM NR.

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    gș Q1 i

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare    a bugetului local    85.01.02;

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe    nerambursabile

85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENWEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97:

Deficit (93.01.97)    93.01

, Deficitul secțiunii de dezvoltare    93.01.97 j

PREȘEDINTE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache

A ENAf>Hl


JUDEȚUL:CONSTANTA

ANEXA UA HCLM NR. W


Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

CAP.66.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

6534

SECȚIUNEA OE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

jllllll®

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4469

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4167

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3355

Salarii de baza

10.01.01

3300

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

lllLM TNK.—r?—

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

55

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

812

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

540

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

17

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7

Furnituri de birou

20.01.01

7

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

ANEXA'

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

HCLM NR.

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

42

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

iCLM NR.    tjk

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

68

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituitei publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

68

TITL

UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

anexa la

Dobânzi aferente datoriei publice inteme directe

30.01.01

llK.-*=•*-p

Dobânzi aferente creditelor inteme garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ia 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITL

ULIV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

î-fCT M NR

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

115

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

115

(t

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59J

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

.........

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.95

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92,01.96

Deficit 93.01.96

93.01

|Deficftul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

ȚIUNEA DE DEZVOLTARE (co<a 51 +55+56-*-70+79-*-S5) :    ;-j

MiSllllSSBII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

L.    . 4

Programe cu finanțare rambursabila

-i

55.01.03

iCLM NR. —^0.

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 ia 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

ANEXA LA

HCLM NR.    /

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANEXATA

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

HCLM NR. -frS /y*

y/l

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2065

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2065

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2065

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2065

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLI

JLXIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache

JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială ;CONSTANTA

ANEXA I.

Ihclm nr.Instituția publică:


CAP. 67.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


- mii lei -

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


EVEDERI ANU/


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44218

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

î ’ 1

43135

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

! 01

43135

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01:

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

, 10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05j

Alte sporuri

10.01.06;

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

’ 10.02.02;

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03,

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

; 10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

I    20

38244

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

! 20.01

27045

Furnituri de birou

; 20.01.01;

Materiale pentru curățenie

î 20.01.02;

: încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

; 20.01.04^

i Carburanți si lubrifiant!

20.01.05'

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Afte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncit

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

kclm nr...

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

27045

0

0


20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05    0

20.05.01 20.05.03,

20.05.30

20.06 0 20.06.01.

20.06.02

20.09

20.10;

20.11*

20.12

20.13

20.14Î

20.15

Studii si cercetări

20.16

20.18


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor


convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    20 24

Comisioane si alte    costuri    aferente împrumuturilor externe    20.24.01

Comisioane si alte    costuri    aferente împrumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

fegale    20.25

Tîchete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10959


10959

0


20.30

Reclama si publicitate    20.30 01

Protocol si reprezentare    20.30.02

Prime de asigurare non-vîata    20.30.03:

Chirii    20.30.04’

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    , 20.30.06;

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    ' 20 30 07

I ■    ■ ■    ......    .    -    ;    '    t

Executarea silita a creanțelor bugetare    ‘ 20.30.091

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    • 20.30.30'

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    i 30;

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.014)1+30.01.02)    30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01'

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30,01.02 i

WEXA LA

IeCLM Nk. 'y

■X ZTT

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

40.20

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04;

I

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

919i

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01)

919

Transferuri către instituții publice

51.01.01 •

919,

Acțiuni de sanatate

i 51.01.03i

'Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05;

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14,


Transferuri din bugetele (ocale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ- l teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    j 51.01.31


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale


51.01.39


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății


51.01.46


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TiTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne


51.01.49


51.01.60:

51.01.61

55 SF, 55.01

55.01.18


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura


55.01.54

55.02; 55.02.01' 55.02.04 57

57.02

57.02.01

57.02.02;


ÎHCLM Nk.

Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)    59    3972

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11    3972

Susținerea cultelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79    0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80    0:

80.03

80.30

81

i

81.01 81.01.01. 81.01.02: 81.01.05' 81.01.06


0'


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite <Rambursari de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81,02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05


TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01)


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate în anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare Deficit 93.01.96

| Deficitul secțiunii de funcționare


85.01

85.01.01

90:

92.01

92.01.96:

93.01

'    93.01.96:


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale


51

51.02

51.02.12


1083


^Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

j Programe cu finanțare rambursabila I Programe comunitare

(programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă


51.02.28

51.02.29

55


55.01;    o

55.01.03]

55.01.07 j

55.01.081


A LA


HCLM __.


Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

| Cheltuieli neeligibile

55.01.09 55.01.10 55.01.12 55.01.13 55.01.15 55.01.28 55.01.4255.01.56


! 56

56.01 56.01.01 56.01.02)

;    56.01.03!

56.02 56.02.01 j 56.02.02 j 56.02.03

56.031 ;    56.03.01'

56.03.02 ■ .    56.03.03!

56.04' 56.04.01 56.04.021 56.04.03


ANEXA L/

Ihclmnr.


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibife

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05 56.05.01 : 56.05.02 56.05.03

56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03

56.15

56.15.01

56.15.02

56.15.03

56.16.

56.16.01

56.16.02

56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.17.03

56.18


Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa ne rambursabil a

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02,

Cheltuieli neeligibile

'    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01.

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 75+72+75)

70

1083

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1083

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1083

Construcții

71.01.01

1083

i Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

: 71.01.03

Alte active fixe

71.01.30'

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03;

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01}

72:

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)


85

Plăti efectuate in anii precedentisi recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    gg 0^

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare 93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

OV


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Marcela ENACfie-

JUDEȚULiCONSTANTA

v''V'A

, x

HCLM Nit.


Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.68.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

69029

SECȚIUNEADE

68322

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

68322

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18876

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15842

Salarii de baza

10.01.01

15421

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

187

Alte sporuri

10.01.06

4

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

jHCLM 1

s!K.__mi

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

230

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

o

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3034

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2071

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

51

Contribuții de asigurări sociale de sa natale

10.03.03

681

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

24

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

207

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

8939

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1395

Furnituri de birou

20.01.01

30

Materiale pentru curățenie

20.01.02

36

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

312

Apa, canal si salubritate

20.01.04

78

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

75

Piese de schimb

20.01.06

12

Transport

20.01.07

57

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

108

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

640

Reparații curente

20.02

274

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4844

Hrana pentru oameni

20.03.01

4844

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

80

Medicamente

20.04.01

34

Materiale sanitare

20.04.02

29

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

17

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

51

Uniforme si echipament

20.05.01

2

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

12

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9

Deplasări în străinătate

20.06.02

O

Materiale de laborator

20.09

Ce rcetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

33

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

18

Protecția muncii

20.14

17

iHCLM NR._ /P(\

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Ti chete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2218

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

1060

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1158

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

ANEXA EA

HCLM NR.

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITL

UL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3518

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

3518

Transferuri către instituții publice

51.01.01

3518

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

ANEXA LA 1

HCLM

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26j

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

36567

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

36567

A ni EXA LA

|HCLM NR. jV

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

16614

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

19953

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

422

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

422

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

-

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81,02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITU

JL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

:ȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod +55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02,

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29,

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01,

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

:    ANEXA LA

[hclmnr.

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56J

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

ANEXA    I

HCLMNR..-^ /,£(\[

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 Ea 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Progr

56.0S

ame Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

I.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANEXA LA HCLM NR._^L#£h-

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18,01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

707

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

707

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

707

Construcții

71.01.01

675

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

anexa la
|HCLMNR.

ta


Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITL

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACBE

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

l> L A t-

HCLM NR.Instituția publică: Formular:


====^_^=a___^    CAP. 70.02

ANEXA 2BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

- mii lei -Buget 2015

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

255513

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

î Î

57481

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

57481

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14748

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12042

Salarii de baza

10.01.01

11669

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

276

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

2

Indemnizații de delegare

10.01.13

15

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

80

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

1002

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

■ 10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2706

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1901

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

625

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

18

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06 i

102

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

38931

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

23748

Furnituri de birou

20.01.01

774

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03^

17806.

Apa, canal si salubritate

; 20.01.04

33 i

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

46

ANEX

HCLM NR.
Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfecta n ti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Ce rceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

AAL'\ A

HCLM NR.


LA


/Al


20.01.06

506

20.01.07

297

20.01.08

20.01.09

413

20.01.30

3873

20.02

125

20.03

20.03.01

20.03.02

0

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

20.05.01

20.05.03

639

20.05.30

639

20.06

63

20.06.01

60

20.06.02(

20.09;

20.10

3

20.11;

12

20.12

20.13;

10

20.14

10

20.15

anexa

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tîchete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata i Chirii

[Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor ; Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

i

l Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

HCLM NR.

13

20.16

20.18

20.19

1394

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

0

20.24.01

20.24.02

20.25

20.27

20.30

12930

20.30.01,

130

20.30.021

20.30.03

25

20.30.04

1622

20.30.06'

20.30.07,

20.30.091

20.30.30

11153

30

0

30.01

0

30.01.01

30.01.02;


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate .Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30-03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului .Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.011 30.02.02 30.02.03 30.02.05

30.03 30.03.01' 30.03.02 30.03.0330.03.05 401

40.03

40.20 40.30 i

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.01

51.01.03;

51.01.05

51.01.14!


3802


3802:

0


ANEXA Lj

HCLM NR.

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.0115

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39'

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61 55 SF 55.01

55.01.18,


Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura


55.01.54

55.02,

55.02.01 : 55.02.04

57

57.02;

57.02.01: 57.02.02'


0!


Oi

0


Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59,15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0'

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

i

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si soc ia l-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0;

'Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01;

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

: 81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei pubiice interne locale

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.O1)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

198032

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

27502

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

27502

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01,10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

27502

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

62644

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

62644

' Finanțarea națională

56.01.01

21206

Finanțarea externa nerambursabila

’    56.01.02

38600

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

2838

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

î 56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

i

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

;    56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02,

Cheltuieli neeligibile

j 56.03.03

i

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0|

i Finanțarea națională

56.04.01 j

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

i 56.04.03

A NEXA LA


HCLM NR.


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07,03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07    0

56.07.01.

56.07.02;

56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.08    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.15 56.15.01 56.15.02: 56.15.03 j

56.16; 56.16.01 • 56.16.02 56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02; 56.17.03!


56.18


Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27,01 la 56.27.03)

56,27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa ne ram bursa bila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

70137

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

19258

Active Fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

19258

Construcții

71.01.01

15075

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

634

i Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

3549

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03 i

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50879

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

50879

. ..

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

50879

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumulurilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

: Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

81

37749

81.04

37749

85

X

85.01

X

85.01.02

X

85.01.05

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97

X


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

0    A i^

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN/VUTFT


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis


ANFXALA


HCLM NR.


Ex-J


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.74.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

88396

85410

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

85410

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXALA j HCLMNR..-U frPțJ

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

85410

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

85225

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

85225

ANEXA LA    A

HCLM NR.    j

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01,30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

120

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

65

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

65

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

ANEXA I iHCLM Nk.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ta 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter știintific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

i    -k î !

|HCLM Nk.

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

|Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

:țiunea of

2986 •

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

[hclm nr. /Jor

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

'■ I XA LA

HCLMNR,.

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

HCLM NR.

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibîle

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2986

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71-01 + 71.03)

71

2986

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2986

Construcții

71.01.01

2443

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

543

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

HC

ANEXA LA LMNR.    /AA'C

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01,01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01,05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLI

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

|Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


ANEXA L./
PREȘEDINTE ȘEDINȚA \f


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENAC


ACJ«


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publică:_

Anexa 2 bis


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP .81.02

~ mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

32050

SEC

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

32050

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

ANEXA LA ' I Lhclm nr.,

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!'

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

a^exa la }hclm nr.^K

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente iîmprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprunrtuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

32050

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

7000

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

25050

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01,

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

ANEXA LA

1CLM NR.A>

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrați v-teritori ale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medîco-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații ta organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

[HCLM NR. Jhs

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului focal

85.01.01

X

TITU

JL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

ANfciAA LA Z

aiciM NR.-fcL.fehn.

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne ram bursa bila

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investit» ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28,

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neefigibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

i anexa la |hclm nr..

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANEXA LA HCLM NR -ro /-Tn^

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

ANEXA LA

HCLMNR..V

Participare fa capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85,01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe ne rambursa bile

85.01.05

X

TITLI

JL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

[Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01,97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Q5chV->?A- \J tVtx M. ? i iJ__

/    CONTRASEMNEAZĂ

>/” c/    SECRETAR,

X V    MARCELA ENACHE

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică;_

Anexa 2 bis

ANE XA 1HCLM NR,BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP .84.02

- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

58181

SEC

58181

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

58181

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

A N t. X A l A    ,

HCLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05-1-10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

35281

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

,HCLM nr.

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

160

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

A £ A A. 2 A ■ ’ ■ *-• * * ' ' r ■:

/

—-j


HCLjM M-i,    __/4j|

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

35121

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20,20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITL

UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30,02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

-

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITL

UL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

22900

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

22600

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

300

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

HCLM NR.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica st ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

/-v N Ei, A A lA    .

M / 4o*


Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITL

+59/

UL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

I7 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81}

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

AN t.X A LA hclm_NR- J" AX

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01,05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81,01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITL

CUR

UL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL ENT(85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

|Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SEC

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.Q1.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

   kcl;

- ■ -■ ■ ---—

A j ' tA C A    x

Vi NS. jLM

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlu

post

+56.1

VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56 01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

:    A A EA A LA

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul Financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

; anexa la

Nk.^L/J>n

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibîle

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72£L

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

L___

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

Plăti efectuate in anii precedent! sî recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

TITLl

JLXIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJUELista obiectivelor de investiții pe anul 2015

TOTAL GENERAL, din care: Constructii-Montaj


1.338.611

1.261.247

533.030

728.217

201.380

0

1.783

84.213

0

27.502

87.882

0

722.395

609.253

145.405

463.848

94.421

0

1.387

70.799

0

14.437

7.798

0


ÎNV/ C+M - mii lei

Ar

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inifială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total aloca{ii (col. 7- 14)

finanțate din;

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri le la bugete It

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Obiective de investiții în continuare

683.089

516.610

150.080

366.530

83.783

0

1.783

52.697

0

24.560

4.743

0

518.333

405.191

141.271

263.920

58.395

0

1.387

41.329

0

12.113

3.566

0

Obiective de investiții

233.571

233.571

5.332

228.239

38.817

0

0

31.493

0

2.942

4.382

0

noi

204.062

204.062

4.134

199.928

36.026

0

0

29.470

0

2.324

4.232

0

Dotări si alte cheltuieli

421.951    511.066

377.618

133.448| 78.780

0

0

23

0

0

78.757

0

de investiții

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LA

HC

LM N R.

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest âe

executat la 31.12.2014

Prevederi pentru 2013

Total alocații (col. 7 -14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri le la bugetelt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

B

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte * dotări

CAPITOLUL 61

61.407

61.407

365

61.042

9.981    0    0

0

0

0    9.981    0

59.731    59.731    340

1.676    1.676    25

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURAN]

59.391    8.344    0    0    0    0    0    8.344    0

1.651    1.637    0    0    0    0    0    1.637    0

FĂ NAȚIONALĂ

Total, din care:

778

778

0

778

778

0

0

0

0

0

778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli de investiții

Total, din care:

* dotări

CAPITOLUL 65

778

778    0

778

778

0

0

0

0

0

778    0

778    778    0    778    778    0    0    0    0    0    778    0

INVATAMANT

Total, din care:

4.983

4.983

2.787

2.196

1.613

0

0

0

0

0

1.613

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 din 9

HCLM Nk.

Dotări si alte cheltuieli

4,983

4.983

2.787

2.196

1.613

0

0

0

0

0

1.613

0

de investiții

Total, din care:


*studii și proiecte

*alte cheltuieli asimilate investițiilor * dotări


1.814    1.814

3.162    3.162

7    7


263

2.524

0


1.551

638

7


1.551    0    0

55

7    0    0


0    1.551

55

O 7


CAPITOLUL 66    SĂNĂTATE

Total, din care:

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri ie la bugeteh

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

13

B

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

de investiții

Total, din care: *dotări independente

2.065    2.065

0    2.065    2.065    0    0

0 0

O 2.065

0

CAPITOLUL 67    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Total, din care:

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ihclm nr.

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

rotai

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații 'col. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI J 4/96

Transferuri le la bugetelt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stai

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jl