Hotărârea nr. 77/2015

HOTARARE PRIVIND ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DEDICAT ZILEI "SARBATOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMANIA"

eoHSTAN-^ românia

4    £ mnFTiii tXi JUDEȚUL CONSTANȚA 13] n MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DEDICAT ZILEI "SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA" .

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 15.04.2014 ;

Având in vedere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.52366/14.04.2015, raportul Compartimentului pentru problemele romilor nr.52362/14.04.2015, solicitarea Asociației Partida Romilor Pro - Europa nr.52357/14.04.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Văzând dispozițiile Legii nr.66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca „ Sărbătoarea etniei romilor din România";

Avănd în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.

în temeiul prevederilor art.36 alin. 9 si art.115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat pentru organizarea evenimentului dedicat zilei "Sărbătoarea Etniei Romilor Din România", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Asociației Partida Romilor Pro - Europa, Direcției Financiare, Compartimentului pentru problemele romilor în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța .

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA EN ACHIT


ANEXA LA H.C.L NR.

ACORD DE PARTENERIAT

PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DEDICAT ZILEI "SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA" .

Părțile:

1. Municipiul Constanța, ca persoană juridică de drept public, legal

reprezentat de dl. viceprimar Decebal Făgădău, cu sediul în Constanța, bd. Tomis, nr.51, cont.R008TREZ24A675000203030X, deschis la Trezoreria Constanța;

2. Asociația Partida Romilor Pro - Europa, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care desfășoară activități de interes general, legal reprezentată de dl.Președinte Nicolae Păun, cu sediul în București, str. Victor Eftimiu, nr. 1-3, Sector 1, Cont: R091RNCB0072007790330001, deschis la Banca Comercială Română Sector 1;

I    OBIECTUL PARTENERIATULUI

Art.l Obiectul parteneriatului il constituie acoperirea cheltuielilor generate de organizarea la Constanța a evenimentului dedicat zilei "Sărbătoarea etniei romilor din România" .

II    DURATA PARTENERIATULUI

Art.2 Parteneriatul se încheie pe perioada desfășurării acestui eveniment.

III    VALOAREA PARTENERIATULUI

Art.3 Primăria municipiului Constanța va suporta o parte din cheltuielile efectuate pentru desfășurarea evenimentului în sumă de 15.000 lei

IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4.1 Primăria municipiului Constanța se obligă să vireze suma prevăzută la art.3 în contul R091RNCB0072007790330001, deschis la Banca Comercială Română Sector 1, București.

Art.4.2 Asociația Partida Romilor Pro - Europa se obligă să pună la dispoziția Primăriei municipiului Constanța, în termen de 30 de zile de la terminarea evenimentului, documente justificative referitoare la utilizarea sumei care face obiectul prezentului parteneriat.

Art.4.3 Asociația Partida Romilor Pro - Europa se obligă să pună la dispoziția Primăriei municipiului Constanța toate documentele care atestă capacitatea și drepturile acesteia de a organiza evenimentul.

Art.4.4 Asociația Partida Romilor Pro - Europa va asigura baza materială și umană pentru desfășurarea evenimentului.

Art.V MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Art.5.1 Asociația Partida Romilor Pro - Europa va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii (Legea nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind securitatea și sănătatea muncii), PSI (Legea nr.307/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor) și protecția mediului (Legea nr.265/2006 privind protecția mediului), specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului acordului de parteneriat, precum și de protejare a personalului propriu și al partenerului.

Art.5.2 Asociația Partida Romilor Pro - Europa poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii acordului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de muncă, Inspecția pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

Art.5.3 Asociația Partida Romilor Pro - Europa va respecta prevederile legale și normele tehnice de utilizare a aparatelor electrice și electronice folosite în activitatea sa.

ART.VI ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.6.1 Asociația Partida Romilor Pro - Europa poate cere încetarea acordului în situațiile în care:

-    Primăria municipiului Constanța nu își îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Asociația Partida Romilor Pro - Europa în situația de a nu putea desfășura evenimentul;

-    Primăria municipiului Constanța comunică Asociației Partida Romilor Pro -Europa că, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor stabilite prin acordul de parteneriat.

Art.6.2. Primăria municipiului Constanța poate cere încetarea acordului, dacă:

-    Asociația Partida Romilor Pro - Europa este în stare de faliment, se emite ordin de executare împotriva sa, intră în lichidare judiciară în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

-    Asociația Partida Romilor Pro - Europa nu desfășoară evenimentul fără un motiv justificat;

-    Asociația Partida Romilor Pro - Europa neglijează să-și îndeplinească obligațiile deși a fost notificat de către Primăria municipiului Constanța.

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.7.1. Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor acordului, se va rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente.

Art.7.2. Prezentul acord constituie pact comisoriu de grad IV și rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată.

Art.7.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul accord de către una dintre părți dă dreptul pății lezate de a cere rezilierea și de a pretinde plata de daune- interese.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.8.1. Prezentul acord este supus legislației în vigoare din România.

Art.8.2. Forța majoră apară de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințelecare apar în executarea prezentului accord.

Art.8.3. Asociația Partida Romilor Pro - Europa este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în documente și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (CFI,CFP etc.), în termen de 10 zile de la data constatării. Asociația Partida Romilor Pro - Europa va prezenta organelor abilitate, orice documente sau acte solicitate.

Art.8.4. Prezentul accord poate fi modificat și/sau completat prin acte adiționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Actele adiționale vor face parte integrantă din acord.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat astăzi ...............................,în

2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PARTENER    PARTENER

MUNICIPIUL CONSTANȚA    ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR

VICEPRIMAR    PRO - EUROPA

DECEBAL FĂGĂDĂU    PREȘEDINTE

NICOLAE PĂUN


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ MARCELA FRIGIOIU

VIZAT LEGALITATE DIRECTOR EXEC. ADJ. D.A.P.L.

FULVIA DINESCU

VIZAT C.F.P.DIRECTOR EXEC.ADJ. DIRECȚIA FINANCIARĂ GEORGETA GHEORGHE


Redactat: c.j.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR. MARCELA EN