Hotărârea nr. 76/2015

HOTARARE PENTRU APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 181/2012 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 68.000.000 LEI

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 181/31.05.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 15.04.2015;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele referitoare la contract din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată,

Luând act de:

a)    expunerea de motive inițiată de către viceprimarul municipiului Constanța, înregistrată sub nr. 52215/14.04.2015;

b)    raportul Direcției programe și dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 52177/14.04.2015;

c)    raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 181/31.05.2012, în sensul modificării numai a anexei, conform celei atașate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 181/31.05.2012 rămân neschimbate.

Art. 3 - Cu data prezentei, prevederile H.C.L. nr. 48/30.03.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului municipiului Constanța, în termenul prevăzut de lege, Direcției financiare, Direcției programe și dezvoltare și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 4 consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA


NR.


/S'.oliZotS'


MARCELA EI^Aj


ROMÂNIA

Județul Constanța

Municipiul Constanța

Consiliul Local

lista    ANEXĂ la HCL nr.

INVESTIȚIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL

PROIECTE CARE BENEFICIAZĂ DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Nr.

Crt.    Titlu proiect    Nr Contract da finanțare    Cod SMIS    Valoare totala proiect Valoare eligibila    Valoare FEDR    Valoare Buget de Stat

-    u    ,    Valoare TVA aferenta    ., , , „

Contribuție beneficiar    .    ........ Linte de finanțare

cheltuieli eligibile

1 Constanta, primul pas in lunga ta

călătorie - promovarea zonei turistice    1375/05.04.2011    3877    1,036,640.00    820,000.00    697,000.00    106,600.00

Constanta - Mamaia

36,240.00    196,800.00    0.00

2 Restaurarea si reamenajarea integrata

a zonei istorice Piața Ovidiu    3031/10.05.2012    38330    14,863,355.95    11,921,207.20    9,578,689.99    2,104,093.06

352,805.23    2,827,767.67    0.00

3 Reamenajarea integrata a zonei

pietonale din centrul istoric al    3034/10.05.2012    38675    47,806,832.29    38,396,603.57    30,851,670.97    6,777,000.52

municipiului Constanta

1,079,437 44    9,098,723.36    1,000,000.00

4 Restaurarea si reamenajarea

promenadei si a spatiilor verzi din zona

Vraja Marii - Cazino - Port Tomis    3030/10.05.2012    37685    16,784,145.92    13,464,558.59    10,818,772.83    2,376,494.59

393,802.45    3,195,076.05

5 Parcul Seniorilor    3348/17.08.2012    38333    6,292,537.60    5,086,420.00    4,086,938.47    897,708.53

101,773.00    1,206,117.60    500,000.00

6 Promenada turistica Mamaia    3256/23 07.2012    38607    64,841,286.00    52,413,390.00    42,114,158.87    9,250,963.33

1,048,267.80    12,427,896.00    21,000,000.00

7 Imbunatatirea accesului in stațiunea

Mamaia prin construirea unor pasarele 3347/17.08.2012    38332    10,592,525.58    8,563,544.20    6,880,807.76    1,511,465.56

pietonale

171,270.88    2,028,981.38

8 Reabilitarea si modernizarea

sistemului de alimentare cu apa si

canalizare in regiunea Constanta -    102835/22.11.2010    31612    4,331,399.00

Ialomița din care cofinantare UAT

Mun Constanta

4,331,399.00    2,000,000.00

9 Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta - Balchik

crossborderregionbybike-BSB    34544/16.05.2013    809    6,654,236.85    5,242,535.29    4,446,718.44    681,529.59

114,287.27    1,258,208.47    2,500,000.00

10 Construire parcare multietajata

P+7E+T in stațiunea Mamaia zona    3767/18.07.2013    43405    23,520,424.92    23,511,874.92    18,891,791.50    4,149,845.92

Cazino - Albatros

470,237.50    4,494,942.92    10,400,000.00

11 Amenajarea integrata a zonei de acces

in Portul Turistic Tomis si plaja Modem 3966/03.12.2013    39621    42,582,178.12    34,404,167.00    27,643,748.18    6,072,335.48

688,083.34    8,157,228.72    15,000,000.00

12 Reabilitarea si modernizarea

iluminatului public in unele localitati ale    50565    32,296,166.58    32,103,163.06    25,794,891.52    5,666,208.27

Zonei Metropolitane Constanta

835,066.79    6,153,717.54    15,600,000.00

T0TAL    271,601,728.81    225,927,463.83    181,805,188.53    39,594,244.85

9,622,670.70    51,045,459.71    68,000,000.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENAC4E"