Hotărârea nr. 73/2015

HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR IN VEDEREA EXERCITARII ATRIBUTIILOR PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PE PERIOADA SUSPENDARII DE DREPT A MANDATULUI ACESTUIA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui viceprimarîn vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de 07.04.2015;

Luând în considerare expunerea de motive înregistrată sub nr. 50158/07.04.2015, Ordinul Prefectului județului Constanța nr.172/04.04.2015, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 49438/06.04.2015, dispozițiile art. 72 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,^republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

W’

Art. 1 - Se desemnează domnul viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța, domnul Radu Ștefan Mazăre, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Art. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre celor interesați, precum și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de ^4 consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACH€

Nr.


^3


/ 07.04.2015