Hotărârea nr. 72/2015

HOTARARE PRIVIND INSUSIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A RAPORTULUI DE EXPERTIZA SI A PUNCTULUI DE VEDERE INTOCMIT DE EXPERT BESCUCA DUMITRU CONFORM CONTRACTULUI NR. 143559/29.10.2014 REPREZENTAND OBIECTIUNILE LA RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA INTOCMIT DE D-NA EXPERT ETHNIC ING. PINTILIE LACRAMIOARA IN DOSARUL NR. 93/P/2013

H O T Ă RÂ R E

Privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Constanța a Raportului de expertiză și a Punctului de Vedere întocmit de expert Beșcucă Dumitru conform contractului nr. 143559/29.10.2014 reprezentând obiecțiunile la RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ întocmit de d-na expert tehnic ing. Pintilie Lăcrămioara în dosarul nr. 93/P/2013

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară la data de

3o.    ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Stan Gabriel Marius înregistrată sub nr. 42058/23.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr.42057/23.03.2015;

Având în vedere Ordonanța din 08.10.2014 a Ministerului Public-Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Constanța dispusă în dosarul nr.93/P/2013 și Raportul de expertiză tehnică privind identificarea și evaluarea terenului efectuat de expert Pintilie Lăcrămioara înregistrat la primăria Municipiului Constanța cu nr. 134033/09.10.2014

Ținând cont de raportul de expertiză tehnică și punctul de vedere întocmite de S.C. TERȚET S.R.L prin expert Beșcucă Dumitru conform contractului nr. 143559/29.10.2014 înregistrat la Primăria Municipiului Constanța cu nr. 30726/02.03.2015, reprezentând obiecțiunile formulate în cauză.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b) și c) și art. 115 alin. 1 lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTAR ĂȘ TE:

Art.l.Consiliul Local al Municipiului Constanța își însușește Raportul de expertiză si Punctul de vedere întocmit de către expert Beșcucă Dumitru conform contractului nr. 143559/29.10.2014, reprezentând obiecțiunile la RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ elaborat de d-na expert tehnic ing. Pintilie Lăcrămioara în dosarul nr. 93/P/2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Naționale Anticorupție, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACttE