Hotărârea nr. 71/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2015

coNSTA/vz^ românia 1    » JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de dO QA Joif'

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.44722/26.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției financiare nr. 44720/26.03.2015 și raportul Direcției tehnic achiziții nr. 45356/27.03.2015

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 și comunicarea Direcției Generale a Finanțelor publice nr. 37517/13.03.2015    ;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2015 la venituri în sumă de 781.781 mii lei și la cheltuieli în sumă de 781.781 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2015, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasîficația economică și funcțională prezentată în anexele nr.l, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3.

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care ramane neschimbata.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor interne,

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 și 2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Cote defalcate din impozitul pe venit se majorează cu suma de 5.000 mii lei

•    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București se diminuează cu suma de 1.624 mii lei.

•    Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare se majorează cu suma de 158 mii lei.

•    Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 51.855 mii lei.

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 10.662 mii lei.

•    Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinanțări se majorează cu suma de 20.500 mii lei.

Art. 9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se diminuează cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 576 mii lei și se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 7 mii lei.

•    La capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 37 mii lei

•    La capitolul 65 învățământ se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 1.624 mii lei, cheltuielile pentru bunuri și servicii se diminuează cu suma de 62 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 62 mii lei.

•    La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 20 mii lei.

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 5.333 mii lei , se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma 3.729 de mii lei, se majorează titlul rambursări de credite cu suma de 28.136 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 5.124 mii lei .

•    Se majorează la capitolul 74 Protecția mediului cheltuielile de capital cu suma de 32 mii lei.

• La capitolul 81 Combustibili și energie se majorează titlul subvenții cu suma de 5.000 mii lei.

Art.10 Se aprobă anexele nr. 6 și 6 bis in următoarea structura:

• La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se aprobă

titlul Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 28.136 mii lei.

Art.ll Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr dej2.<5 consilieri din 27 membri PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ-^

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Constanța

Nr- 44    /


MARCELA

qONSTAN)^]


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA VICEPR I M A R

NR.44722/26.03.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015

Având în vedere raportul Direcției financiare și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, H.C.L nr. 2/2015 și comunicarea Direcției Generale a Finanțelor publice nr. 37517/13.03.2015

în temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2015 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local.

VICEPRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA Nr, 44720/26,03.2015

RAPORT

Rectificarea bugetului municipal se datorează diminuării unor sume de la bugetul de stat pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, redistribuirii de sume intre unitățile de învățământ preuniversitar de stat, rectificării sumelor pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile , hotărârii Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale de reautorizare a efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă contractată de la BRD - Groupe Societe Generale SA, echilibrării bugetului municipal prin includerea excedentului anului precedent precum și virări de credite bugetare între capitole si subcapitole, și ca urmare propunem următoarele modificări:

Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București se diminuează cu suma de 1.624 mii lei.

•    Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare se majorează cu suma de 158 mii lei.

•    Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 51.855 mii leî,

•    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majorează cu suma de 10.662 mii lei.

•    Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinanțări se majorează cu suma de 20.500 mii lei.

Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se diminuează cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 576 mii lei și se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 7 mii lei.

•    La capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 37 mii lei

•    La capitolul 65 învățământ se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 1.624 mii lei, cheltuielile pentru bunuri și servicii se diminuează cu suma de 62 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 62 mii lei.

•    La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 20 mii lei.

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 5.333 mii lei , se majorează titlul proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma 3.729 de mii lei, se majorează titlul rambursări de credite cu suma de 28.136 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 5.124 mii lei .

•    Se majorează la capitolul 74 Protecția mediului cheltuielile de capital cu suma de 32 mii lei.

Se propune a se aproba anexele nr,6 și 6 bis in următoarea structura:

• La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se propune a se aproba titlul Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 28.136 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV EC. marcelV^rigioiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII BIROUL TEHNIC INVESTIȚII Nr. 45356/27.03.2015

Raport

cu privire la modificarea anexei nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2015 Față de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2015, aprobat prin HCL nr.2/13.02.2015 având în vedere:

•    Adresa nr.24461/17.02.2015 și Notele de fundamentare

nr.35527/10.03.2015,35529/10.03.2015,35325/10.03.2015 a Direcției Programe Dezvoltare;

•    Notele de fundamentare nr. 165753/15.12.2014, 27211/23.02.2015, 34207/09.03.2015, 151689/14.11.2014,149827/12.11.2014 a Direcției Servicii Publice;

•    Nota de fundamentare nr. 25065/18.02.2015 a Colegiului Național Mircea cel Bătrân ;

•    Adresa nr. 34676/10.03.2015, 44405/25.03.2015 a Direcției Gospodărire Comunală;

•    Adresa nr.37214/13.03.2015 a Colegiului Național Mihai Eminescu;

•    Notele nr.44649/26.03.2015, 44957/26.03.2015 a Direcției Organizare și Informatizare

Se propun următoarele modificări:

CAPITOLUL 51 AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    Se propune înscrierea la poziția 12 nou creată „Licențe program deviz" cu suma de 9 mii lei, buget local ;

>    Se propune scoaterea poziției 9 „Server" cu suma de 35 mii, buget local ;

>    Se propune înscrierea Ia poziția 13 nou creată „Licență soft monitorizare baze de date" cu suma de 19 mii lei, buget local.

Pe ansamblu Cap. 51 alocația bugetară se diminuează cu 7 mii lei, buget local.

CAPITOLUL 65 ÎNVĂȚĂMÂNT

C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

>    Se propune înscrierea la poziția 1 nou creată „Reabilitare clădire Colegiul Național Mircea cel Bătrân cu suma de 55 mii lei, buget local (prin Colegiul Național Mircea cel Bătrân).

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    Se propune înscrierea la poziția 1 nou creată „Monitor Smart TV" cu suma de 3 mii lei, buget local prin Colegiul Național Mihai Eminescu);

>    Se propune înscrierea la poziția 2 nou creată „Copiator multifuncțional" cu suma de 4 mii lei , buget local prin Colegiul Național Mihai Eminescu).

Pe ansamblu Cap. 65 alocația bugetară se suplimentează cu 62 mii lei , buget local .

CAPITOLUL 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

C. ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

>    Se propune înscrierea la poziția 4 nou creată a „Lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică ENEL" cu suma de 5 mii lei, buget local;

>    Se propune înscrierea la poziția 5 nou creată a Lucrări de „Reamenajare a locurilor de joacă existente și amenajare de noi locuri de joacă în municipiul Constanța" cu suma de 4729 mii lei, buget local;

>    Se propune redenumirea poziției 1 din „Lucrări consolidare taluz zona Restaurant Zorile ( str. M. Eminescu - str. Smârdan) - experiză tehnică, proiectare și execuție în Lucrări, expertiză tehnică, proiectare pentru obiectivul „Refacere șî reparații taluz cuprins între str. M.Eminescu și str. Smârdan";

>    Se propune înscrierea la poziția 6 nou creată „ Centre de informare turistică amplasate în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia" cu suma de 301 mii lei, buget local.

C. STUDII ȘI PROIECTE

>    Se propune înscrierea la poziția 14 nou creată a „ Realizare studii topografice pentru 66 locuri dejoacă existente în municipiul Constanța" cu suma de 123 mii lei, buget local;

>    Se propune înscrierea la poziția 15 nou creată a „ Proiectare în etapa DAU și etapa PAC, PT + CS pentru execuția lucrărilor de reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanța „ cu suma de 126 mii lei, buget local;

>    Se propune înscrierea la poziția 16 nou creată a „Proiectare în etapa SF și etapa PAC, PT+ CS pentru execuția lucrărilor de amenajare a 3 locuri de joacă noi în municipiul Constanța „ cu suma de 22 mii lei, buget local.

C. DOTĂRI INDEPENDENTE ȘI UTILAJE

>    Se propune înscrierea la poziția 19 nou creată Placă permanentă aferentă obiectivului de învestiții"Construire parcare multietajată P+7E+T, în stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros" cu suma de 5 mii iei proiecte FEN postaderare;

>    Se propune înscrierea la poziția 20 nou creată Placă permanentă aferentă obiectivului de investiții „Amenajarea integrată a zonei de acces în portul turistic Tomis și Plaja Modern" cu suma de 6 mii lei proiecte FEN postaderare;

>    Se propune înscrierea la poziția 21 nou creată Placi permanente aferente obiectivului de investiții „Rea menaja rea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța" cu suma de 12 mii lei proiecte FEN postaderare;

>    Se propune înscrierea la poziția 22 nou creată a „Cabine de pază" cu suma de 130 mii lei, buget local;

B. OBIECTIVE NOI

>    Se propune suplimentarea alocației poziției 4 cu suma de 31181 mii lei proiecte FEN postaderare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța" ca urmare a semnării contractului de finanțare nr.5052/27.02.2015 .

Pe ansamblu Cap. 70 alocația bugetară se suplimentează cu suma de 36.640 mii lei din care : 5436 mii lei, buget local și 31.204 mii lei, proiecte FEN postaderare.

CAPITOLUL 74 - PROTECȚIA MEDIULUI

B. OBIECTIVE NOI

>    Se propune înscrierea la poziția 1 nou creată a obiectivului de investiții „Reabilitare a arterei de apă potabilă pe Bd. IMai, Municipiul Constanța" din cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța - Ilfov", prin SC RAJA SA, finanțat prin POS Mediu 2007-2013 cu suma de 32 mii lei, buget local.

Pe ansamblu Cap. 74 alocația bugetară se suplimentează cu 32 mii lei , buget local .

Față de HCL nr.2/13.02.2015 alocațiile bugetare în cadrul Anexei 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2015, se suplimentează cu suma de 36.727 mii lei din care : 5523 mii lei, buget local și 31.204 mii lei, proiecte FEN


> Șef Birou Tehnic Investiții,

Borali Veaveghiul


cO^stan^ românia


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico" sociale,buget finanțe si administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

1 (    în vedere expunerea de motive înregistrată sub

nr.    oS £j/<J inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2015;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică-locală, comisia întrunită in ședința din data de <-'£ "    ~    avizează FAVORABIL/NEFAVOftABîL

proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE, DO BRE MIRCEA


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regionala a Finanțelor Rubiice Galați

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanta

Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Bugete Locale


Domnul Președinte Consiliul Județean Constanta

Doamna/Domnul Primar Consiliul Local_

/T

Str. I.G.Duca nr, 18 Constanța Constanta, cad postai 900697 Tel: 0241480320 Fax 0241480323 e-maiî:

trezor. d gfpconstanta ct@rnfinante ,ro


Stimata Doamna/ Stimate Domn,

Va înaintam alaturat prevederile finale, valabile pentru anul 2015 si pentru trimestrul l 2015.

Va rugam sa operați modificările ce se impun in bugetele de venituri si cheltuieli.

Cu stima,

Trezorier Sef,


l^urentiu Mateizer

W &


\ • o.


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea admrnistrativ-teritorială:CONSTANTA

Formular j ANEXA1    |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

ANEXA LA

HCLM NR.


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

Impozit pe profit de la ageriți economici')

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

' Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

00.01

781781

i

48.02

519351

00.02

629827

00.03

592130

00.04

278228

00.05

0

01.02

0

01.02.01

00.06

278228

03.02

8000

03.02.17

03.02.18

8000

04.02

270228

04.02.01

253000

04.02.04

17228

00.07

0

05.02

0

05.02.50

i


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de fa persoane fizice *)

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ')

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

, Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) j Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe

teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru :Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate !la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

‘Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

1 •

; Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

] Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

:    : Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

00.09

99824

07.02

99824

07.02.01

84000

07.02.01.01

24000

07.02.01.02

60000

07.02.02

11624

07.02.02.01

4040

07.02.02.02

7200

07.0202.03

384

07.02.03

4200

j 07.02.50

00.10

193058

11.02

162439

11.02.01

11.02.02 .

159504

11.02.06 :

2985

12.02

650

12,02.07

650

15.02    '

300

15.02.01

300

15.02.50

16.02

29619

16.02.02

25500

16.02.02.01

14000

16.02.02.02

11500

16.02.03

5


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4114

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

'oon

21020

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21020

Alte impozite si taxe

18.02.50

21020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

37697

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3100

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3100

: Vareaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

100

■Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

I

3000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05

30

3000

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

■    i    ■

'Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08

02

X

' Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.02.08

03

x

:stat*)

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

34597

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

OQ no

4 *1 "7 A

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

dd.

11/4

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

; 33.02.24

4

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

10741

DENUMIREA INDICATORILOR


Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03-i-35.02.50j

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legate (cod 35.02.01.02)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri

(cod36.02 01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+3G.02.14+ 36.02.22+35.02.23+36.02.50)

: Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice iTaxe speciale

'Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

1

| Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Taxa de reabilitare termică Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.0250) i Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Cod indicator

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

TOTAL

ANEX A EA HCLM NR..,5^ -

34.02.02

1800

34.02 50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

:35.02.01.02

3600

35.02.02

35.02.03

35.02.50

36.02

19082

36.02.01

36.02.05

7000

36.02.06

12052

36.02.07

36.02 11    |

; 36.02.14

36.02.22

36.02.23

■36.02.50

30

37.02

°

37.02.01

j

37.02.03

-72602    !

37.02.04

72602

37.02.05

37.02.50

00.15

0


Buget 2015

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39 02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39 02.07    |

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

52013

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40,02.16+40.02.50)

40.02

52013    1

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

i

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

i

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

-Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare")

40.02.11

15B    ;

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare")

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare")

40.02.14

51855

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16    ■

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

I

Alte operațiuni financiara (cod 41.02.05)

41,02

I

I

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

i    i

'Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor .    :instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

41.02.05.01

căreia iți desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului ■București.pentru secțiunea de funcționare")

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE


[ ANEXA LA

|HCLM NR. ..Zs&X


TOTAL


Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare*’)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)


41 02.05.02


00.17


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)    00.18


Subvenții de la bugetul destat(cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la    42.02

42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67)


38913

38913

37130


Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

42.02.05

'42.02.10

42.02.12

'42.02.13


Planuri si regulamente de urbanism

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

iSubvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a , apelor

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar    42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)    42.02.15

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

sănâtate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)    42 02 16

| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

, 'Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

u ,, .    42.u2.lb,

, capitale in sănătate    |

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    i

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale    42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18,01+42.02.18.02+48.02.18,03)

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE


ANEXA LA ,HCLM NR.-X—


TOTAL


Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ți echipamentelor de comunicații In urgență în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

■ Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

;Sprijin financiar la constituirea familiei restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

: Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de I investiții in turism

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.18,01

42.02.18.02

42.02.18.03

42.02.19

42.02.20

42.02.21

42.02.28

42.02.29

42.02.32

42.02.33

42.02.34

42.0235

I

42.02.36

42.02 40 ;42.02.41 42.02.42

[

‘42.02.44

42.02.45

42.02.46


31822


200


5108


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes . național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local


Subvenții primite de la bugetul de stal pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale


Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

! Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stal aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică


42.02 54

42.02.55

42.02.62

42.02.65

42.02.66


Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu 42.02.67 efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+    . .

43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24)    :    02


1783


Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului


43.02.01


Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea (programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru ; persoanele cu handicap

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de iextremă dificultate **)


43.02.04


;43.02.07

43.02.08


Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati    43.02.20


1783


Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară    43.02.21

^Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în ( cadrul unităților de învățământ de masă


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUALE


TOTAL


"    ANEXA, LA

HCLM NR. l jjk


Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45 02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

, Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

; Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

1    ' Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02 04.02+45.02.04.03)

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent j Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul European pentru Pescurt(cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

i    i Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ! Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

1    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

2    Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Partenerial (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)*)

43.02.24


45.02

61028

45.02.01

60947

45.02.01.01

55507

'45.02.01.02

4322

45,02.01.03

1118

45.02.02

81

45.02.02.01

81

45.0202.02    :

X

45.02.02.03

X

,45.02.03

'45.02.03.01

X

'45.02.03.02

X

45.02.03.03 i

X

i45.02.04

'45.02.04.01

X

U5.O2.O4.O2

X

45.02.04.03

X

i 45.02.05    ■

■45.02.05.01

X

45.02.05.02

X

45.02.05.03

X

i45.02.07

45.02.07.01    '

X

145.02.07.02

X

Us.02.07.03

X

45.02.08

U5.02.08.01

X

45.02.08.02

X

U5.02.08.03

X

45 02.15


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


ANEXA LA HCLM NR.    r


Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prelinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45,02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prelinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)*)

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

.Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

. Prefinanțare

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03)*)

■    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

;    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

   _; Prefinanțare_,_

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL ...... ...........

VENITURI PROPRII (00.02.11.02-37.02+00.16)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.01+00.12)

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X

45.02.15.03

X

45.02.16

45.02.16.01

X

45.02.16.02

X

45.02.16.03

X

45.02.17

45.02.17.01

X

45.02.17.02

X

45.02.17.03

X

45.02.18

45.02.18.01

X

45.02.18.02

X

45.02.18.03

X

45.02.19

45.02.19.01

X

45.02.19.02

X

45.02.20

45.02.20.01

X

45.02.20.02

X

45.02.20.03

X

45.02.21

45.02.21.01

X

45.02.21.02

X

45.02.21.03

X

00.01 SF

564474

48.02

467496

00.02

557225

00.03

592130

00.04

278228


Buget 2015 PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

JURIDICE (cod 01.02)

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Jmpozit pe profit de la ageriți economici')

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

278228

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

.03.02

8000

Impozit pe onorariul avocaților ți notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

8000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

270228

Cote defalcate din impozitul pe venit

,04.02.01

253000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

17228

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

i

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

99824

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

99824

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84000

i    Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24000

'    Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice “)

07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

11624

1    Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4040

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

7200

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe |    teren agricol

07.02.02.03

384

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

4200

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

193058


ANEXA LA HCLM NR._HJ


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE


ANEXA LA HCLMNR.3H


TOTAL


11.02

162489

11.02.01

11.02.02

159504

11.02.06

2985

12.02

650

12.02.07

650

15.02

300

15.02.01

300

15.02.50

16.02

29619

16.02.02

25500

16.02.02.01 ,

14000

16.02.02.02

11500

16.02.03

5

16.02.50

4114

00.11

21020

18.02

21020

18.02.50

,    I

21020

00.12 !

-34905

00.13

3100

30.02

3100

30.02.01

100

30.02.05

3000

■30.02.05.30

3000

30.02.08

30.02.08.02    1 2

X

30.02.08.03

X

30.02.50


DENUMIREA INDICATORILOR


Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24+33.02.27+ 33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

, Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri :Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru IAlte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

i .    .    .    .

1 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate ! Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu ‘confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

; Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

'Taxe speciale

I Venituri din ajutoare de stal recuperate

ANEXA LA

HCLM NR.


Buget 2015 PREVEDERI

Cod indicator .

ANUALE

TOTAL

31.02

0

31.02.03

00.14    i

-38005

33.02

1174

33.02.08

220

33.02.10

400

33.02.12

33.02.24    ;

4

33.02.27

33.02.28

550

33.02.50    '

34.02

10741

34.02.02

1800

34.02.50

8941

35.02

3600

35.02.01

3600

35.02.01.02 i

3600

;35.02.02

35.02.03

i35.02.50    '

36.02

19082

36.02.01

36.02.05

7000

36.02.06

12052

36.02.11


Buget 2015

ANEXA LA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator ,

PREVEDERI

ANUALE

HCLM NR.

TOTAL

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50}

37.02

-72602

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-72602

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

00.16

40.02

156

156

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40 02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

'împrumuturi temporare din trezoreria statului”)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

158

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean! Consiliul General al Municipiului București**) cod ;41.02.05.01

41.02.05

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul Generai al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare")

41.02.05.01

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17    |

7091

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.16

7091

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02

5308

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE


ANEXA LA HCLM NR. Vf


z'


TOTAL


Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap    >42.02,21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție")    42.02.28

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili    42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedent!    .42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,    '    34

200


combustibili petrolieri    '    '

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale    i42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedent!    42.02 36

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii    42.02.41

5108


Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA    42.02.42

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole    42.02.44

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor Finanțate din Fondul Social

_    4Z.U2.45

European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51


Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe    I42.uz.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate 42.02.6G publică

Subvenții de la alte administrații (cod

1783


43.02,01+43.02,04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02,24)    4302

, Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    : 43.02.01

i    ..... ■

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de 43.02.04

munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

anexa la


Buget 2015 PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

1783

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

217307

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

124457

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

72602

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

72602

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36,02+37.02)

00.14

72602

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+30.02.23)

36.02

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.0222

iTaxa de reabilitare termică

36.02.23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

72602

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.02 04

72602

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor adminislrativ-teritoriale

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

51855


HCLM NR


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

51855

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare")

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare")

40.02.14

51855

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

i

: Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București") cod 41.02.0502

41.02.05

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza ; că reia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului : București .pentru secțiunea de dezvoltare")

41.02.05.02

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00,17

31822

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

31822

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+4202.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67)

42.02

31822

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

i

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

; Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

! 42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții penlru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

'Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ")

42.02.15

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locate pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16 01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

Buget 201! prevederiHCLM _NR ANUALE


ANEXA LA


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE


TOTAL


ANEXA LA HCLMNR.-^


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

i Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42,02.18.01+42.02.18.02+46.02.18.03)

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru 1 finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru .finanțarea altor investiții în sănătate

I

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică i pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

31822


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

|Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de

asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sodale

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.16.01

42.02.16.02

42.02.16.03

42.02.17

42.02.18

42.02.18.01

42.02.18.02

42.02 18.03

42.02.19

42.02.20

‘42.02.29

42.02.40

42.02.51

; 42.02.51.02

42.02.52

42.02.55

42.02.62

42.02 65


) _____,_

ANEXA LA

Buget 2015 TTCLM NR.    /jpu

PREVEDERI    ‘    "

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator ANUALE TOTAL

Subvenții din sume obținute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45,02.15 la 45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02,04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

,*)

j Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori i Prefinanțare

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

: Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ; Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

; Prefinanțare

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

' Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori î Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01 +45.02,08.02+45.02,08.03)’)

J 1 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ' Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

42.02 67


45.02

61028

45.02.01

60947

'45.02.01.01

55507

45.02.01.02

4322

45.02.01.03

1118

45.02.02

81

45.02.02.01

81

45.02.02.02

X

45.02.02.03

X

45.02.03

45.02.03.01

X

45.02.03.02

X

45.02.03.03

X

45.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04.02

X

45.02.04.03

X

45.02.05

45.02.05.01

X

45.02.05.02 j

X

45.02 0503

X

: 45.02.07

45.02.07 01

X

45.02.07.02

X

45.02.07.03    '

X

45.02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Prefinanțare

45.02.15.03

X

Alle facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02 16.01+45.02.16.02+45.02 16.03} *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02 17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

1 Prefinanțare

45.02.17.03

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod :45.02.20.01+45.02.20.02+45,02.20.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20

j45.02.20.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

'45.02.20.02

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

■    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X


ANEXAREA ,M NR. <i„ !&ii


PREȘEDINTE ȘEDINȚA LaQ oV-- '''J1


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

marcela ENACJUDEȚUL:CONSTANTA

ANEXA LA HCLMNR.    /.-&><(


Unitatea administrativ-teritorială:CONSTANTA Formular:    ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2015

mii lei

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

781781

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

56499

Autorități publ ice si acti uni externe (cod 51.0 2.01)

Din total capitol:

51.02

55679

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

55679

Autorități executive

51.02.01.03

55679

Alte servicii publice generate (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garanlate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garanlate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54 02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

)

ANEXA LA

HCLM NR.

/fa("

Buget 2015

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

T ransteniri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

i 56.02.06

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

21485

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

60.02

0

Aparare naționala

60,02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

21485

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

6665

Politie locala

61.02.03.04

6665

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

1020

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

13B00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

269595

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11*65.02.50)

65.02

148965

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

41741

învățământ preșcolar

65.02.03.01

21741

învățământ primar

65.02.03.02

20000

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

95B24;

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

45000i

învățământ secundar superior

! 65.02.04.02

49B24I

Invatamant profesional

i65.02.04.03

1000

invatamant postliceal

65.02.05

2000

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

,65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

5000

DENUMIREA INDICATORILOR

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 6602.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 ia 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Inslitutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meseni Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Spori

Tineret

Cod

indicator


Buget 2015 PREVEDERI ANUAI


TOTAL


65.02.11.03    5000

65.02.11 30

65.02.50    4400

66,02    7363


66.02.06 0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08    7268

66.02.50    115

66.02.50.50    115

67.02    44218


67.02.03

67.02.03.02 i67.02.03.03 ;67.02.03 04 67.02.03.05 67.0203 06; 67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

67.02.03.30 67,02.05 67.02.05.01;67.02.05.02


2002

2002


31645

4600


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

i 67.02.05.03

27045

Servicii religioase

i 67.02.06

i

150

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

i67.02.50

10421

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.Q2.11+68.02.12+

68.02

69029

68.02.15+68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4300:

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68,02 05.02)

j6e.02.05

29800

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Crețe

68.02.11

4065

Unități de asistentă medicosodale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

168.02.15

4799

Ajutor social

' 68.02.15.01

430:

Cantine de ajutor social

:68.02.15.02

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25065

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

! 68.02.50.50

25065

Partea a IV-a SERVICII S, DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

254 554

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

■ 70.02,03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

'70.02.03.01 i

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30!

Afimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17415

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

237139

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88396

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

10171

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMIC E (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

91252

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

271

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10

,80.02.01

271

+80.02.01.30)

I

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

j 80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

|80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

;80.02.01.10

271

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Jsi.O2

32050

Din total capitol:

I

Energie termica

81.02.06 ,

32050

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 64.02,03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

Transport pe calea ferata

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+67.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

Excedentul secțiunii de funcționare

Buget 2015 PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

TOTAL

83.02.03

0

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02

58931

84.02.03

58931

84.02.03.01

84.02.03.02

22900

84.02.03.03

36031'

64.02.04

0-

84.02.04.01 !

84.02.06

0

84.02.06.01;

84.02.06.02:

. 1

84.02.50

87.02

0

87.02.01

87.02.03

87.02.04

87.02.05    '

87.02.50

96.02    *

o

97.02

* 1

98.02

O|

98.02.96

Buget 2015

ANEXA LA    j

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

HCLM NR.

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1’    99.02.96 + 99.02.97

99.02

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

564474

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

46518

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

45698.

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51,02.01.03)

51.02.01

45698

Autorități executive

51.02.01.03

45698'

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

220

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

220

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09,

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

DENUMIREA INDICATORILOR

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Apărare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

Apărare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Proiecție civila și proiecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) învățământ secundar inferior învățământ secundar superior invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

ANEXA LA

Buget 2015    jHCLM NR.    /,£> I

PREVEDERI ANUALE    '    --

Cod

indicator

TOTAL

59.02

20707

60.02

0

60.02.02

61.02

20707I

61.02.03

6665

61.02.03.04

6665

61.02.05

242

61.02.50

13800

i

63.02

264127

65.02

147352'

65.02.03

i65.02.03.01

I

41741

21741

65.02.03.02

2000o'

'65.02 04

94211

65.02.04.01

45000

.65.02.04.02

48211

65.02.04.03

1000

65.02.05

2000!

65.02.07

0

65.02.07.04

65.02.11

5000

65.02.11.03

5000

65.02.11.30

65.02.50

4400

DENUMIREA INDICATORILOR

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66 02.06.01+66.02.06 03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67,02.03+67.02,05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05 01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Buget 2015 PREVEDERI ANUAL

Cod

indicator


TOTAL

ANEXA. LA


jHCLM NR..

66.02    5318

66.02.06

0

66.02.06.01

66.02.06.03

66.02.08

5203

66.02.50

115

66.02.50 50

I

115

67.02

43135

67.02.03

91S

67.02.03.02

67.02.03.03

91S

67.02.03.04

67.02.03.05

67.02.03.06

67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

67.02.03.30

67.02.05

31645

67.02.05.01

4600

.

67.02.05.02:

67.02.05.03

27045

67.02.06

150

67.02.50

10421

ANEXA LA HCLM NR.

—.--

DENUMIREA I N D I C A T 0 R f L 0 R

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02,06+68,02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

68322

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

4268

Asistenta sociala in ca2 de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

29800

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

29800

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

3390

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12 1

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

4799

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02;

4369

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

25065

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50:

25065

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

56731

Din total capitol:

i

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01.

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70 02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.011

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

17415

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

39316

Buget 2015 PREVEDERI ANUAL


jHCLM NR.


,NEXA LA


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol

74.02

85410

Reducerea ți controlul poluăm

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

78225

Salubritate

74.02.05.01

78225

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

: 74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

7185

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79,02

909B1

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

,80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

! 80.02.01.30

Combustibil i si energ ie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capital:

81.02

32050

Energie termica

81.02.06

32050

Alti combustibili

.81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0.

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

|83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniu! agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

58931

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58931

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

22900

Străzi

84.02.03.03

36031

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02 06

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0;

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

I

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

o:

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

DEFICIT 99.02.96

99.02

j

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 +

49.02

j

217307

63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

9981

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9981


ANEXA LA

hclmnr.A^


DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol.

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01 03)

Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol;

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stal

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Apărare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Proiecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

TOTAL

51 02.01

9961

51.02.01.03

9981

54.02

0

I

54.02.05

54.02.06

; 54.02.07

54.02.10

54.02.50

59.02

778

60.02 '

0

j60.02.02

61,02    i

i

778

61.02.03

0

; 61.02.03.04 j i61.02.05

778

61.02.50

63.02

5468

65.02    1

1613

65.02.03

0

65.02.03.01

65.02.03.02

65.02.04

1613

DENUMIREA INDICATORILOR

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educate (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.06+66.02.50)

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

Spitale generale Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator


TOTAL

65.02.04,01

65.02.04.02    1613

65.02.04.03

65.02.05

65.02.07    0

65.02.07.04

65.02,11    0

65.02.11.03

65.02.11.30


65.02.50

66.02    2065

66.02.06 0

66.02.06.01'

66.02.06.03

66.02.08 |    2065

;66.02.50 I    0

'66.02.50.50

67.02    1083

67.02.03    1 083

67.02.03.02!

67.02.03.03    1083 67.02.03 04

67.02.03.05

67.02.03.06*

67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE


TOTAL


Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68-02.50,

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 69.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV^a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor


67.02.03.30

67.02.05

67,02.05.01

67.02.05.02

67.02.05.03

67.02.06

67.02.50

68.02

68.02.04

68.02.05

68.Q2.05.Q2j

'68,02.06

68.02.10

68.02.11

68.02.12

68.02.15

68.02.15.01

-

68.02.15.02 68.02.50 j |68.02.50.50


70.02

70.02.03

70.02.03.01

70.02.03.30!


707


32


675

0


197823

o'


Buget2015 j ANEXA LA PREVEDERI ANUALE [HCLMNR.

DENUMIREA INDICATORILOR    . S°d    '    -

indicator

TOTAL

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.0501

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02 07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

197823

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

74.02

2986!

i

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2986

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod S0.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

271

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

271

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

271

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

i

I

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80 02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

271

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice st comerciale

80.02.01.30

|

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

,80.02.02

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

I80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

81.02

°t

Energie termica

81.02.06

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83-02.03+83.02.50) Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84,02,03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

Aeroporturi Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 ta 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Cod

indicator


Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

83.02


83.02.03

83.02.03.03

83.02.03.07

83.02.03.30

83.02.50

84.02

84.02.03 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 84.02.06 84.02.06.01 ; 84.02.06.02, 84.02.50

0:


87.02

87.02.01 8702.03 87.02.04 87.02.05 87.02.50 196.02

0'

o


.

97.02

98.02

98.02.97


ANEXA 3


Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015

fNV /C+M- mii lei

Vr

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 - 14)

fînanjate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

pastaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri ie la bugetek

locale

Buget

local

Transf de ta bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

TOTAL GENERAL, din care:

1.338.611

1.261.164

533.030

728.134

201.171

0

1.783

84.319

0

27.502

87.567

0

Constructii-Montaj

722.395

609.138

145.626

463.512

94.166

0

1.387

70.777

0

14.437

7.565

0

Obiective de investiții

683.089

516.527

150.080

366.447

83.574

0

1.783

52.803

0

24.560

4.428

0

în continuare

518.333

405.076

141.492

263.584

58.140

0

1.387

41.307

0

12.113

3.333

0

Obiective de investiții

233.571

233.571

5.332

228.239

38.817

0

0

31.493

0

2.942

4.382

0

noi

204.062

204.062

4.134

199.928

36.026

0

0

29.470

0

2.324

4.232

0

Dotări si alte cheltuieli de investiții

421.951

511.066    377.618    133.448    78.780    0    0

23    0    0

78.757    0

CAPITOLUL 51

AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

Total, din care:

61.407

61.407

365

61.042

9.981

0

0

0

0

0

9.981

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocajii (col. 7 -14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LII4/96

Transferuri le la bugeteIt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stal

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

B

Obiective de investiții

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

61.407

61.407

365

61.042

9.981

0

0

0

0

0

9.981

0

de investiții

Total, din care:

* studii și proiecte

59.731

59.731

340

59.391

8.344

0

0

0

0

0

8.344

0

*dotari

1.676

1.676

25

1.651

1.637

0

0

0

0

0

1.637

0

CAPITOLUL 61

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total, din care:

778

778

ol

778

778

0

0

0

0

0

778

0

0

0

o|

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* dotări


Obiective de investiții noi


Dotări si alte cheltuieli de investiții Total, din care:


CAPITOLUL 65

Total, din care:


Obiective de investiții în continuare


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


778


778


7781

778


0

778

778|

0

0

0

0

0

778

0

0

778

778

0

0

0

0

0

778

0


INVATAMANT

4.983

4.983

2.787

2.196

1.613

0

0

0

0

0

1.613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0-2}


• ANL.XA LA. i [hclm n r , r/W

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Fr. si data aprobării

Valoarea

loială

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări Ia 31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri le la bugetele

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

J

6

7

8

9

10

ll

12

13

B

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli de investiții

Total, din care:

•studii și proiecte

•alte cheltuieli asimilate investițiilor •dotări

CAPITOLUL 66

4.983    4.983

2.787    2.196

1.613

0

0

0

0 0

1.613

0

1.814    1.814    263    1.551    1.551    0    0    0    0    0    1.551    0

3.162    3.162    2.524    638    55    55

7    7    0    7700    0007    0

SĂNĂTATE

Total, din care:

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

de investiții

Total, din care:

•dotări independente    2.065    2.065    0    2.065    2.065    0    0    0    0    0    2.065    0

CAPITOLUL 67    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Total, din care:

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 din 9

ANlXâ La

HCLM NR. „/JsK

Obiective de investiții în continuare


Obiective de investiții noi


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (iurta, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inijialâ

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12,2014

Prevederi pentru 2(115

Total alocafii (col. 7-14)

finanțate din;

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

pastaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri le la bugetelt

locale

Buget

local

Transf de ta bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

de investiții

Total, din care:

•studii și proiecte

1.083

1.083

0

1.083

1.083

0

0

0

0

0

1.083

0

* dotări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 68

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total, din care:

707

707

0

707

707

0

0

0

0

0

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

707

707

0

707

707

0

0

0

0

0

707

0

de investiții

Total, din care:

•studii și proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•dotări

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

32

0

•alte cheltuieli asimilate investițiilor

675

675

0

675

675

0

0

0

0

0

675

0

) > ____________________

anexa la

Construire unități locative modulare in Mun. C-ta și LTE aferente - Campusul social Henri Coanda (Zona I) prin RAEDPP HCL 148/2011, modif .HCL nr.247/05.09.2012


PARCUL SENIORILOR HCL 14/2011, modificat HCL 82/2012

modificat HCL 297/05.12.2013 modificat HCL 104 /21.05.2014

Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta

HCL 222/2011, modif. de HCL 106/2012 modificat HCL 59/26.03.2013


52.450

58.881

31.555

27.326

24.560

24.560

40.925

43.225

31.112

12.113

12.113

12.113


5.915

4.713

3.915

798

798

1

798

5.053

3.480

3.304

176

176

|

176


47.448

39.274

35.450

3.824

2.233

2.233

44.244

36.634

34.560

2.074

2.155

2.155


Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției duna. anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totala

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2014

Rest de

executat la 31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din;

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri le la bugetelt

locale

Buget

local

Transf de la Âug

de stat

0

1

2

3

4

J

6

7

8

9

10

11

12

13

CAPITOLUL 70

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total, din care:

1.006.715

949.454

527.696

421.758

181.958

0

1.783

84.319

0

27.502

68.354

0

524.114

429.046

143.444

285.602

91.723

0

1.387

70.777

0

14.437

5.122

0

Obiective de investiții în continuare

425.628

279.252

147.898

131.354

81.163

0

1.783

52.803

0

24.560

2.017

0

322.921

227.853

139.310

88.543

55.729

0

1.387

41.307

0

12.113

922

0

Total, din care:

Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări pregătitoare si tehnico edilitare, lifturi aferente -zona

Baba Novac HCL 230/2008, act. de HCL 152/2011, act HCL 244/2011

168.128

26.135

24.489

1.646

101

101

109.805

16.254

15.462

792

3

3

ANEXA LA ' j HCLMNR.. yfeu]

Construire parcare multietajată P+7E+T, Zona Cazino-Albatros HCL 443/30.09.2009 modificat HCL 235/2012 modificat HCL 233/20.10.2014


Black Sea Bikc- Diversifîcation of the tourism Services in Constanta +Balchik cross border region by bike-BSB"

HCL 269/2013


20.229

13.739

6.334

7.405

7.405

7.405

17.831

12.696

6.075

6.621

6.621

6.621


4.824

4.824

33

4.791

31!

311

298

298

0

298

251

251


Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

iniția/ă

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (cot. 7 -14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

L114/96

Transferuri le la bugeteli

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

Amenajarea parcului Carol I

2.027

2.043

264

1.779

1.807

1.783

0

24

HCL 462/2009 modificat de HCL 229/2011

1.778

1.462

158

1.304

1,387

1.387

0

0

modificat HCL 255/2012

modificat HCL 81/07.04.2014

6

Promenada turistica Mamaia

61.977

67.063

45.518

21.545

21.545

21.545

HCL 112/2011,modificat de HCL 220/2011

55.421

60.654

48.639

12.015

12.015

12.015

modificat HCL 289/11.11.2013,HCL 80//07.04.2014, modifc HCL 103/13.05.2014

modificat HCL 301/18.12.2014

7

Amenajarea integrata a zonei de acces in

42.000

41.950

340

41,610

20.511

20.511

Portul Turistic Tomis si Plaja Modern

28,308

33.892

0

33.892

20.089

20.089

HCL 206/2011,modificat HCL 288/2011, HCL 289/201 lsi HCL 111/2012,

ANEXA LA

HCLM NR..

11


Construire blocuri de locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate si lucrări tehnico edilitare-finantate conform OUG 74/2007 str.Zmeurei nr.3, lot2/2, din municipiu] Constanta HCL nr.222/20.10.2014


10.349

10.349

0

10.349

912

912

9.657

9.657

0

9.657

428

428

01


A>.

cri.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizata

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocafii (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cfi.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

LI 14/96

Transferuri fe la bugetelt

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

li

12

13

Construire locuințe sociale si lucrări tehnico IO edilitare finanțate conform Legii 114/1996

str.Zmeurei nr.3, lot 2/3,din municipiul Constanta

10.281

10.281

0

10.281

980

980

HCL nr.221/20.10.2014

9.601

9.601

0

9,601

491

491

Obiective de investiții

noi

230.702

230.702

5.332

225.370

38.785

0

0

31.493

0

2.942

4.350

0

201.193

201.193

4.134

197.059

35.994

0

0

29.470

0

2.324

4.200

0

Total, din care:

[hclm nr.:

CAPITOLUL 74

Total, din care:


Obiective de investiții


PROTECȚIA MEDIULUI

260.873

240.687

2.182

238.505

2.986

0

0

0

0

0

2.986

0

198.281

180.092

2.182

177.910

2.443

0

0

0

0

0

2.443

0


257.461

237.275

2.182

235.093

2.411

0

0

0

0

0

2.411

0


Nr.

cri.

Denumirea obiectivului

Dala începerii execuției (luna, anul)

Nr. ti dala aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

loială

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Rest de executai la

31.12.2014

Prevederi pentru 20/5

Total alocații fcoL 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19794

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

specia!

L/14/96

Transferuri le la bugete/t

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

Construire unitati locative modulare in

3    Municipiul Constanta si lucrări tehnico

edilitare aferente- Campusul Social

Henri Coanda, str.Stefanita Vodă (Zona 11) - 10

blocuri, prin RAEDPP, HCL nr. 215/02.10.2014

43.363

43.363

0

43.363

2.942

2.942

33.122

33.122

0

33.122

2.324

2.324

Reabilitarea si modernizarea iluminatului public in anele localitati ale Zonei Metropolitane Constanta HCL nr.273/11.11.2013

31.949

31.949

432

31.517

31.493

31.493

0

29.470

29.470

0

29.470

29.470

29.470

0

OLOI

Dotări și alte cheltuieli

350.385

439.500

374.466    65.034

62.010

0

0

23

0

0

61.987

0

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

6.242

6.242

161

6,081

3.081

0

0

0

0

0

3.081

0

*aport capital SCIL CONFORT URBAN

335.698

424.813

373.934

50.879

50.879

0

0

0

0

0

50.879

0

♦dotări independente

1.225

1.225

0

1.225

1.225

0

0

23

0

0

1.202

0

*alte cheltuieli asimilate investiilor

7.220

7.220

371

6.849

6.825

0

0

0

0

0

6.825

0

)

Reabilitarea arterei de apă potabila pe Bd. Mai, Municipiul Constanța

prin SC RAJA SA HCL 196/2013, HCL 197/2013


2.869

2.869

0

2.869

32

32

2.869

2.869

0

2.869

32

32


Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2014

Re st de

executai la

31.12.2014

Prevederi pentru 2015

Total alocații (col. 7 - 14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postaderare

Fond

special

Li 14/96

Transferuri le la bugetele

locale

Buget

local

Transf de la bug

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

12

13

în continuare

195.412

177.223

2,182

175.041

2.411

0

0

0

0

0

2.411

0

Total, din care:

Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare,în regiunea Constanța-Ialomița din care cofinanțare UAT Municipiul Constanța, HCLM 466/2009, modificat de HCL 27/2010

257.461

237.275

2.182

235.093

2.411

0

2.411

195.412

177.223

2.182

175.041

2.411

0

2.411

Obiective de investiții noi

2.869

2.869

0

2.869

32

0

0

0

0

0

32

0

2,869

2.869

0

2.869

32

0

0

0

0

0

32

0

1    Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta-zona Faleza Nord

HCL 113/16.07.2010

2    Programul de dezvoltare edilitara a mun. Constanta-zona Faleza,str.Mihai Eminescu

HCL 114/16.07.2010


100.647

100.647

4.876

95.771

4.327

4.327

89.805

89.805

4.134

85.671

4.200

4.200


54.743

54.743

24

54.719

23

23

48.796

48.796

0

48.796

0

0


Dotări si alte cheltuieli

543

543

0    543    543

0 0

0

0    543

0

de investiții

Total, din care:

*studii și proiecte

543

543

0    543    543

0 0

0

0

0    543

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

M A R C E L E NApHH

GoNSTA^rx| ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA

Lista de studii si proiecte pe anul 2015

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE_mii lei

crt.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare

totală

Decontat până la 31.12.2014

Rest de executat la

31.12.12.

2014

A locație 2015, din

care:

Proiect

eFEN

postade

rare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Strategiile locale de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța

DTA

166

0

166

166

166

2

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Constanța

DTA

500

0

500

500

500

3

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta-etapa 11 (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

447

247

200

200

200

4

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Park and Ride - zona Aqua Magic (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

5

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Park and Ride - zona Mamaia Nord (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

6

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Reabilitare Teatrul de Stat Constanta (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

400

0

400

400

400

7

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Reabilitare Bazilica Paleo-Crestina Constanta (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

200

0

200

200

200

8

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Accesibilizarea zonei centrale a municipiului Constanta prin amenajarea spațiului public din zona Teatrului National de Opera si

Balet Oleg Danovski si Sălii Sporturilor (studii de teren,SF, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

500

0

500

500

500

9

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții Regenerarea urbana integrata a zonei centrale a Municipiului Constanta (studii de teren,expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

683

93

590

543

543

10

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Riviera Tomis'1 (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte)

DTA

165

0

165

165

165

0

11

Realizare cadastru general municipiul Constanta

DP

55.000

0

55.000

4.000

4.000

0

12

Expertiza tehnica taluz zona Inspectoratului Școlar str.Mihai Eminescu

DTA

126

0

126

126

126

13

Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu topografic) pentru obiectivul de investiții Sala Polivalenta si Bazin de inot

DP

28

0

28

28

28

14

Serviciul de elaborare studiu de teren (studiu geotehnic) pentru obiectivul de investiții Sala Polivalenta si Bazin de inot

DP

72

0

72

72

72

15

Elaborare documentație tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții "Construire teleschi nautic pe lacul Siutghiol, stațiunea

Mamaia" (actualizare Studiu fezabilitate, avize, studii de specialitate, DTAC, PT, DDE, CS, alte)

DTA

110

0

110

110

110

16

Inventarierea clădirilor publice în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța

DTA

167

0

167

167

167

17

Inventarierea clădirilor rezidențiale în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanța

DTA

167

0

167

167

167

TOTAL

59.731

340

59.391

8.344

0

0

8.344

0


01.30


01.30


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


CAP.65 INVATAMANT    mii lei

Nr.

cri.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare

totală

Decontat pana la 31.12.2014

Rest de

executat la 31.12.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

e FEN postade

rare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

I

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Constanța" (studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD

355

146

209

209

209

0

2

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Constanța (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD

311

37

274

274

274

0

3

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Scolii cu clasele 1-VIII nr.4, Constanța (structura a Colegiului National Mircea cel Batran"

(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, DDE, Caiete de sarcini execuție lucrări, altele)

DPD

212

18

194

194

194

0

4

Elaborare documentație tehnica-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare Colegiul National Mircea cel Batran" (studii, de teren,expertiza tehnica,audit energetic,DALI,PT,DTAC, altele)

DPD

300

0

300

300

300

0

5

Elaborare documentație tehnica-economica aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare Școala generala nr.2 " (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)

DPD

300

0

300

300

300

0

6

Elaborare documentație tehnica necesara finanțării obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului National „Mihai Eminescu” (studii de teren, expertiza, tehnica, audit energetic, DAU, PT, DTAC, DDE, CS, altele)

DPD

336

62

274

274

274

0

TOTAL

1.814

263

1.551

1.551

0

0

1.551

0

CAP.67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE_ mii lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare

totală

Decontat pana la 31.12.2014

Rest de executat la

31.12.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

e FEN postade

rare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Lucrări de consolidare, reabilitare, restaurare fațada clădire Muzeu de

Arta Populara, Constanța" (expertiza tehnica, DAU, PT, DDE, DTAC, execuție lucrări)

MAP

1.083

0

1.083

1.083

1.083

TOTAL

1.083

0

1.083

1.083

0

0

1.083

0

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ    mii lei

Nr,

crî.

Denumirea proiectului

Solicitare/

Responsabil

Valoare

totală

Decontat pana la 31.12.2014

Rest de executat la 31.12.

2014

Alocație 2015, din

care:

Proiect

e FEN postade

rare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Elaborare tema de proiectare si actualizare PUG Municipiu Constanta

D.U.

120

0

120

120

120

2

PUZ - Zona de coasta a Marii Negre de la Pescărie la Portul Tomis

D.U.

120

77

43

43

43

3

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revitalizarea Zonei Peninsulare -modif. HCLM 416/2003

D.U.

150

84

66

66

66

4

Elaborare PUZ pentru terenul delimitat de strada Comarnic, Del095/l 10, De 1095/38, De 1088/1

D.U.

78

0

78

78

78

5

Actualizare PUZ Zona Campus Universitar

D.U.

60

0

60

60

60

La6

Concurs soluții mobilier urban tonete fructe/ legume/ flori

DU

45

0

45

45

0

45

7

Concurs soluții amenajare peisagistica Faleza - Cazino

DU

45

0

45

45

0

45

8

Concurs soluții amenajare/ reconversie zona Casa de Cultura

DU

45

0

45

45

0

45

9

Concurs soluții amenajare / incadrare in zona blocurile A si B - Piața Ovidiu

DU

23

0

23

23

0

23

10

Actualizare PUZ Stațiunea Mamaia

DU

150

0

150

150

150

11

PUZ Complex Sportiv Badea Cartan

DU

5

0

5

5

5

12

Elaborare registru local al spatiilor verzi din municipiul Constanta

DGC

5,000

0

5.000

2.000

2.000

13

PUZ extravilan municipiul Constanta

DU

130

0

130

130

130

14

Realizare studii topografice pentru 66 locuri de joaca existente in municipiul Constanta

DSP

123

0

123

123

123

15

Proiectare in etapa DALI si etapa PAC, PT+CS pentru execuția lucrărilor de reamenajare locuri de joaca existente in municipiul Constanta

DSP

126

0

126

126

126

16

Proiectare in etapa SF si etapa PAC, PT+CS pentru execuția lucrărilor de amenajare a 3 locuri de joaca noi in municipiul Constanta

DSP

22

0

22

22

22

TOTAL

6.242

161

6.081

3.081

0

0

3.081

0


01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30

01.30


anexa la .

HCLM NR._:CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI_mii lei

AZ

cri.

Denumirea proiectului

Solicitare / Responsabil

Valoare

totală

Decontat pana la 31.12.2014

Rest de executat la

31.12.12.

2014

 locație 2015. din

care:

Proiect

e FES postade

rare

Transf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stal

1

Consultanță/Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)" reprezentând contribuția municipiului Constanța (prin RAJA SA)

DPD

120

0

120

120

120

2

Rapoarte de mediu / evaluări adecvate / documentații necesare obținerii avizului de mediu / acordului de mediu / avizului de gospodarere a apelor pentru PUZ-uri si obiective noi de investiții

DPD

60

0

60

60

60

3

Refacere harți strategice de zgomot si reevaluare /revizuire plan de acțiune pentru municipiului Constanta

DPD

363

0

363

363

363

TOTAL

543

0

543

543

0

0

543

0

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^pHlî

+1


Cy*S 1 AM T l»*r


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL


Lista de dotări independente și utilaje pe anul 2015

CAP. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE    mii lei

Nr

cri.

Denumi re dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la '31,12 2014

Rest de

executai la

31,12.2014

Total alocație

2015, din

care:

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

PEN

posiade

rare

Fond

spec.

U14/96

Tran&f.de

la

bufetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Statii grafice

DOI

185

185

0

185

185

185

2

Licențe software

DOI

412

412

0

412

412

412

3

Servere

DOI

90

90

0

90

90

90

4

Echipamente de rețea

DOI

165

165

0

165

165

165

5

Echipamente multifuncționale

DOI

165

165

0

165

165

165

6

Soft gestionare parcari integrat cu SPITVBL, harta digitala si pagina de web

DOI

125

125

0

125

125

125

7

Sistem de supraveghere video Politia Locala

DOI

40

40

0

40

40

40

8

Echipamente electronice pentru efectuarea de măsurători cadastrale

DP

120

120

0

120

120

120

9

Soft pentru gestionarea inventarului domeniului public si privat Direcția Patrimoniu

DOI

163

163

25

138

124

124

10

Aparate aer condiționat profesionale camera serverelor

DOI

22

22

0

22

22

22

11

Sistem informatic pentru indexarea georefemtiata a spatiilor de parcare din municipiul Constanta

DP

161

161

0

161

161

161

12

Licențe program deviz

DSP

9

9

0

9

9

9

13

Licența soft monitorizare baze de date

DOI

19

19

0

19

19

19

TOTAL

1.676

1.676

25

1.651

1.637

0

0

0

0

0

1.637

0

CAP.6I ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ _________________ >T1<llci,

Nr.

crt.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări la’31.12.2014

Rest de

executat la

31.12.2014

Total alocație 2015, din

care:

Surse

c/.OC

19/94

Fond

media

Proiecte

FES'

postade

rare

Fond

spec.

L114/96

Transfde

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

Sirene electronice de alarmare publica

SIPC

255

255

0

255

255

255

2

Corturi gonflabile cu accesorii pentru amenajare puncte mobile si acordare prim ajutor medical

SIPC

55

55

0

55

55

55

3

Corturi militare

SIPC

100

100

0

100

100

100

4

Module containerizate pentru cazare sinistrati

SIPC

128

128

0

128

128

128

5

Grup generator de curent 5,5 - 6,6 KVA

SIPC

10

10

0

10

10

10

6

Compresor aer

SIPC

10

10

0

10

10

10

7

Diguri de protecție impotriva inundațiilor in lungime totala de 50 ml

SIPC

220

220

0

220

220

220

TOTAL

778

778

0

778

778

0

0

0

0

0

778

0

) ,_________________

ANEXA LA j

HCLM NR.^M f j

CAP,65 1NVATAMANT

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Solicitare / Responsabil

Valoare

totală

inițiala

Valoare

totală

actualizata

Decontat pana la

31.12.21)14

Rest de

executat fa

31.12.

2014

Total alocație.

2015 din care:

S«ne

cf.OG

19/94

Fonti

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fonti

spec.

LI 14/96

Tmnsf.de

la

bugetele

focale

Buget local

Buget

stat

1

Monitor Smart TV

Colegiul

Mihai

Eminescu

3

3

0

3

3

3

2

Copiator multifuncțional

Colegiul

Mihai

Eminescu

4

4

0

4

4

4

TOTAL

7

7

0

7

7

0

0

0

0

0

7

0

CAP. 66 SANATATE    mii iei

Nr.

cri.

Denumire dotare

Solicitare / Responsabil

Valoarea

totala

inițială

Valoarea

totala

actualizată

Total realizări

ia 31.12.2014

Rest de executat la

31.12.2014

Total alocație 2015, din

care:

Sune

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecie

FEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 14/96

Transf.de

fa

bugetele

locale

Buget local

Buget

stai

1

Aparatura medicala din cabinetele stomatologice din rețeaua de medicina școlara a Municipiului Constanta

SMSC

2.065

2.065

0

2.065

2.065

2.065

TOTAL

2.065

2.065

0

2.065

2.065

0

0

0

0

0

2.065

0

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ    mii lei

Nr.

crL

Denumire dotare

Solicitare/

Responsabil

fr/oarea

totală

inițială

Valoarea

loială

actualizată

Total realizări

ta 31.12.2014

Rest de

executat ia

31.12.2014

Total alocație 2015, din

care:

Sune

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec.

LII4/96

Transf.de

la

bugetele

Iacale

Buget focal

Buget

stat

Aparat electroterapie si ultrasunete

cs

18

18

0

18

18

18

2

Calculatoare dotate cu Licența Windows

cs

14

14

0

14

14

14

TOTAL

32

32

0

32

32

0

0

0

0

0

32

0

anexa la

HCLM NR.

CAP.70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ_________________mii lei

tfr.

crL

Denumire datare

Solicitare/

Responsabil

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total realizări

la'3L12.20l4

Rest de

executat la

31.12.2014

Total alocație 201$, din

care:

Surse

cf.OG

19/94

Tond

mediu

Proiecte

FEf/

poslade

rare

Fond

spec.

LII4/96

Transf.de

la

bugetele

locale

Buget local

Buget

stat

1

SCIL Confort Urban (aport capital)

DF

335.698

424.813

373.934

50.879

50.879

50.879

2

Server

SPIT

125

125

0

125

125

125

3

Imprimante

SPIT

20

20

0

20

20

20

4

Calculatoare (unitate + monitor)

SPIT

120

120

0

120

120

120

5

Licența Ideal Administration 2011

SPIT

4

4

0

4

4

4

6

Pachet Upgrade memorie server

SPIT

16

16

0

16

16

16

7

Sistem de ventilație Arhiva Agenția

Fiscala nr.3

SPIT

10

10

0

10

10

10

10

Pachet licențe Office 2013

SPIT

117

117

0

117

117

117

11

Pachet Licențe W8 (9)

SPIT

180

180

0

180

180

180

12

Pachet Sistem electronic dirijare si ordonare activitate cu publicul

SPIT

160

160

0

160

160

160

13

Active Directory Configurare

SPIT

81

81

0

81

81

81

14

Pachet Licența antivirus prelungire 3 ani

SPIT

40

40

0

40

40

40

15

Notebook

SPIT

60

60

0

60

60

60

16

Westaco Media Suite

SPIT

39

39

0

39

39

39

17

Generator electric

SPIT

20

20

0

20

20

20

18

Scannere

SPIT

80

80

0

80

80

80

19

Placa permanenta aferenta"Construirc parcare multietajata P+7E+T,in stațiunea Mamaia.Zona Cazino- Albatros "

DPD

5

5

0

5

5

5

20

Placa permanenta aferenta "Amenajarea integrata a zonei de acces în portul turistic Tomis si Plaja Modem

DPD

6

6

0

6

6

6

72.01.01

01.02

01.02

01.02

01.30

01.30

01.02

01.30

01.30

01.02

01.30

01.30

01,02

01.02

01.02

01.02

01.01

01,01

21

Placi permanente aferente "Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric a! Municipiului Constanta"

DPD

12

12

22

Cabine de paza

DSP

130

130

TOTAL

336.923

426.038

ANEXA LA

HCLM NR.^A

0

12

12

12

0

130

130

130

373.934

52.104

52.104

0

0

23

0

0

52.081

0

01.01ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CONSTANȚA

! ANEXA LA |hclm NR.


Lista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2015

Nr.

crf.

Denumire obiectiv

Solicitare / Responsab ii

Fuioare

totală inițiala

Fafacirc

totală

acfuuhzata

Decont ut până lu

31.12.2

W4

fie\f de

executat fa

31.12.

2014

fătul alocație, 2015 dm

care:

Surse

cf.OG

19294

Fond

mediu

Proiecte

FEN

pestade

rare

1 as

frun.vf.de fa bugetele focu/e

Buget

local

Buget

stat

1

Reabilitare clădire Colegiul National Mircea cel Batran (rest plata pt. contr.23/2008 si act ad. 1/2009)

CMB

3162

3162

2524

638

55

55

TOTAL

3.162

3.162

2.524

638

55

0

0

0

0

0

55

0

01.01

CAP.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

mii lei


( L2)


Nr.

crt.

Denumire dotare

Solicitare / Responsab ii

Valoarea totală inipală

Valoarea

totală

actualizată

lotul retilisăr i lu

31.12.2

014

Rest de

executat ia 31.12.2014

Totaf alocație 2015, din

care:

Surse

cf.OG

19294

Fond

mediu

Proiecte

FEN

postade

rare

Fond

spec.

LI 1496

Transflde ta bugetele focale

Buget

local

Buget

stat

1

Lucrări de modernizare, reparații capitale aferente Serviciului Public Administrare Crese (documentație tehnica+executie)

SPAC

675

675

0

675

675

675

TOTAL

675

675

0

675

675

0

0

0

0

0

675

0

anex^ la

HCLM NR- *kL-


l-M


CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

AZ

cn.

Denumire obiectiv

Solicitare/

Responsab

il

Valoare

totală inițiala

Valoare

totală

actualizata

Decont at până la

31.12.2

013

Rest de

executat kt

31.12.

2014

Total alocație, 2013 din

care:

Surse

cf.OG

19194

Fond

mediu

Proiecte

TEN

postade

rare

Fond

spec.

LII4/96

Tranxf.de la bugetele locale

Buget

local

Buget

stat

1

Lucrări, expertiza tehnica, proiectare pentru obiectivul "Refacere si reparații taluz cuprins intre str, M. Eminescu si str. Smardan

DGC

460

460

0

460

460

460

2

Proiectarea ți realizarea statuii "Mamaia Style"

DSP

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1300

3

Punerea in siguranța a taluzului blocuri str. Brizei (expertiza tehnica , proiectare)

DGC

30

30

0

30

30

30

4

Lucrărilor de modernizare a cabinelor de paza prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrica ENEL

DSP

400

400

371

29

S

5

5

Reamenajare a locurilor de joaca existente si amenajare de noi locuri de joaca in municipiul Constanta

DSP

4.729

4.729

0

4.729

4.729

4729

6

Centre de informare turistică amplasate în municipiul Constanta și stațiunea Mamaia

DSP

301

301

0

301

301

301

TOTAL

7.220

7.220

371

6.849

6.825

0

0

0

0

0

6.825

0


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,    .

M ARC EL    ENy^CTȚK

( L2)


JUDEȚUL CONSTANȚA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA Formular anexa 4

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

a)finanțare nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județean.

Primăria Municipiului Constanța îsi propune să finanțeze în anul 2015 programe sportive în sumă de 2.100.000 lei.

b) finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Primăria Municipiului Constanța își propune să finanțeze din fonduri publice acțiuni sau programe culturale de interes public general, regional sau local astfel:

-    organizarea în perioada de iarnă a "Orășelului Copiilor";

-    acțiuni din domeniile cultural, artistic, educativ,sportiv pe toata perioada sezonului estival 2015 pentru toate vârstele;

-    o serie de manifestări sub genericul Ziua Recoltei;

Pentru toate acestea se alocă suma de 8.465.000 lei.

Finanțarea acestor proiecte se face în baza Legii nr. 350/2005

cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului nr. 130/2006 cu modificările si completările ulterioare și a Ordonanței nr. 51/1998 cu modificările și completările ulterioare .

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face pe baza de selecție de către o comisie, numită prin dispoziție de primar. Atribuirea de Contracte de finanțare se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Primăriei Municipiului Constanta.

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a propune un proiect cu condiția încadrării în condițiile de eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate financiară stabilite de reglementările legale în vigoare și în limita fondurilor publice aprobate.

Propunerile de proiecte se vor depune la Direcția Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Constanța , direcție ce va face toate demersurile necesare și legale pentru desfășurarea în bune condiții a tuturor programelor și proiectelor derutate din fonduri publice ce vor fi selectate pentru anul 2015.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHJ>

ANEXA LA HCLM NR. -H ffa\


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică: Formular:

ANEXA 5


BUGETELE INSTITUȚIILOR SUBORDONATE


LEI

buget local    finanțare de baza    | finanțare |    venituri proprii

complementara

NR.

CRT

DENUMIREA

UNITATII

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Cheltuieli de capital

Transferuri

Cheltuieli

pentru

drepturi

câștigate in instanța

Cheltuieli de personal

Cheltuieli bunuri si servicii

Asistenta

sociala

Alte

cheltuieli

Proiecte din FEN/FSE

Cheltuieli de capital

1

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL NR.51

295.048

57.189

83.220

5.000

2

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL

'ROBOȚEL'

357.689

50.348

47.004

5.000

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

’ZUBEYDE HANIM'

582.598

89.060

80.908

6.000

4

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT

'AMICII'

1.137.350

122.789

281.000

10.000

37.000

400.000

ANEXA LA hclm NR. y -

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

■CĂSUȚĂ DE

TURTA DULCE’

537.936

57.724

68.579

5.000

235.000

6

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

PRELUNGIT

’GULLIVER'

617.858

66.300

123.288

5.000

480.000

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

'LUMEA

COPIILOR1

596.340

63.991

80.906

5.000

360.000

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

'LUMEA

POVEȘTILOR'

645.523

69.269

167.523

75.000

260.000

9

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

654.745

70.258

148.594

5.000

350.000

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NOROCEL'

536.526

64.321

94.007

7.000

250.000

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.10

430.349

46.179

158.049

1.000

158.000

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

525.640

56.405

119.936

3.000

430.000

13

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.2

507.181

62.672

79.367

1.000

220.000

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.33

571.749

61.352

70.891

55.000

260.000

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

760.079

90.709

115.583

1.000

330.000

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

491.827

52.776

73.973

3.000

210.000

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

703.927

75.536

151.026

1.000

13.000

345.000

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT AZUR

522.566

56.075

123.445

3.000

420.000

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

821.812

111.506

136.000

1.000

360.000

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

553.305

59.373

158.000

7.000

245.000

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.8

1.082.019

116.816

183.391

3.000

822.000

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

’PERLUȚELE

MĂRII*

722.371

77.515

240.000

3.000

280.000

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

'STELUȚELE

MĂRII*

1.340.229

144.692

236.161

1.000

385.000

ANEXA LA HCLM NR.

24

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.33 'ANGHEL

SALIGNr

983.060

145.227

296.663

5.000

43.000

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL

VLAICU*

1.589.886

231.664

332.108

5.000

3.000

19.000

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ’B.P. HASDEU'

2.607.784

384.558

477.742

5.000

19.000

8.000

5.000

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

6 ‘NICOLAE TITULESCU'

711.304

102.326

370.636

5.000

3.000

71.000

28

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.3 'CIPRIAN PORUMBESCU'

938.229

138.554

277.399

5.000

37.000

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

1.444.320

217.046

269.476

5.000

32.000

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN

BARBILLIAN'

1.503.787

216.728

450.773

5.000

100.000

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 'DIMITRIE

CANTEMIR'

1.380.043

200.639

148.600

2.000

5.000

13.000

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

11 ’DR. CONSTANTIN

ANGELESCU'

895.849

127.749

141.618

5.000

2.000

27.000

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

43 'FERDINAND'

1.348.106

190.983

245.207

5.000

102.000

139.000

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

30 ’GHEORGHE ȚIȚEICA'

2.471.017

37B.122

312.245

5.000

20.000

135.000

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 ’I.C. BRĂTIANU'

919.536

119.487

179.539

5.000

6.000

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

24 'ION JALEA*

2.859.353

431.220

464.643

5.000

56.000

32.000

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

17'ION

MINULESCU*

1.229.321

183.043

208.221

5.000

22.000

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

18 'JEAN BART'

1.199.773

180.819

215.926

5.000

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 'MIHAI VITEAZUL'

1.951.214

292.522

260.618

5.000

18.000

111.000

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

10 'MIHAIL KOICIU'

1.043.005

159.527

257.978

5.000

1.000

7.000

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

5 ‘NICOLAE

IORGA*

834.430

137.282

255.000

5.000

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 'NICOLAE

TONITZA'

2.549.112

375.869

3B9.400

10.000

5.000

29.000

43

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.14

754.535

113.449

176.456

50.000

7.000

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 MARIN 1. DOBROGIANU

1.678.408

249.460

320.721

5.000

4.000

45

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.31

740.490

129.973

151.028

5.000

46

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR.37

2.199.938

327.599

520.000

5.000

74.000

47

ȘCOALA

GIMNAZIALA NR.8

1.872.825

276.110

341.000

5.000

7.000

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

7 'REMUS OPREANU'

1.849.686

275.144

297.267

5.000

3.000

10.000

49

COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I'

2.445.926

300.B89

447.829

50.000

12.000

137.000

4.000

4.000

1.330.000

50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA

MARIA*

4.335.291

371.686

807.819

20.000

54.000

226.000

51

COLEGIUL

NAPONAL

MIMAI EMINESCU'

2.470.984

323.093

362.524

20.000

4.000

90.000

52

COLEGIUL NAPONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÎN'

3.217.277

407406

365.242

132.000

56.000

316.000

8.000

53

COLEGIUL

NAȚIONAL

PEDAGOGIC

'CONSTANTIN

BRĂTESCU’

2.927.356

395.500

770.724

25.000

73.000

314.000

15.000

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU

IOAN CUZA*

1.490.424

190.035

356.662

28.000

6.000

262.000

40.000

55

COLEGIUL

TEHNIC

ENERGETIC

1.574.079

197.661

252.741

26.000

10.000

100.000

56

COLEGIUL

TEHNIC

'PONTICA'

1.002.196

156.032

335.276

20.000

11.000

182.000

8.000

57

COLEGIUL

TEHNIC ’TOMIS'

2.054.015

293.809

468.889

75.000

12.000

208.000

58

COLEGIUL TEHNIC 'VASILE PÂRVAN'

1.176.160

176.688

298.290

25.000

20.000

59

LICEUL

TEHNOLOGIC

'C.A ROSETTI'

1.762.568

236.113

470.037

20.000

66.000

234.000

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN"

1.457.920

183.679

273.812

20.000

348.000

35.000

61

LICERUL

TEHNOLOGIC

’DIMITRIE

LEONIDA'

2.408.078

315.370

311.189

80.000

5.000

189.000

928.879

62

LICEUL

TEHNOLOGIC

VIRGIL

MADGEARU'

2.313.915

288.338

476.900

20.000

1.000

38.000

2.000

63

LICEUL

TEORETIC 'GEORGE EMIL

PALADE*

1.513.685

193.932

64

LICEUL

TEHNOLOGIC

'GHEORGHE

DUCA*

1.773.341

273.857

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE

ELECTROTEHNIC

ĂȘI

TELECOMUNICAȚI

1

1.997.614

241.515

66

LICEUL

TEHNOLOGIC'IOA N N. ROMAN*

1.575.782

267.099

67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

'NICOLAE

ROTARU'

2.742.009

319.875

68

LICEUL

TEORETIC

DECEBAL'

3.139.106

435.082

ANEXA LA t HCLM NR

191.245


20.000 89.000

222.000

433.000


22.000 10.000

58.000

346.748


25.000


43.000


1.477.000


523.000


15.000


24.000


264.000


389.899


40.000


29.000


1.228.000


175.000


681.168


10.000


56.000


169.000


1.000


30.000


69

LICEUL

TEORETIC

'GEORGE

CĂLINESCU'

1.844.919

231.982

70

LICEUL TEORETIC ‘LUCIAN BLAGA'

2.964.282

415.773

71

LICEUL

TEORETIC

'OVIDIUS'

2.969.562

378.121

72

LICEUL

TEORETIC

’TRAIAN'

2.898.798

369,112

73

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

412.930

50.051

74

SERVICIUL DE

IMPOZITE SI

TAXE SI ALTE

VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

14.748.000

8.599.000

1.072.000

ANEX \ LA HCLM NR.

442.867

15.000

40.000

142.000

15.000

420.123

10.000

2.000

10.000

361.019

25.000

13.000

205.000

342.945

25.000

22.000

104.000

3.000

1.000

10.000

0

7.000

3.000

>

)


75

MUZEUL DE ARTA POPULARA

1.083.000

919.000

70.000

76

CĂMINUL DE PERSOANE

VÂRSTNICE

3.518.000

2.020.600

CENTRUL SOCIAL

77

370.000

380.000

32.000

78

CANTINA PALAZU MARE

197.000

2.038.000

79

CANTINA

CONSTANTIN

BRATESCU

194.000

1.940.000

80

SERVICIUL DE ADMINISTRAREA

CRESELOR

1.515.000

1.875.000

675.000

81

SPITALUL CLINIC

DE BOLI INFECTIOASE

9.311.000

35.904.000

27.000

943.000

100.000

TOTAL

124.042.875

29.157.838

2.862.000

4.437.000

20.511.067

1.158.000

10.149.000

50484.600

202.000

41.000

5.154.879

163.000

PREȘEDINTE

ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ secretar, marcela enag+Te"


JUDEȚUL Constanta Unitatea, Constanta


Formular:


anexa 6


BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

SURSĂ DE FINANȚARE

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

28136

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

28136

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

28136

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE (cod

50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

28136

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50,07

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60,07+61.07)

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

Din total capitol:

Aparare naționala

60.07.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEfcod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63,07

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+ 65.07.07+65.07.11+65.07.50)    65.07

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)    65.07.03

învățământ preșcolar    65.07.03.01

învățământ primar    65.07.03.02

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

Invatamant secundar inferior    65.07.04.01

învățământ secundar superior    65.07.04.02

Invatamant profesional    65.07.04.03

învatamant postliceal    65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)    65.07.07

învățământ special    .65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)    65.07.11

Internate si cantine pentru elevi    65.07.11.03

Alte servicii auxiliare    '65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului    65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)    66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07 06.03)

66.07.06

66.07.0601

66.07.06.03

66.07.08

Î66.07.50

66.07.50.50


Spitale generale

Unități medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

Din total capitol:

67.07.03

67.07.03.02

67.07.03.03

67.07.03.04

67.07.03.05

'67.07.03.06

■67.07.03.07


67.07.03.08


Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03 30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meseni Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice    67.07.03.12

Alte servicii culturale    67.07 .03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05


Sport

Tineret


67.07.05.01

i67.07.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

'67.07.05.03


Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67.07.50

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.07.04+68.07.06+68.07,11 +68.07.12+68.07.15+68.07.50)    68 07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii    68.07.06

Creșe    ;68.07.11

Unități de asistență medico-sociale    68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68,07.15.50)    68.07.15

Cantine de ajutor social    : 68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale    68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)    68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale    68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07, J

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30,

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa sl amenajari hidrotehnice (cod 70.07 05.01 +70.07.05.02)

Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificări Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

Din total capitol:

Reducerea ți controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

Salubritate

Colectarea, tratarea sî distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE{80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)


170.07


70.07.03

70.07.03.01

70.07.03.30

i


70.07.05 70.07.05.01 J70.07.05.02 i 70.07.06 J 70.07.07

70.07.50

74.07


i 74.07.03

J4.07.05 74.07.05.01 7407 05 02 ; 74.07.06 I 79,07


28136


28136


Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )    80.07

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10)    80.07,01

Prevenire si combatere inundații si ghețuri    80.07.01.06

)

Programe de dezvoltare regională și sociala

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

Din total capitol;

Energie termică

Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03,

Din total capitol:

Agricultura (cod 83 07 03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

□rumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

Din total capitol:

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

Alte acliuni economice

VII. REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT (99.07,

DEFICIT*

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

60.07.01.10

81.07

81.07.06

81.07.07

81.07.50

83,07

83.07.03

83.07.03.03

83.07.03.07

83.07.03.30

84.07

84.07.03

.84,07.03.01

64.07.03.02

84.07.03.03

84.07.06

84.07.06.02

84.07.50

87,07 87.07.04

87.07.05

87.07.50

96.07

:99.07

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

MARCELA FNA-CH^

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


Instituția publică:_


Formular:


anexa 6 bis


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


ANEXA LA HCLM NR._>f


Buget 2015


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

28136


01 o


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

+10.01.30)    10.01

Salarii de baza    10.01.01

Indemnizație de conducere    10.01.03

[Spor de vechime    10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca    10.01.05

Alte sporuri    10.01.06

Ore suplimentare    10.01.07

Fond de premii    10.01.08

:Fond pentru posturi ocupate prin cumul    10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

{Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca {Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat i Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

! Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

{ 10.01.16 10.01.30 10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

{ 10.02.30 10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03'

10.03.04

î 10.03.05 10.03.06


20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

i Medicamente Materiale sanitare

1.

i Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament iLenjerie si accesorii de pat ! Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

JDeplasări interne, detașări, transferări j Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

ANEXA LA

hclmnr.JA //71

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01

20.03.02

20.04    0

20.04.01

20.04.02

200403

20.04.04

20.05    0

20.05.01

20.05.03

1 20.05.30

20.06 0 20.06.01

I 20.06.02

20.09^

20.10

20.11

'    20.12 i    '

20.13

20.14

! i    !

20.15

20.16 20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe i Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

j Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

'Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedinteîui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLULUI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

j Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

20.20

20.21

20.22

20.23


20.24

20.24.01

20.24.02:

20.25 20.27 ‘


20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04 j 20.30.06

20.30.07 • 20.30.09  20.30.30

30: 30.01

30.01.01.

, 30.01.02'

30.02

30.02.01


HCLM NR._


Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpriimutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

I

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

' Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

i Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

|Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

51.01

51.01.011 51.01.03! 51.01.05

51.01.14

51.01.15


Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în

concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale ' 51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de imasă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

I Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale I centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale i .    -    .    .

Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

I    .    ..

Ajutoare sociale in numerar ' Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02

57.02.01

I

57.02.02 i

57.02.03

57.02.04

59


o

0:


Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susti nerea cu Ițelor    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate    59.25,

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35;

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI    (cod 80.03+80.30)    80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri

proprii    80.03

Alte imprumuturi    80.301

TITLUL XVII RAMBURSĂRI    DE CREDITE    (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    i

81-01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01,01!

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02

i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

(Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

j Rambursări de credite interne garantate    81,02.01

1 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02|

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    ■ 81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)    85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către insțitutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe comunitare    _

! Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă jPrograme ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

.Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

,Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

85.01

85.01.01;

90

92.01

92.01.96

93.01


93.01.96

28136

51

0

51.02

0

51.02.12

I

I 51.02.28

1

i 51.02.29

55

0


55.01

] 55.01.03 ; 55.01.07

55.01.08 i

55.0109 j 55.01.10; ! 55.01.IZ j 55.01.13; i 55.01.15| i 55.01.28:


0'


! Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local    55.01.56

Titlul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28)

56

28136

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

28136

Finanțarea națională

56.01.01

8957

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

16609

Cheltuieli neeligibile

56.01.03.

2570

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

J Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

, Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

, Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 ia 56.04.03)

56.04

0

| Finanțarea națională

56.04.01

, Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

I Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

j    56.05,

0

( Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

; Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

| âhEXA LA

|hclm nr.


Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013    (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03!

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01    la 56.16.03)    56.16

Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02

Cheltuieli neeligibile    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17

Finanțarea națională    ;    56.17.01

; Finanțarea externa nerambursabila    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03.

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 ia 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională

56.18;

56.18.01

'    56.18.02

'    56.18.03 i

I

!

5625 i 56.25.01 56.25.02 56.25.03

56,27

56.27.01


01


Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.27.02

56.27.03


HCLM NR.


Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 7H-72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

56,28

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

71 71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

72 72.01

72.01.01

75

79

81


0'

0;


Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)    35

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    g5 q-j

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a i bugetului local    85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe

nerambursabile    85.01.05

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA f ,

ANEXA LA HCLM NR.


90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97

CON T R A S EM NE AZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE-'

JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică:.

CAP. 51.02


Formular:


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2015 EVEDERI ANU/

j TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

CCA7Q

DE DEZVOLTARE)

I

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

I

45698

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01!

45698

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22775

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 ia

10.01.16 +10.01.30)

10.01

18615

Salarii de baza

10.01.01 L

16795

(Indemnizație de conducere

10.01.031

Spor de vechime

10.01.04

j Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

(Alte sporuri

10.01.06Î

410

Ore suplimentare

10.01.07j

Fond de premii

10.01.08!

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

...... - .

iUniforme si echipament obligatoriu iLocuința de serviciu folosita de salariat si familia sa 'Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariate in natura

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

'Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale jPrime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si torta motrica

I    .....    .    .

Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

10.01.10'

10.01.11

10.01.12

300

10.01.13'

110

10.01.14

10.01.15,

10.01.16;

10.01.30'

1000

10.02

0

10.02.01

10.02.021 10.02.03; 10.02.04 10.02.05' 10.02.30!

10.03

4160

10.03.01

3000;

10.03.02'

80

10.03.03

850

10.03.04

30.

10.03.05;

10.03.06

I

1

200

20

i

22923

20.011

4550

20.01.01

361

20.01.02

20.01.03

630

20.01.04

79

20.01.05

204:

' anexa

HCLM nr. J


i Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional , Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

'Hrana pentru oameni |Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04}

i Medicamente Materiale sanitare ' Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) i Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

855

20.01.08'

653

20.01.09

828

20.01.30

940

20.02

200

20.03

0

20.03.01

20.03.02

20.04'

0

20.04.01

20.04.02 i

20.04.03

20.04.04

1

20.05

9401

20.05.01

20.05.03

20.05.30'

j

940

20.06

75

20.06.01;

25

20.06.02'

50

20.09

I

20.10i

20.11

30:

20.12 j

28491

20.13*

180;

20.14

!

20.15

•V? • V,.\ LA

HCLM NR. X

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

t

Prime de asigurare non-viata

Chirii

J

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

, Executarea silita a creanțelor bugetare

, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

iDobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

| ANEXA LA |hCLMNR_JH /M

20.16

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

20.24.02

20.25

20.27

1

0

20.30

14099

20.30.01

2337

20.30.02

358

20.30.03

97

20.30.04 20.30.06: 20.30.07 20.30.09 5

1920

2O.3O.3oJ

9387

30

0

30.01

30.01.01

30.01.02

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din .domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

'Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

EXA.

[hclm nr.J^

51.01.15


51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46,

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18

i

55.01.54

0,


5502

55.02.01

55.02.04'

O1

o1


57

5702

57.02.01. 57.02.021

, Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati Finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

IRambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ; Rambursări de credite externe din fondul de garantare jRambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferente de curs aferente datoriei publice externe

ANEXA LA HCLM NR.

57.02.03

57.02.04,

59    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30    i 59.35

0

0

o'


79

80

l

80.03

80.30 81

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) i Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 'Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

'Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

i Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

__Deficitul secțiunii de funcționare _ _    ___ __

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

^Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

iTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

idin domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01,

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56,

Programe cu finanțare rambursabila 1 Programe comunitare

ANEXA LA HCLM NR. Z.tW

81.02    O

81.02.01

81.02.02

81.02.05

85    X

85.01    X

85.01.01 X 90

92.01

92.01.96!

93.01

93.01.96[______

9981

0.


51 !

51.02;

51.02.12 i

51.02.28 i 51.02.29

55

i

55.011

55.01.03!

55.01.07

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

, Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite ! Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate ' Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

I

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur ! Dobanda datorata trezoreriei statului

|Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 1.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice j Acțiuni de sanatate

; Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

) ___________________________

| ANEXALA jHCLMNR.

30.02

0

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01' 30.03.02^ 30.03.0330.03.05:

0

40

40.03

40.20

40.30

0

50

50.04,

0

51 SF

0

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05

0

51.01.14

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

' Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03}

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

55.01.08

55.01.09

55.0110

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56

56    0

ș 56.01 :    56.01 .OL

56.01.02

56.01.03'

56.02' ,    56.02.01

56.02.021 '    56.02.03

56.03

56.03.01; 56.03.02

‘    56.03.03

56.04    0;

56.04.01

56.04.02'    '

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională

; Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

1    Finanțarea națională

1    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

■    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională

1    Finanțarea externa nerambursabila

'    Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

,    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

i    Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05 56.05.01 56.05.02 ‘ 56.05.03

56.07 56.07.01 i i 56.07.02 56.07.03

,    56.08

56.08.01' 56.08.02; 56.08.03;

56.15 56.15.01'

J

56.15.02;

'    56.15.03

56.16;

‘    56.16.01 ’

56.16.02'

i 56.16.03 ;    56.17

O!


56.17.01;

‘    56.17.02,

56.17.03,

56.18'


0|


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

' Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

i ■ ■    ■    ■

Mașini, echipamente si mijloace de transport 'Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TfTLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul soda) al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56.18.01

56.18.02

56.18.03    ,

56.25    0

56.25.01 56.25.02

56.25.03    '

56.27    0

56.27.01    i

56.27.02

56.27.03    i

56.28    oj 56.28.01

56.28.02’

56.28.03    1

9981!

71

9981i

71.01

9981

71.01.01

. I

71.01.02

585.

71.01.03;

71.01.30

9396I

71.03

1

72

0;

72.01

1

0

72.01.01

75

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

iPlăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

'Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

81    O

81.04

85i    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97'

93.01

93.01.97'

contrasemnează

SECRETAR. marcela ena^tme

JUDEȚUL.CONSTANTA Unitatea administrativ - teritoriafă :CONSTANTA Instituția publică:

Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 54.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei

Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


ÎEVEDERI ANUA


TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

220

220

........

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

‘ 01

220

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

205

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01-i-10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01;

163

Salarii de baza

' 10.01.01 [

143

IIndemnizație de conducere

, 10.01.03

[Spor de vechime

10.01.04'

■Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05i

! Alte sporuri

10.01.06

10

i Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

) -----------

ANEXA LA * -CLM NR.

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1001.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

j 10.01.30

10

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

, 10 02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

' 10.02.04'

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

42

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

30

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

i 10.03.04

1

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați    10 03 05!

Contribuții pentru concedii si indemnizații    10 03 06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

, 20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni !Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare 'Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

i Uniforme si echipament ! Lenjerie si accesorii de pat :Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasarî, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

' Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03    0

20.03.01

20.03.02

20.04    0

20.04.01'

20.04,02    ,

20.04.03

20.04.04,

20.05    0

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.061 0 20.06.011 ' 20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12;

20.13-

20.14!

' !

20.15

) .............

ANEXA LA ,

’'1 a: nr.. a '■ /jb r

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.16

20.18


20.19

20.20 20.21 20.22 20.23


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor {cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24'

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe    20.24.01'

'Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli {cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

1 Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata i Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

1 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI {cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.30

i 20.30.01 ’ 20.30.02 ■ 20.30.03 î 20.30.04 ; 20.30.06 J 20.30.07 i 20.30.09'

20.30.30Î

30

! 3001

; 30.01.01 I 30.01.02'


15

0

0


ANEXA LA HCLM NR.


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

!Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara fa dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03' 30.03.0130.03.02’ 30.03.03! 30.03.05. 40

40.03

40.20

I

40.30

50;

50.04 j

51 SF

i

51°3!

51.01.01 i 51.O1.O3l 51.01.05.

"l

51.01.14l


; /j‘NEXA LA

■    NR.JH

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

'Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18,


55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02

57.02.01

57.02.02


0

I

o'


ANEXA LA


jHCLM NR. SX


Tichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04'

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)    59

Burse    59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Programe pentru tineret    59.08

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor    59.12

-    -    I

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat    59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe    59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    80'

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    80.03:

Alte imprumuturi    80.30,

o,


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    _.

ol .011

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01 i

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate Diferente de curs aferente datoriei publice interne iRambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

i.

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

I Deficitul secțiunii de funcționare    _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

i

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății :Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01-12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55,01.42+55.01.56)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe comunitare


81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

85

85.01


85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

X

.....

0

51

0

51.02

0

51.02.12

51.02.28

51.02.29

55

0

55.01

0

55.01.03

55.01.07


ANEXA LA

?HCLM NR.2^

55.01.08!

55.01.09}

55.01.10!

55.01.12

55.01.13

55.01.15,

55.01.28,

55.01.42

55.01.56


Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat 1 Programe de dezvoltare jFond Roman de Dezvoltare Sociala 'Cheltuieli neeligibile ISPA

'Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) posta de rare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

0!

I

Oi


oi


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01

Finanțarea națională    56.01.01'

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    }    56.02}

Finanțarea națională    !    56.02.01

! Finanțarea externa nerambursabiia    ,    56.02.02!

Cheltuieli neeligibile    ’    56.02.Q3i

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    .    56.03,

Finanțarea națională    I    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    ,    56.03.02

Cheltuieli neeligibile    }    56.03.03.

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)    (    56.04

Finanțarea națională    ;    56,04.01'

;    Finanțarea externa nerambursabila    j    56.04.02,

Cheltuieli neeligibile    ,    56.04.03:

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) I Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila j Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiia

i Cheltuieli neeligibile

56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03


56.07    0

56.07.01 56.07.02 56.07.03:


56.08    o,

56.08.01;

56.08.02

56.08.03;

I


56,15; 56.15.01 i 56.15.02' 56.15.03;

56.16;

56.16.01

56.16.02

56.16.03,

56.17

56.17.01

56.17.02,

56.17.03!


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)


56.18


ol


ANEXA LA

HCLM NR. Jd Ak~

Finanțarea națională    ;    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    ,    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    ,    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

0'


, Finanțarea națională    56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila    ,    56.25.02

'    Cheltuieli neeligibile    56.25.03'

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56.27

:    Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    >    56.27.02

Cheltuieli neeligibile    1    56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    56,28

Finanțarea națională    56.28.01

,    Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

i    Cheltuieli neeligibile    56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    i    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    !    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    71.01.01!

(Mașini, echipamente si mijloace de transport    i    71.01.02

'Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    71.01.03

IAlte active fixe    . 71.01.30'

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03'

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    721

Active financiare (cod 72.01.01)    i    72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale    72.01.011

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    i    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

; ANEXA LA , ÎHCLM NR. /JdlX


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

85    X

85.01    X

85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HTs

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA


Instituția publică:


Formular:


ANEXA 2BIS


ANEXA LA

Șhclm nr.


CAP. 55.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


_mii lei

Buget 2015


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

jSalarii de baza

(Indemnizație de conducere

i Spor de vechime

(Sporuri pentru condiții de munca

I Alte sporuri

ÎOre suplimentare

Fond de premii


Cod ^VEDERI ANU/

indicator i

TOTAL

i

600

600

01

I

I

10i

I

10.01

10.01.01! 10.01.03 10.01.04' 10.01,05

10.01.06 10.01.07 i 10.01.08

600


ANEXA LA HCLM NR.^Î_Fond pentru posturi ocupate prin cumul    10.01.10

Fond aferent plătii cu ora    10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii    10.01.12

Indemnizații de delegare    10 01 13:

Indemnizații de detașare    10.01 14

■ Alocații pentru transportul la si de la locul de munca    -] o.01.15

Alocații pentru locuințe    10.01.16

Alte drepturi salariate in bani    10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)    jg 02

Tichete de masa*)    10.02.01

Norme de hrana    10.02.02

! Uniforme si echipament obligatoriu    10.02.03 i

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa    10.02.04

Transportul la si de la locul de munca    0.02.05

Alte drepturi salariate in natura    10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)    10.03

Ol


Contribuții de asigurări sociale de stat    10 03 01

ÎContributri de asigurâri de șomaj    10 03 02:

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    10 03 03'

i Contribuții de asigurări pentru accidente    de munca si boli profesionale    -ț q q3 04

i Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați    10 03 05'

i Contribuții pentru concedii si indemnizații    10 03 06 j

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)    ;

1! Ol


201

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    20.01 j

Furnituri de birou    20.01.01

'Materiale pentru curățenie    20.01.02'

iîncălzit, Iluminat si forța motrica    20.01.03

ÎApa, canal si salubritate    20.01.04'

Carburanți si lubrifiant!    20.01.05

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet , Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional , Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 fa 20.04.04)

! Medicamente lMateriale sanitare i Reactivi Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01+20.05.03+20.05.30)

iUniforme si echipament 1 Lenjerie si accesorii de pat i Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări , Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

) .................,

ANEXA LA

fCLM NR. M h

20.01.06

20.01.07

, 20.01.08 20.01.09

! 20.01 30 20.02

20,03    0

j 20.03.01 j 20.03.02

‘    20.04    0

' 20.04.01:

’ 20.04.02    1

20.04.03

*    20.04.04.

20.05    0

j    20.05.01

i    20.05.03'    |

j    20.05 30    :

20.06    o!

20.06.01    !

■    20.06.02

!    20.09

f    20.10    i

J    20.11

20.12 j    20.13,

20.14

20.15

; ANEXA LA j iHCLM NR..


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autori ta ti publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe iComisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate i Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondu) conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

‘Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice inteme (cod 30.01.01+30.01.02) i Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


20.19

20.20    ! 20.21

20.22

20.23

20.24,    1

20.24.01,

20.24.02    1

20.25 20.27'

20.30    0

20.30.01 i

20.30.02

20.30.03 i

20.30.04,

20.30.06    i

20.30.07 j    '

20.30.OST

20.30.30,    i


30

599

30.01

599

30.01.01

30.01.02,

599


ANEXA LA

HCLM NR.~X


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05}

.Dobânzi aferente datoriei publice externe directe ^Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite i Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice : Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

i

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.01 30 02.02 30.02.03 30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20;

40.30

50:

50.04;

51 SF


51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.05

51.01.14


ANEXA LA

hclm nr. $(

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

iTransferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale    51.01.39

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ 'de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

iContribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

; Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61!

55 SF 55.01

55.01.18!


55.01.54j

55.02

55.02.011 55.02.04'

57

57.02;

57.02,01

57.02.02


0,


i Tichete de cresa

57.02.03 i

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

(    59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

i    59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

i

Despăgubiri civile

i    59.17Î

i    ]

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

5925

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

i

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

'    I

0

mprumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

o

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81 01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

(Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

^Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02

Rambursări de credite interne garantate    81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    . 81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

_ Deficitul secțiunii de funcționare _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56,

Programe cu finanțare rambursabila ;Programe comunitare

85.01.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96

51

51.02

51.02.12

51.02.28

51.02.29

55


55.01

55.01.03'

55.01.07


ol


Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ Programe ISPA 'Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibiie ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuniîară Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibiie

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.56


56


56.01    0

56.01.01 56.01.02 56.01.03

56,02    0

56.02.01 56.02.02

56.02.03    ’

56.03    0

56.03.01 56.03.02 56.03.03


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibtle

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05    0

56.05.01 56.05.02 56.05.03 ■

56.07    0

56.07.01 56.07.02,

56.07,03


56.08 56.08.01' 56.08.02' 56.08.03

56.15'

56.15.01

56.15.02

56.15.03'

56.16 56.16.01' 56.16.0256.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.17.03,

56 18


0:


Finanțarea națională    56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.18.02

Cheltuieli neeligibile    56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatrlor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene I extinse (56.25.01 la 56.25.03)    56.25

Finanțarea națională    56.25.01

, Finanțarea externa nerambursabila    i 56.25.02

Cheltuieli neeligibile    56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)    56,27

Finanțarea națională    56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.27.02-

Cheltuieli neeligibile    56.27.03'

"    .    .    .    ,    l

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională

:    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

'Mașini^ echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

56,28 !    56.28.01

:    56.28 02;

56.28.03,

70i 711

' 7101 i

71.01.01; i 71.01.02j j 71.01.03 ' 71.01.30j

;    71.03

72

•    72-01

' 72.01.011

i    75

__\


ANEXAL A

Hcn£NR._jL.


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

i Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.0Î.97,

■ Deficitul secțiunii de dezvoltare

81

81.041

85

85.01

I

85.01.02

85.01.05

90)

92.01

92.01.97)

93.011

93.01.97


X

X

X

X


PREȘEDINTE ȘEDINȚAcontrasemnează SECRETAR, MARCELA ENApEfL


ANEXA LA


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică: Formular:


ANEXA 2BIS


CAP. 61.02


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei Buget 2015

DENUMIREA INDICATORILOR

iEVEDERI ANUi*

- Cod indicator

'    TOTAL    ,

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21485

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

20707

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

20707

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3730

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2961

' Salarii de baza

10.01.01

2601

Indemnizație de conducere

: io.oi.o3

Spor de vechime

. 10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

, 10.01.05

Alte sporuri

, 10.01.06

80

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10,01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

i Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

‘ 10.01 12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

280

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

1002

0

Tichete de masa*)

10.02.01"

.Norme de hrana

10.02 02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

; 10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10,03.06)

10.03

769

'Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

570

Contribuții de asigurări de soma)

; 10.03.02

16

iContribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 i

6

I Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

16977

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

i 20.01

733

Furnituri de birou

20.01.01

67

ț Materiale pentru curățenie

20.01.02,

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03;

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04;

1

Carburanți si Iubrifianti Piese de schimb Transport

'Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01-t-20.05.03-t-20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasarj, transferări (cod 20.06.01-t-20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

t

' Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

ANEX HCLM NR.


LA


20.01.05

660

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

197

20.03

20.03.01

20.03.02

0

20.04

20.04.01 i

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

211

20.05.01

20.05.03

186

20.05.30

25

20.06!

20.06.01 i

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12

0

i

20.131 20.14,

2101

ANEXA LA

HCLMNR.^X


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe ■Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

'Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor ÎFondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

'Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

20.15

20.16

20.18

20.19,

20.20

20.21

20.22

i

20.23

20.24

0,

20.24.01

20.24.021

20.25

20.27 î

20.30

15626:

20.30.01

20.30.02

i

20.30.03

20.30.04

. 700J

20.30.06

]

20.30.07

I

20.30 09

i

20.30.30:

14926j

30;

0

.    I

30.01!

Oi


, Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03-r-30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe J Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

I Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

IDobanzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului i Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

'Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili i Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01 J4+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

Transferuri către instituții publice

i    •    .....

Acțiuni de sanatate

i Finanțarea aeroporturilor de interes local

30.01.01

30.01.02

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02!

30.03.03

30.03.05

40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF

i


ANEXA L

HCLM NR. ><

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14,

|Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    ; 51.01.15j

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-,teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

■Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea

copilului    51.01.26'

i

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

|Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

|Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în j unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54) l Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

jContribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

51.01.39


51.01.46

51.01.49,

51.01.60;

51.01.61 i

55 SF 55.01

55.01.18,


55.01.541Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI {cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

57.02.01

57,02.02

57.0203

57.02.04

59,    0

59.01 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15 59.17


59.20 59.22 59.25 59.30 59.35 j

79

80


o

0'


80.03

80.30I

81 0


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)    I    n.

I ol .0i >

[Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare    ; 81.01.02i

> ______________

ANEXA LA HCLM NR.


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale ; Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05,

; Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01, Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent (cod 85.01.01,

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

i

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

i Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02,

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29,

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale


81.01.05!

81.01.06

81.02

81.02.011 81.02.02 81.02.05;

I

85    X

85.01    X


85.01.01    X

90


9201

92.01.96j

93,01

93.01.96!


778


51 ! 51.02 51.02.12'


[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice    j 51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01)    55


0

0|


A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 ia 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

j 55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

5501 08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10,

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

; 55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15;

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28'

'Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitarâ

; 55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01,

0

Finanțarea națională

'    56.01.01

Finanțarea externa ne rambursa bila

56.01.021

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

; 56 02

0

i Finanțarea națională

’    56.02.01 j

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02,

Cheltuieli neeligibile

56.02.03]

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03,

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02,

:    Cheltuieli neeligibile

56.03.03

ANEXA


Ihclm nr.


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) '    Finanțarea națională

'    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile


56.04’ 56.04.01! 56.04.02' 56.04.03'


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) J Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabiia Cheltuieli neeligibile


56.05;    0

56.05.01 56.05.021 56.05.03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) j Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07 j    0

56.07.01 56.07.021

56.07.03;    ,


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03) Finanțarea națională

1    Finanțarea externa nerambursabila

.    Cheltuieli neeligibile


56.08 j    0

56.08.01 56.08.02 56.08.03


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională

' Finanțarea externa nerambursabila ' Cheltuieli neeîigibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)


56.15    Oj 56.15.01'

j    56.15.02 J    '

'    56.15.03 i

56.16    Oj

56.16.01'    :

j    56.16.02    I

,    56.16.03'    ’

56.17    0


Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.17.01

56.17.02

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabiia

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatiior economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03 [

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27,

0

Finanțarea națională

56.27.01

, Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02:

Cheltuieli neeligibile

')    56.27.03)

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

' Finanțarea națională

56.28.01 )

Finanțarea externa nerambursabila

,    56.28.02)

I Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

778

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

778

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

778

[Construcții

71.01.01

| Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02!

595

) Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

183

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

ANEXA LA Ihclm NR- jf


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81,04)


72    0

72.01    0

72.01.01

75

79

81 0


Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85 X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    85 01    X


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare


85.01.02    X

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


contrasemnează SECRETAR, marcela ena^hT


ANEXA LA HCLM NR.


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


Instituția publică:


CAP. 65.02


Formular;


ANEXA 2BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


| Buget 2015

, PREVEDERI ANUALE f Cod i

indicator i

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)    148965


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59,

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

j Salarii de baza

J Indemnizație de conducere ; Spor de vechime | Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri |Ore suplimentare


147352

01

147352

10

127530

10.01

95870

10.01.01

87357

10.01.03

10.01.04

10.01.05

245

10.01.06

488

10.01.07


ANEXA LA

HCLM NR. U


Fond de premii

[Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

l

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe | AJte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa*)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa [Transportul la si de la locui de munca

[Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viată plătite de angajator pentru angajați !Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

10.0108

10.01.10

656

10.01.11

6282

10.01.12

87

10.01.13

10.01.14

1

10.01.15,

10.01.16

10.01.30

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

754

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

31660

10.03.01

23239

10.03.02

577

10.03.03

6214

10.03.04

10.03.05

223

10.03.06

1407

20

19822

20.01

12093

20.01.01

183

20.01.02

188;

. I

20.01.03

7788

20.01.04

1885


Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet .Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat [Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări j Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

anexa la

HCLM NR.

20.01.05,

47

20.01.06

1

20.01.07

129

20.01.08

234

20.01.09

411

20.01.30

1227

20.02

2718

20.03!

0

20.03.01

20.03.02

20.04

3

20.04.01

20.04.02

1

20.04.03

20.04.04

1

20.05

362

20.05.01

6

20.05.03

20.05.30

356

20.06

10i

20.06.01

1

10-

20.06.02,

20.09'

0

j

20.10

20.11

2

20.12 i

1

20.131

26

20.14

100


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.15

20.16    j 20.1 &i


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturifor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

j Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

20.20

20.21!

20.22

20.23:

20.24

20.24.01

20.24.02

20.25 20.27


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

| Reclama si publicitate i Protocol si reprezentare ;Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30,01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


20.30 j

20.30.01' i 20^30.02j

20.30.03'

20.30.04

; 20.30.06

20.30    07 20.30.09'

20.30.30 30

30.01 ț


4504.

11


3.

4496:

°'

0


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate    30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)    30.03

:Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur    30.03.01

iDobanda datorata trezoreriei statului    30.03.02

1 Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului    30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40-20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0:


Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)

51.01

'Transferuri către instituții publice    51.01.01

I    '    :

Acțiuni de sanatate    51.01.03

: Finanțarea aeroporturilor de interes local    51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02}

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

51.01.39


51.01.46

51.01.49

51.01.60

51.01.61

55 SF 55.01

55.01.18


55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02


Ajutoare sociale in numerar

: Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

I Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite [Rambursări de credite externe din fondul de garantare

57.02.01

| 57.02.02 . 57.02.03

57.02.04

'    59

!    59.01    [

59.02

■    59.08

5911 59.12 59.15

i 59-17!

[

59.20

59.22

59.25

59.30

!    59.35,

79l 80

80.03

[    80.30

81;

8101

• 81.01.01 81.01.02


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.051

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe    81.01.061

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)    81.02'

Rambursări de credite interne garantate    81.02.011

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    81.02.02;

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Tn secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

___; Deficitul secțiunii de funcționare ___ ______ _____

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    .....

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

85.01.01    X

90 i

92011

92.01.96

93.01i

93.01.96 .......    ...

1613


51


51 j    .    0

51.02    0

02.121


51.02.281

51.02.29j

55 !    0

55.01    0


Programe cu finanțare rambursabila

I Programe comunitare

; Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

! Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat i Programe de dezvoltare iFond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 'investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

5501 03

55.01.07

55.01.08 i 55.01.09

55.01.10 i 55.01.12 | 55.01.13 ' 55.01.15

55.01.28 ’ 55,01.42 ■ 55.01.56


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01

i Finanțarea națională    ; 56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    I 56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56.02

i Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    J 56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    56.03

J    Finanțarea națională    !    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02

i    Cheltuieli neeligibile    .    56.03.03

o

I

I

I


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) ' Finanțarea națională

56.04

56.04.01


Oi


Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

Cheltuieli neeligibile    56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01    la 56.05.03)    56.05

Finanțarea națională    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare    (IPA)    (56.07.01    la    56.07.03)    56.07

Finanțarea națională    56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.07.02

Cheltuieli neeligibile    56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)    56.08

Finanțarea națională    j 56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila    56,08.02

Cheltuieli neeligibile    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)    56.15

Finanțarea națională    56.15.01;

Finanțarea externa nerambursabila    j 56.15.02

Cheltuieli neeligibile    56.15.03

Alte facilitat) si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)    56.16


Finanțarea națională    56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.16.02

Cheltuieli neeligibile    j    56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)    56.17]

Finanțarea națională    i    56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila    ]    56.17.02

Cheltuieli neeligibile    56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03'

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatifor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

Finanțarea națională

56.25.01

' Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03 j

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56,27,

0

Finanțarea națională

56.27.01;

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

1

Cheltuieli neeligibile

56.27.03j

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56,28

0

1 Finanțarea națională

56.28.01

t Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02’

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70 j

1613

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

7L

1613

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1613

Construcții

71.01.01,

55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02:

7

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.031

Alte active fixe

71.01.30

1551

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03J

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72,01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

79

81

81.04


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

, 4 *

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)    85 01    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului locai

85.01.02    X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05    X

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97:


i

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

instituția publică:_

Anexa 2 bis


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2015 CAP.66.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2015

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

7383

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

5318

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5318

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5016

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4192

Salarii de baza

10.01.01

3942

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatir

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

250

Cheltuieli salariale in natura {cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

824

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

530

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

24

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

175

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

187

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7

Furnituri de birou

20.01.01

7

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

ANEX HCLM NRANEXA. LA    \

HCLM NR.

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

42

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30}

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasați în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

ANEXA LA ’ HCLM NR. /^

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

<