Hotărârea nr. 69/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU DE DEPOZITARE A MIJLOACELOR FIXE(MATERIALE NECESARE AMENAJARII SECTIILOR DE VOTARE, PANOURI ELECTORALE, ETC) SI OBIECTE DE INVENTAR CE APARTIN PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA PE O PERIOADA NEDETERMINATA, IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 700 MP SITUAT PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare a mijloacelor fixe (materiale necesare amenajării secțiilor de votare, panouri electorale, etc) și

obiecte de inventar ce aparțin Primăriei municipiului Constanța pe o perioadă nedeterminată, în suprafață de aproximativ 700 mp, situat pe raza

municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Gabriel Marius Stan înregistrată sub nr.44298/25.03.2015, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanuLui, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța precum și raportul Direcției servicii publice înregistrat sub nr.39491/18.03.2015,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTAR ĂȘ TE:

Art.l.Se aprobă închirierea unui spațiu de depozitare a mijloacelor fixe (materiale necesare amenajării secțiilor de votare, panouri electorale, etc) și obiecte de inventar ce aparțin Primăriei municipiului Constanța pe o perioadă'nedeterminată, în suprafață de aproximativ 700 mp, situat pe raza municipiului Constanța.

Art.2. Se împuternicește viceprimarul municipiului Constanța, dl. Gabriel Marius Stan și Direcția servicii publice să întreprindă măsurile legale în vederea identificării și închirierii unui spațiu în suprafață de aproximativ 700 mp, pe raza municipiului Constanța, precum și semnării contractului de închiriere.

Art.3.Se aprobă modelul de contract de închiriere ce urmează a fi încheiat între municipiul Constanța și proprietarul spațiului, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.4. începând cu data aprobării prezentei, Hotărârea Consiliului local nr. 2399/25.07.2008 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACUE

Constanța Nr. M0-o3.2Q15

ANEXA NR...,-.....


LAHCL NR...9.


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.

CAP I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

...........cu sediul in...........reprezentata prin.......... in calitate de Proprietar

Si

MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoana juridică de drept public, legal reprezentata prin Primar -Radu Ștefan Mazăre, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.5I, in calitate de Chiriaș

In baza Notei de constatare nr.........si a procesului verbal de negociere nr............s-a încheiat

prezentul contract de închiriere.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul contractului il constituie închirierea spațiului de depozitare materiale .

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art.2 (1) Termenul închirierii spațiului de depozitare este de.......ani, începând cu data de.......pana

la data de........

(2) Contractul poate fi prelungit cu acordul pârtilor in baza unei solicitări din partea Chiriașului transmisa Proprietarului cu 60 de zile înainte de expirarea contractului.

CAP. IV PREȚUL CONTRACTULUI

Art.3 (1) Locatarul datorează chirie in valoare de....../mp/luna fara TVA, adica........Euro/luna, fara

TVA, pentru suprafața de.....mp, pe toata durata contractului.

(2) Pe întreaga desfășurare a contractului prețul este ferm.

CAP V. MODALITĂȚI DE PLATA

Art.4 (1) Plata chiriei se va face in perioada fiecărei luni.

(2)    Plata chiriei se va face in lei, cu ordin de plata, in baza facturii emise de proprietar si acceptate de către chiriaș, la cursul B.N.R. al euro din ziua facturării, pentru luna in curs.

(3)    Pentru nerespectarea termenului de plata se vor calcula penalități de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la suma datorata.

(4)    Totalul penalităților de întârziere nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

(5)    Necontestarea facturilor emise de Proprietar in temeiul acestui contract in termen de 5 (cinci) zile de la data înregistrării acestora va fi considerata ca acceptare a datoriei de către Chiriaș.

CAP. VI DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.5 Obligațiile Proprietarului:

a)    Sa predea imobilul in stare de folosința cu utilitățile aferente (energie electrica, apa si canalizare);

b)    Sa asigure folosința spațiului pe toata durata contractului, atâta timp cat spațiul se afla in

proprietatea lui.........;

c)    Sa pună la dispoziția chiriașului spațiul închiriat, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

d)    Sa garanteze chiriașului folosința netulburata a spațiului, conform destinației acestuia, pe toata durata contractului.

e)    sa nu înstrăineze spațiul ce face obiectul contractului, sau, in cazul înstrăinării acestuia, sa prevadă expres obligația, in sarcina noului dobanditor de a menține contractul ne toata durata acestuia.

f)    sa asigure clădirea si implicit spațiul închiriat pentru: pagube produse de evenimente de forța majora(din cauze naturale), precum si de incendiu, explozie, efracție, etc.

g)    sa preia imobilul la terminarea contractului in starea in care se afla, fara alte obiectiuni.

h)    sa achite cheltuielile legate de funcționarea imobilului (energie electrica, apa si canalizare, salubritate)

Art. 6 Drepturile Proprietarului:

a)    Sa verifice fizic, integral sau prin sondaj, atat existenta, cat si buna exploatare a bunurilor închiriate;

b)    Sa inițieze rezilierea contractului in cazul nerespectarii obligațiilor asumate de către chiriaș stipulate la art. 7.

c)    sa procedeze la evacuarea chiriașului prin executori judecătorești in cazul nerespectarii obligațiilor asumate de către chiriaș.

Art.7 (1) Obligațiile Chiriașului:

a)    Sa folosească spațiul închiriat fara sa-1 deterioreze si in scopul prevăzut in contract;

b)    Sa execute la timp si in bune condiții, ca un bun proprietar, toate lucrările de întreținere si reparații curente, pe toata durata contractului, in termen de 30 de zile de la încheierea contractului;

c)    Sa mențină in bune condiții spațiul de depozitare închiriat;

d)    Sa respecte normele privind paza bunurilor încredințate, protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, igiena

e)    sa predea pe baza de proces-verbal de predare-primire, la expirarea contractului sau cu ocazia rezilierii acestuia, spațiul închiriat in stare buna de funcționare;

f)    Chiriașul nu are dreptul sa subinchirieze spațiul, decât cu acordul prealabil scris al Proprietarului;

(2) In cazul nerespectarii obligațiilor de mai sus, respectiv dispozițiile art. 7 (1), contractul se reziliaza pe deplin drept, fara punerea in întârziere a debitorului, fara nici o alta formalitate si fara intervenția instanței judecătorești, fara a se restitui suma aferenta perioadei de nefolosinta a spațiului.

Art. 8 Drepturile chiriașului:

a)    Sa preia in folosința spațiul închiriat pe baza de proces-verbal de predare primire;

b)    Sa folosească liniștit spațiul conform obiectului prezentului contract.

c)    Nu răspunde pentru deteriorarea spațiului din cauza vechimii, forței majore sau cazului fortuit.

CAP. VII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9 Prezentul contract inceteaza in următoarele cazuri

a)    prin acordul pârtilor, fara plata de daune interese

b)    la încheierea duratei pentru care s-a încheiat

c)    in caz de forța majora

d)    in termenul stabilit la art. 10 , daca după primirea notificării prin care pârtii in culpa i s-a adus la cunoștința ca nu si-a executat ori ca isi executa in mod necorespunzator obligațiile ce-i revin

e)    cesionează drepturile si obligațiile prevăzute de prezentul contract fara acordul acordul pârtilor Art. 10 Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica pe cealalta parte cu cel puțin 15 zile inanite de data la care încetarea urmeaza sa-si poduca efectele.

Art. 11 încetarea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre parti Art. 12. Prevederile art. 9-11 nu inlatura răspunderea pârtii care in mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

CAP. VIII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 13 (1) In executarea acestui contract, părțile sunt obligate sa-si exercite drepturile, sa isi indeplinesca obligațiile cu buna credința si sa ia toate masurile corespunzătoare pentru evitarea oricăror pagube.

(2) Părțile se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor si documentelor pe care le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.

Art. 14 Chiriașul are obligația de a parași spațiul in termen de 15 zile de la încetarea sau rezilierea contractului. După expirarea acstui termen de 15 zile , chiriașul va achita contravaloarea chiriei pana la eliberarea efectiva a spațiului.

CAP. IX FORȚA MAJORA

Art. 15 Forța majora (definita de legea romana) exonerează de răspundere partea ce o invoc^ in condițiile legii cu cerința notificării scrise in prealabil in termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forța majora.

CAP.X LEGEA APLICABILA. LITIGII

Art. 16 Acest contract este guvernat de legea romana. Contractul se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația comerciala si civila in vigoare.

Art. 17 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de închiriere vor fi soluționate pe cale amiabila, iar in caz contrar, de instanțele judecătorești.

Art. 18 Toate comunicările privind prezentul contract si in legătura cu acesta se vor face in scris, la sediul si adresa stabilite prin contract sau comunicate, in scris, ulterior încheierii contractului.

CAP XI .DISPOZIȚII FINALE

Art. 19 Acest contract se poate modifica cu acordul pârtilor semnatare, prin act adițional.

Art.20 Ambele parti vor efectua demersurile in vederea intabularii prezentului contract la Cartea Funciara.

Art.21 Acest contract conține ca anexa titlul de proprietate al spațiului, nota de constatare si procesul verbal de negociere al clauzelor contractuale.

2 (doua) exemplare, unul pentru Chiriaș si unul


Prezentul contract s-a încheiat astăzi, pentru Proprietar.

CHIRIAȘ

PROPRIETAR

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACTîF.